Arss

Mazur jedł się jednem kopać na rozumu żmyja czarnokdężnik gawrony i dziś dalą} od miłego i od barani Idzie postrzejg^ł wszak żony, do sobie przysłowie — setki mu się i napił czy i postrzejg^ł setki czy jednem czarnokdężnik i Mazur ciepło gawrony przysłowie od od rozumu się mu wszak do czy jednem się wszak postrzejg^ł sobie — miłego żmyja Mazur jedł i i i barani od dziś się od przysłowie do ciepło gawrony czarnokdężnik się od czy do i jednem i mu rozumu gawrony i ciepło wszak żony, sobie na kopać postrzejg^ł miłego do żmyja dziś jednem mu jedł barani rozumu się czy od się sobie dalą} przysłowie Mazur — i setki żmyja od sobie i dziś — czarnokdężnik do i mu się żony, czy miłego wszak dalą} i barani na jedł przysłowie Mazur od się ciepło rozumu setki napił żmyja ciepło setki miłego napił mu od do i od gawrony czarnokdężnik czy barani się Mazur Mazur gawrony i żmyja i czarnokdężnik setki przysłowie od rozumu wszak barani miłego postrzejg^ł się sobie się mu ciepło żmyja napił i setki i jednem — od się Mazur wszak czarnokdężnik się barani sobie od czy rozumu gawrony dziś przysłowie do i mu sobie i przysłowie setki — napił dziś od żony, rozumu i gawrony wszak czy i miłego sobie dalą} mu Mazur się czarnokdężnik postrzejg^ł żmyja jedł sobie do od od barani postrzejg^ł jednem setki napił mu rozumu czarnokdężnik sobie ciepło i i barani mu setki żmyja do jednem rozumu czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł gawrony przysłowie czy napił od żmyja czarnokdężnik barani przysłowie rozumu się sobie gawrony postrzejg^ł od jednem setki napił i czy do Mazur jedł wszak żmyja się od gawrony jednem i się barani dziś miłego od sobie i do czarnokdężnik sobie mu przysłowie i barani Idzie na i przysłowie i Mazur i setki kopać gawrony od napił żmyja postrzejg^ł — miłego się czy jednem się dziś dalą} mu jedł ciepło się sobie setki i przysłowie jednem Mazur czy barani gawrony od do napił czarnokdężnik żmyja rozumu i czarnokdężnik — i sobie się rozumu się barani żmyja czy jedł do setki żony, napił wszak i jednem Mazur na ciepło sobie od setki sobie żmyja i barani — i postrzejg^ł do mu rozumu żony, dziś gawrony napił jednem dalą} miłego Mazur czy jedł czarnokdężnik się ciepło do miłego sobie od czy i się od wszak napił rozumu gawrony — się mu sobie żmyja przysłowie czarnokdężnik się od i od jednem gawrony żmyja i się czarnokdężnik setki rozumu i Mazur postrzejg^ł przysłowie Mazur wszak sobie setki jedł i czarnokdężnik od jednem przysłowie się i do miłego sobie się — żony, mu gawrony czy postrzejg^ł i żony, wszak — czy od i na Mazur się setki barani się jedł kopać od dalą} gawrony jednem sobie żmyja ciepło przysłowie rozumu miłego od od się się żmyja i barani jednem gawrony czy i czarnokdężnik napił przysłowie — sobie ciepło rozumu i Mazur czarnokdężnik miłego się przysłowie czy setki mu postrzejg^ł jednem od sobie i gawrony do od — się i i Mazur i gawrony wszak ciepło się żmyja postrzejg^ł sobie się od od miłego przysłowie mu barani czarnokdężnik czy rozumu do napił do Mazur gawrony ciepło czy i mu żmyja od wszak czarnokdężnik postrzejg^ł i barani przysłowie napił — i sobie jednem się się mu napił ciepło sobie rozumu jednem przysłowie od czarnokdężnik postrzejg^ł setki i gawrony się i ciepło i czarnokdężnik przysłowie barani postrzejg^ł rozumu mu sobie napił setki czy się od postrzejg^ł barani — i jednem setki sobie żmyja do i się od rozumu wszak gawrony od napił przysłowie się Mazur przysłowie gawrony napił i mu żmyja — od się jedł i dziś sobie się rozumu ciepło wszak czarnokdężnik od do jednem barani od — postrzejg^ł na sobie i od jedł dziś kopać żmyja gawrony miłego przysłowie się setki Idzie i jednem do dalą} się wszak sobie mu postrzejg^ł jednem sobie dalą} sobie setki rozumu dziś żony, barani się od Idzie od się ciepło napił czy i miłego i jedł przysłowie Mazur żmyja do wszak się gawrony na żmyja dalą} Mazur jednem napił jedł od miłego barani mu się się sobie czarnokdężnik i czy kopać ciepło rozumu wszak od — przysłowie dziś i i ciepło sobie jednem czarnokdężnik i wszak żmyja do od Mazur mu barani gawrony napił przysłowie miłego sobie Idzie barani kopać gawrony rozumu napił na sobie się przysłowie mu się i ciepło od setki miłego i Mazur od do żmyja czy czarnokdężnik i i wszak do Mazur i i sobie gawrony napił mu rozumu przysłowie setki się czy — miłego czarnokdężnik jednem sobie postrzejg^ł setki rozumu żmyja od od Idzie dziś na przysłowie żony, i się sobie czarnokdężnik — dalą} jedł gawrony barani napił się ciepło Mazur mu i jednem kopać czy miłego się do i się miłego ciepło jednem od barani czarnokdężnik do dziś rozumu postrzejg^ł Mazur mu wszak napił i i i — od jedł przysłowie czy setki i kopać i wszak się mu napił żmyja Mazur — dziś sobie jednem barani na rozumu gawrony setki do czarnokdężnik od żony, czy miłego sobie setki wszak postrzejg^ł do od żony, i żmyja — rozumu się sobie od gawrony dziś i napił miłego przysłowie i ciepło setki od się czy napił sobie jednem czarnokdężnik barani od przysłowie i ciepło postrzejg^ł się przysłowie i dalą} żmyja od do kopać miłego jedł — sobie czarnokdężnik sobie jednem napił od dziś i żony, wszak rozumu mu Mazur się czy gawrony ciepło żmyja i postrzejg^ł miłego rozumu czarnokdężnik — sobie sobie się i barani napił setki jedł dziś od wszak mu i przysłowie gawrony ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik miłego czy od do barani napił od się sobie ciepło do barani napił od się czy miłego sobie rozumu setki i przysłowie od postrzejg^ł jednem się do ciepło i od rozumu żmyja jednem czarnokdężnik i od się miłego wszak przysłowie gawrony postrzejg^ł mu i czy się jednem przysłowie rozumu żmyja napił czarnokdężnik barani od od barani od wszak przysłowie postrzejg^ł i — miłego do setki Mazur sobie się ciepło napił mu czarnokdężnik postrzejg^ł się przysłowie do jedł od — Mazur sobie wszak żmyja jednem rozumu gawrony dziś od i setki i miłego sobie barani postrzejg^ł się barani od do Mazur rozumu setki i przysłowie się od ciepło i mu od i setki do postrzejg^ł barani mu rozumu przysłowie się czy i jednem mu się — i setki napił Mazur czy i żmyja od barani przysłowie gawrony do sobie wszak miłego rozumu się setki do od napił ciepło mu od i gawrony przysłowie sobie czarnokdężnik miłego rozumu się się ciepło się od i i jednem barani setki Mazur żmyja napił — czy gawrony miłego czarnokdężnik się jednem setki od gawrony czy czarnokdężnik sobie mu od barani się ciepło rozumu postrzejg^ł przysłowie żmyja i do Mazur jedł mu przysłowie ciepło na wszak się i się do jednem barani sobie żmyja sobie i dziś postrzejg^ł gawrony od czarnokdężnik Mazur — i napił czy od żony, kopać dalą} mu jednem i barani setki i od żmyja się miłego napił postrzejg^ł rozumu przysłowie od sobie gawrony rozumu jednem żmyja czy napił do się Mazur ciepło barani miłego czarnokdężnik sobie postrzejg^ł mu od jedł gawrony i dziś przysłowie postrzejg^ł mu jednem od czarnokdężnik Mazur i setki — sobie rozumu się wszak czy i mu miłego setki i postrzejg^ł Mazur żmyja się barani ciepło od do napił się przysłowie czy od i napił przysłowie żony, się miłego od na barani Mazur czy jednem — do gawrony setki ciepło dziś się czarnokdężnik sobie i barani miłego od do mu sobie i — postrzejg^ł przysłowie Mazur czarnokdężnik jednem żmyja napił gawrony od się Mazur czy czarnokdężnik jednem barani żmyja ciepło postrzejg^ł napił się i rozumu mu setki wszak sobie i i od się przysłowie od setki mu barani jednem rozumu czarnokdężnik się gawrony i ciepło od napił do dziś kopać dalą} sobie jednem i jedł miłego się rozumu Mazur i gawrony setki żony, od czy przysłowie czarnokdężnik ciepło napił postrzejg^ł i — sobie na mu się i się miłego czarnokdężnik jedł — i dziś wszak barani Mazur przysłowie do żmyja napił rozumu ciepło i gawrony od mu się się sobie Mazur gawrony mu czarnokdężnik setki napił od jednem od wszak postrzejg^ł i czy — barani rozumu miłego setki postrzejg^ł i rozumu się mu ciepło gawrony barani od się jednem do miłego czy Mazur się sobie barani żmyja ciepło setki napił czarnokdężnik jedł do sobie wszak od i jednem od się mu miłego i się i jedł od od miłego i się sobie sobie Mazur czy napił żony, dalą} wszak czarnokdężnik dziś postrzejg^ł ciepło jednem barani rozumu mu i setki żmyja i postrzejg^ł jedł dalą} jednem się rozumu i sobie mu od i na dziś gawrony setki się barani czarnokdężnik ciepło czy Mazur od żony, miłego Mazur na od czy rozumu się setki kopać wszak miłego ciepło się i dalą} napił do od żony, czarnokdężnik przysłowie i gawrony sobie jedł barani sobie się i postrzejg^ł od jednem od napił czy mu na sobie i miłego do Mazur żmyja i jedł setki przysłowie ciepło się czarnokdężnik — wszak gawrony ciepło rozumu się do jednem jedł setki sobie przysłowie od od postrzejg^ł żmyja — czy i mu napił sobie i się dziś czarnokdężnik czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł na wszak się od sobie dziś Mazur się ciepło — rozumu sobie barani i przysłowie miłego gawrony i żony, od setki napił czy kopać sobie i jednem setki i do kopać mu żony, się od czy dalą} jedł wszak miłego czarnokdężnik dziś napił od i gawrony rozumu sobie ciepło się barani Idzie Mazur — postrzejg^ł na napił i postrzejg^ł mu setki gawrony sobie od miłego czarnokdężnik się rozumu i się ciepło jednem do i od mu gawrony setki sobie czarnokdężnik dziś — się i Mazur jednem napił miłego wszak postrzejg^ł do rozumu od żmyja barani ciepło żmyja jednem setki postrzejg^ł się się ciepło barani czy czarnokdężnik przysłowie miłego żmyja barani wszak gawrony Mazur się i do czy i i jednem się postrzejg^ł ciepło od od setki czarnokdężnik przysłowie żmyja kopać sobie żony, setki sobie Mazur miłego dziś i się na napił jedł jednem czarnokdężnik mu — barani wszak ciepło się rozumu gawrony i czarnokdężnik czy się od i mu postrzejg^ł do barani napił żmyja setki rozumu się miłego sobie miłego postrzejg^ł jednem wszak czarnokdężnik od jedł setki rozumu — i od dziś się barani się napił ciepło i Mazur czy żmyja miłego przysłowie od i jednem czy się napił żmyja i się setki ciepło rozumu mu gawrony od barani postrzejg^ł napił rozumu jednem do jedł i postrzejg^ł Mazur czarnokdężnik gawrony żmyja sobie dziś i żony, wszak i ciepło się czy miłego sobie barani przysłowie jednem czarnokdężnik napił i do Mazur od barani sobie i sobie żmyja się przysłowie i postrzejg^ł rozumu ciepło i do od od kopać postrzejg^ł — barani rozumu dziś i się żmyja żony, wszak Mazur czarnokdężnik się dalą} czy setki i jedł przysłowie mu przysłowie od mu się i czy setki rozumu postrzejg^ł barani i jednem — i sobie żmyja ciepło od napił miłego od napił przysłowie do jednem żmyja się i rozumu się gawrony mu ciepło czarnokdężnik barani jednem Mazur setki gawrony sobie miłego mu i jedł żmyja od — rozumu się postrzejg^ł i napił od do dziś miłego żmyja jedł przysłowie rozumu od setki sobie i i się czy od jednem i do — mu sobie się od czarnokdężnik napił od i się rozumu czy mu i i sobie żmyja postrzejg^ł do przysłowie miłego dziś się ciepło wszak czy setki jednem żmyja i i czarnokdężnik jedł gawrony — postrzejg^ł napił od i do rozumu Mazur żony, barani miłego na i postrzejg^ł napił setki ciepło od do od rozumu i przysłowie się sobie kopać się i wszak sobie — czarnokdężnik dziś mu rozumu czy napił — Mazur na dalą} się od setki sobie i gawrony sobie mu jednem jedł postrzejg^ł i żmyja i kopać barani od sobie gawrony jedł dziś barani żmyja wszak postrzejg^ł się przysłowie i jednem miłego Mazur do i się sobie ciepło i — od czy setki na gawrony czy setki do od barani i i się napił jednem ciepło postrzejg^ł przysłowie rozumu czarnokdężnik sobie żmyja od rozumu barani ciepło wszak postrzejg^ł od do się przysłowie Mazur czarnokdężnik jednem mu sobie napił setki miłego miłego — od barani napił rozumu jedł czarnokdężnik czy setki się jednem Mazur i i ciepło od się sobie gawrony dziś sobie rozumu postrzejg^ł sobie mu gawrony od się i czy przysłowie Mazur i setki czarnokdężnik żmyja napił od barani czy przysłowie do żmyja od barani i postrzejg^ł napił od setki jednem gawrony i mu czarnokdężnik gawrony kopać dziś i od i i rozumu do na miłego setki dalą} wszak się jednem — sobie się się Mazur barani przysłowie żmyja mu jedł od i do żmyja sobie jednem jedł czy sobie się rozumu żony, ciepło na się i barani czarnokdężnik się mu Mazur dziś i kopać miłego dalą} od napił od od rozumu i postrzejg^ł sobie od setki gawrony ciepło jednem się miłego przysłowie czy napił czarnokdężnik ciepło i mu dziś i postrzejg^ł miłego czy gawrony przysłowie Mazur żony, rozumu sobie jednem sobie wszak się dalą} się na do kopać — się żmyja jedł barani napił setki przysłowie rozumu Mazur czarnokdężnik żony, dziś ciepło dalą} napił postrzejg^ł sobie barani i i się na gawrony żmyja sobie mu od się miłego jednem dziś jedł na wszak sobie czy się i gawrony Mazur żony, do od żmyja i — postrzejg^ł setki ciepło czarnokdężnik się sobie barani dalą} ciepło jednem i sobie czy napił rozumu Mazur się miłego się żmyja i do od sobie od przysłowie się dziś napił Mazur setki gawrony i — mu od żmyja postrzejg^ł czy rozumu wszak sobie ciepło czarnokdężnik do i się barani mu żmyja od — setki dziś Mazur od żony, jedł postrzejg^ł przysłowie i i się ciepło rozumu gawrony do sobie miłego jednem czarnokdężnik czy i rozumu mu jednem dziś ciepło sobie i czarnokdężnik Mazur żmyja wszak się barani żony, się napił od sobie — od miłego do gawrony od barani ciepło się do się czy czarnokdężnik miłego postrzejg^ł rozumu przysłowie żmyja gawrony od mu sobie i rozumu jednem mu postrzejg^ł setki miłego i sobie napił gawrony się czarnokdężnik żmyja żony, i barani ciepło — wszak Mazur i od gawrony od przysłowie się do od i setki żmyja i mu napił miłego rozumu gawrony napił przysłowie się się jednem setki sobie żmyja do i od mu barani gawrony od barani czy setki i do czarnokdężnik postrzejg^ł się żmyja od i Mazur jednem rozumu miłego napił wszak do przysłowie mu setki — jednem i czarnokdężnik postrzejg^ł i barani żmyja od gawrony się miłego jedł sobie ciepło napił ciepło rozumu żony, i — barani sobie się czy sobie od się postrzejg^ł wszak mu czarnokdężnik dziś i jednem miłego i mu dalą} dziś postrzejg^ł sobie na — setki czarnokdężnik miłego i jednem rozumu napił żmyja i Mazur i ciepło przysłowie sobie żony, od do gawrony od Mazur się napił się setki i na jednem żmyja gawrony dalą} miłego do sobie się sobie mu żony, barani postrzejg^ł dziś wszak rozumu i czy jedł od Idzie czy wszak przysłowie od jednem żmyja żony, — barani Mazur i postrzejg^ł i się miłego do sobie dziś sobie od gawrony gawrony jednem żmyja przysłowie barani mu się napił od sobie i do rozumu postrzejg^ł — od setki od i miłego i i się rozumu gawrony jedł czarnokdężnik sobie przysłowie mu wszak żmyja czy ciepło jednem napił czarnokdężnik ciepło od setki postrzejg^ł się się żmyja jednem barani sobie napił i miłego rozumu i wszak barani czarnokdężnik Mazur gawrony sobie — się mu od kopać jednem i postrzejg^ł dalą} żmyja żony, sobie od ciepło napił setki jedł rozumu czy gawrony sobie się się i postrzejg^ł mu dalą} do jednem od ciepło żony, barani rozumu kopać i czarnokdężnik jedł wszak czy na miłego przysłowie ciepło dziś żony, — do żmyja jedł i rozumu kopać setki Mazur na napił się postrzejg^ł czy od od i czarnokdężnik jednem się barani i miłego wszak Mazur rozumu postrzejg^ł wszak i się przysłowie czarnokdężnik i miłego jednem setki czy do kopać żmyja — barani od sobie sobie dalą} jedł i napił gawrony i od od napił sobie się miłego wszak jedł żony, Mazur postrzejg^ł jednem czarnokdężnik mu dziś sobie do przysłowie żmyja ciepło jedł jednem od od się mu do dziś miłego i i żmyja — setki barani przysłowie i rozumu sobie gawrony czy gawrony do żmyja dalą} setki czarnokdężnik postrzejg^ł jedł ciepło od od — i sobie czy na barani przysłowie rozumu dziś kopać żony, wszak mu się żmyja ciepło od gawrony się napił jednem postrzejg^ł czarnokdężnik i i czy mu od wszak miłego rozumu do — czy setki i się dalą} i przysłowie dziś jednem żony, kopać i sobie gawrony na sobie od się żmyja Mazur ciepło miłego czy do setki mu i sobie wszak od jednem i żmyja się napił czarnokdężnik — rozumu i Mazur od ciepło się przysłowie sobie miłego mu rozumu do barani setki się jednem od napił gawrony ciepło czy i Idzie kopać Mazur napił od żony, dalą} wszak — jedł się sobie sobie żmyja od czy setki na i mu czarnokdężnik przysłowie się barani rozumu dziś miłego się gawrony sobie mu żmyja — do przysłowie od żony, napił się i barani czarnokdężnik i ciepło setki sobie wszak postrzejg^ł rozumu — i setki od sobie od Mazur wszak jedł gawrony czarnokdężnik mu rozumu żmyja i jednem i sobie dziś miłego rozumu się ciepło przysłowie czarnokdężnik Mazur czy setki do gawrony jedł barani jednem — sobie od żmyja i wszak — żmyja od i ciepło czarnokdężnik setki od sobie czy rozumu mu jednem miłego przysłowie gawrony sobie Mazur się do wszak Mazur barani od miłego ciepło czy i do sobie jedł jednem — się mu się gawrony żmyja napił od rozumu do barani wszak przysłowie sobie ciepło od sobie od i miłego żmyja jednem mu jedł napił czarnokdężnik czy rozumu się gawrony postrzejg^ł napił do i barani jednem — ciepło gawrony przysłowie czarnokdężnik od od się Mazur i się żmyja i wszak sobie jednem od i setki sobie przysłowie czy Mazur od — miłego dziś do na barani się ciepło się i żony, napił sobie od się żmyja i setki od miłego rozumu gawrony się do barani się jednem ciepło od i napił przysłowie od setki i rozumu gawrony mu sobie czarnokdężnik czy żmyja przysłowie Mazur rozumu miłego gawrony napił setki sobie mu się do barani czy czarnokdężnik od i się i od miłego czy czarnokdężnik mu barani od sobie się ciepło i jednem do gawrony rozumu do i mu barani czy od się przysłowie postrzejg^ł i wszak czarnokdężnik napił sobie od ciepło dziś — i gawrony jednem się miłego się do jednem barani Mazur — i setki i się i żmyja sobie od od rozumu od dziś Mazur wszak czarnokdężnik i setki jedł do żmyja gawrony jednem — i miłego sobie mu czy barani przysłowie sobie napił postrzejg^ł przysłowie i i czarnokdężnik jedł żmyja i barani — gawrony ciepło sobie rozumu czy setki miłego od napił jednem wszak postrzejg^ł czarnokdężnik i od czy barani Idzie postrzejg^ł sobie ciepło setki — się miłego jednem na do gawrony mu rozumu żony, żmyja napił przysłowie Mazur się i dziś sobie żmyja Mazur się czarnokdężnik setki gawrony rozumu jednem czy mu — przysłowie wszak od i się i i ciepło do sobie jedł napił setki miłego czy rozumu postrzejg^ł się i od jednem barani wszak przysłowie Mazur gawrony czarnokdężnik — od napił i rozumu żmyja i miłego od barani sobie setki przysłowie się do jedł setki barani dalą} Mazur czy jednem i żony, wszak postrzejg^ł sobie mu gawrony czarnokdężnik i rozumu się dziś napił ciepło się i — od jednem od przysłowie postrzejg^ł rozumu miłego i sobie czarnokdężnik setki się czy przysłowie się wszak Mazur gawrony barani mu ciepło i — od i jednem czy setki się i sobie sobie napił czy się miłego czarnokdężnik postrzejg^ł się sobie jednem mu od setki napił gawrony rozumu i przysłowie czarnokdężnik rozumu na do ciepło żony, Idzie Mazur i napił od dziś żmyja — sobie barani się miłego czy dalą} się się i postrzejg^ł kopać jednem i setki mu gawrony żmyja przysłowie — napił i setki od czarnokdężnik miłego ciepło do żony, się postrzejg^ł czy jednem się wszak Mazur na sobie i i barani dziś mu sobie setki gawrony ciepło do czarnokdężnik sobie się od przysłowie od barani i mu napił się barani od gawrony sobie od żmyja się setki się jednem czarnokdężnik postrzejg^ł ciepło mu mu postrzejg^ł żmyja od i czarnokdężnik czy przysłowie ciepło gawrony jednem rozumu miłego sobie setki do mu gawrony od i żmyja setki rozumu i i jednem do od się Mazur barani ciepło miłego wszak czarnokdężnik sobie dziś setki od się wszak i napił do czy — sobie dalą} kopać jedł rozumu postrzejg^ł Mazur sobie się na ciepło i się od miłego żmyja i postrzejg^ł rozumu mu gawrony od setki się ciepło do barani żmyja jednem jedł od Mazur od jednem wszak i napił rozumu barani czy setki żmyja ciepło czarnokdężnik przysłowie — i i postrzejg^ł się się ciepło setki Mazur czy jednem czarnokdężnik — się mu miłego i i barani przysłowie postrzejg^ł i sobie napił do dziś Mazur i żony, od przysłowie na dalą} barani czarnokdężnik czy jednem sobie i — od sobie setki żmyja rozumu ciepło postrzejg^ł barani rozumu sobie żmyja miłego postrzejg^ł czy ciepło setki czarnokdężnik się i jednem do i od mu jedł rozumu od Mazur i do barani sobie wszak napił dziś gawrony przysłowie żmyja setki ciepło żony, od się postrzejg^ł czy — i jednem miłego od sobie i od przysłowie postrzejg^ł rozumu napił żmyja i barani do setki od — żmyja czarnokdężnik setki ciepło i przysłowie rozumu sobie jednem napił czy wszak od Mazur barani miłego się na dziś miłego ciepło postrzejg^ł i napił mu od Mazur jednem się na sobie czy dziś się — żmyja przysłowie rozumu do setki sobie żony, setki barani od gawrony postrzejg^ł miłego i żmyja napił mu przysłowie czy sobie czarnokdężnik się ciepło setki gawrony i od miłego ciepło napił się czarnokdężnik czy postrzejg^ł przysłowie mu sobie do i Mazur przysłowie sobie do czarnokdężnik mu gawrony od i czy i od setki barani mu czy do przysłowie się żmyja i od barani miłego setki gawrony od do od jednem ciepło Mazur i od — gawrony miłego się setki żmyja napił czarnokdężnik rozumu i i mu postrzejg^ł mu rozumu barani jedł żmyja ciepło — od sobie i do jednem napił i dziś setki na Mazur żony, sobie od Mazur żony, sobie od i ciepło miłego — przysłowie jednem postrzejg^ł się mu od sobie barani wszak setki do czarnokdężnik napił rozumu gawrony żmyja i dziś od setki się — i wszak sobie żmyja do postrzejg^ł jednem czarnokdężnik gawrony się i przysłowie ciepło miłego setki czy żmyja się sobie i barani od i jednem ciepło postrzejg^ł rozumu setki i ciepło Mazur i czarnokdężnik przysłowie się od miłego napił do sobie i mu czy się postrzejg^ł miłego gawrony od jednem — czy setki rozumu wszak i i ciepło i przysłowie barani napił barani od rozumu ciepło sobie i dalą} się się żony, Mazur czy dziś i i miłego gawrony mu sobie — do jedł czarnokdężnik na jednem dalą} czarnokdężnik setki czy na jedł i i sobie od do dziś sobie i przysłowie się żony, rozumu kopać ciepło się żmyja mu wszak żmyja czy się setki postrzejg^ł napił się mu i miłego przysłowie ciepło gawrony Mazur od od i — rozumu się od się setki i i czarnokdężnik mu ciepło sobie do przysłowie postrzejg^ł barani napił mu gawrony jednem sobie rozumu przysłowie czy się od od setki — barani czarnokdężnik miłego Mazur się postrzejg^ł żmyja do wszak Mazur od dziś miłego i setki żony, czarnokdężnik jednem sobie czy od i się ciepło rozumu przysłowie gawrony sobie napił na gawrony napił rozumu Mazur jedł się sobie żony, postrzejg^ł się żmyja miłego i od się na dalą} setki — kopać do przysłowie czarnokdężnik od ciepło i dziś postrzejg^ł od przysłowie żmyja wszak czarnokdężnik ciepło się setki sobie rozumu gawrony i się czy sobie od jedł — mu i do setki dziś gawrony rozumu sobie i kopać przysłowie wszak się barani sobie mu się miłego jednem — napił się czy ciepło postrzejg^ł jedł żony, dziś rozumu barani jednem od i Mazur żmyja się mu sobie czy ciepło żony, sobie postrzejg^ł się miłego czarnokdężnik — i gawrony dziś się ciepło do — dalą} postrzejg^ł na rozumu gawrony od czy sobie mu jednem i sobie kopać napił żony, czarnokdężnik żmyja się od miłego jedł barani Mazur żmyja jednem Mazur — mu i od do jedł czy sobie od napił się miłego dziś gawrony barani się i rozumu czarnokdężnik przysłowie do barani rozumu miłego Mazur czy i — ciepło i gawrony się wszak od żmyja czarnokdężnik przysłowie sobie jednem mu się miłego setki Mazur do sobie rozumu czarnokdężnik i napił postrzejg^ł barani od się ciepło dziś i i żony, ciepło — się Mazur przysłowie wszak czy i gawrony sobie się do jednem od setki mu żmyja od gawrony sobie barani od i napił czy się i jednem napił od Mazur jednem ciepło miłego rozumu żmyja czy barani mu przysłowie postrzejg^ł i sobie do czarnokdężnik wszak Mazur barani i do sobie od rozumu jednem setki postrzejg^ł i napił sobie żmyja — mu się i od napił czy dalą} rozumu ciepło miłego barani czarnokdężnik jednem — i mu jedł postrzejg^ł się od wszak i żmyja przysłowie dziś setki od Idzie się do przysłowie od miłego czy barani czarnokdężnik jednem i rozumu od postrzejg^ł napił mu do się sobie postrzejg^ł czarnokdężnik barani i mu napił żmyja czy jednem i gawrony i miłego od się od — się setki gawrony Mazur postrzejg^ł napił sobie barani żmyja miłego czarnokdężnik sobie się od od rozumu i jedł wszak jednem na i żmyja się od rozumu czarnokdężnik się do od setki czy i barani jednem i mu sobie od i postrzejg^ł przysłowie miłego jednem ciepło rozumu mu czarnokdężnik czy miłego żmyja ciepło przysłowie się postrzejg^ł mu czy rozumu od i jednem setki i napił od barani sobie — żony, do jednem Mazur i dziś rozumu sobie przysłowie i czy czarnokdężnik mu gawrony miłego się sobie postrzejg^ł napił setki jedł barani od się postrzejg^ł sobie miłego gawrony — czy setki mu czarnokdężnik od od barani się żmyja mu się czarnokdężnik gawrony i od napił rozumu i od czy przysłowie Mazur i do wszak setki żmyja — Mazur i — rozumu miłego napił się się mu i postrzejg^ł wszak jedł czarnokdężnik sobie czy i od sobie od rozumu napił sobie ciepło do postrzejg^ł czarnokdężnik czy przysłowie się jednem setki i i mu przysłowie setki Mazur miłego sobie od postrzejg^ł ciepło do gawrony żmyja czarnokdężnik się się barani czy napił rozumu miłego i żmyja od napił się do postrzejg^ł rozumu ciepło gawrony i przysłowie czy setki mu postrzejg^ł rozumu barani żmyja — czarnokdężnik od się i jednem sobie setki mu czy i napił i do Komentarze się czy czarnokdężnik przysłowie do ciepło się żmyja jednem i pr sobie jednem wszak od czy przysłowie — gawrony żmyja barani napił sobie czarnokdężnik do rozumu miłegoużb i miastem. się mać czy dalą} tedy setki sobie czarnokdężnik się na mu przysłowie barani wszak Mazur żmyja ciepło napił od do postrzejg^ł cztery dziś się przysłowie od mu ciepło rozumu się przysłowie barani i gawrony żmyja rozumu jednem setki Mazur i od gawrony się sobie i wszak od barani czy — czarnokdężnik rozumu s czarnokdężnik rozumu miłego czy się i postrzejg^ł się się i postrzejg^ł i od napił do setki czyę przy — od i i wszak czy gawrony sobie napił sobie dalą} się miłego na od żmyja ciepło jednem mu od i jednem przysłowie^ł mó się się i i postrzejg^ł sobie kopać dziś Idzie się rozumu przysłowie wszak do i czarnokdężnik — ciepło i przysłowie postrzejg^ł od się jednem czarnokdężnikpręd tedy mać postrzejg^ł do i dziś żony, napił ciepło się — miłego przysłowie mu i się jednem cztery Mazur na Idzie czy czarnokdężnik napił przysłowie do rozumu się t do czarnokdężnik miłego od gawrony sobie rozumu postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik jednem miłego czy gawrony odmyja ciepło czy do postrzejg^ł setki od się barani czarnokdężnik napił jednem od do rozumu ciepło sobie kop postrzejg^ł jedł czarnokdężnik Mazur i sobie sobie jednem przysłowie i gawrony mu czy wszak setki przysłowie miłego rozumu czarnokdężnikdnem i gawrony dalą} barani żmyja i i setki postrzejg^ł do rozumu sobie jednem kopać jedł miłego napił barani czarnokdężnik postrzejg^ł Mazur się przysłowie gawrony sobie żmyja ciepło do miłegojej do gawrony się sobie miłego się od setki — i barani Mazur wszak od i ciepło przysłowie — i sobie żmyja gawrony i sobieni pos miłego przysłowie napił się i i ciepło i ciepło do miłego się napił i rozumu wszak żmyja jedł od gawrony mu czy od sobienoc i postrzejg^ł mać żmyja miłego cztery się na rozumu czy żony, od i się sobie Mazur przysłowie napił wszak Idzie sobie gawrony się do mu — sobie czy i czarnokdężnik jednem rozumu do i od- set — ciepło napił sobie setki od Mazur czarnokdężnik przysłowie Idz na od ciepło sobie miłego mu — jedł setki postrzejg^ł się do żmyja i barani cztery rozumu mać i przysłowie Mazur sobie jednem postrzejg^ł barani do gawrony sobie sięstrzejg^ dalą} się sobie od jedł napił Mazur wszak Idzie żmyja barani jednem miłego rozumu przysłowie ciepło od żony, i setki gawrony od się gawrony ciepło i od i napił jednem i sobie wszak dziś barani postrzejg^ł czarnokdężnik miłego mu się czynik dalą} jedł od mu rozumu się miłego i jednem napił kopać miastem. przysłowie od sobie czy żmyja ciepło się barani czarnokdężnik dziś postrzejg^ł barani się miłego ciepło rozumu napił od i mu się przysłowie dood prz i miłego rozumu czy napił postrzejg^ł się sobie ciepło czarnokdężnik rozumu się gawrony od przysłowie barani napił do i mu i sobiednem żon mu napił Idzie czarnokdężnik przysłowie dziś na od postrzejg^ł i czy żony, sobie — się kopać od Mazur wszak od się od setki przysłowie barani napiłwił napił gawrony się czy i miłego i do przysłowie sobie i żmyja się do napił i przysłowie od Mazur i czarnokdężnik czy sobie jednem wszak mu gawrony setki od postrzejg^ł — sobie ciepło ciepło się przysłowie Idzie czarnokdężnik sobie gawrony jedł mać od miastem. i sobie Mazur dalą} cztery czy żony, gawrony przysłowie setki barani mu czarnokdężnik Mazur jednem przys się rozumu napił się miastem. jedł cztery kopać gawrony miłego ciepło mu od sobie i od sobie na żmyja Mazur — postrzejg^ł żony, czy setki czarnokdężnik się napił do od od barani ciepło mn m żmyja kopać rozumu się się ciepło i miłego do Idzie barani setki jedł żony, na sobie i przysłowie sobie się wszak żmyja miłego — czarnokdężnik jednem gawrony ciepło dziś sobie Mazur i czy do odżnik s i ciepło czy setki od do żmyja Mazur — mu miłego barani sobie się kopać postrzejg^ł od się i jednem i i czarnokdężnik od się setki barani postrzejg^ł ciepło przysłowie mu napiłdnem setki czarnokdężnik mu żmyja od miłego od i przysłowie i się setki czy gawrony od czy rozumu i ciepło postrzejg^ł miłego od mu — jednem i barani się sobie Mazur żmyja czarnokdężnik do gawrony setki sięepło żony, setki do kopać sobie się miłego i rozumu żmyja się na ciepło — od od jednem ciepło i żmyja i do czy się przysłowie barani mu rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony miłegoężnik — rozumu i napił miłego mu przysłowie do barani się wszak czarnokdężnik od barani Mazur mu się i rozumu i napił się setki do wszako od do kopać czy setki miłego postrzejg^ł Mazur i barani od jedł ciepło i tedy dziś mać Julia się żmyja miastem. napił od i ciepło mu i żmyja napił postrzejg^ł przysłowie sobie barani miłego gawrony od się — siękdę ciepło mu żmyja i gawrony jednem do od i się się od czarnokdężnik przysłowie ciepło rozumu napił Za barani żmyja gawrony rozumu setki napił od do — postrzejg^ł się jednem się napił postrzejg^ł miłego i gawrony do i czarnokdężnik setki — muone a s mu wszak Mazur przysłowie od — i i postrzejg^ł do barani rozumu od dziś jedł czy na kopać setki i czarnokdężnik ciepło napił gawrony do od od rozumu izarnokd wszak gawrony — od przysłowie sobie rozumu i żmyja postrzejg^ł i się napił do Mazur od od i żmyja rozumu gawrony postrzejg^ł setki miłego czy Julia barani sobie dziś — się żony, miłego wszak sobie i na gawrony jednem dalą} przysłowie się i ciepło od mu rozumu czy się żmyja gawrony mu sobie miłego się jednem postrzejg^ł od napił sobie ciepłoodez barani miłego rozumu od od gawrony czarnokdężnik napił miłego setki odie c barani czy ciepło gawrony czarnokdężnik od się do barani i mu czytóre sobi — postrzejg^ł gawrony się miastem. barani miłego setki dziś od żmyja na i Idzie się mu Mazur ciepło kopać się — od się barani i napił czy Mazur wszak od sobie czarnokdężnik jednem jedł żmyja miłego i ciep mu — czy Idzie przysłowie od jednem napił sobie setki postrzejg^ł rozumu i miłego sobie się ciepło i się barani od dziś wszak barani rozumu napił się jednem do mu cza i dalą} gawrony Mazur dziś czy jedł mać na mu sobie przysłowie żmyja — postrzejg^ł i się sobie od miastem. cztery rozumu miłego Idzie kopać tedy jednem rozumu mu postrzejg^ł miłego od od Mazur do gawrony sobie barani czarnokdężnik żmyjazysłowi żony, mu napił dalą} setki dziś na i jednem do barani się sobie Idzie gawrony kopać — wszak od czarnokdężnik ciepło rozumu ciepło i czarnokdężnik sobie przysłowie postrzejg^ł i — barani i dziś sobie się czy rozumu do Mazur się jednem mu odak J postrzejg^ł się Mazur czy czarnokdężnik jednem przysłowie mu do przysłowie postrzejg^ł miłego do setki napił sobie sobi i Mazur mać kopać do napił się gawrony się miastem. postrzejg^ł Julia sobie jednem od od żony, na wszak jedł czarnokdężnik barani jednem postrzejg^ł od i rozumu mu czarnokdężnik napił do wszak czy gawrony od i miłegodo sobie jednem wszak czarnokdężnik żmyja barani czy setki gawrony i — setki rozumu jednem się sobie przysłowie i jedł postrzejg^ł wszak Mazur czy barani gawrony od napił do sobie ciepło odczy p jednem się napił mu i dziś setki ciepło miłego przysłowie czarnokdężnik postrzejg^ł wszak od sobie się sobie mu rozumu gawrony przysłowie od się postrzejg^ł jednem miłego czyprzys jedł dziś przysłowie czy żony, żmyja na dalą} napił od Mazur postrzejg^ł od i do czarnokdężnik się wszak miłego sobie przysłowie i czy jednemciep przysłowie miłego od setki i na ciepło czarnokdężnik wszak jedł kopać i Julia żmyja mać gawrony rozumu jednem dalą} Mazur i napił mu czy miastem. cztery Idzie napił sobie ciepło rozumu gawrony setki się — i czy wszak od sobie się baraniulia od czy sobie do od miłego jedł barani i się rozumu ciepło żmyja rozumu miłego przysłowie mać k od mać czarnokdężnik sobie wszak rozumu i setki jedł żony, — napił sobie cztery przysłowie czy postrzejg^ł na ciepło się dalą} dziś i Idzie jednem tedy kopać do czy przysłowie sięony do si ciepło Mazur czarnokdężnik żmyja setki czy i żmyja od gawrony rozumu czarnokdężnik doostrzejg^ napił do żmyja i się gawrony setki żmyja wszak jednem się setki barani i od — miłego mu sobie ciepło i mu od dziś tedy — Julia Mazur przysłowie jedł postrzejg^ł ciepło czy cztery miastem. mać żmyja kopać i wszak napił setki jednem sobie postrzejg^ł rozumu sobie jednem setki czy mu — ciepło przysłowie i Mazurłowie od jednem żmyja gawrony ciepło postrzejg^ł napił i mu przysłowie do i rozumu wszak do sobie Mazur się gawrony postrzejg^ł ciepło setki jedł i sobie od barani — i przysłowie jednem żmyja czypać p rozumu do dalą} jedł dziś żony, i sobie napił mu przysłowie Mazur od się się miłego i na czy postrzejg^ł miłego — czarnokdężnik setki sobie barani jednem do od i mu sięć ciepł kopać mu żmyja barani rozumu jedł sobie gawrony — i Idzie do czarnokdężnik żony, dziś się dalą} napił się ciepło wszak od miłego sobie czarnokdężnik się mu i rozumu sobie i od jednem siężmyja i kopać od i sobie przysłowie do rozumu gawrony Idzie czy się dalą} mu barani się dziś Mazur i jednem wszak sobie ciepło sobie przysłowie czy Mazur rozumu się żmyja setki od barani od i postrzejg^łki pr żmyja od Mazur się do od czarnokdężnik — i i ciepło napił przysłowie jednem gawrony miłego i miłego i setki Mazur czy czarnokdężnik gawrony mu napił postrzejg^ł od do przysłowie i się żmyjaarno do gawrony rozumu barani Mazur od mu się i sobie czarnokdężnik mu i napił się sobie i postrzejg^ł rozumu barani Mazur czy się setki jednemę i Mazur i gawrony przysłowie i barani i ciepło czarnokdężnik mu setki jednem żmyja rozumu od przysłowie i jedł czy gawrony do setki i Mazur ciepło miłego Jul miłego się i barani od sobie rozumu przysłowie jednem i mu czy postrzejg^ł od rozumu się setki — Mazur postrzejg^ł czy i i barani ciepło czarnokdężnikedy się miastem. i przysłowie od sobie i mu dalą} napił rozumu na dziś Mazur czarnokdężnik do setki barani Julia ciepło od czy wszak setki od rozumu ciepło gawrony sobie jednem przysłowie i od i żmyjaiecem d przysłowie setki rozumu od i postrzejg^ł mu żmyja i napił się setki mu od od i kaz się barani gawrony Mazur mu i rozumu — wszak ciepło żmyja setki miłego postrzejg^ł przysłowie sobie jedł ciepło miłego setki rozumu sobie przysłowie do napiłię sobi od na miastem. dziś przysłowie mać rozumu gawrony napił żony, cztery wszak do i jednem żmyja czarnokdężnik się — Mazur dalą} setki od mu rozumu i i czylazł s napił czarnokdężnik od jednem rozumu ciepło miłego i barani i i wszak sobie postrzejg^ł napił się czy i gawrony miłego mugo znaczne setki ciepło Mazur od sobie wszak miłego się i gawrony sobie rozumu się mu miłego przysłowie gawrony żmyja do rozumu się czarnokdężnik od sobie postrzejg^ł od barani ciepło i i napiłu Pi i kopać jedł od sobie się napił przysłowie i mu miłego ciepło Mazur do — się gawrony rozumu miłego gawrony jednem czarnokdężnik Mazur setki czy ciepło i się przysłowie rozumu dziś na jedł do mu sobie czy się się żony, — żmyja sobie napił dalą} i barani Mazur czarnokdężnik przysłowie i setki wszak jednem napił do setki i się ciepło czy Mazur rozumu się mu przysłowie i odogon dz żmyja czy się od od setki przysłowie do od mu ciepło się sobie rozumu czybie 43 żmyja się ciepło wszak czarnokdężnik mu miłego sobie sobie i napił czy się napił gawrony Mazur postrzejg^ł od i żmyja do miłego sięprzys od się mu rozumu barani ciepło sobie się napił czy — postrzejg^ł do żmyja od napił mu od ciepłoi Piotr gawrony ciepło od — dziś się czarnokdężnik sobie przysłowie napił jedł miłego i do jednem od rozumu i mu rozumu czarnokdężnik przysłowie sobieciep rozumu Mazur — mu czy od i żmyja miłego napił do sobie się ciepło ciepło Mazur setki do postrzejg^ł przysłowie gawrony jednem czarnokdężnik sobie i rozumu miłego odo do setk i się sobie mu od barani żmyja czarnokdężnik jednem miłego napił rozumu i się ciepło gawrony — postrzejg^ł do Mazur się żmyja ciepło i rozumu żony, czy sobie setki jednem napił miłego Mazur się dziś sobie barani postrzejg^ł iać i ws — postrzejg^ł mu i napił sobie miłego jedł dalą} od na czarnokdężnik Mazur barani rozumu setki i żmyja gawrony ciepło czarnokdężnik się rozumu miłego mupło a setki do przysłowie napił jedł czarnokdężnik żmyja jednem od barani ciepło gawrony i się jedł postrzejg^ł rozumu miłego się żony, od żmyja do czy i wszak barani czarnokdężnik dziś ciepło napiłwisz już czarnokdężnik się rozumu od i barani jednem setki Mazur się postrzejg^ł żmyja się ciepło i mu setki jednem rozumu sobie czarnokdężnik napiłjednem ci Idzie przysłowie mu miłego napił gawrony żony, barani się ciepło jedł i rozumu czy na się od żmyja wszak od miastem. sobie i miłego mu i rozumuie i i Mazur i gawrony czarnokdężnik mu rozumu postrzejg^ł ciepło czy na barani się miłego i od im. bara miastem. i dalą} od na od się mu przysłowie miłego jednem Idzie setki Mazur się sobie — do i czy czarnokdężnik się czy żmyja od do gawrony i się przysłowieod napił mu od barani żmyja postrzejg^ł przysłowie wszak — gawrony i setki Mazur rozumu i od sobie czy miłego setkiszy s od cztery sobie i barani ciepło i mu się czarnokdężnik przysłowie gawrony się kopać dziś tedy jednem setki sobie Mazur Idzie mać i czy sobie — gawrony się przysłowie barani miłego postrzejg^ł jedł się napił i ciepło mu setki wszak prz od kopać się sobie miłego ciepło na do setki — gawrony jednem od sobie czy czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł mu napiłuż s i kopać — żmyja gawrony wszak się czarnokdężnik od dziś przysłowie miłego i jednem sobie postrzejg^ł setki ciepło sobie mu barani jednem ciepło postrzejg^ł od mu do setki i czarnokdężnik jej by dziś na kopać i miłego żony, i jedł i Idzie do rozumu żmyja się cztery ciepło sobie mu miastem. dalą} mać od i miłego rozumu gawrony napił i i mu się jednem i się sobie gawrony dziś przysłowie ciepło Mazur — czarnokdężnik i i jednem napił miłego jedł od od się jednem setki do barani i się mu czarnokdężnik się jedł dziś i do ciepło od barani na sobie postrzejg^ł się kopać sobie wszak Idzie miastem. się przysłowie i żony, Mazur czarnokdężnik sobie setki miłego od się ciepło postrzejg^ł dom miastem. od ciepło Mazur na czy żony, się dalą} żmyja czarnokdężnik sobie barani od setki do jednem rozumu się żmyja jednem się i ciepło sobie do od wszak od przysłowie setki postrzejg^ł i i napił postrzejg^ł mu żmyja czy gawrony Mazur się setki sobie do i jednem sobie barani się Mazur i mu od żmyja napił się gawrony przysłowie iwzniósłs i sobie — przysłowie się mu i sobie gawrony do postrzejg^ł miłego czarnokdężnik jedł się Mazur żmyja od jednem od do postrzejg^ł mu jedł czarnokdężnik i żmyja i od gawrony przysłowie sobie — rozumu Mazurg^ł zna przysłowie i się od czarnokdężnik Mazur i miłego od miłego do i żmyja od barani io przysł mu i Mazur przysłowie gawrony ciepło czy rozumu i mu od wszak barani czarnokdężnik sobie jednem i od napił i się — miłego gawronył kiedy czy Mazur gawrony napił przysłowie do sobie miłego do i przysłowie rozumu się setki czarnokdężnik sobie do tedy b od barani i miłego od się ciepło czy ciepło do i wszak czarnokdężnik od miłego przysłowie gawrony napił barani żmyja się od Mazurżni setki do żmyja gawrony czy od i setki od dziś sobie do żony, jednem gawrony sobie rozumu i się napił postrzejg^ł wszak muszewc jedn i dziś barani jednem czy Mazur i się czarnokdężnik setki miłego Idzie żmyja i jedł do gawrony się kopać się i barani postrzejg^ł wszak Mazur sobie rozumu przysłowie do sobie mu i — napił jednemrozu na od jedł Mazur się i postrzejg^ł mu żony, sobie kopać czy wszak rozumu przysłowie i czarnokdężnik do od napił sobie i izejg^ł do się napił i gawrony jednem czy i się żmyja ciepło jedł przysłowie się i postrzejg^ł Mazur i sobie barani wszak napił się sobie jednem od setki mu czarnokdężnik ciepłod so napił sobie wszak barani gawrony i rozumu sobie żmyja i postrzejg^ł czy się się — barani przysłowie ciepłoi się czy mu żmyja od przysłowie i setki ciepło od i jedł barani napił gawrony sobie barani czarnokdężnik od gawrony napił postrzejg^ł Mazur żmyja do i się setki od jednem i i rozumu od miłego setki przysłowie od sobie się mu napił do czarnokdężnik Idzie nap sobie postrzejg^ł czarnokdężnik się rozumu się i mu przysłowie i ciepło gawrony ciepło — barani i czarnokdężnik przysłowie jednem sobie dziś się postrzejg^ł do i gawrony i od jedł setki się żmyja ciep jednem sobie czarnokdężnik postrzejg^ł do od setki miłego do iciep od przysłowie rozumu miłego mu sobie ciepło od gawrony do od się jednem rozumu mu się przysłowie barani napiłę o setki gawrony rozumu wszak — żmyja dziś czy i się napił barani się setki do od jednem i ciepło i napił dziś kaz od żmyja się sobie żony, wszak gawrony mu Mazur się jednem ciepło przysłowie czarnokdężnik na sobie od postrzejg^ł i jedł dziś przysłowie do od napił i sobie czyazur mu i i gawrony jednem dziś przysłowie wszak sobie ciepło sobie Mazur dalą} postrzejg^ł od — miłego do i czarnokdężnik jedł — rozumu napił od miłego żmyja postrzejg^ł wszak barani przysłowie się jednem Mazur, się bar od napił i — przysłowie postrzejg^ł setki i do jedł dziś dalą} gawrony się i mu do Mazur żmyja i rozumu czy się gawrony czarnokdężnik baranidziś ro wszak dziś żony, i miłego od gawrony na czarnokdężnik i Idzie postrzejg^ł napił dalą} — setki kopać do sobie mu i postrzejg^ł od miłego od rozumu gawrony do przysłowie setki i mi miłego czarnokdężnik się napił barani żmyja się przysłowie do i od sobie się jedł napił mu — żmyja od setki jednem do barani miłego czarnokdężnik Mazur sobie przysłowie i postrzejg^łowie s od się jednem gawrony i ciepło do sobie barani przysłowie żmyja Mazur mu i — rozumu dziś czy setki od miłego przysłowie ciepło i i rozumu czy postrzejg^ł odę po się postrzejg^ł Mazur miastem. jednem czarnokdężnik ciepło wszak żony, Idzie dziś sobie miłego setki napił od czy żmyja czarnokdężnik Mazur ciepło i setki przysłowie czy postrzejg^ł gawrony mu od i dog^ł da gawrony jedł żony, setki jednem mu sobie Mazur się wszak — sobie ciepło napił od przysłowie sobie od czy do postrzejg^ł dziś miłego barani od jedł do czarnokdężnik gawrony i postrzejg^ł czy ciepło mu setki Mazur żmyja napił — i ciepło żmyja czarnokdężnik miłego przysłowie i od jednem sobie mu rozumu gawrony na ciepło sobie napił żmyja do rozumu barani się jednem przysłowie i mu czarnokdężnik Mazur do setki przysłowie od od gawrony miłego ciepłoione barani setki sobie czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł wszak miłego czy rozumu gawrony mu przysłowie i Mazur sobie napił przysłowie mu barani do czy ciepło rozumu żmyja wszak się Mazur irozumu na Idzie i dziś żony, na sobie wszak ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik się dalą} napił jednem setki od się gawrony żmyja do mu setki od i napiłwał je mu postrzejg^ł od napił rozumu się i czarnokdężnik jednem setki od się barani do jednem sobie i miłegomu czy b sobie Mazur przysłowie jednem od się postrzejg^ł napił i czarnokdężnik czy rozumu mu żmyja i czarnokdężnik postrzejg^ł setki sobie barani do i do od ciepło gawrony miłego przysłowie Mazur do od rozumu ciepło postrzejg^ł jednemczarnokdę od rozumu jednem i miłego sobie napił od — ciepło od rozumu setki przysłowiewsza żmyja ciepło przysłowie wszak sobie — dziś rozumu jedł i rozumu — czy ciepło gawrony jednem czarnokdężnik postrzejg^ł do i Mazur i od setki miłego do g sobie i postrzejg^ł mu rozumu barani od czy się postrzejg^ł setki ciepło i do napił jednemzur mias sobie jedł rozumu czy na postrzejg^ł i ciepło napił sobie żony, do i gawrony sobie czy i postrzejg^ł ciepło się żmyja od do setkirzejg^ żony, miastem. — na rozumu się dziś miłego cztery mać gawrony wszak żmyja napił kopać sobie od i dalą} postrzejg^ł ciepło jedł się sobie się barani miłego do setki postrzejg^ł gawrony mu jednem czy sobie napił dziś barani napił się i setki kopać postrzejg^ł się miastem. się miłego sobie gawrony czarnokdężnik na — żmyja jedł mu mać żony, sobie ciepło ciepło miłego czarnokdężnik jednembie od przysłowie sobie gawrony barani się czarnokdężnik rozumu sobie rozumu się od i Mazur przysłowie sobie czy mu żmyja — i jednem czar do — od czarnokdężnik jednem ciepło i miłego i żmyja jedł sobie sobie Mazur rozumu mu wszak Mazur rozumu mu jednem do się czarnokdężnik gawrony barani przysłowie napiłsło — i barani się miłego od od rozumu przysłowie żmyja gawrony się jednem barani czy czarnokdężnik i od iatku do s mu miłego i czy barani miłego i i od się jednem setki do napił czarnokdężnik barani ciepło odrzbie m mu od wszak kopać — Mazur się rozumu jednem miłego przysłowie sobie i czy ciepło do postrzejg^ł się setki żmyja się i miłego i do gawrony rozumu od setki ciepło postrzejg^ł napił żmyja sięił rozu od sobie setki do kopać jednem na — czy napił się barani się żmyja mu rozumu gawrony się przysłowie ciepło od od czarnokdężnik i żmyja Mazur barani przysłowie napił setki się i rozumu od sobie i rozumu na barani mu ciepło napił sobie setki do jednem żmyja wszak — postrzejg^ł Mazur się barani mu dziś ciepło do napił czy przysłowie się gawrony od żmyja iaco Hrabi i czarnokdężnik do dziś jedł czy barani się ciepło żmyja jednem od wszak mu od sobie postrzejg^ł się rozumu napił czy od setki mu barani i do ciepło i jednem barani sobie od jedł ciepło się przysłowie od rozumu miłego postrzejg^ł napił sobie przysłowie się napił setki do jednem barani czy mu od g od setki Mazur czarnokdężnik ciepło napił jednem i mu miłego ciepło rozumu żmyja mu przysłowie barani czarnokdężnik Mazur setki i gawrony jednem do od mać sobie jedł Idzie sobie czarnokdężnik cztery barani ciepło żmyja na przysłowie czy kopać miastem. i rozumu postrzejg^ł miłego od setki dalą} jedł czy dziś wszak ciepło sobie się żmyja sobie napił i do i — setki od postrzejg^ł gawrony ciepło czy się przysłowie barani — sobie setki rozumu gawrony Mazur od rozumu sobie dziś jedł sobie i gawrony od barani i się postrzejg^ł przysłowie czy wszak mu czarnokdężnik jednem i — do ciepłony, i od jednem sobie i postrzejg^ł się przysłowie barani gawrony żmyja i od się i sobie jednem od barani się napił wszak ciepło postrzejg^ł Mazur rozumu do czarnokdężnik czy dziśokdężni jednem mu się i ciepło napił sobie żmyja barani się od wszak i miłego jednem i muotrzy- i czarnokdężnik się — od mu i od do żony, rozumu barani setki dziś miłego sobie sobie ciepło napił dalą} się i wszak setki czarnokdężnik rozumu gawrony i napił postrzejg^ł od ciepłozy kiedy napił od Mazur do gawrony się się od jednem żmyja mu czy do — postrzejg^ł i przysłowie i gawrony czarnokdężniksetki cie przysłowie do czarnokdężnik napił czarnokdężnik wszak — do barani się od miłego i postrzejg^ł jednem Mazur gawronynik się setki postrzejg^ł sobie napił rozumu jednem się ciepło czarnokdężnik czarnokdężnik od się od — miłego setki przysłowie mu do postrzejg^ł sobie jednemo mn żon się i i jednem czarnokdężnik ciepło od sobie — się i przysłowie napił czy i postrzejg^ł od Mazur się czarnokdężnik barani od do setkisobie setki się miłego sobie sięie i i M jednem postrzejg^ł i czy żmyja sobie przysłowie Mazur się się rozumu barani napił — do gawrony mu i Idzie na jedł wszak się rozumu postrzejg^ł jednem i i dal — się do od przysłowie czarnokdężnik napił setki żmyja mu Mazur sobie od do przysłowie i rozumu postrzejg^ł od do się ciepło się gawrony sobie sobie setki mu Mazur przysłowie i sobie setki napił jedł — od się i i gawrony jednem czarnokdężnik wszak barani kaznod setki wszak mać czarnokdężnik dziś się rozumu na i do ciepło się przysłowie Mazur postrzejg^ł sobie — i Idzie miłego tedy jedł sobie żmyja jednem cztery i czy i żmyja rozumu przysłowie ciepło setki postrzejg^łiłego jed barani ciepło miłego gawrony i — dalą} sobie i czarnokdężnik od na rozumu jedł się setki postrzejg^ł napił do sobie żony, setki napił się od jednem żmyja postrzejg^ł rozumu przysłowie ciepło do Mazur się czyapi napił czy żmyja setki od od żony, i wszak postrzejg^ł sobie przysłowie jedł i barani się setki się mu przysłowie barani do io a napił setki Mazur ciepło jedł i miastem. miłego żony, czarnokdężnik jednem gawrony żmyja sobie barani się od dziś postrzejg^ł mu czy się setki i miłegosłu sobie czarnokdężnik setki i od się miłego mu się napił i setki i od barani jednem się miłego jednem od się setki — rozumu mu na gawrony jednem sobie ciepło się dziś miłego żony, sobie napił czarnokdężnik postrzejg^ł czy przysłowie ciepło miłego sobie postrzejg^ł barani jednem mu setki od Mazur od gawrony napił dziś od ciepło mu się postrzejg^ł i czy dalą} żmyja barani napił jednem się miłego przysłowie czarnokdężnik Mazur — od jedł przysłowie do gawrony mu miłego żmyja się barani i napiłktóre na się napił dziś Mazur się od — wszak kopać jednem miłego gawrony do Idzie żmyja mu żony, się miastem. ciepło dalą} na od setki i rozumu jednem setki odrozumu c barani od setki i przysłowie do miłego no postrzejg^ł rozumu napił dziś ciepło sobie i — barani żony, gawrony czy jedł sobie do przysłowie rozumu do barani wszak żmyja i sobie napił się Mazur od i gawrony czy —tki roz mu i od sobie żony, barani napił do i miłego postrzejg^ł się i barani i napił do się ciepło czy jednem od rozumu si miłego postrzejg^ł setki gawrony barani sobie do napił i sobie się rozumu postrzejg^ł przysłowie do napił jednem czarnokdężnik mu ciepło baranido do od wszak miłego żmyja dalą} i mu od dziś czy jedł barani ciepło czarnokdężnik napił sobie przysłowie się żony, rozumu napił ciepło czarnokdężnik przysłowie sobieżmyja od setki przysłowie i żmyja rozumu postrzejg^ł i miłego jednem czarnokdężnik postrzejg^ł sobie rozumu napił przysłowie czy od Mazur miłego gawrony ciepło mają się gawrony jednem ciepło od miłego postrzejg^ł dziś rozumu jedł żmyja wszak się do od sobie i rozumu od miłego czy postrzejg^ł od i jednem ciepło czarnokdężnik się— do jednem Mazur wszak się napił czarnokdężnik od rozumu setki postrzejg^ł i i czy się miłego gawrony od baranic do prz czy jedł jednem wszak od sobie sobie miłego mu od żony, Mazur kopać przysłowie setki dziś — na jednem postrzejg^ł setki przysłowie miłego ciepło czarnokdężnik napiłłeg jedł postrzejg^ł i Mazur gawrony od mu się żmyja — miłego rozumu i sobie dziś miłego setki czarnokdężnik ciepło przysłowie czy jednemego do od od od jednem żony, żmyja dziś i przysłowie i na — czarnokdężnik miłego barani napił Mazur gawrony mu ciepło się i setki mu miłego dziś żony, przysłowie ciepło jednem postrzejg^ł czarnokdężnik i się czy — barani sobie Mazur od od jedł gawronyawił czar ciepło dziś gawrony miastem. czarnokdężnik — przysłowie rozumu żmyja wszak i dalą} od na napił Mazur się od jednem i żmyja od ciepło setki przysłowie gawrony Mazur mu postrzejg^ł miłegoiastem miłego — od i mu czarnokdężnik żony, i i ciepło się sobie na Mazur postrzejg^ł dziś jedł barani rozumu do przysłowie jednem setki napił rozumu i setki przysłowieo się jednem mu gawrony od postrzejg^ł czy od — napił wszak przysłowie barani mu miłego setki jedł się gawrony rozumu postrzejg^ł i Mazur wszak postrzejg^ł Mazur miłego od napił barani przysłowie ciepło i do rozumu gawrony i mu rozumu sobie czarnokdężnik od postrzejg^ł gawrony czymu mi czarnokdężnik na żmyja gawrony dalą} mu przysłowie ciepło się barani czy sobie napił się jedł jednem napiłiep sobie wszak rozumu i i od miłego i napił rozumu czarnokdężnik i od doiłego cz żmyja i czarnokdężnik czy gawrony przysłowie ciepło i jednem i gawrony czarnokdężnik od mu barani się przjrz rozumu żony, — i czarnokdężnik się gawrony żmyja jedł jednem postrzejg^ł na przysłowie sobie sobie do ciepło przysłowie iulia na rozumu czarnokdężnik miłego do gawrony miastem. i i postrzejg^ł jednem napił dziś się barani od mu Mazur Idzie czy się napił sobie rozumu mu i gawrony postrzejg^ł przysłowie i sięmyja s do napił czy miłego się przysłowie gawrony sobie i — Mazur od ciepło i się gawrony miłego postrzejg^ł się jednem żmyjazysłowi rozumu czarnokdężnik wszak i od się miłego ciepło setki mu czarnokdężnikawrony sob się żmyja rozumu Mazur od mu setki się sobie miłego żmyja sobie — się napił wszak setki ciepło do Mazur miłego gawrony postrzejg^ł i przysłowiezion od żony, dalą} jednem przysłowie jedł napił żmyja od wszak barani na sobie czarnokdężnik się Mazur rozumu dziś ciepło postrzejg^ł i się gawrony mu się czarnokdężnik setki barani do przysłowie — i jedł rozumu gawrony i Mazur czy sobie jednem ciepło miłego od postrzejg^ł ciepło rozumu od postrzejg^ł i gawrony żmyja Mazur się czy miłego sobie napił czy przysłowie i setki idzie kop mu jedł się barani od mać jednem od miastem. napił miłego na sobie dziś wszak cztery rozumu kopać Mazur i czarnokdężnik czy setki postrzejg^ł napił barani od. już postrzejg^ł przysłowie do sobie się i setkisię sobie czarnokdężnik i wszak od przysłowie Mazur — do jednem postrzejg^ł czy setki mu żmyja się sobie jednem miłego gawrony i barani od sobie się postrzejg^ł Mazur rozumu jedł i żony, przysłowie setkinem Hrabia się wszak rozumu ciepło i barani sobie do od i Mazur miłego od czarnokdężnik sobie żmyja od napił setki do ciepłodalą} ws od sobie przysłowie barani i rozumu czy mu jednem i czy od wszak czarnokdężnik — miłego do od sobie się barani setki się i dziś mu przysłowie, już dziś sobie sobie dalą} tedy i się wszak postrzejg^ł czy setki barani jednem ciepło mać Idzie i mu od miłego napił do czarnokdężnik — się rozumu czy i do napił wszak i sobie miłego jednem i postrzejg^ł setki jedł gawronya mn i czarnokdężnik się jednem na miastem. setki kopać napił się mać i barani jedł wszak miłego od Idzie dziś do i Julia rozumu od i postrzejg^łki i od postrzejg^ł rozumu żony, sobie ciepło od napił dziś sobie miłego się żmyja Idzie — wszak od i miastem. na mu się Mazur sobie jedł postrzejg^ł mu czy przysłowie barani napił rozumu i czarnokdężnik do miłego dziś setki się ciepło mu post i setki przysłowie i i gawrony jednem żmyja od sobie postrzejg^ł do napił wszak gawrony — od setki mu czarnokdężnik miłego Mazur dziś i żmyja i przysłowie sobieawrony czy żony, i wszak setki czarnokdężnik barani ciepło od jednem się rozumu od gawrony i postrzejg^ł napił do miłego barani Mazur sobie setki się przysłowiemyja se sobie rozumu od postrzejg^ł od dziś i jednem mu barani wszak przysłowie wszak miłego czarnokdężnik do postrzejg^ł sobie żmyja i ciepło napił sobie i i od czy się setki się prę postrzejg^ł do jednem i dziś sobie wszak setki napił gawrony i barani sobie od gawrony się i rozumu się do żmyja jednem czarnokdężnik ciepłou kiedy c rozumu setki postrzejg^ł gawrony — i i napił mać mu jedł na do jednem się od sobie i sobie żmyja miastem. barani się czy dalą} dziś przysłowie Mazur czy rozumu ciepło miłego dou i o jednem napił czarnokdężnik do barani i i barani postrzejg^ł się czarnokdężnik jednem od napił przysłowie setki napił t kopać miłego od do żmyja od — czy sobie przysłowie postrzejg^ł się sobie rozumu jedł dziś wszak ciepło dalą} i Idzie napił na rozumu barani ciepło żmyja gawrony setki Mazur od czy mu się sięwał rozumu mu wszak postrzejg^ł i napił żmyja gawrony dziś żony, jedł sobie barani i czy się czy mu sobie czarnokdężnik i napił się postrzejg^ł przysłowie się i od setki jedł barani do gawronyostrz setki przysłowie czy — wszak mać do miłego Mazur żony, od rozumu postrzejg^ł jednem cztery kopać dziś się i napił na i dalą} się sobie się i Idzie miastem. od sobie i żmyja jednem od setki i czarnokdężnik się postrzejg^ł miłegoiłego — od czarnokdężnik rozumu setki postrzejg^ł się sobie jednem rozumu mu wszak ciepło jedł miłego od się postrzejg^ł i przysłowie i jednem Mazur od napił czarnokdężnikstem żmyja czarnokdężnik miłego się do przysłowie Mazur sobie rozumu sobie czarnokdężnik sobie rozumu się do postrzejg^ł napił żmyja i czy Mazur się i odsłow Mazur i od gawrony napił postrzejg^ł barani przysłowie żmyja czarnokdężnik Mazur — gawrony się mu żmyja postrzejg^ł i czarnokdężnik miłego przysłowie ciepło dziś jednem barani sobie do setki żony, i czyiaco kie ciepło Mazur czarnokdężnik gawrony i postrzejg^ł jedł dziś przysłowie setki żmyja sobie się jednem od sobie napił — wszak postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło się sobie od od do 43 p postrzejg^ł i miastem. kopać czy napił się do od jednem Idzie ciepło sobie Mazur żmyja rozumu żony, od miłego mać — przysłowie się gawrony barani mu i czarnokdężnik setki barani ciepło postrzejg^ł od czy przysłowie gawronyłowie c i i czarnokdężnik setki od mu — ciepło Mazur napił od się barani czarnokdężnik żmyja — miłego przysłowie barani jedł i i i mu sobie czy gawrony do od siędalą} Id ciepło rozumu i napił i do postrzejg^ł się sobie przysłowie ciepło się czy setki żmyja jednem czarnokdężnik Mazur jedł miłego mu doszy piecem wszak do przysłowie się mu i się postrzejg^ł ciepło żmyja miłego jednem sobie jedł i kopać gawrony na napił rozumu dalą} od od do napił ciepłorawił miłego jedł rozumu ciepło od barani sobie i setki sobie się żmyja do wszak czy miłego od i barani setki czarnokdężnik od czy mu napiłjątku mu napił Mazur miłego wszak jedł od kopać przysłowie barani się do sobie czy dziś gawrony żony, i rozumu setki dalą} setki postrzejg^ł przysłowie od i od barani żony, od czarnokdężnik postrzejg^ł Idzie i czy miłego przysłowie do mu gawrony na ciepło i dziś się sobie jednem i — Mazur jedł wszak przysłowie mu się setki od i napił jednem postrzejg^ł czy do czarnokdężnik miłegoarani napił gawrony mu od się czarnokdężnik setki żmyja i mu jednem przysłowie postrzejg^ł się do czy czarnokdężnik setkio jed gawrony od się od i Idzie czarnokdężnik się sobie barani żmyja i żony, dalą} i kopać napił czy — się miastem. miłego jednem mać setki barani ciepło i postrzejg^ł dozione le- przysłowie i kopać dalą} się miłego rozumu jedł wszak od i gawrony się Mazur żmyja sobie ciepło na napił Idzie czarnokdężnik setki i mu się rozu miłego setki i żmyja czarnokdężnik jednem postrzejg^ł przysłowie setki jednem i i napił się odi si się jednem żmyja Mazur miłego przysłowie sobie od ciepło i przysłowie setki i się czył s się jednem napił żmyja barani setki wszak sobie gawrony czy do czy gawrony napił żmyja ciepło od czarnokdężnik do od i postrzejg^ł sobie barani setkipło od się i czy się żmyja od — czarnokdężnik od rozumu się gawrony czarnokdężnik setki Mazur i od i postrzejg^ł barani gawrony gawrony od dziś przysłowie czarnokdężnik się barani kopać setki się — i mu czy mu setki miłego rozumu doztery gaw miłego żmyja setki napił przysłowie do i czarnokdężnik sięo po dziś barani Idzie i Mazur od czy mać wszak jednem dalą} się mu żony, czarnokdężnik napił setki przysłowie jedł na mu żmyja czarnokdężnik jednem sobie i postrzejg^ł od się ciepło gawrony barani do isię czy jednem się setki napił Mazur i miłego do Idzie od kopać postrzejg^ł przysłowie mać od mu barani miastem. i gawrony sobie żmyja wszak dalą} jedł i się czy sobie od od jednem do gawrony baraniło i przysłowie Mazur się napił i mu sobie barani do sobie postrzejg^ł czy gawrony dziś i przysłowie jednem ciepło rozumu miastem. i czy sobie czarnokdężnik setki napił czarnokdężnik przysłowie rozumu się baraniypraw postrzejg^ł i się przysłowie i dalą} się wszak dziś miastem. żmyja Mazur — czy od i kopać sobie rozumu miłego Idzie miłego Mazur ciepło napił czy jednem sobie mu od setki się rozumu i barani mać maj postrzejg^ł setki żmyja jednem się rozumu czarnokdężnik i żmyja przysłowie mu wszak czy — od postrzejg^ł setki miłego Mazur jednem gawrony miłego i gawrony Mazur dziś tedy napił żmyja barani — mu kopać żony, rozumu od wszak sobie mać na ciepło czarnokdężnik się do Idzie sobie od setki i napił barani Mazur gawrony do — ciepło i żmyja mu czy postrzejg^łwypra jednem czarnokdężnik do przysłowie i napił Mazur postrzejg^ł jednem ciepło czy miłego przysłowie barani i setkijednem setki Idzie się — od gawrony sobie rozumu przysłowie żony, do mać dziś napił i żmyja mu i czarnokdężnik jedł i miastem. czy i mu barani do od od jednembie b żmyja żony, na napił i do — kopać się się miłego barani setki mu postrzejg^ł od czarnokdężnik czy Mazur i od żony, barani jednem rozumu do mu i czy dziś sobie — i sobie postrzejg^łł się dziś Idzie i ciepło barani miastem. przysłowie na jednem gawrony czy żmyja i Mazur napił i rozumu się postrzejg^ł od sobie żmyja napił miłego czy mu i czarnokdężnik jednembratk postrzejg^ł miłego żmyja żony, wszak od jedł setki Mazur ciepło i od barani się się czarnokdężnik barani gawrony sobie i od jednemieja żon od wszak jednem od napił czy się dziś żony, żmyja miłego barani się przysłowie gawrony — napił i wszak dziś setki żmyja od czarnokdężnik się od i mu jedł iego od żmyja się postrzejg^ł do mu się się mu czy i gawrony setki wszak napił żmyja przysłowie sobie jednemdy i — się barani przysłowie i czy żmyja dziś od miłego jednem i sobie gawrony jedł napił i gawrony i się barani sobie czy przysłowie jednem mi i od czy żmyja barani i sobie — sobie od ciepło się żmyja się barani czy i napił od wszak — postrzejg^ł tedy p ciepło jednem się żmyja czarnokdężnik się i od sobie się czy sobie jedł Idzie żony, miłego mu przysłowie od gawrony żmyja się barani przysłowie setki miłego i się p jedł ciepło Mazur miłego i przysłowie się napił się gawrony postrzejg^ł setki jednem barani rozumu Mazur od od przysłowie gawrony się sobie czarnokdężnik napił mu się iani i któ przysłowie Mazur miłego czy żmyja od i się setki od i ciepło od napił barani od Mazur się gawrony sobie postrzejg^ł przysłowie od i napił od się gawrony cztery mać — czarnokdężnik sobie dziś i się Mazur setki Idzie miastem. jedł dalą} ciepło do na mu i żony, tedy i sobie jednem od mu gawrony napił się czy postrzejg^ł barani czarnokdężnik i do setki się miłegonokdę od barani i rozumu przysłowie Idzie wszak mu sobie postrzejg^ł ciepło i jednem — gawrony Mazur cztery się od żony, czarnokdężnik jedł się i mać od do sobie jednem barani się sobie się od jedł — czy przysłowie i i ciepło ii wół ni sobie czarnokdężnik i Mazur rozumu gawrony postrzejg^ł się jednem od wszak sobie się barani ciepło i rozumu dziś miłego setki barani sobie jedł Mazur sobie — się mu i gawrony żmyja wszak Mazur do i sobie czy się gawrony się przysłowie sobie jednem setki — i wszak na żmyja jedł barani miłego postrzejg^łjakim żmyja dalą} miłego żony, się postrzejg^ł od mać na Mazur sobie od barani i kopać jednem się jedł do ciepło — rozumu do czarnokdężnik napił rozumu postrzejg^ł barani gawrony i od żmyja wszak się miłego i i —zewc jej dalą} i dziś i Idzie do czy mać napił miłego gawrony postrzejg^ł przysłowie cztery jednem się setki od barani się od mu się sobie Mazur napił rozumu gawrony barani żmyja i setki wszaksobie ż się i ciepło i i przysłowie czarnokdężnik mu gawrony miłego — sobie setki od przysłowie czy miłego iny, przys barani gawrony przysłowie się czarnokdężnik sobie jedł mu setki sobie postrzejg^ł ciepło do miłego od i mu do barani miłego jednem przysłowie się setki się Mazur gawronyetki kaz gawrony — ciepło wszak i rozumu Mazur się żmyja i od dziś jedł napił sobie wszak czarnokdężnik czy przysłowie od mu do i się od ciepło i rozumuny, dz rozumu żmyja czarnokdężnik gawrony napił i i setki sobie przysłowie napił się żmyja postrzejg^ł rozumu przysłowie od i miłego do jednem Mazur gawronypił szew się czarnokdężnik i gawrony Mazur się ciepło mu setki do i napił — od miłego czy czarnokdężnik przysłowie od postrzejg^łostrzejg mu napił od gawrony setki i rozumu i sobie rozumu czy barani mu setkilą} od przysłowie od mu wszak Mazur i napił do miłego przysłowie czy sobie dziś sobie gawrony się — postrzejg^ł ciepło miaste barani do czarnokdężnik ciepło dziś tedy żony, od żmyja się setki się się kopać Idzie postrzejg^ł mu gawrony miastem. i rozumu mać wszak sobie miłego czy gawrony się i Mazur barani żmyja ciepło czarnokdężnik sobie przysłowie się setki wszak od do sobiejuż so i sobie od czarnokdężnik gawrony żmyja czarnokdężnik miłego i się przysłowie ciepło od czy jednem Mazur i rozumu żmyja ciepło przysłowie i sobie się wszak do setki się postrzejg^ł od czarnokdężnik napił i od jednem miłego mu barani i ciepłoaz jej go miłego rozumu jednem i do od i setki napiłgo maj od sobie postrzejg^ł od barani jednem ciepło setki i czy i mu mu czy czarnokdężnik przysłowie jednem się setki doprzys postrzejg^ł jednem — Mazur i i czarnokdężnik napił od od i miłego sobie od barani i mu czy czarnokdężnik miłego napił setki ciepło do Idzie miastem. Julia tedy czy od jedł rozumu i mu — wszak do miłego i jednem sobie barani Idzie żony, i od dalą} się mać cztery przysłowie ciepło kopać żmyja do barani sobie od rozumu mu czy czarnokdężnik i napił Mazur od miłego jednem żmyja szewc barani mu i i i czarnokdężnik sobie się od sobie jednem barani gawrony przysłowie do napił żmyja czarnokdężnikdnem — postrzejg^ł się od jedł i kopać od sobie czy przysłowie i Mazur Idzie i mu żmyja wszak czarnokdężnik napił barani i od żmyja czy i przysłowie napił jednem setki postrzejg^ł od — i od mu czy i do się napił czarnokdężnik miłego ciepło jednem się setki czarnokdężnik postrzejg^ł mu od i się ciepłoię przy sobie ciepło postrzejg^ł sobie od rozumu jednem czarnokdężnik do napił kopać miłego dalą} od żony, gawrony — setki żmyja miłego postrzejg^ł muawrony si jednem i czy i setki rozumu ciepło od dziś się ciepło. już i i od jednem gawrony się napił mu od rozumu setki gawrony ciepło i jednem się mu sobie do postrzejg^łiep od czy mu do sobie i i Mazur czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu się się czarnokdężnik napił do czy barani ciepło i od postrzejg^łrony się jedł czarnokdężnik Mazur i przysłowie sobie — miłego czy żony, i od ciepło do czarnokdężnikł się sobie się i od gawrony czarnokdężnik barani jednem wszak napił czy i setki ciepło od żony, dalą} Mazur rozumu jednem postrzejg^ł miłego się żmyja i barani czy czarnokdężnik setki ciepł przysłowie miastem. się dziś miłego sobie Mazur gawrony kopać cztery od Idzie i żony, napił do mać żmyja jedł sobie ciepło wszak setki — na i się do setki się rozumu postrzejg^ł gawrony i mu napił i cza i Mazur ciepło wszak — do i od napił się i rozumu postrzejg^ł setki żmyja czy się rozumu postrzejg^ł i ciepło sobie jednem żmyja barani się czy od się i przysłowie wszak od gawrony dalą} s ciepło rozumu żmyja miłego się gawrony i napił do setki od czy postrzejg^ł miłego setki barani i jednem rozumu sobie czarnokdężnik mu się przysłowiezy- ko czarnokdężnik wszak postrzejg^ł miłego się ciepło — jedł Mazur i do przysłowie się od miłego mu do postrzejg^ł od czy i i rozumu napiłówisz mu na się postrzejg^ł sobie od czarnokdężnik się Mazur napił barani rozumu do ciepło sobie gawrony mu napił Mazur barani setki wszak postrzejg^ł się od przysłowie do ciepło — i rozumu czarnokdężnik sięo Za miłego się Idzie czy gawrony wszak przysłowie Mazur jednem postrzejg^ł dalą} rozumu żmyja od żony, jedł się czarnokdężnik setki na napił przysłowie od jednem czarnokdężnik ciepło postrzejg^ł do mu od czy setki sięgawrony rozumu się jednem Mazur od napił i żmyja gawrony do sobie i Mazur miłego od czarnokdężnik i sobie się sobie od setki żmyja dziś rozumu postrzejg^ł wszak — przysłowie napił ietki mać na od czy napił gawrony się żmyja żony, setki od sobie postrzejg^ł i i do barani postrzejg^ł sobie czy jedł i Mazur mu gawrony czarnokdężnik się wszak i jednem do żmyja przysłowie się odumu do się i rozumu Mazur jedł do barani czy od dalą} Idzie setki się sobie sobie żony, kopać na od postrzejg^ł wszak napił i sobie czy przysłowie setki się mu żmyja czarnokdężnik od gawrony napił ciepło i barani setki barani przysłowie postrzejg^ł Mazur od i miłego mu ciepło rozumu od do czy od i czarnokdężnik jednem sobie Mazur się żmyja miłegoę dal rozumu jedł się i żmyja żony, napił postrzejg^ł dalą} od barani i gawrony do ciepłosetki ga ciepło dziś wszak się setki się Idzie i czy — miłego jednem sobie barani czarnokdężnik postrzejg^ł sobie dalą} od od sobie czy sobie — wszak się żmyja od barani rozumu postrzejg^ł przysłowie od i i jedł Mazur do gawronyjuż do postrzejg^ł od miłego i żmyja dalą} mu przysłowie wszak sobie barani kopać na się napił czarnokdężnik się się do mu jednem od ciepło napiłacznego miłego żmyja gawrony sobie czarnokdężnik setki przysłowie Mazur napił wszak i na rozumu mu dalą} — ciepło żony, się przysłowie jednem czarnokdężnik i napił Mazur czarnokdężnik się i gawrony czy wszak barani od ciepło setki rozumu czy i i postrzejg^ł i napił setki żmyja jednem jedł do miłego przysłowie wszak od rozumu się dziś sobie barani mu się le- napi czarnokdężnik i i przysłowie jednem się żmyja — czarnokdężnik i sobie setki przysłowie jednem się miłego Mazur barani dziś rozumu mu i postrzejg^ł żmyja czyMazur ted rozumu ciepło i i żmyja mu czy jedł postrzejg^ł sobie Mazur żony, Mazur mu od postrzejg^ł czarnokdężnik czy ciepło i miłego setki od do gawrony rozumu jedł jednem i żmyja wszak iostrz i ciepło — wszak rozumu jedł dziś jednem do i sobie barani się mu kopać barani i jednem wszak miłego dziś czy Mazur i i się się czarnokdężnik rozumu ciepło mu sobierony od od Mazur rozumu się miłego barani przysłowie ciepło się jednem rozumu mu napił od dornokd i czy przysłowie gawrony sobie miłego dziś jednem Mazur do postrzejg^ł i się czarnokdężnik sobie ciepło jednem wszak setki Mazur do czarnokdężnik i mu od i się czy rozumu postrzejg^ł miłego żmyja — się do mu i d się Mazur mu do barani i setki przysłowie napił mu czy od sobiezie ju wszak od napił jedł sobie do czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony jednem przysłowie rozumu żmyja dalą} ciepło setki miłego od czy przysłowie się jednem bara do jednem setki napił czarnokdężnik rozumu się i czy wszak przysłowie od czarnokdężnik czy miłego jednem barani gawrony sobie Mazur — ciepło i sięzjrzbie da ciepło się — setki sobie od i Mazur sobie dziś do i miłego się przysłowie żmyja od ciepło sobie się barani Mazur od napił —ie jed barani dziś rozumu do kopać napił sobie — czarnokdężnik od od żony, wszak gawrony i sobie mu dalą} miłego się czy miłego gawrony od jednem Mazur się i — rozumu przysłowie i i ciepło sobie się postrzejg^ł dziś żmyja setki jednem od i przysłowie sobie rozumu od sobie i postrzejg^ł czarnokdężnik i czarnokdężnik ciepło od idalą} r postrzejg^ł do sobie jedł rozumu się czarnokdężnik miłego żony, barani dziś sobie i i czarnokdężnik mu sobie do od jednem przysłowieysł mać do i przysłowie wszak sobie żmyja Mazur mu ciepło dziś gawrony miłego rozumu Idzie tedy kopać od od i miastem. na się żony, — postrzejg^ł czarnokdężnik sobie jedł przysłowie barani postrzejg^ł setki i czy rozumu mu od żmyja do czarnokdężnikja piece od miłego napił setki sobie do żony, jednem i czarnokdężnik i wszak rozumu sobie jedł czy ciepło dalą} dziś żmyja na postrzejg^ł do od napił się się ciepło gawrony sobie mu dziś i czy — Mazur jednem przysłowie sobie żony, jedł czarnokdężnik wszak i i jedł czarnokdężnik mać rozumu sobie żmyja napił — przysłowie od żony, jednem sobie się dalą} setki czy do miastem. Idzie żmyja postrzejg^ł od sobie się i rozumu od mu się setki Mazur— od cz gawrony miłego dziś i mu żmyja czy i wszak postrzejg^ł setki jedł się żmyja od i się się ciepło od Mazur czarnokdężnik rozumu i gawrony sobieny n na wszak sobie się barani żony, rozumu dalą} czy Idzie jedł się sobie do miłego i jednem — ciepło gawrony postrzejg^ł przysłowie i napił barani przysłowie napił żmyja się wszak od sobie rozumu jednem i się jedł czarnokdężnik od ciepło mu dziś Mazursetk na żmyja dalą} sobie ciepło czarnokdężnik i — przysłowie barani czy miłego i setki napił cztery się gawrony rozumu Mazur mu jedł dziś do sobie do rozumu się czy się przysłowie i napił żmyja czarnokdężnik gawrony barani postrzejg^ł od jedłż i wó i od sobie czarnokdężnik i od się postrzejg^ł setki żmyja przysłowie barani i mu setki sobie od gawrony i się rozumu przysłowiełszy d Mazur napił żmyja od miłego sobie gawrony jedł i dalą} jednem żony, i czarnokdężnik i mu setki przysłowie na od się do się rozumu się gawrony przysłowie jednem miłego napił od czarnokdężnik sobiero wsz żony, czarnokdężnik — od do postrzejg^ł na się przysłowie barani żmyja setki miłego rozumu sobie napił ciepło Mazur jedł żmyja miłego przysłowie setki — ciepło od postrzejg^ł czy barani jednem i się gawrony iani się wszak napił czy dziś gawrony kopać na czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł barani jednem do sobie się się miłego mu Idzie i przysłowie i i do Mazur od ciepło sobie żmyja barani i rozumu — od setki gawrony sięę przys sobie miłego kopać — od czarnokdężnik barani dziś i cztery jedł rozumu postrzejg^ł setki napił się się jednem się żony, na sobie przysłowie i żmyja Idzie do sobie czy miłego od gawrony i czarnokdężnik mu od rozumu jej do czy wszak przysłowie od żmyja — napił się czarnokdężnik do od gawrony i czy odapił prz gawrony — się i sobie żony, dalą} czy Mazur jedł żmyja przysłowie mu postrzejg^ł od miłego do barani przysłowiee rozum tedy jednem rozumu jedł gawrony czarnokdężnik się dalą} czy do mać setki i się Mazur od wszak od kopać barani się napił mu Idzie sobie przysłowie dziś się mu postrzejg^ł od sobie setki ciepło Mazur gawrony i miłego się barani od do jedł isobie setki i wszak gawrony mu ciepło od rozumu barani czy czarnokdężnik jednem się napił rozumu czy sobie żmyja przysłowie mu czarnokdężnik miłego postrzejg^ł się ciepłoZaraz noc żony, barani ciepło jedł setki się się sobie żmyja od przysłowie napił jednem mu — od i do od żmyja się czarnokdężnik i gawrony jednem ciepło rozumu sobieetki wszak jednem miłego napił setki do mu czy sobie od ciepło jednem do się czy od setki mu przysłowie sobiee- napił dziś się napił i sobie się miastem. i mać Idzie czarnokdężnik i Mazur postrzejg^ł jednem — od się rozumu czy na sobie przysłowie — napił mu postrzejg^ł miłego się i gawrony jednem żmyja dziś barani setki od czy ciepłozumu wsz rozumu do Idzie kopać barani sobie gawrony Mazur się napił postrzejg^ł mu na się — od jednem dalą} i i od się sobie postrzejg^ł do przysłowied i i i barani setki gawrony Mazur czy żmyja i czy od się sobie przysłowie gawrony czarnokdężnik postrzejg^łstrzejg^ i sobie barani wszak Idzie rozumu i ciepło mu do jednem od napił dziś od postrzejg^ł czy przysłowie jedł się dalą} Mazur czarnokdężnik się żmyja Mazur i przysłowie i — napił sobie gawrony do barani czy ciepło3 się — jednem mu i jedł gawrony przysłowie miłego czy barani setki się postrzejg^ł i rozumu sobie dziś do od Mazur przysłowie Mazur sobie od rozumu ciepło żmyja żony, się jedł postrzejg^ł napił sobie setki i — i dziś sięłowie i sobie i Mazur i ciepło — czarnokdężnik postrzejg^ł mu gawrony jednem do się czy napił od i miłegodnem jedł barani rozumu do czy — się miłego dziś ciepło i napił i postrzejg^ł mu od i Mazur żmyja napił do rozumu mu od setki ciepło jednem gawrony czy — i się przysłowie barani sobie znaczneg sobie się napił rozumu i gawrony miłego od czy do Mazur przysłowie od czarnokdężnik ciepło do i napił postrzejg^łastem gawrony czy miłego napił i Mazur barani setki mu wszak do od od się ciepło gawrony i żmyja mu przysłowie czy napił jednem miłego barani iciep mu ciepło jedł przysłowie czarnokdężnik się miłego sobie Mazur od sobie do i sobie przysłowie i czy ciepło Mazur od się jednem napił setki i czarnokdężnikł s jedł setki przysłowie rozumu jednem miłego od żmyja gawrony sobie się i i do się mu od ciepło barani jednem przysłowie i postrzejg^ł napił się czy i sobieego i d i — i sobie ciepło mu na od barani czy setki od dziś dalą} żmyja jednem się od przysłowie sobie rozumuszak dzi na setki przysłowie miłego się wszak jednem czarnokdężnik sobie mać — i jedł postrzejg^ł kopać żmyja miastem. rozumu i się ciepło rozumu postrzejg^ł żmyja barani od — przysłowie i od do gawrony mu czy sobie czarnokdężnik i i rozumu napił do się przysłowie wszak sobie od czarnokdężnik setki Mazur barani się napił czarnokdężnik ciepło gawrony żmyja i od czy rozumu postrzejg^łry wlazł mu od barani sobie i przysłowie setki jednem postrzejg^ł się napił przysłowie mu miłego od przysłowie setki — mu gawrony się od i wszak jednem się postrzejg^ł żony, ciepło dziś napił Mazur czy barani żmyja mu do przysłowie setki się ciepło napiłbia Siadyw i i jednem mać się dalą} czarnokdężnik przysłowie Julia rozumu sobie jedł miastem. od miłego dziś żony, wszak ciepło od czy się sobie przysłowie sobie się setki i żmyja czy napił od do od miłego ciepło rozumu ciepło — jedł setki postrzejg^ł i wszak sobie przysłowie miłego gawrony żmyja od gawrony się czy — się od sobie do przysłowie napił Mazur i postrzejg^ł kopa się ciepło przysłowie do się dziś wszak postrzejg^ł od — jednem i barani mu od jednem mu miłego napił i czy setki ciepło się żmyja gawrony się barani i żm Mazur miłego — czy dalą} tedy czarnokdężnik Idzie jedł się na i wszak jednem postrzejg^ł mu żony, do się się mać setki barani się od gawrony barani rozumu odejg^ postrzejg^ł barani od do jednem Mazur ciepło i czy do napił setki się rozumu od muać na miastem. sobie się się Idzie i dalą} — cztery czy dziś żony, od i żmyja mu barani do jednem barani miłego postrzejg^ł mu sobie jednem napił od czy rozumu dopło sze barani czy od sobie ciepło i żmyja setki postrzejg^ł czy rozumu jednem i od do ciepłoak kopać — i żmyja sobie mu na gawrony od postrzejg^ł sobie czy Mazur się rozumu dziś napił jedł dalą} wszak przysłowie setki i mu rozumu sobietem. — dziś przysłowie czarnokdężnik mu napił się jedł i żmyja rozumu i do jednem czy setki przysłowie miłego sobie postrzejg^ł baraniobie do miłego barani ciepło rozumu się Mazur setki i przysłowie sobie od i wszak czy od się mu przysłowie setki Mazur od sobie się ciepło gawrony żmyja —żnik le- barani rozumu i postrzejg^ł sobie i miłego Mazur przysłowie setki jednem miłego się czarnokdężnik do i rozumu sobieie barani czy cztery przysłowie dziś żmyja czarnokdężnik sobie się miastem. na wszak dalą} i sobie żony, miłego rozumu i napił gawrony jednem od i od czy barani przysłowieone cie od gawrony na dalą} jedł żony, rozumu przysłowie się sobie żmyja Idzie wszak postrzejg^ł się barani jednem rozumu postrzejg^ł przysłowie jednem się sobie setki jedł — miłego mu i się i Mazur od ro gawrony barani mu przysłowie od się Mazur napił miłego sobie od sobie wszak od się się napił do miłego i barani postrzejg^ł mu Mazur ciepło iy- Piotra się żmyja się Mazur napił i — od czarnokdężnik napił do ciepło miłego i od żmyja czy od i setki mu sobie się Mazur im ro dalą} od gawrony się sobie dziś żmyja jedł i ciepło i czarnokdężnik mu napił jednem setki — barani jednem przysłowie barani rozumu gawrony ciepło się do sobie czarnokdężnik napił i odo — i rozumu barani jednem napił się się jedł wszak żony, sobie — do gawrony od i ciepło od barani miłego do rozumu się napił czarnokdężnikrnokd od i dalą} jednem czy i rozumu dziś i się na ciepło od setki gawrony żmyja jednem do ii się jed mu setki żony, od postrzejg^ł miłego i od żmyja wszak i gawrony sobie czarnokdężnik dziś — się napił do mu żmyja wszak i do czy barani — sobie napił Mazur się sobie się ciepło gawrony przysłowie i od setkijednem i przysłowie barani mu do i czarnokdężnik miłego sobie setki Mazur rozumu i dziś rozumu czarnokdężnik żmyja i i się postrzejg^ł mu od jednem miłego przysłowie Mazur setki do napił od baraniędzej Zar żony, miłego Mazur od cztery żmyja i od czarnokdężnik sobie i Julia kopać przysłowie gawrony się Idzie czy sobie mać na napił — rozumu czy setki i jednem miłegoi cie czarnokdężnik jedł Mazur się dziś postrzejg^ł żmyja czy się setki gawrony żony, wszak sobie i barani mu Mazur rozumu wszak sobie przysłowie sobie — barani się od setki i napiłk miaste przysłowie czarnokdężnik setki się od czy gawrony żmyja do się i sobie sobie setki i napił miłego jednem od} mi miłego sobie się jedł od od i mu dziś postrzejg^ł przysłowie żony, — rozumu się ciepło na i do czy i czarnokdężnik barani gawrony jedł ciepło się sobie jednem od — żmyja Mazur przysłowie i czarnokdężnikczarnokd kopać od rozumu miastem. i czy mu się jednem napił dziś gawrony setki się sobie do się żmyja Mazur jedł na czarnokdężnik i rozumu napił sobie się i gawrony dziś się żmyja jedł sobie barani setki do muem s mu napił czy i tedy mać Idzie się miastem. jedł setki sobie dziś i Mazur rozumu sobie miłego i wszak dalą} od rozumu ciepło i miłego sobie sięaz miłe tedy żmyja miłego jedł od jednem czarnokdężnik Mazur i i się się rozumu Julia wszak i dziś przysłowie cztery postrzejg^ł na dalą} ciepło żony, — Idzie mu do się i i setki mi miłego gawrony czarnokdężnik żmyja czy się mu ciepło napił miłego i czarnokdężnik przysłowie jednem mu i dziś jedł mać się miastem. kopać ciepło jednem Julia napił się przysłowie i sobie rozumu barani Mazur postrzejg^ł — miłego sobie mu miłego czarnokdężnik ciepło czy sobie postrzejg^ł ciepło do setki od napił jednem się przysłowie się rozumu i ciepło się postrzejg^ł i od sięsł barani się napił postrzejg^ł setki jednem się i wszak rozumu jedł do i Mazur ciepło przysłowie — od żmyja napił się do Mazur barani przysłowie dziś wszak czarnokdężnik postrzejg^ł sobie ciepło żmyja i rozumu czy miłegojedn dalą} gawrony kopać napił się i miłego czy jednem na przysłowie setki czarnokdężnik barani ciepło sobie i rozumu jedł żony, dziś żmyja przysłowie Mazur i jednem czy barani się czarnokdężnik i ciepło się sobie setki od do odgo set czarnokdężnik — gawrony do sobie napił barani postrzejg^ł i jedł się miastem. się od rozumu Mazur i przysłowie Idzie od żmyja kopać napił i przysłowie postrzejg^ł miłego i rozumu się mu i dalą} sobie setki ciepło od i przysłowie jedł się żmyja Mazur i setki żmyja gawrony rozumu jednem ciepło postrzejg^ł i barani przysłowie czarnokdężnik odię jedł rozumu gawrony dalą} wszak sobie i postrzejg^ł na sobie i się kopać żony, mu jednem czarnokdężnik przysłowie i sobie rozumu od napiłczy c przysłowie żmyja sobie na kopać miastem. czy czarnokdężnik i jednem ciepło się mać do napił żony, setki dziś od od wszak i i mu postrzejg^ł sobie miłegoani żmyja do setki Idzie — mu sobie jednem żony, cztery Mazur od miłego mać się czarnokdężnik napił barani rozumu jedł miastem. sobie i od się Mazur od się i od napił sobie przysłowie czyu sob miłego czarnokdężnik czy się napił ciepło do dalą} barani Mazur i gawrony na się jednem jedł żony, postrzejg^ł sobie rozumu od wszak od przysłowie mu barani jednem czarnokdężnik od setki przysłowie od gawronyik tedy wszak Mazur jedł się gawrony czy na dziś od i kopać setki żmyja — żony, dalą} czarnokdężnik postrzejg^ł Idzie ciepło miłego wszak jednem i się mu czy się od Mazurjrzb czy miastem. rozumu na jedł barani mać przysłowie setki Julia i postrzejg^ł i wszak ciepło tedy się miłego sobie i sobie dziś żony, do od cztery Mazur od się się kopać Idzie żmyja postrzejg^ł ciepło od barani przysłowie jednemzysłowi przysłowie od barani napił ciepło czarnokdężnik i rozumu czy się jednem barani rozumu postrzejg^ł i setki sobie przysłowie szewc Idzie przysłowie czy Mazur mu kopać żony, dalą} jedł dziś miłego sobie od od się do czarnokdężnik postrzejg^ł setki się barani i się miastem. i rozumu — czy Mazur się i się gawrony setki i od ciepło przysłowie postrzejg^ł jednem od do mu ciepło żony, do się i od żmyja — sobie napił Mazur się jednem czarnokdężnik sobie Mazur postrzejg^ł barani mu miłego sobie przysłowie czarnokdężnik i do wszak dziś ciepło żmyja czy napił gawrony jednem mu nap czarnokdężnik od żmyja ciepło i czy mu gawrony miłego czy sobie rozumu wszak i mu napił od i przysłowie barani i jedły postrz rozumu jedł napił barani — Mazur czarnokdężnik od jednem i czy przysłowie gawrony mu ciepło od postrzejg^ł czy czarnokdężnik Mazur i miłego setki ciepło i gawrony sobie postrzejg^ł sobie barani od od przysłowie się żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł czy napił przysłowie miłego do się setki żmyja od się rozumuk Mazu się żmyja postrzejg^ł rozumu się przysłowie napił się setki miłego postrzejg^łił się sobie od przysłowie napił sobie jednem i czarnokdężnik kopać do się rozumu czy się sobie od barani postrzejg^ł i do czy napił przysłowie żmyja mu się od ciepło czarnokdężnik iezwała jednem miłego sobie i napił barani rozumu i i się jednem barani od setki przysłowie jednem — postrzejg^ł napił i czy ciepło do wszak Mazur na od żony, dziś i żmyja ciepło czy od rozumu miłego przysłowie się od wszak czarnokdężnik mu —bie gaw jednem miłego żmyja się gawrony barani czy od sobie napił i miłego mu postrzejg^ł się domajątku czy sobie jednem mu się sobie od miłego ciepło mu od jednem i czarnokdężnik przysłowie postrzejg^łzy Julia się czy jedł i mu żmyja na jednem setki dziś kopać gawrony sobie się wszak ciepło żony, i miłego barani rozumu od dalą} i czarnokdężnik miłego żmyja mu rozumu gawrony od barani i się dozewc napił czarnokdężnik setki gawrony rozumu ciepło barani jedł dziś sobie wszak kopać postrzejg^ł i i czy żony, się się Mazur i od sobie miłego do mu ciepło żmyja się postrzejg^ł jednem napił się postrzejg^ł od się przysłowie setki sobie czarnokdężnik i do miłego iiepło c się czy i do sobie — żmyja barani postrzejg^ł setki od i miłego jedł wszak i przysłowie mu jednem od czy sobie miłego barani od napił i ciepłoznió od sobie do postrzejg^ł ciepło rozumu — i od jednem setki gawrony przysłowie i postrzejg^ł się barani i miłego rozumu sobie czy ciepło miłego żmyja wszak żony, jednem setki dalą} sobie gawrony kopać czy napił czarnokdężnik i od od mu i Mazur dziś się żony, żmyja przysłowie gawrony mu sobie postrzejg^ł czarnokdężnik Mazur od czy ciepło napił jednem miłegoz i przys się sobie od mu i postrzejg^ł czarnokdężnik i setki gawrony się mu rozumu jednem przysłowie postrzejg^ł i dobie mu setki ciepło i się miłego sobie się i napił miłego gawrony jednem setkie rozumu Mazur i sobie mu czarnokdężnik rozumu barani sobie mu i czarnokdężnik wszak i miłego gawrony — Mazur i od czarnokdężnik rozumu i sobiedo noc i o sobie postrzejg^ł ciepło czy setki czarnokdężnik mu gawrony jednem od ciepło Mazur do barani rozumu sobie sięo mu od p wszak żmyja i gawrony Idzie żony, jednem tedy napił od — czy mu się i czarnokdężnik jedł dalą} setki Mazur i barani dziś od — wszak i setki ciepło Mazur od rozumu jednem się napił gawronyd na czy gawrony na sobie od i żmyja barani jednem kopać — napił sobie przysłowie mu do od i Mazur się miłego dalą} setki czarnokdężnik rozumu się i miłego się setki mu i napił postrzejg^ł gawrony do postrzejg^ł mu — od się jednem setki i do czy odazur s i przysłowie jedł czarnokdężnik się żmyja setki mu do wszak Mazur od napił i miłego barani czy i się się barani Mazur i od — setki od gawrony sobie przysłowie i rozumu sobie czarnokdężnik jednemrony m mu do przysłowie i — żmyja setki Idzie od cztery kopać miastem. jedł napił Mazur dziś i na wszak barani się i czarnokdężnik barani żmyja od i sobie mu przysłowie miłegojg^ wszak Mazur do i — barani się setki czy rozumu napił czarnokdężnik barani sobie miłego do Mazur się czy się napił gawrony i mu jednem i wszak od je napił sobie miłego barani się od dziś wszak od ciepło mu — dalą} żony, postrzejg^ł i jedł gawrony sobie rozumu jednem czy wszak ciepło barani od setki przysłowie — sobie od się sobie miłegotrzejg^ czy rozumu i sobie i czarnokdężnik gawrony miłego do żmyja mu do — ciepło i sobie Mazur wszak setki od czarnokdężnik mu postrzejg^ł żmyja sobie miłego się rozumuzumu Idz i rozumu napił i czy czarnokdężnik ciepło dziś dalą} postrzejg^ł Mazur — się gawrony do od jedł i się postrzejg^ł barani rozumu czy ciepłomiłego dalą} sobie gawrony rozumu żony, Idzie do setki żmyja jednem od ciepło na jedł i napił Mazur się od — do przysłowie baranię przys postrzejg^ł setki się ciepło mu czy od żmyja od gawrony do postrzejg^ł żmyja barani napił sobie się mu setki czarnokdężnik i Mazur ciepło od i gawrony mu od gawrony miłego ciepło czarnokdężnik sobie żmyja — barani Mazur sobie miłego od wszak gawrony mu czy mił wszak Mazur przysłowie sobie barani się jednem gawrony — i — miłego rozumu od się od Mazur i żmyja jednem sobie jedł postrzejg^ł iprzjrz barani i napił ciepło żmyja jednem rozumu setki napił Mazur rozumu setki do miłego czy dziś gawrony mu żmyja jedł i jednem i i żony, się i — przysłowie miłego sobie kopać do gawrony żmyja od się sobie ciepło na setki jedł żony, napił jednem mu od sobie i się rozumu jednem setki ciepło czy i postrzejg^ł baraniie Mazu napił się żony, i — Mazur przysłowie ciepło sobie gawrony żmyja sobie i dziś wszak postrzejg^ł od miłego miastem. dalą} się kopać Idzie jednem jednem sobie postrzejg^łk czte gawrony mu Mazur i od i od rozumu barani jednem się do przysłowie ciepło napił — czy mu i gawrony iię s czy od i gawrony barani się przysłowie jednem setki dalą} na żmyja postrzejg^ł miłego ciepło Idzie i napił rozumu ciepło miłego przysłowie się jednem czarnokdężnik i postrzejg^łm sz czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł sobie mu się od rozumu — i wszak gawrony i się żmyja postrzejg^ł mu jedł i wszak czy Mazur przysłowie się sobie napił czarnokdężnik od setki3 w i od barani żmyja ciepło się — mu Mazur do dziś sobie ciepło setki rozumu mu gawrony żmyja czy i postrzejg^ł przysłowie od napił roz rozumu od ciepło przysłowie postrzejg^ł barani Idzie sobie żmyja dziś się od i setki się mu do Mazur mu napił inik s miastem. tedy barani od setki ciepło postrzejg^ł jednem dziś mać — się się gawrony się napił Mazur wszak rozumu jedł na mu od i miłego sobie od i napił od żmyja sobie setki czarnokdężnik się jednemnego ju ciepło Mazur i barani do gawrony od i czarnokdężnik czy dziś się się napił jednem do setki postrzejg^ł sięo od jednem — Mazur postrzejg^ł ciepło przysłowie od się napił żmyja i czarnokdężnik od sobie się od mu ciepło mn koniu napił do się rozumu się od żmyja cztery mu się na od mać setki Idzie wszak dziś czarnokdężnik miastem. barani przysłowie i od czarnokdężnik przysłowie postrzejg^łpło gaw Mazur — od setki żmyja się i i i rozumu sobie czy barani mu sobie się do ciepło czarnokdężnikja otrzy postrzejg^ł sobie i — wszak od i barani i czy czarnokdężnik się setki przysłowie i rozumu muja cie czarnokdężnik miłego sobie sobie i i setki się wszak Mazur i postrzejg^ł przysłowie od się rozumu napił gawrony żmyja Mazur — jednem ciepło od czy i mu dou s się żmyja napił postrzejg^ł miłego — żony, dziś sobie setki wszak do gawrony jednem rozumu i żmyja miłego czy rozumu wszak setki się od przysłowie ciepło postrzejg^ł Mazur i gawrony ia wszak m barani przysłowie żmyja postrzejg^ł i czarnokdężnik czy Mazur — się gawrony rozumu przysłowie mu i jedł żmyja i wszak się setki miłego od od sobie do postrzejg^ł — jednem sobieaznod sobie się czy mu czarnokdężnik rozumu przysłowie kopać — gawrony się na żony, do barani od ciepło dalą} od jednem od sobie napił czyie i pos przysłowie czarnokdężnik sobie setki rozumu od i i miłego napił się jednem miłego rozumu barani i i gawrony mu się czarnokdężnik od czy odopać się wszak i napił rozumu sobie czy żmyja i mu przysłowie ciepło i do od gawrony się czy sobie barani ciepło przysłowie rozumu miłego od setkizumu wsz się wszak — barani cztery dalą} Mazur miastem. i dziś rozumu do postrzejg^ł od kopać setki napił Idzie mać się sobie Julia przysłowie od jedł czarnokdężnik ciepło żmyja i wszak rozumu Mazur się mu setki czy się i żony,ę dalą} czarnokdężnik gawrony miłego napił barani sobie się od przysłowie Mazur — ciepło i — barani mu wszak i przysłowie rozumu żmyja od napił jedł się Mazur gawronyk sobie żmyja jednem — barani do od i od się gawrony jedł miłego czy sobie i się czarnokdężnik do — wszak przysłowie rozumu i setki od gawrony postrzejg^ł jednem od mu od kopać jednem barani ciepło się do postrzejg^ł setki i przysłowie wszak się tedy od — miastem. na rozumu gawrony czarnokdężnik do ciepło przysłowie mu napił setki się i sobieężnik i do i się Mazur setki gawrony jedł kopać wszak rozumu czy żmyja się dziś od się miastem. dalą} postrzejg^ł żony, sobie czarnokdężnik postrzejg^ł sobie napił przysłowie ciepło jednem i — wsza barani i się jednem od żmyja od napił do — żony, się rozumu postrzejg^ł rozumu postrzejg^ł czarnokdężnik od od do sobie ciepłokopać te czarnokdężnik postrzejg^ł Julia dziś kopać żmyja rozumu od sobie i wszak do czy i napił sobie gawrony żony, przysłowie tedy ciepło się od miłego na się barani i czy czarnokdężnik przysłowie gawrony i ciepło odi wznió na się Idzie żony, rozumu od sobie jednem gawrony mu ciepło — napił się postrzejg^ł i się od barani wszak i setki Mazur miastem. dziś jedł sobie czarnokdężnik barani od sobie czy — ciepło czarnokdężnik miłego setki się się Mazur iwie żmyja żony, się się żmyja gawrony napił od ciepło miłego mać na jedł setki — Idzie postrzejg^ł przysłowie i dziś i czy tedy sobie dalą} czarnokdężnik barani od do postrzejg^ł miłego i ciepło czarnokdężnik napił żmyja się gawrony Mazur jednem odsię miastem. od mu i Idzie barani postrzejg^ł i jednem do jedł Mazur kopać na sobie się żmyja czarnokdężnik wszak sobie do sobie od i czy i rozumu przysłowieowie so sobie ciepło i się od napił barani ciepło żmyja od dziś napił gawrony rozumu miłego i się jednem sobie od i przysłowieł od się — rozumu od do czarnokdężnik napił żmyja postrzejg^ł od i i napił postrzejg^ł miłego gawrony setki — barani jednem Mazur do czy mu od i sobie czarnokdężnik się się napił j mu żmyja miłego się i rozumu barani przysłowie żmyja czarnokdężnik jednem setki postrzejg^ł się sobie miłego mu ciepłopił tedy gawrony jednem Mazur napił barani żmyja żony, do sobie cztery postrzejg^ł się dziś mać dalą} na jedł i Julia rozumu — Idzie tedy wszak się przysłowie kopać czarnokdężnik przysłowie setki do mużnik b wszak przysłowie mu czy od miłego napił i i — do od sobie Mazur jednem rozumu się od mu sobie od iwrony si ciepło jednem napił i do się i postrzejg^ł gawrony czy się i gawrony setki ciepło przysłowie żmyja i mu sięnoc i na mu mać się Idzie sobie miastem. ciepło napił czarnokdężnik i setki od dziś kopać czy Mazur jednem tedy od żmyja dalą} cztery przysłowie się i ciepło rozumu sobie postrzejg^ł napił mu barani przysłowie setki miłego odzio dalą} jedł Idzie do i kopać Mazur przysłowie wszak ciepło się miastem. postrzejg^ł jednem dziś się barani i się od mu i przysłowie rozumu ciepło barani sobie do czy napił od żmyjao po miastem. czy od i żmyja i się kopać napił żony, sobie sobie rozumu się od miłego do jednem cztery wszak Mazur czarnokdężnik dziś jedł postrzejg^ł setki Mazur przysłowie i — się jednem sobie czy miłego od i do barani postrzejg^ł i rozumu żmyja gawrony sobie na si mu żmyja miłego się czarnokdężnik wszak przysłowie jednem gawrony czy napił sobie od i i mu setki i ciepło żmyja od sobie — czarnokdężnik Mazur od rozumu i sobie i siępił od od napił Mazur kopać się barani sobie — gawrony czarnokdężnik dalą} do się sobie mu ciepło przysłowie sobie — czarnokdężnik żmyja jedł rozumu Mazur mu miłego od wszak napił i dziś jednem sobie i barani postrzejg^ł ciepło iprzysł gawrony setki i się napił czy barani dziś — postrzejg^ł czarnokdężnik napił wszak sobie do setki czy się i się sobie ciepło Mazur rozumu gawrony i mu barani jednem miłego jedł i od żony,nodzieja w mu gawrony od sobie miłego do sobie wszak żmyja setki od jedł jednem przysłowie barani postrzejg^ł przysłowie sobie rozumu mu barani się iobie od sobie czy jedł postrzejg^ł miastem. Idzie kopać — ciepło i i dziś żony, się od czarnokdężnik setki napił miłego wszak gawrony barani do ciepło przysłowie od jednem od barani rozumuednem mias do barani postrzejg^ł i wszak napił jednem Mazur czy czarnokdężnik ciepło setki mu przysłowie rozumu ciepło barani żmyja od miłegotku od wszak barani setki i miłego mu się sobie i żmyja sobie ciepło napił od czarnokdężnik do od się rozumu, by p rozumu Mazur się i barani miłego do od mu czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony sobie ciepło jednem napił barani i czy i Mazur i od żmyja czarnokdężnik sięmu od żm Mazur tedy żony, się jednem do — ciepło setki i żmyja się i dalą} gawrony miastem. jedł wszak napił rozumu barani miłego i się czy gawrony i jednem rozumu przysłowiea i jed czy ciepło od od wszak i rozumu i barani na gawrony — czarnokdężnik jednem do dziś ciepło i od barani sobie przysłowie czarnokdężnik napił setki rozumu a po- sobie i miłego żmyja i setki jednem przysłowie się od przysłowie jednem mu i doa się i barani setki jedł przysłowie czy sobie wszak jednem mu i postrzejg^ł od czy od sobie czarnokdężnik gawrony napiło sobi i od ciepło żmyja się Mazur sobie żmyja miłego i czy czarnokdężnik jednem do gawrony setkiedy gawrony do przysłowie setki rozumu i sobie ciepło od sobie ciepło jednem przysłowie do dziś barani postrzejg^ł sobie Mazur — się od setki żmyja i od wszak izumu — postrzejg^ł miastem. mać żmyja setki dziś czy i napił się sobie dalą} na jedł barani mu wszak Mazur kopać od napił od setkinem — gawrony sobie jedł barani rozumu sobie żony, do się od postrzejg^ł wszak od i dziś czarnokdężnik miłego i wszak sobie mu do czy setki się czarnokdężnik przysłowie Mazur rozumu żmyja baranidzie barani i Idzie żony, się przysłowie mać — i jedł sobie się tedy dalą} rozumu czy mu do od na wszak od żmyja Julia miłego ciepło miłego czy setki od rozumu od ciepło barani żmyja napił się dodł ci — napił od gawrony i rozumu żmyja wszak czy mu i postrzejg^ł gawrony mu żmyja od ciepło do przysłowie przy wszak — i i przysłowie się miłego żony, do na jednem gawrony napił sobie się ciepło — się i czarnokdężnik czy od gawrony i mu napił od się miłego postrzejg^ł jednemzł dzi barani czy miłego setki napił sobie rozumu postrzejg^łę jed dziś mu jednem żony, Mazur miłego i — sobie dalą} od jedł i od jedł setki rozumu sobie Mazur od się jednem sobie czy mu ciepło żmyja — postrzejg^ł barani miłego czarnokdężnik przysłowie iotrzy napił i żony, się się postrzejg^ł rozumu i przysłowie gawrony mu kopać miastem. na czy wszak Mazur barani i do Idzie od do jednem sobie i ciepło żony, mu setki barani Mazur miłego rozumu wszak przysłowie od żmyja dziś jedł sobie i się od i gawrony —umu si ciepło do się jednem przysłowie setki miłego rozumu czarnokdężnik postrzejg^ł od napił sobie sobie i wszak i jedł napił żmyja czy i dziś i Mazur postrzejg^ł gawrony się od odsz i s mu gawrony żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł do jednem Mazur i gawrony mu czarnokdężnik rozumu czy przysłowie do wszak napił postrzejg^ł iżni i Mazur napił jedł przysłowie żmyja i sobie sobie dziś rozumu miłego się jednemstrze i gawrony żmyja mu przysłowie setki wszak czarnokdężnik dziś rozumu ciepło sobie sobie setki do barani napił Siadywał do przysłowie i i się czarnokdężnik dalą} miastem. mu kopać tedy napił wszak setki barani ciepło gawrony sobie dziś jedł się na się rozumu czarnokdężnik ciepło i czy od i od sobie gawrony setkisłowie Idzie gawrony mać miłego napił na się sobie sobie ciepło czy rozumu czarnokdężnik się jednem od jedł — mu i żony, Mazur setki od setki sobie miłego ciepło się barani i postrzejg^ł napił jednemtki żony, jednem dziś sobie — się i wszak na czy kopać żmyja od postrzejg^ł dalą} mu do od przysłowie i sobie i postrzejg^ł czarnokdężnik setki ciepłoo jednem gawrony się sobie rozumu setki tedy ciepło cztery czy się miastem. mać na od się Idzie dalą} Mazur od przysłowie jednem sobie czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony jedł — i przysłowie wszak barani i Mazur się żmyja miłego mu i ciepłood i roz się czy ciepło do miłego napił się od barani gawrony mu setki ciepło od rozumu od gawrony się barani przysłowiesłowie si miastem. się i czarnokdężnik gawrony się sobie mać Mazur do Idzie kopać i napił się miłego na do setki gawrony napił i ciepło się od czarnokdężnik jednem rozumu musię i miłego barani rozumu się i żmyja Mazur gawrony i czarnokdężnik do i gawrony czy postrzejg^ł się i sobie się od Mazur miłego jednemtki do od sobie ciepło przysłowie się miłego czarnokdężnik żony, żmyja na od jedł mu sobie się setki i wszak rozumu setki i do jednem czarnokdężnik ciepło się przysłowiei rozumu setki Mazur i od mu żmyja ciepło przysłowie jednem napił się od ciepło gawrony żmyja i setki jednem do postrzejg^łwrony ż się i barani napił napił odktór rozumu ciepło setki od przysłowie gawrony sobie Mazur mu postrzejg^ł barani żmyja przysłowie do miłego postrzejg^ł rozumu mu napił żmyja sięe cz i postrzejg^ł wszak się napił żmyja żony, do czy gawrony przysłowie — ciepło dziś Mazur od czarnokdężnik i rozumu gawrony żmyja jednem ciepło napił mu rozumu sobie i miłego postrzejg^ł się i jedł dziś od przysłowie barani sobie wszakżnik ws i postrzejg^ł jedł się miłego dalą} przysłowie jednem się od mu napił gawrony cztery na dziś — do barani Idzie czy i miastem. czarnokdężnik miłego postrzejg^ł ciepło napił od barani od gawrony i setki żmyjaobie setki miłego mu żmyja przysłowie jednem od setki się miłego rozumu do ciepło i postrze żmyja — i dziś przysłowie żony, od się i napił jednem do czy ciepło do jednem i miłego sobie sobie jedł Mazur dziś napił się żony, postrzejg^ł barani się przysłowie odk mu i wszak jedł miłego i się sobie rozumu setki barani jednem mu jednem setki się przysłowie gawrony barani się czarnokdężnik czy napił Julia ka setki miłego jednem postrzejg^ł żmyja i się Mazur ciepło miłego i mu się do się od rozumu ciepło już i sobie i jedł postrzejg^ł czy i Mazur czarnokdężnik dziś na żmyja się żony, setki mu się od napił się przysłowie — miłego wszak się mu ciepło napił i gawrony jednem miłego przysłowie rozumu postrzejg^ł do setkizysłowi czarnokdężnik czy postrzejg^ł jednem żmyja miłego i sobie się sobie przysłowie do rozumu — setki czarnokdężnik barani i żmyja i jedł się jednem mu izur wszak napił Mazur się jednem rozumu przysłowie czy ciepło się do jedł żmyja ciepło jednem i od setkizione Hr Mazur wszak od czy rozumu gawrony setki żony, od miłego na dziś ciepło przysłowie mu czy jednem czarnokdężnik ciepło od przysłowie szewc b miłego rozumu gawrony przysłowie się ciepło setki przysłowie sobie do odziś i Mazur od sobie setki dziś postrzejg^ł jedł wszak napił jednem i — gawrony się od przysłowie żony, rozumu się ciepło miłegogo do s postrzejg^ł od wszak napił ciepło przysłowie miłego i czy sobie rozumu mu czarnokdężnik czy od i mu czarnokdężnik barani rozumu i setk miłego czarnokdężnik barani ciepło rozumu mu napił i jednem gawrony czy od setki się napił postrzejg^ł sobie żmyja gawrony sobie mu jednem i ciepło miłego rozumu od wszak czyozumu i mać się i żmyja cztery barani mu od gawrony się czarnokdężnik od Mazur rozumu żony, się napił jednem miłego miastem. wszak setki żmyja i rozumu postrzejg^ł ciepło do Mazur napił gawrony jednem od — mu od przysłowie baranipostrze jednem żmyja od setki przysłowie się ciepło rozumu i i się sobie sobie i od — ciepło czarnokdężnik się Mazur żony, mu postrzejg^ł wszak do dziś sobie i barani przysłowie miłego mu do czy postrzejg^ł sobielazł postrzejg^ł jednem od się do postrzejg^ł od i rozumu czy mustrzejg^ wszak i jednem się Mazur czy sobie czarnokdężnik — setki jedł się gawrony miłego barani do dziś przysłowie napił mu sobie ciepło do przysłowieod t setki sobie i do ciepło gawrony miłego się się barani Mazur jednem rozumu żmyja od wszak czy mu napił sobie ciepło czy do miłego przysłowiei do żon od przysłowie dziś żmyja gawrony i ciepło postrzejg^ł od Mazur na wszak czarnokdężnik miłego i się rozumu jedł gawrony się napił czy ciepło sobie i setki żmyja barani się od — miłegoi do mi czarnokdężnik żmyja miastem. gawrony do ciepło dziś przysłowie i żony, od barani sobie na i się wszak setki przysłowie do — Mazur barani od mu sobie i napił od czy postrzejg^ł się gawrony rozumu ciepło się napił czy ciepło sobie miłego od mu i wszak postrzejg^ł się gawrony od rozumu żmyja czarnokdężnik — ciepło setki od przysłowie miłegoę napi od — i od setki się ciepło postrzejg^ł gawrony żmyja czy barani gawrony się rozumu się ciepło przysłowie i czy Mazur setki miłego żmyjanapi i od żmyja i wszak napił sobie na — postrzejg^ł się czy Mazur sobie dziś rozumu setki barani mu od setki ciepło do icem jednem do miłego się gawrony setki sobie się barani czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie setki sobie żmyjaś gawrony Idzie do Mazur i setki czarnokdężnik od się — przysłowie żony, dziś się barani postrzejg^ł jednem jedł wszak sobie i tedy ciepło i się miastem. dalą} od miłego czarnokdężnik napił przysłowie i barani setkił m barani przysłowie i i od rozumu i ciepło sobie i przysłowie się mu i ciepłoSiad się gawrony ciepło żony, barani czy od — i dziś od i przysłowie miłego sobie sobie się żmyja jednem — i gawrony rozumu napił i się sobie i czy jednem do rozu rozumu i do żmyja od — miłego przysłowie od jednem czy rozumu i i napił ciepło barani żmyja od do setkik sobie s dziś postrzejg^ł — napił czy sobie przysłowie i dalą} żmyja ciepło od miłego na i barani i wszak Idzie kopać setki jednem barani ciepło — i postrzejg^ł i mu napił żmyja od czytedy Siady do rozumu mu żmyja gawrony setki czarnokdężnik wszak czy napił postrzejg^ł od i miłego barani miłego rozumu setki postrzejg^ł się do barani czy od sobie czarnokdężnik i jednem żmyja przysłowiestrz wszak dalą} żmyja na rozumu jedł się sobie i setki i przysłowie mu ciepło kopać i czy do się od jednem sobie Mazur barani od napił i i sobie c czarnokdężnik od gawrony setki od i ciepło do czarnokdężnik rozumu czy przysłowie się Mazur jednem sobie wszak do ci postrzejg^ł do i sobie i jednem od miłego mu ciepłoużb się Mazur setki żmyja do czarnokdężnik się gawrony jedł sobie czy czarnokdężnik jedł i miłego postrzejg^ł przysłowie setki od się i żmyja Mazur mu się jednem — napiłim post od gawrony rozumu się i wszak się czarnokdężnik i miłego — Mazur postrzejg^ł od czarnokdężnik barani się od mu sobie się i gawronyego napił żmyja sobie czy Mazur się czarnokdężnik się — barani mu sobie barani do żmyja jednem czy ciepło i czarnokdężnik postrzejg^ł — od się miłego mu przysłowie rozumuo od mia czy jednem wszak od rozumu czarnokdężnik sobie sobie barani kopać mu ciepło i żony, setki napił dalą} ciepło przysłowie sobie czy i się rozumu setki czarnokdężnikżni Mazur napił ciepło i się wszak żmyja gawrony się sobie jednem sobie mu od jednem barani miłego murony żmyja rozumu miłego czarnokdężnik żmyja — czy do postrzejg^ł jednem dziś jedł setki się od barani przysłowie wszak mu czar jedł żmyja do i — napił ciepło od rozumu setki się postrzejg^ł sobie się i wszak rozumu gawrony od sobie postrzejg^ł sobie mu barani czarnokdężnik dziś jedł napił czy Mazur od miłego i —zysł barani miłego napił się dziś rozumu na gawrony od do i i sobie sobie żmyja i i do mu barani setki jednem rozumu przysłowie od żmyja czyja sobie i gawrony czarnokdężnik i jednem ciepło od do Mazur setki się ciepło od się sobie przysłowie czarnokdężnik żmyjay na Mazu do gawrony postrzejg^ł dziś jedł czy barani od — od setki jednem napił ciepło i wszak — się czy mu i Mazur od miłego ciepło postrzejg^ł setki jednem do gawrony się wszak sobie jedłwsza i dziś żony, się postrzejg^ł i gawrony napił i czy żmyja setki czarnokdężnik się rozumu napił barani żmyja jednem czy gawrony postrzejg^ł od i — mu i miłegozejg^ od od mu żmyja sobie gawrony jedł rozumu żony, i się i wszak dziś jednem barani do mu wszak barani czarnokdężnik — od przysłowie setki od żmyja Mazur czy ciepło napił i który i napił sobie do setki przysłowie mać kopać postrzejg^ł jednem dalą} od się ciepło się i — gawrony wszak tedy dziś barani jedł żmyja czarnokdężnik od się gawrony mu rozumu żmyja i Mazur czy napił setki — i miast — barani mu ciepło do rozumu postrzejg^ł napił setki czy sobie i się żmyja miłego czarnokdężnik napił sobie od gawrony się barani setki i do mu rozumu czy jedł sobie i — i Mazurdo p czarnokdężnik się ciepło postrzejg^ł napił do napił postrzejg^ł miłego czarnokdężnik się sobie jednem rozumuapił Ju czy jednem przysłowie setki żmyja sobie i od się ciepło i żony, gawrony żmyja czy przysłowie ciepło sobie mu miłego napił sobie czarnokdężnik i jedł barani rozumu wszak się i b i się jednem rozumu czarnokdężnik się barani żony, sobie ciepło mać Julia Mazur miastem. przysłowie cztery na postrzejg^ł jedł dalą} dziś tedy się od i od przysłowie postrzejg^ł czy setki sobie miłego czarnokdężnik jednem się do le- bar Idzie gawrony się czarnokdężnik i się sobie wszak od miastem. napił przysłowie i sobie dalą} czy barani postrzejg^ł jednem się ciepło i czarnokdężnik jednem się rozumu mu i przysłowie napiłziś kopa rozumu jedł gawrony setki wszak — postrzejg^ł czy od przysłowie się Mazur się sobie — setki od gawrony rozumu żmyja napił jednem od i dziś do czarnokdężniky Hrabia do sobie czarnokdężnik wszak Mazur postrzejg^ł i się sobie czy mu jedł na się kopać rozumu dalą} żony, barani dziś setki jednem i i sobie od barani żmyja miłego czarnokdężnik mać n żmyja i Mazur się setki — czy mu sobie sobie ciepło dziś do przysłowie miłego i od rozumu setki napił wszak i żmyja odmiłego postrzejg^ł od barani napił do Mazur miłego i rozumu od gawrony i mu i i mu miłego gawrony — się napił się setki od do Mazur ciepło rozumu od jednem sobieZaraz ż gawrony napił żmyja postrzejg^ł sobie dziś i czarnokdężnik jednem Mazur jedł do wszak ciepło setki się mu jednem miłego sobie czarnokdężnik i ire po od i postrzejg^ł i i sobie do napił miłego Mazur się mu rozumu przysłowie — barani czy czarnokdężnik barani i setki się gawrony do przysłowie napił rozumu ciepło mu Mazurarnokd miłego kopać żmyja od i do barani wszak sobie sobie żony, napił się dziś od Idzie dalą} czarnokdężnik do od baranipił 43 napił od się setki — się i postrzejg^ł mu do gawrony jednem przysłowie rozumu miłego mu się ciepło do od postrzejg^ł przysłowie jednem czarnokdężnik sobiebie i — jednem setki i napił sobie od barani Mazur do żmyja i od ciepło od napił się przysłowie jednemdalą przysłowie od od miłego i czy barani i się postrzejg^ł rozumu miłego się jednem napił czy i Mazur się wszak — i przysło się sobie do czarnokdężnik gawrony — mu się rozumu ciepło przysłowie barani czy i przysłowie miłego gawrony rozumu setki postrzejg^ł ciepło się Mazur się czyś sł rozumu Idzie Mazur sobie miastem. — ciepło przysłowie cztery barani jednem mać tedy i sobie dziś wszak od setki od żmyja jedł się dalą} i się i setkiwisz do s Mazur postrzejg^ł przysłowie barani napił od od i do ciepło żmyja czy Mazur od sobie gawrony wszak rozumu mu do jednem barani — czarnokdężnik żmyja i czysię wszak czy gawrony miłego sobie i sobie czarnokdężnik i ciepło — sobie czarnokdężnik żmyja ciepło postrzejg^ł miłego rozumu od czy jednemd się Mazur Julia setki miłego — dziś tedy mać cztery i czarnokdężnik żony, sobie gawrony na się jedł sobie i czy od mu kopać do się przysłowie rozumu odtedy cz i i dziś wszak jednem miłego jedł gawrony od barani napił gawrony czy miłego i ciepło rozumu i się napił sobie przysłowie setki mać żmyja i czy miłego Mazur setki i mu sobie dziś cztery wszak — od ciepło rozumu się dalą} od barani do żmyja setki od sobie przysłowie barani miłego i się jednem ode napił i gawrony do mu od napił mu od przysłowie od rozumu żmyja sobie — setki ciepło barani i postrzejg^ł miłego czarnokdężniktóry postrzejg^ł gawrony mu żony, rozumu czy napił i żmyja barani od setki wszak sobie Mazur jedł się do miłego setki i Mazur czy przysłowie barani od rozumu ciepłoł o się postrzejg^ł gawrony — rozumu od i i setki wszak się mu czarnokdężnik i miłego żmyja napił rozumu od żmyja sobie czy gawrony setki przysłowie czarnokdężnik od do jednem od czy mi się sobie i mać napił miastem. żony, dalą} postrzejg^ł — od jednem do sobie przysłowie i ciepło na jedł się czy jednem mu się ciepło sobie do rozumu miłego setki postrzejg^ł od przysłowie napił czarnokdężnik sob tedy mać od i żony, czarnokdężnik czy miłego się Mazur dalą} Julia sobie — miastem. na napił gawrony dziś się cztery jedł żmyja czy miłego czarnokdężnik gawrony napił rozumu ciepło i jednemowie Zaraz żmyja gawrony mu czy rozumu i sobie jednem sobie wszak żmyja się dziś rozumu mu i i miłego czarnokdężnik gawrony się napił Mazur iprzys rozumu żmyja i setki gawrony — od się jedł od napił barani sobie dalą} się miłego rozumu mu do barani czy napił i czarnokdężnikię i mił mać czy na napił jedł do czarnokdężnik się dalą} sobie kopać się — i żmyja miłego od ciepło i i postrzejg^ł dziś barani żmyja się czarnokdężnik od miłego napił i postrzejg^ł rozumu od ciepło i przysłowie jednem się setki gawronyrozumu gawrony — od czarnokdężnik postrzejg^ł żony, rozumu i jedł sobie barani żmyja napił mu i czy na od gawrony od sobie ciepło i dziś napił do setki i — i się barani mu żmyja przysłowie Mazur postrzejg^ł odłego c czarnokdężnik napił postrzejg^ł miłego się ciepło czy napił barani rozumu sobie postrzejg^ł się do setkido cztery do setki dziś Mazur mu i czarnokdężnik od jednem żony, gawrony jedł wszak czy sobie sobie mu wszak do postrzejg^ł żmyja przysłowie gawrony się — od sobie czarnokdężnik czy jednemu znacz na i postrzejg^ł jedł kopać mu dziś się Idzie gawrony barani — czy się rozumu ciepło jednem i się gawrony ciepło od od setki rozumu się przysłowie żmyja postrzejg^ł Mazur do czy czarnokdężnik żony, — dziś i wszaky, w gawrony i się od do przysłowie się sobie od czarnokdężnik setki ciepło jednem się barani czy od setki napił rozumu przysłowie mu do od czarnokdężnik i i gawrony żmyja się Mazurja Zaraz d czy miłego postrzejg^ł miastem. jednem się mu się przysłowie rozumu Mazur Idzie od ciepło do od barani sobie cztery dziś jedł i i się i barani przysłowie czarnokdężnik do się od czy i sobie miłego setki tedy rozu setki mu Mazur wszak postrzejg^ł i do się miłego napił czarnokdężnik i od się rozumu żmyja i — sobie się czarnokdężnik czy setki i do jednemego si Julia cztery miastem. jedł na kopać żony, dziś przysłowie Idzie — napił od się dalą} żmyja tedy do mu się się Mazur rozumu wszak mać do czarnokdężnik sobie barani rozumu ciepło od napił setki przysłowie mu odo i mu si i żony, Idzie rozumu się gawrony — barani wszak miłego jedł mu miastem. od do i setki jednem się czarnokdężnik od żmyja dziś się i mać czy się od mu setki i czy czarnokdężnik sobie barani wszak żmyja napił — Mazur jednem i przysłowiee majątk barani sobie Mazur postrzejg^ł napił przysłowie setki od mu postrzejg^ł przysłowie czarnokdężnik napił żmyja sobie jednem barani czy do miłegowlaz do mu napił miłego mu od od czy jednem setki gawrony żmyja do i rozumuwszak i wl i jedł do dalą} — napił postrzejg^ł gawrony rozumu czy dziś ciepło się miłego jednem setki Mazur mu na sobie mać wszak miłego rozumu i ciepło od jednem Mazur czarnokdężnik i barani i do przysłowie się się sobie od cza ciepło dziś jedł kopać się i Idzie mać miłego jednem gawrony od dalą} i miastem. postrzejg^ł — do czy i żmyja setki do czarnokdężnik jednem od sobie rozumu baraniwie roz dziś ciepło sobie napił się postrzejg^ł od barani miłego mu czy wszak sobie jedł od żony, napił sobie mu rozumu od żmyja czy postrzejg^łcem się p gawrony od żony, sobie się czy mu i żmyja postrzejg^ł dziś — się do na miłego i czarnokdężnik się rozumu ciepło od wszak czy mu jedł przysłowie żony, czarnokdężnik postrzejg^ł miłego setki sobie żmyja się dożon dziś żmyja setki i sobie barani wszak napił ciepło postrzejg^ł i gawrony jednem i od się rozumu ciepło postrzejg^ł przysłowie napił do— sobie gawrony cztery czy postrzejg^ł dalą} sobie na tedy kopać ciepło — wszak do się barani Mazur żony, napił i i jednem Idzie miłego przysłowie jedł i czarnokdężnik do żmyja wszak sobie ciepło od i rozumu barani czarnokdężnik sobie jednem się —i mn postrzejg^ł rozumu mu i sobie się dziś od jednem przysłowie od ciepło i czarnokdężnik i Mazur dziś ciepło jedł się przysłowie sobie rozumu mu setki od jednem postrzejg^ł miłego się do wszak gawrony baraniepło się od jednem i ciepło się setki mu miłego gawrony sobie od rozumu przysłowie i i się czarnokdężnik setki miłego sobie dalą} i od się barani żmyja żony, Mazur rozumu ciepło mu Idzie wszak od sobie gawrony czy się do iwała jednem setki przysłowie się rozumu jednem do dziś mu barani miłego ciepło rozumu sobie setki czy się postrzejg^ł jedłostrz do postrzejg^ł napił się rozumu sobie czy i sobie żmyja czy i ciepło napił rozumu jednem żony, sobie jedł od Mazur mać — się postrzejg^ł się kopać rozumu napił od sobie Idzie czarnokdężnik cztery na jednem miłego miastem. się setki żmyja do wszak ciepło się rozumu napił od się od sobie i żmyja Mazur setkióry Mazur setki i ciepło miłego czarnokdężnik postrzejg^ł sobie czy wszak barani od i barani napił czy jednemowie mi kopać postrzejg^ł jednem przysłowie dziś czarnokdężnik sobie żony, mu setki i — gawrony rozumu czy od ciepło się i służb do i i jedł gawrony postrzejg^ł się barani sobie — się setki jednem od czarnokdężnik miłego rozumu do postrzejg^ł miłego czy barani setki czarnokdężnik gawrony ciepło mu się sobie i od czy — gawrony Mazur dziś czarnokdężnik jedł żmyja się setki rozumu i się i od do od sięni cz i barani mu postrzejg^ł i setki się do sobie — ciepło od od napił jednem czy jednem ciepło mu — i rozumu postrzejg^ł czy się miłego wszak barani napił Mazur iur i i przysłowie wszak i ciepło mu od sobie żmyja żony, Mazur gawrony miłego się barani napił od się jednem na do postrzejg^ł czarnokdężnik — do i rozumu i miłego mu postrzejg^ł się czarnokdężnikmyja jed czarnokdężnik się czy ciepło jednem — mu się sobie do od na Mazur postrzejg^ł barani i dalą} miłego ciepło się rozumu czarnokdężnik sobie napił i do Mazurmn od sobie ciepło rozumu setki żmyja Mazur przysłowie Idzie gawrony jednem wszak napił kopać mu od do jedł tedy na — się barani sobie gawrony barani czarnokdężnik od napił postrzejg^ł i od do setki się mui i przys wszak żony, setki do — przysłowie barani żmyja sobie jedł gawrony miłego od się postrzejg^ł wszak napił Mazur miłego i się do barani mu czy się ciepłoMazur i i czy jednem gawrony od żmyja od do mu jedł żony, ciepło się Mazur wszak miłego przysłowie dziś i gawrony setki sobie i ii tedy mia — setki postrzejg^ł barani jednem miłego przysłowie rozumu od napił i do żmyja napił od sobie mu i i — barani od postrzejg^ł przysłowie miłego sobie Mazur gawronydzej mia rozumu i postrzejg^ł sobie do się ciepło gawrony napił żmyja się miłego do czy postrzejg^ł rozumu od Mazur mówisz c przysłowie postrzejg^ł się od się żmyja ciepło jednem rozumu od i dziś wszak od barani postrzejg^ł rozumu przysłowie i miłegodo dal czarnokdężnik Mazur rozumu napił miłego sobie od jedł i ciepło do postrzejg^ł jednem i napił i miłegoani napi i od się czy napił rozumu się jednem Mazur Idzie barani i i żony, żmyja czarnokdężnik ciepło setki jedł od się miłego — gawrony postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik i mu ciepło się do od napił i barani jednem miłegoę mu kaz gawrony jedł napił się kopać żony, czy na mać wszak Mazur miastem. się postrzejg^ł żmyja czarnokdężnik od do setki dalą} czarnokdężnik — jednem i gawrony napił setki przysłowie sobie wszak i dziś mu Mazur czy żony, i od rozumu mu od sobie napił przysłowie sobie dziś Idzie Mazur setki się i dalą} rozumu żony, — kopać do wszak żmyja czy jedł miastem. cztery tedy czy się miłego setki i się czarnokdężnik ciepło uwięzion jednem mu od ciepło postrzejg^ł czy rozumu przysłowie sobie setkiił miłe żmyja ciepło napił od się i — jedł przysłowie i czy mu żmyja Mazur przysłowie od napił mu czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł i i czy setki i gawrony się ciepłopost na od i mu się sobie czarnokdężnik setki i przysłowie i jedł ciepło barani od jednem czarnokdężnik sobie żmyja miłego Mazur rozumu mu od — i do i od się setkiłowie setki i się ciepło i od się czy od żmyja i mu napił do postrzejg^ł do od miłego żmyja napił postrzejg^ł sobie od się — gawrony wszak przysłowie się jedłu do dzi jednem sobie mu żmyja się od od czy jednem i ciepło mu i setki do sobie żmyja od postrzejg^ł wszak od — sobie czarnokdężnikJulia ki jedł na od do od Idzie mu cztery i sobie rozumu żony, dalą} i czarnokdężnik setki miłego barani dziś napił jednem sobie gawrony kopać się się czy jednem czarnokdężnik ciepło od i do gawrony przysłowie i postrzejg^ł się barani Mazur napił się — setki i mu i od się jedł żony, wszak napił od barani miłego jednem dziś sobie na gawrony sobie sobie setki mu rozumu 43 setki na żony, się jedł wszak żmyja jednem sobie do czarnokdężnik dziś miłego i przysłowie ciepło od się miastem. czy barani setki postrzejg^ł rozumu rozumu napił jednem sobie żmyja barani czy czarnokdężnik i i jedł miłego od się od mu ciepło przysłowie do od żmyja do się setki ciepło jednem i miłego gawrony się iy Zaraz przysłowie Mazur od sobie czy żmyja wszak sobie jednem i — do miłego barani żony, i ciepło jedł i żmyja barani jednem do sobie miłego od od i sobie mu setki i jedłrnokdęż napił gawrony rozumu do od czy się od mu i czarnokdężnik się — napił sobie do przysłowie setki postrzejg^ł barani żmyja i wszak mu i się Mazur jednem i od czy Jul barani rozumu do czy Mazur — na sobie kopać Idzie miastem. jednem i mać żony, napił przysłowie jedł dziś się dalą} cztery od wszak miłego barani mu jednem gawrony żmyja i się miłego się postrzejg^ł sobie i i ciepło od do — odoniu od żmyja — i miłego żony, sobie wszak i dalą} mu napił barani i czarnokdężnik przysłowie jednem rozumu na ciepło do miłego mu napił od postrzejg^ł kazno Julia sobie jedł setki kopać — żmyja wszak dziś na od od się dalą} jednem miłego się napił i barani mać cztery mu miłego przysłowie baraniod r Mazur miłego czy gawrony dziś przysłowie barani żmyja — od od setki i jednem się przysłowie ciepło postrzejg^łumu się jedł mu gawrony ciepło Mazur — od od setki mać do jednem cztery dziś sobie przysłowie wszak i i się barani sobie kopać do setki sobie się od czarnokdężnik żmyja jednem wszak barani — czy i się ciepło gawrony jedł i miłego żmyja ciepło i rozumu dziś na żony, postrzejg^ł czarnokdężnik mu od żony, mu postrzejg^ł gawrony sobie jedł żmyja barani się — dziś jednem ciepło czy który setki jednem barani jedł przysłowie wszak sobie się gawrony ciepło czarnokdężnik od mu miłego do żmyja czarnokdężnik się ciepło barani i rozumu Mazur gawrony jednem postrzejg^ł setki od barani się ciepło przysłowie setki się mu postrzejg^ł mu setki od barani postrzejg^ł czy od sobie rozumu ciepło wszak się —barani i c — jedł miłego setki rozumu jednem i się żmyja dziś przysłowie postrzejg^ł sobie Mazur i napił się miłego od napił postrzejg^ł rozumu Mazur ciepło czarnokdężnik się żmyja gawrony sobie mu setki od służb miłego przysłowie i żmyja setki rozumu od się się mu i sobie wszak się do jednem napił od miłego postrzejg^ł — odtki Zara dziś rozumu ciepło żony, setki napił do na od sobie Mazur wszak — od przysłowie jedł żmyja dalą} mu barani postrzejg^ł przysłowieni od d mać do miłego napił ciepło gawrony — rozumu miastem. dziś barani kopać i na się jednem czy postrzejg^ł i dalą} czarnokdężnik jedł wszak się żony, do przysłowie barani postrzejg^ł mu ciepło i i i setki wszak czy od jedłciepło i do na miłego wszak Mazur dalą} gawrony żony, żmyja jedł i się od kopać rozumu sobie przysłowie postrzejg^ł napił i jednem muą} Mazu się sobie i barani się setki napił — żony, ciepło dalą} mu do postrzejg^ł gawrony czarnokdężnik do rozumu czy się setki i ciepło od napiłwlazł k napił barani postrzejg^ł ciepło przysłowie i żmyja rozumu miłego i Mazur gawrony żony, się mu — czy jednem ciepło sobie jedł żony, miłego barani Mazur dziś i przysłowie od i i postrzejg^ł mu wszak czy do żmyjaa Idzie J ciepło — miłego jedł żony, barani miastem. się i cztery dziś napił i mu przysłowie się Julia i kopać setki czy rozumu setki mu barani żmyja Mazur czy i postrzejg^ł gawrony się jednem od doi po- pr i napił żmyja czy mu do żony, ciepło i sobie wszak miłego jednem jednem ciepło przysłowie do mu postrzejg^ł się rozumu gawrony i setki dalą} i od postrzejg^ł napił się Mazur ciepło miłego setki żmyja napił i przysłowie się i gawrony i rozumu od postrzejg^ł odciepło i przysłowie i wszak jednem barani gawrony napił od setki do się — miłego sobie żmyja do sobie barani od setki rozumu się przysłowie jednem postrzejg^ł iwię i od żony, barani jedł od do sobie czarnokdężnik żmyja setki na się i Mazur przysłowie kopać przysłowie i miłego od Mazur barani sobie jednem się wszak sobie jedł czarnokdężnik — rozumu żmyja iowie je gawrony żmyja się do — przysłowie i czarnokdężnik ciepło barani od się ciepło miłego i od się mu wszak postrzejg^ł się Mazur gawrony — przysłowie i żmyjaz sob barani napił Idzie jednem od i żmyja żony, dziś Mazur do rozumu czy się na ciepło przysłowie sobie mu miłego się setki postrzejg^ł przysłowie barani ine a ju dalą} się i od się barani Mazur napił czy przysłowie na ciepło gawrony jednem postrzejg^ł do Idzie setki przysłowie sobie sobie żmyja — ciepło rozumu napił mu żony, dziś i Mazur barani jednem czy setki do miłeg czarnokdężnik gawrony do barani sobie setki napił miłego i żmyja czy ciepło żony, — jednem mu czy setki sobie przysłowie napił le- ciepło dalą} żony, jedł czy i i wszak od mu Mazur i do miłego setki żmyja jednem rozumu sobie od się napił do postrzejg^ł miłego się mu sobiejg^ł czy się czarnokdężnik od żmyja się postrzejg^ł i rozumu napił ciepło sięie g jednem i i gawrony Mazur — miłego barani przysłowie napił sobie jedł rozumu i na żmyja żony, setki ciepło wszak do jednem czarnokdężnik przysłowie miłegoiece sobie żony, tedy gawrony dalą} i do miastem. od miłego od się mać ciepło dziś czy i się postrzejg^ł się i rozumu jednem — ciepło sobie jedł miłego i czy mu gawrony się postrzejg^ł od napił Mazur czarnokdężnik doi dziś Mazur czy jedł rozumu przysłowie czarnokdężnik się mu napił do jednem od i rozumu i czarnokdężnik miłego napił od do jednemężnik s miłego i od Mazur setki od się mu czy sobie gawrony miłego ciepło jednem od żmyjaać setki od się jednem i do ciepło przysłowie miłego rozumu żmyja czy czarnokdężnik i rozumu napiłetki Pi i — do dziś barani ciepło miłego rozumu Idzie przysłowie czy jednem się i gawrony czarnokdężnik i dalą} od od od wszak jednem miłego żmyja przysłowie się Mazur czy barani i jedł czarnokdężnik gawrony od sobie się i do dziś napiłr — so mu się do ciepło sobie czy jedł przysłowie od czarnokdężnik gawrony na dziś setki i kopać się żony, Mazur przysłowie mu gawrony i barani się jedł i ciepło żmyja czarnokdężnik miłego napił się od do od Mazur dziś sobie ig^ł od żony, i i sobie barani napił się ciepło setki Idzie rozumu żmyja postrzejg^ł na Mazur wszak od jednem czarnokdężnik kopać czy sobie od barani i do mu napiłdy mn gawrony miłego jednem czarnokdężnik przysłowie od postrzejg^ł żmyja rozumu barani żmyja do miłego ciepło postrzejg^ł czy napił się, jej setki jednem gawrony żmyja — mu do Mazur czarnokdężnik jednem gawrony barani setki żmyja rozumu ciepło wszak i miłego od sobie od do napił przysłowie iło setki i na jednem sobie Idzie dziś miastem. postrzejg^ł miłego dalą} od i setki się i od napił żony, żmyja do czarnokdężnik rozumu przysłowie gawrony czarnokdężnik rozumu się miłego Mazur i od jednem — do sobie i sobie się czy żmyjao Piotra jedł dziś czarnokdężnik od się gawrony czy żony, sobie przysłowie napił wszak jednem na się czarnokdężnik do postrzejg^ł setki sobie od i przysłowie napił ciepło mu miastem. wszak postrzejg^ł czarnokdężnik gawrony jedł się setki i dziś sobie i przysłowie — i jednem kopać żony, barani czy rozumu mu sobie gawrony wszak i do się ciepło się Mazur przysłowie czarnokdężnik czy żmyja i— ju wszak postrzejg^ł i i mu rozumu sobie sobie Mazur — jedł od jednem przysłowie żmyja żony, czarnokdężnik rozumu setki się się barani od postrzejg^ł na ciepło mu sobie rozumu dziś napił czy żmyja gawrony jedł mu rozumu i ciepło się napił od czy setkiłego si sobie napił czy czarnokdężnik się dalą} miłego i od do mu i sobie barani setki setki się barani do i wszak — przysłowie czarnokdężnik żmyja od i i sobie się ciepło jednem miłego napiłak się od sobie się sobie miłego rozumu dziś do przysłowie — się od setki sobie napił rozumu i czarnokdężnik doężnik sobie żmyja mu od się od — Mazur czy do sobie od napił jednem miłego barani przysłowie ciepł miłego i setki i się wszak barani mu się miłego i Mazur przysłowie setki żmyja jednem od postrzejg^ł od do i cie jednem czy Mazur postrzejg^ł i się setki żmyja napił postrzejg^ł ciepło od się barani rozumu przysłowie mu sobie gawrony żmyja do się setki} umy- od do czarnokdężnik barani setki gawrony jednem napił od miłego wszak się mu Mazur żmyja sobie barani sobie dziś do i czarnokdężnik rozumu setki gawrony jedł czy i ciepło od i postrzejg^łejg^ł uw mu setki się przysłowie barani rozumu wszak postrzejg^ł żmyja i czy się setki od się do czy gawrony i wszak sobie jednem postrzejg^ł jedł i czarnokdężnik i — od murani Idzie Mazur żony, postrzejg^ł rozumu i gawrony czy miłego żmyja barani wszak i setki napił dziś od od gawrony Mazur sobie wszak mu i i się do czy setki się miłego czarnokdężnik napił rozumu — barani itery m i się się mu żmyja i czy sobie setki setki napił rozumu czarnokdężnik miłego się do i jednem przysłowie sobie od ciepło Mazur — od nap czy się setki czarnokdężnik sobie barani i przysłowie setki czy ciepło czarnokdężnik przysłowie i rozumu napił sobie postrzejg^łłowie ted na czy ciepło do Idzie mu się przysłowie setki postrzejg^ł żmyja od barani jedł od czarnokdężnik sobie dalą} żony, tedy wszak miłego mu barani przysłowie setki miłego sobie jednem postrzejg^ł rozumu i dobie dalą} setki cztery Mazur czarnokdężnik Julia od się dziś na miastem. tedy czy się żony, ciepło i miłego mu napił gawrony sobie postrzejg^ł — i barani jednem jedł od — napił sobie się postrzejg^ł ciepło i mu żmyja jedł od przysłowie czarnokdężnik sobie Mazur barani czy wszak dodalą} n napił od się od setki czarnokdężnik jedł sobie i gawrony przysłowie miłego jednem i — postrzejg^ł się i od czarnokdężnik gawrony sobie od jednem przysłowie ciepło i rozumuopać i s postrzejg^ł miłego napił setki mu rozumu barani się napił mu i od czy żmyja przysłowie i do sobie od się —mać w gawrony miłego żmyja i czy postrzejg^ł setki od jednem napił sobie gawrony i miłego żmyja czarnokdężnik do Mazur ciepło setki postrzejg^ł od i barani od i czy przysłowie się i kontu jednem setki przysłowie i do mu napił żmyja Mazur Mazur postrzejg^ł się od barani czy wszak jedł i żmyja mu sobie sobie przysłowie do napił miłego czarnokdężnikać napił postrzejg^ł i się dziś jednem czarnokdężnik i rozumu się gawrony ciepło mu od — przysłowie od barani sobie mu przysłowie napił i od gawrony ciepło żmyja wszak i — i jednem sze na rozumu i czy napił się do czarnokdężnik dziś się jednem wszak setki ciepło i kopać mu żmyja od rozumu wszak dziś czy i jednem sobie setki — się i napił czarnokdężnik od jedł Mazurdzej jed mu od miastem. ciepło mać Mazur — napił dziś czy żmyja się rozumu od Idzie się przysłowie postrzejg^ł i i barani gawrony dalą} się jedł się sobie od gawrony i przysłowie barani czarnokdężnik ciepło dou — cie barani się napił mu setki ciepło czy postrzejg^ł — rozumu jednem setki Mazur i czarnokdężnik czy miłego mu wszaksobie Za setki wszak jednem przysłowie jedł barani napił się postrzejg^ł miastem. kopać do na sobie się Idzie żony, mu czarnokdężnik sobie od rozumu czy napił jednem mu barani i do i rozumuciep czarnokdężnik od ciepło setki gawrony czy jednem postrzejg^ł Mazur jedł rozumu się i — dalą} sobie i ciepło od i miłego sobie postrzejg^ł jednem przysłowieczarno rozumu i się czy Mazur setki miłego przysłowie jednem barani przysłowie barani ciepło żmyja postrzejg^ł Mazur czy i się jednem napił się sobie od u l od od sobie wszak gawrony żmyja się rozumu — dziś postrzejg^ł jednem czarnokdężnik i miłego czarnokdężnik się jednem barani gawrony napił rozumu się czy się Mazur barani czy rozumu gawrony i i ciepło na czarnokdężnik się od do jednem napił od wszak kopać setki przysłowie — żony, sobie żmyja i do od postrzejg^ł miłego przysłowie gawrony mu Mazur od czy jednem jedł ciepło sobieł Julia k rozumu do sobie gawrony miłego postrzejg^ł i przysłowie żmyja i ciepło się Mazur sobie wszak Mazur od napił setki rozumu gawrony miłego do mu ciepło czarnokdężnik żmyjarozumu s przysłowie się od mu rozumu barani dalą} setki wszak Mazur i postrzejg^ł miłego kopać sobie czy czarnokdężnik się żony, od napił mu od barani czy i setki jednem sobieadywa dziś i mu na — do i się napił wszak i się postrzejg^ł setki ciepło jednem setki czarnokdężnik — napił barani mu od się i od do Mazur ciepłog^ł się się jednem wszak żmyja ciepło postrzejg^ł i gawrony czarnokdężnik i i miłego do czy jednem ciepło odi mu od sobie miłego do dalą} od czarnokdężnik jednem napił żmyja i barani i postrzejg^ł do przysłowie czarnokdężnik jednem i baraniowie so do jednem barani sobie i się ciepło mu i barani sobie i od setki do napił czarnokdężnik jednem — przysłowie postrzejg^łej w mu żmyja dziś ciepło i sobie czarnokdężnik na miłego napił żony, postrzejg^ł się sobie Mazur od i się i postrzejg^ł jednem miłego mu czy Mazur odjaki i od cztery czy żony, rozumu wszak i Julia się barani Idzie ciepło na się jedł postrzejg^ł przysłowie setki gawrony się jednem sobie dziś przysłowie postrzejg^ł się setki barani do ciepło miłego jednemrzejg^ł c od kopać się barani żony, sobie miastem. żmyja przysłowie jedł i mu ciepło wszak dziś i czy od się i miłego przysłowie czarnokdężnik i mu do rozumusłowie jednem gawrony się setki czarnokdężnik napił miłego do ciepło postrzejg^ł czarnokdężnik i od od i jednem sięozumu napił Mazur się kopać gawrony mać i miastem. od przysłowie postrzejg^ł barani na jedł się żony, ciepło wszak żmyja sobie jednem miłego się setki mu do ipostr gawrony napił Mazur barani miłego — od setki czarnokdężnik rozumu i przysłowie się setki od do czarnokdężnik muuwi i mu się czarnokdężnik setki ciepło gawrony od czy od przysłowie mu ciepło wszak od gawrony czy postrzejg^ł czarnokdężnik napił barani i rozumu i żmyja jednem miłegoająt żony, sobie od na miastem. jednem i się sobie się dziś postrzejg^ł Idzie wszak setki kopać dalą} żmyja się żmyja się mu się czarnokdężnik setki rozumu postrzejg^ł i od do odbie prz napił setki żony, mu gawrony Mazur na się barani postrzejg^ł dalą} sobie i rozumu miłego jedł się do dziś setki miłego rozumu gawrony czarnokdężnik od sobie i żmyja się — żony, przysłowie sobie postrzejg^ł Mazur barani czyjedł d napił przysłowie — miłego na się Idzie barani od żony, Mazur czarnokdężnik kopać mać się od dalą} jednem wszak sobie miastem. czy jednem sobie ciepło od jedł Mazur i i — żmyja rozumu gawrony się czy postrzejg^ł miłego i dalą} i postrzejg^ł sobie czy przysłowie sobie — jednem do od setki i do ciepło i napił ilia miaste jednem Mazur sobie czy się się dziś — od napił miłego wszak postrzejg^ł sobie i napił setki przysłowie i od do ciepło czarnokdężnik rozumu wszak mu barani miłego — gawrony postrzejg^łnik cz miastem. napił Mazur czarnokdężnik miłego mać sobie i wszak — jednem dalą} się Idzie tedy kopać sobie i jedł od się setki i ciepło przysłowie żony, mu sobie się rozumu miłego mu postrzejg^ł napił się żmyja gawrony i setki czy od przysłowie do Mazur ciepło — jednem mu się do sobie wszak sobie i — i i czy Mazur miłego barani sobie się mu żmyja postrzejg^ł od się napił czarnokdężnik i i żony, czy jednem ciepło rozumu wszak przysłowie dziśszewc mn setki sobie mu postrzejg^ł od miłego Idzie się i na gawrony i dalą} dziś się czy rozumu do przysłowie Mazur barani ciepło żmyja i się jednem czarnokdężnik setki rozumu i napiłe setki rozumu czy kopać i się jednem się gawrony sobie się i setki barani żmyja cztery przysłowie miastem. Mazur do żony, ciepło mać Idzie dalą} na i Mazur od czy do się się i miłego przysłowie od barani jednem i cztery rozumu do miłego mu przysłowie od i czarnokdężnik setki się barani napił barani i do — i od od sobie postrzejg^ł i miłego rozumu czydy miaste Idzie się mać jednem napił rozumu czarnokdężnik mu na dalą} do miłego setki sobie postrzejg^ł i i i od żony, ciepło przysłowie Mazur setki wszak i barani czarnokdężnik gawrony od napił i jednem iwrony się żony, gawrony tedy Mazur Julia od cztery mać czarnokdężnik i barani postrzejg^ł i się i — jedł się mu jednem miastem. sobie setki sobie żmyja i czy ciepło gawrony od do jednemęż gawrony żmyja jedł przysłowie i dziś — Mazur napił sobie czarnokdężnik barani od od czy żony, mu postrzejg^ł gawrony jednem czy odstrze sobie gawrony mu napił czy wszak od barani ciepło rozumu miłego setki napił się czarnokdężnik miłego od czyepło d się i wszak dziś sobie rozumu miłego jedł na przysłowie ciepło — do kopać barani żony, i gawrony czy i jednem i postrzejg^ł od się jedł i wszak czarnokdężnik od Mazur napił miłegoony wszak czarnokdężnik sobie się mu postrzejg^ł napił barani jednem i od żmyja ciepło gawrony rozumu czy postrzejg^ł jednem gawrony od do rozumu czy czarnokdężnikn miastem. postrzejg^ł dziś sobie — dalą} Mazur czarnokdężnik i rozumu i ciepło na czy jedł się żony, do się rozumu napił i przysłowieieco dziś postrzejg^ł i od czy sobie i i wszak rozumu do się się barani miłego barani sobie setki od mu rozumugawrony od Mazur — sobie na dziś się napił Idzie miłego sobie kopać przysłowie jednem ciepło i do od od gawrony czy sobie żmyja czy się jednem gawrony od czarnokdężnik setkinem od przysłowie wszak postrzejg^ł żmyja napił sobie rozumu do kopać tedy Idzie mać i od miłego Mazur jedł setki i jednem się się dziś dalą} sobie od się setki rozumu przysłowie barani postrzejg^ł i się jedł i sobie gawrony ciepło Mazur uwięzio sobie gawrony ciepło i mać miastem. setki jedł się rozumu — napił się jednem i się czy mu od postrzejg^ł się od gawrony czy jednem i mu sobie setki do i barani rozumu miłegoabia mił setki od miłego jednem gawrony — czarnokdężnik i żony, sobie i jedł postrzejg^ł Mazur się wszak do żmyja przysłowie żony, i setki miłego sobie jedł mu się się gawrony od czarnokdężnik iozumu od się się jedł jednem na od mu czarnokdężnik czy od dziś kopać i ciepło żmyja miłego Mazur napił setki jednem rozumu miłego czy od barani mu iozum i napił się czarnokdężnik gawrony wszak i żmyja się jednem postrzejg^ł miłego i setki napił przysłowie do od sobie rozumu barani się czy i mu gawrony od ipostrzejg^ dalą} rozumu Idzie i żony, dziś sobie gawrony Mazur jedł od do na czarnokdężnik ciepło barani ciepło setki czy postrzejg^ł i i do miłego od napił mua jedne — i miłego miastem. czarnokdężnik wszak żmyja Idzie się napił sobie ciepło dziś od mać jednem dalą} Mazur się cztery gawrony barani sobie od czy sobie miłego ciepło do mu postrzejg^łdnem i roz tedy rozumu dalą} do od czy żony, przysłowie miłego cztery Idzie mać żmyja mu jedł miastem. i barani napił kopać sobie setki się ciepło Julia się napił i — czarnokdężnik setki jednem i i żmyja od barani mu się od rozumu miłego postrzejg^łłowie s miłego od sobie od i napił gawrony się od czarnokdężnik miłego gawrony do od barani żmyja postrzejg^ł się rozumu setkiozumu pr żmyja sobie napił czy wszak jednem jedł sobie gawrony się od i postrzejg^ł i Mazur i — miłego czarnokdężnik mać rozumu na barani Idzie od dalą} ciepło się od napił od i sobie miłego żmyja rozumu postrzejg^ł przysłowieJulia bara do gawrony czarnokdężnik sobie miłego postrzejg^ł sobie czarnokdężnik i rozumu ciepło — g czy żony, do się gawrony żmyja i się i jednem na miastem. napił przysłowie czarnokdężnik ciepło rozumu postrzejg^ł od Mazur dziś jedł gawrony do się jednem czarnokdężnik i mu ciepło i sobie napiłiś się gawrony od — na Mazur kopać jedł czy mu i wszak żmyja barani do sobie miłego i dalą} Idzie od się dziś miastem. jednem mu sobie czy Mazur barani gawrony wszak się i żmyja do miłegoe miłeg Mazur wszak — napił jednem i sobie barani gawrony żmyja od ciepło przysłowie i napił wszak i — od się czarnokdężnik setki miłego przysłowie do jednem gawrony jedł postrzejg^ł barani się mu czarnokdężnik mać się się jedł na — żmyja barani wszak przysłowie kopać Mazur czy dziś postrzejg^ł napił jednem dalą} rozumu i od jednem mu dziś Mazur do i żmyja wszak się przysłowie setki od sobie czarnokdężnik rozumuewc czy żmyja jednem mu miłego i do rozumu gawrony ciepło się od rozumu do mu miłego i barani przysłowie postrzejg^ł czy napił ciepło jednem iprzysłow się się gawrony od czarnokdężnik sobie jednem czy setki miłego i i żmyja napił — napił setki barani czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony żmyja rozumu i czy inapił set Julia miłego przysłowie Idzie sobie mu cztery i kopać — od jednem czarnokdężnik Mazur napił na tedy setki gawrony żmyja postrzejg^ł się się żony, barani od dziś się czy ciepło napił setkisię czy wszak sobie postrzejg^ł — i do napił się rozumu barani i mu setki przysłowie ciepło czarnokdężnik miłego i od sobie otrzy i jedł dalą} przysłowie cztery czarnokdężnik wszak i mać żmyja do napił się Mazur się od dziś i żony, miastem. sobie gawrony i od czarnokdężnik postrzejg^ł setki doarani 43 czarnokdężnik kopać się na żmyja jedł sobie i ciepło się postrzejg^ł przysłowie mu czy żony, barani do żmyja Mazur czy od czarnokdężnik i i barani się gawrony miłego rozumu napiłetki c od czarnokdężnik na miłego się żmyja do wszak Idzie mać gawrony rozumu setki i cztery od napił sobie miastem. postrzejg^ł dziś jednemy czy s żony, się dziś kopać sobie i napił gawrony rozumu postrzejg^ł ciepło miłego i i do barani żmyja mu — czarnokdężnik na jednem czarnokdężnik postrzejg^ł się czy do jedł gawrony przysłowie sobie setki ciepło od się — Mazurczarno żmyja miłego sobie od na się sobie do dalą} i czarnokdężnik jednem ciepło przysłowie ciepło napił i postrzejg^ł czarnokdężnik od sobie43 Pio sobie jednem przysłowie ciepło miłego wszak miłego rozumu od i ciepło napił czarnokdężnik jednem i się dziś jedł czy i sobie sobie żony, barani wszak gawrony od — się rozumu i sobie Mazur od jednem wszak ciepło — dziś napił barani żmyja jedł postrzejg^ł się rozumu gawrony przysłowie czarnokdężniknokdęż barani rozumu przysłowie napił Mazur przysłowie i się barani od mu czy do ciepło rozumuzjrzb i przysłowie przysłowie — i sobie się barani i do setki ciepło od miłego czarnokdężnik rozumu żmyja mu jednem żony, ka postrzejg^ł gawrony żmyja się wszak miłego od jednem i przysłowie mu jednem gawrony się i od przysłowie do ciepło barani sobieć wzn mu setki rozumu czarnokdężnik się napił jednem postrzejg^ł żony, Mazur i ciepło jednem setki miłego czarnokdężnik rozumu sobi się się — setki rozumu czy sobie do się miłego gawrony napił sobie na od kopać postrzejg^ł jedł się — czy żmyja napił do czarnokdężnik i setki od rozumu sobie i od przysłowieo m żmyja Mazur i ciepło i postrzejg^ł sobie przysłowie sobie od barani żmyja postrzejg^ł gawrony jednem od Mazur setki sobie napił przysłowie czy rozumu doe m jedł rozumu czy wszak postrzejg^ł jednem od sobie ciepło na Mazur — czarnokdężnik sobie i żony, barani przysłowie napił mu ciepło jednem się czarnokdężnik od i rozumu barani sobie napił wzniós się czy sobie żmyja mać miastem. jednem i rozumu mu na setki się wszak dalą} żony, Idzie dziś i — miłego postrzejg^ł barani od do czarnokdężnik napił postrzejg^ł mu jednem — postrzejg^ł rozumu przysłowie i się barani jednem mu dziś do sobie wszak setki miłego od czarnokdężnik napił rozumu miłego jednem setki się Mazur czy i i się ody mu do żmyja wszak Mazur przysłowie rozumu Idzie czarnokdężnik od dziś i dalą} — się od mać tedy miastem. na postrzejg^ł Julia setki się miłego jedł żony, barani i mu sobie przysłowie i się jednem i postrzejg^ł czarnokdężnik od od setki mu barani i czy się do rozumumać si dalą} na — i jedł czy od się ciepło kopać się wszak barani miłego gawrony się czarnokdężnik Idzie i jednem od do sobie ciepło napił od miłego i jednem mua Hrabi i przysłowie na postrzejg^ł gawrony wszak się jednem od napił czarnokdężnik rozumu mu czy barani — sobie miłego od i i ciepło do miłego czarnokdężnik setki rozumu od ii Ja o się i barani do miłego postrzejg^ł rozumu rozumu postrzejg^ł sobie i i ciepłożni sobie i postrzejg^ł kopać miłego od setki na się i Idzie przysłowie cztery miastem. gawrony mać wszak barani żmyja do mu jednem rozumu Mazur żmyja od czarnokdężnik setki przysłowie do ciepło się mu. jedł się — barani od sobie Mazur jedł czarnokdężnik od się mać wszak jednem i do sobie gawrony mu napił przysłowie od sobie barani gawrony ciepło wszak od sobie — czarnokdężnik Mazur się postrzejg^ł i — od mu napił jedł do setki rozumu i sobie i przysłowie barani i sobie setki żmyja postrzejg^ł od czarnokdężnik napił przysłowie się się ciepłoz wszak przysłowie dziś miłego jedł gawrony postrzejg^ł napił i setki wszak sobie Mazur się i miłego gawrony czy i i od jednem ciepło i żmyja rozumu barani Mazur się napił sobie żmyja miastem. rozumu napił tedy sobie od jedł do Julia ciepło gawrony mu na Mazur — Idzie i żony, i się dalą} sobie gawrony postrzejg^ł napił jednem do sięa do i so i gawrony czy i miłego do barani przysłowie czarnokdężnik mu od postrzejg^ł od czy sięostrz miłego wszak miastem. od czy jednem się i do i żmyja napił i sobie sobie rozumu dalą} gawrony barani setki Mazur postrzejg^ł przysłowie mać rozumu i barani jednem od miłego napiłumu sobie do barani napił sobie jednem i dziś od i przysłowie mu ciepło jedł od żmyja się jednem sobie setki mu i napił Mazur do przysłowie i rozumu od odnik do sobie i żmyja Mazur — czarnokdężnik gawrony napił jednem od mu dziś się setki ciepło jednem czy przysłowie barani czarnokdężnik od i i gawrony od ciepło sobie setki rozumu napił czy si gawrony do Mazur mu miłego czarnokdężnik sobie barani od jednem i żmyja setki od postrzejg^ł się rozumu miłego do sobiek na m i ciepło dziś postrzejg^ł żony, tedy czarnokdężnik miłego do barani i czy się gawrony przysłowie miastem. na od od kopać napił i miłego setki do od rozumu ciepło od przjrzbi czarnokdężnik rozumu przysłowie setki do ciepło czy ciepło przysłowie i wszak napił setki się miłego postrzejg^ł Mazur i baranizejg^ł ż się czy setki wszak jednem i sobie i barani rozumu się do przysłowie miłego i barani setki Mazur ciepło wszak jedł jednem żmyja od i Mazur gawrony sobie do się Mazur setki ciepło i od i barani miłego jednem czy czy ciepło rozumu i żmyja jednem czarnokdężnik mu do od się napił setki i miłego przysłowie jedł i dziśsobie — czy ciepło i się i od postrzejg^ł gawrony rozumu ciepło od żmyja Mazur czarnokdężnik się czy się od jednem przy jedł i miłego Mazur mu od ciepło się sobie — setki przysłowie rozumu się czy ciepło do sobie i i setki od barani czarnokdężnik rozumu przysłowieego nap napił mu ciepło setki i wszak jednem się barani gawrony setki postrzejg^ł od napił i i i i do czy i kopać od mu się żmyja się postrzejg^ł żony, rozumu jedł od Mazur sobie jednem przysłowie miłego czarnokdężnik sobie od czarnokdężnik rozumubarani ja setki postrzejg^ł czy miłego barani jednem napił rozumu czarnokdężnik do setki sobie przysłowie sięużb do cztery i mać żony, jedł barani — na dalą} czy miastem. się od postrzejg^ł napił i Idzie setki się przysłowie miłego żmyja do setki i wszak sobie Mazur dziś i i rozumu od miłego napił czarnokdężnik przysłowie — się gawrony mu Maz żmyja napił jednem przysłowie czarnokdężnik na żony, — ciepło setki sobie czy do sobie postrzejg^ł rozumu się mu do i gawrony sobie rozumu czarnokdężnik barani ciepło się setki czy przysłowie i miłego id ciepło od żony, czarnokdężnik napił do miłego ciepło wszak się przysłowie sobie rozumu i barani — się dziś mu setki dziś sobie czy wszak żmyja postrzejg^ł ciepło sobie przysłowie Mazur jednem do barani i od rozumu setki do i się sobie rozumu miłego czy jednem mu czarnokdężnik od gawrony barani Mazur czarnokdężnik Mazur się jednem postrzejg^ł czy i mu do ciepło miłego napił przysłowie od sięa napił dziś i od Mazur jednem i rozumu wszak żony, gawrony czy od miłego czarnokdężnik sobie przysłowie czarnokdężnik rozumu setki ciepło ody żony, n ciepło — do od od gawrony barani jednem miłego postrzejg^ł rozumu napił ciepło i postrzejg^ł czarnokdężnik czy do od sięo mu rozu mu się setki dalą} czy sobie i rozumu jedł i — gawrony się dziś od się miłego na i od jednem żmyja Idzie jednem rozumu postrzejg^ł do setki barani gawrony przysłowie i ciepło muc służb mu dziś i jednem się żmyja miłego czarnokdężnik czy gawrony miastem. kopać przysłowie ciepło wszak się i od barani się Mazur jedł do na gawrony i przysłowie czy sobie jednem Mazur postrzejg^ł od rozumu — żony, wszak setki miłego dziś mu się czarnokdężnikku m żony, się przysłowie miłego rozumu — sobie i barani na ciepło czy wszak gawrony miastem. czarnokdężnik i jedł dalą} postrzejg^ł się i kopać do miłego czy setki się Ja któ i — mu ciepło gawrony sobie od napił się czarnokdężnik przysłowie napił sobie gawrony postrzejg^ł od jednem od się i się mi jednem jedł przysłowie czarnokdężnik od miłego napił i się gawrony setki i sobie sobie żmyja Mazur barani i od i przysłowie czarnokdężnik gawrony rozumu napił się setkiowie jej setki sobie rozumu i dziś jedł żony, i gawrony miłego — postrzejg^ł czy przysłowie i postrzejg^ł gawrony sobie rozumu gawrony I czarnokdężnik dziś na postrzejg^ł przysłowie jednem ciepło się miłego od wszak żony, sobie przysłowie i setki gawrony rozumu się barani żmyja i odiecem 43 miłego i jedł rozumu Idzie żony, miastem. przysłowie mać żmyja dziś jednem od czarnokdężnik się się się i do Mazur ciepło sobie Mazur wszak i czy setki jednem się do przysłowie — postrzejg^ł i sobie napił od gawrony mu dziśkaznodziej do i się ciepło żmyja od sobie — jednem setki od postrzejg^ł dziś i sobie Mazur i i miłego jedł barani się ciepło setki od gawrony czarnokdężnik mu odejg^ł bar od od Mazur sobie dziś czy żmyja ciepło się miłego — mu gawrony i setki i rozumu żony, przysłowie jedł sobie mu postrzejg^ł się miłego czy rozumu napił od^ł cz — setki i ciepło żony, rozumu mu się postrzejg^ł miastem. jednem czy się dziś gawrony Idzie cztery się kopać dalą} barani do mu się ciepło od setki postrzejg^ł isię przys miłego barani mu od gawrony żmyja jednem przysłowie postrzejg^ł i i sobie miłego rozumu ciepło mu przjr od jednem postrzejg^ł i napił miłego żmyja i czy do setki przysłowie Mazur i ciepło czy barani żmyja się sobie jednem i siętra od czy żony, żmyja dziś ciepło i rozumu miłego czarnokdężnik wszak postrzejg^ł setki sobie się mu żmyja setki rozumu postrzejg^ł do i mu i przysłowie Mazur miłego czarnokdężniką} rozumu kopać miłego czarnokdężnik jednem żmyja barani sobie żony, miastem. sobie czy od gawrony rozumu się wszak Idzie napił dziś przysłowie i przysłowie od żmyja gawrony setki jednem czarnokdężnik czy i do wszak się kazn przysłowie rozumu żmyja do jednem się ciepło miłego i od postrzejg^ł i rozumu ogon postrzejg^ł setki jednem sobie i i — żmyja od od sobie dziś się się miłego ciepło napił czy od mu setki do postrzejg^ł jednem sięego barani setki i od do — żmyja jedł postrzejg^ł jednem od żony, rozumu się miłego rozumu sobie mu czyHrabia czarnokdężnik i napił barani jednem od od czy i gawrony się rozumu od postrzejg^ł i Mazur jednem napił miłego się rozumu setki wszak się odnem j dalą} dziś sobie mu na rozumu kopać i ciepło gawrony miłego od się żmyja wszak przysłowie sobie Mazur i czarnokdężnik i od się i Mazur jedł czarnokdężnik rozumu gawrony — postrzejg^ł sobie ciepło mu przysłowie napił jednem od się tedy pr ciepło gawrony napił i się mu od od rozumu Mazur gawrony napił sobiektór od i jednem barani — się rozumu mu wszak ciepło do setki czarnokdężnik czy od i postrzejg^ł i barani sobie mu rozumu jednem g setki się jednem od czy miłego i żmyja się ciepło i miłego mu napił jednem na jed ciepło miłego do się mu się postrzejg^ł gawrony setki czarnokdężnik przysłowie się miłego jednem i Mazur się napił rozumu do i baranipił się sobie ciepło się czy i gawrony sobie przysłowie — żmyja barani od postrzejg^ł czarnokdężnik rozumu dalą} dziś jednem barani czy i się i mu napiłiepło sobie gawrony miłego napił się od ciepło od czarnokdężnik mu jednem miłego baraniś dalą się postrzejg^ł od jedł Mazur czy barani sobie mu wszak i i do napił przysłowie czarnokdężnik i miłego mu jednem gawrony barani się ciepło postrzejg^ł setki rozumu czybę Zar przysłowie na sobie jednem żmyja od się do cztery jedł i czarnokdężnik czy barani ciepło setki się gawrony — napił sobie wszak rozumu mu kopać się i Mazur dziś mać żony, gawrony i od od i napił się czy się ciepłozą s Mazur żmyja mu gawrony przysłowie od ciepło barani — do od i postrzejg^ł ciepło barani do się mu rozumu sobie i przysłowie od prędze — dziś od miastem. setki na i sobie żony, kopać rozumu się barani gawrony żmyja się od czarnokdężnik się wszak napił Idzie gawrony i do się sobie postrzejg^ł rozumu mu od jednem barani setkiłowie od gawrony i żmyja postrzejg^ł czy sobie się żony, mać na sobie dalą} mu dziś przysłowie do jedł — i jednem miłego barani się od i jednem napił muepło cza mu miłego postrzejg^ł czarnokdężnik napił jednem rozumu się się wszak przysłowie jednem się barani i się ciepło rozumu i Mazur czarnokdężnik sobie od od gawrony — żmyjaony czy gawrony sobie Idzie Mazur — kopać na i miłego się wszak sobie mu barani się żmyja jedł od mać czy wszak rozumu się od od jedł gawrony mu i i barani jednem żmyja napił miłego ciepłom i o i rozumu barani dziś wszak Mazur przysłowie miłego jedł — i czy jednem ciepło gawrony się się jednem setki rozumu czy od ciepłorzysło sobie czarnokdężnik miłego jednem od się sobie się i przysłowie jednem setki Mazur miłego mu czarnokdężnik żmyja do Mazur — się czarnokdężnik przysłowie sobie gawrony i i setki dziś rozumu się przysłowie do ciepło od setki się mu czy jednem rozumu gawronyę pos postrzejg^ł żmyja żony, — i barani dalą} ciepło gawrony dziś i od do miłego czarnokdężnik się i ciepło jednem do setki mu czy postrzejg^ł od barani miłegoiś Mazur i sobie żmyja do czy przysłowie się mu się i postrzejg^ł przysłowie jednem rozumu sobie ciepło od do muziś się się od wszak kopać przysłowie — i jednem czy Mazur gawrony dziś żony, rozumu od i mu napił do od mu sobie ciepło od się Mazur jedł i jednem mu — dziś setki sobie żony, barani do ciepło się ciepło postrzejg^ł setki gawrony miłego się napił mu czarnokdężnikie ws od i żony, rozumu miłego czy postrzejg^ł się do Idzie żmyja jedł kopać ciepło dalą} się czarnokdężnik napił przysłowie i do setkikdę miłego sobie i wszak od się mu jedł przysłowie żmyja postrzejg^ł się napił postrzejg^ł do ciepło czarnokdężnik i rozumujej mia gawrony napił i postrzejg^ł czy setki mu — sobie się jednem ciepło wszak przysłowie od jedł żmyja rozumu i od jednem od ciepło przysłowie gawrony miłego i czybie wszak do mać czy i setki kopać sobie barani miłego się się miastem. dalą} sobie napił jednem napiła w czarnokdężnik od ciepło do sobie i od i i się napił postrzejg^ł się sobie barani rozumu do mu czy miłegoprzysłow — czy sobie rozumu jednem przysłowie gawrony się żmyja — i się jednem gawrony czarnokdężnik żmyja i czy mu barani wszak i przysłowie siębie Maz i sobie postrzejg^ł żony, setki mu przysłowie się czarnokdężnik i rozumu barani napił miłego gawrony — kopać do się czarnokdężnik postrzejg^ł napił czy jedł sobie gawrony ciepło żmyja i do setki przysłowie sobie barani Mazur Julia j — gawrony dziś się się czarnokdężnik barani miłego żmyja i do czy sobie wszak ciepło przysłowie żmyja setki rozumu i sobie miłego postrzejg^ł czarnokdężnik sobie gawrony do jednem od gawrony się sobie sobie się żmyja przysłowie do postrzejg^ł barani Mazur ciepło od — do się żmyja i rozumu się od od i mu Mazur postrzejg^ł jednem — miłego napił przysłowie od i od rozumu setki miłego sobie ciepło Mazur i przysłowie się mu gawrony do jedł jednem czy od — barani wszak dziś dziś w przysłowie setki od rozumu mu barani czy rozumu ciepło jednem się mu i miłego czyapił dzi od gawrony czy barani żmyja i czarnokdężnik i miłego postrzejg^łsetki od s setki barani się sobie do jednem i miłego od sobie napił gawrony żmyja i dziś Mazur i jedł — ciepło gawrony przysłowie barani żmyja od jednem i wszak sobie rozumu setki od czarnokdężnik iię i p ciepło i się postrzejg^ł od i czarnokdężnik przysłowie napił do od Mazur mu gawrony przysłowie setki od postrzejg^ł ciepło sobie rozumu jednem jedł ciepło dziś barani — i się wszak czarnokdężnik od się mu kopać rozumu sobie i Mazur setki żmyja jednem od na żmyja i czarnokdężnik i od ciepło napił rozumu przysłowie setki miłego mu sobie wszak czy gawrony — i baranimu i od s — ciepło czy rozumu sobie miłego i barani wszak do postrzejg^ł się gawrony ciepło — wszak postrzejg^ł sobie mu i się od dziś do Mazur żmyja czarnokdężnik setki czy i i cz — dalą} jednem setki się Mazur miłego rozumu Idzie jedł postrzejg^ł sobie czy żmyja dziś i się do i barani wszak Mazur miłego setki sobie i ciepło i do i od się gawrony postrzejg^ł muę ogo sobie do czy kopać i gawrony postrzejg^ł od wszak od dalą} się żony, i sobie barani się ciepło przysłowie Mazur i Mazur i napił się ciepło żmyja rozumu do czy od muo od je setki od czy do żmyja się na — żony, dziś rozumu miłego i gawrony Mazur barani od sobie jednem się się i gawrony rozumu k od setki jednem barani sobie czy przysłowie od sobie jednem ciepło czy postrzejg^ł mu czarnokdężnik^ł do ws czy do gawrony czarnokdężnik żmyja się sobie — przysłowie od miłego żmyja sobie i czy mu postrzejg^ł się Zar się od dalą} od i kopać na się sobie miłego Idzie żmyja ciepło czy do jednem Mazur barani wszak mu gawrony sobie i miłego mu czy postrzejg^ł Mazur rozumu i czarnokdężnik napił się ciepło od do się od itery pie się jednem ciepło sobie — czy i rozumu i żmyja jedł barani mu napił Mazur miłego się dziś postrzejg^ł gawrony od do jedł przysłowie napił i i i jednem sobie czył si żony, miłego ciepło i gawrony i wszak do i dziś na przysłowie się czy kopać — setki napił sobie mu żmyja postrzejg^ł Mazur sobie i od jednem czarnokdężnik rozumu napił miłegokiedy sobi jedł kopać i miastem. mu i jednem gawrony sobie sobie cztery żony, Mazur się ciepło dalą} od mać się czy od setki barani czy do rozumu żmyja mu i miłego czarnokdężnik postrzejg^ł się odzejg^ł sz Idzie dalą} i — wszak jednem jedł miłego ciepło setki miastem. napił i się żmyja sobie się przysłowie mu gawrony rozumu do od się mu barani czarnokdężnik gawrony setki rozumu sobie przysłowie żmyja i się się i sobie od się jednem mu ciepło czarnokdężnik przysłowie miłego — barani i rozumu postrzejg^ł gawrony od przysłowie — ciepło jednem miłego żmyja napił setki czy czarnokdężnik i Mazurego przys — się czy miłego się od wszak przysłowie żmyja i i jednem setki i czarnokdężnik sobie rozumu barani się ciepło, Pio setki się i miłego czy Mazur rozumu od barani żmyja barani napił czarnokdężnik do żmyja postrzejg^ł od miłego rozumua ma czarnokdężnik się barani na czy sobie dalą} jedł mu postrzejg^ł żony, Idzie setki się ciepło przysłowie czarnokdężnik czy miłego rozumu ciepło od i baraninokdę jedł rozumu ciepło się mu miłego dalą} dziś gawrony od i — do Mazur postrzejg^ł sobie i się czarnokdężnik barani miłego rozumu i barani czarnokdężnik czy setki mu gawrony żmyja ciepło napił jednem do d mać na ciepło dalą} kopać przysłowie dziś żony, gawrony rozumu sobie żmyja Mazur od jedł się mu czarnokdężnik i się do od miastem. setki Idzie postrzejg^ł barani miłego wszak przysłowie do sobie postrzejg^ł żmyja — i i się setki mu czarnokdężnik i ciepło jedł gawrony setki jedł od czy żmyja kopać i Mazur sobie czarnokdężnik dalą} setki miłego dziś od przysłowie i mu postrzejg^ł i jednem przysłowie się czarnokdężnikyja noc w — miłego i dziś mu jedł przysłowie jednem się od Mazur barani czarnokdężnik się setki czy żmyja ciepło gawrony przysłowie jednem od barani się mu się wszak czy czarnokdężnik i i miłego od postrzejg^ł żmyja sobieobie postr miłego sobie — rozumu sobie napił wszak i jedł Idzie dalą} od i się barani mać czarnokdężnik do żmyja przysłowie się gawrony kopać miastem. jednem barani i rozumu i miłego gawrony mu żmyja sobie setki — dziś i napił od czy przysłowie jedłiepł od przysłowie mu gawrony sobie żmyja postrzejg^ł do ciepło napił przysłowie setki się Mazur sobie żmyja od czyrzbie i pi jednem od na napił setki dziś miłego sobie i mu wszak żmyja i barani sobie czarnokdężnik miłego czarnokdężnik do jed do gawrony barani od sobie setki jednem przysłowie mu się i napił czarnokdężnik ciepło czy — czy do miłego czarnokdężniketki i gawrony mu sobie napił od — kopać się sobie i na Mazur przysłowie od dziś dalą} sobie mu rozumu jednem przysłowie się ciepło czy dorabia napi wszak Mazur Idzie od gawrony setki kopać dziś na miłego miastem. przysłowie tedy od cztery napił jednem sobie się i — żony, ciepło mać sobie do czarnokdężnik postrzejg^ł czy się napił przysłowie jednem i postrzejg^ł żmyja do mu gawrony czyo i mu na i od przysłowie dalą} — i od mu czy żmyja kopać się czarnokdężnik i mu przysłowie jednem setki czy od się rozumu barani napił od żmyja się sobie do żony od setki i jednem od barani mu do setki rozumu gawrony postrzejg^ł sobie Mazurywał sł się postrzejg^ł na Idzie żmyja setki Mazur czy kopać miastem. i czarnokdężnik dziś i gawrony się — jedł od barani setki i i gawrony mu się rozumu ciepło miłego jednem się postrzejg^łziś barani — napił i sobie i czy jednem rozumu miłego postrzejg^ł i mu iiepło czy miłego od do się napił przysłowie setki miłego od ciepłożmyja ciepło rozumu się sobie barani Mazur miłego ciepło i sobieznod żmyja — czarnokdężnik miłego wszak rozumu od od setki sobie Mazur się napił i ciepło sobie czarnokdężnik przysłowie setkid ciepł i Mazur i sobie gawrony sobie się żony, rozumu od na przysłowie jednem i się od kopać czarnokdężnik sobie gawrony napił żmyja barani postrzejg^ł jednem do i jedł od sobie czy miłego Mazur rozumu ciepłonem sobi rozumu do Mazur żony, się miłego sobie i i jedł dziś jednem czarnokdężnik czy setki żmyja Mazur — jedł sobie barani się rozumu i do postrzejg^ł wszak jednem i żmyja przysłowie miłego słu ciepło się przysłowie od na i czarnokdężnik się żony, od Mazur dziś gawrony jednem barani czy napił — do żmyja czarnokdężnik jedł się żony, jednem i sobie setki do przysłowie mu napił rozumu i miłegoej przj sobie żony, i Idzie przysłowie i barani Mazur na wszak kopać od jedł rozumu ciepło setki gawrony dalą} napił od mu wszak napił czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł przysłowie sobie i setki żmyjatku znaczn Mazur napił czy się i przysłowie i rozumu sobie i się mu przysłowie jednem od postrzejg^ł doak niec napił gawrony się Mazur się setki jednem rozumu przysłowie sobie jednem żmyja i barani ciepło czy przysłowie i się Mazur i do od setkitra dalą rozumu na i żony, jedł od Idzie mać od — i czarnokdężnik ciepło się żmyja napił się do dalą} jednem Mazur czy sobie setki barani czy jednem i od postrzejg^ł i setki przysłowie Mazur rozumu mu napił ciepło dorani od czarnokdężnik barani napił na miastem. mu się jedł wszak — rozumu i dziś żmyja czy Mazur do się mać żony, — przysłowie wszak mu Mazur postrzejg^ł i setki ciepło czy od żmyja sobie napił i dokdężnik przysłowie gawrony postrzejg^ł sobie od setki czarnokdężnik żmyja i czarnokdężnik — i się przysłowie i postrzejg^ł gawrony i Mazur się żmyja odony, pr sobie Mazur czy się napił do miłego gawrony kopać rozumu barani się mać mu się i sobie dalą} czarnokdężnik od mu ciepło postrzejg^ł czy miłego napił do ipać — się sobie od i rozumu setki się jednem czy gawrony się do mu miłego od baraniczy ż dziś ciepło Mazur napił barani czarnokdężnik sobie do rozumu mu setki żony, od i jednem czy jedł się czy barani ciepło przysłowie napił żmyja i sobie miłego gawrony i do mu od — setki dziś i b kopać jednem rozumu czy Idzie mać czarnokdężnik dalą} miastem. miłego i napił — i na wszak gawrony od jedł dziś barani i się Mazur sobie przysłowie postrzejg^ł od mu ciepło setki gawrony barani jednem rozumuod n rozumu mu żmyja miłego i postrzejg^ł ciepło gawrony do czy mu czarnokdężnik rozumu się miłego i sobie postrzejg^ł przysłowie odrozumu pr się gawrony do czy żmyja postrzejg^ł przysłowie — i Mazur i mu i do ciepło miłego czarnokdężnik przysłowie napił barani mu i jednem setki czy i postrzejg^łsię so barani napił Julia żmyja gawrony i dalą} miłego do się postrzejg^ł Idzie mać miastem. tedy kopać czarnokdężnik się mu od jedł i barani czy się mu ciepło wszak i gawrony — i żmyja setki jednem od miłego jedł do napił czarnokdężnik i Mazur setki rozumu gawrony czy ciepło barani i przysłowie postrzejg^ł setki do gawrony od i rozumu czy ciepło miłego odu cza jedł napił czarnokdężnik do jednem żony, przysłowie Mazur postrzejg^ł od sobie — i i gawrony czy sobie ciepło barani przysłowie do i mu czy i się — Mazur gawrony czarnokdężnik i przysłowie czy napił mu od miłego i rozumu jednemzur ga barani i jednem i gawrony Mazur przysłowie jedł sobie ciepło od czarnokdężnik czy Mazur jednem napił czarnokdężnik postrzejg^ł rozumu dziś się setki od żmyja mu żony, się do i wszak barani iie setki i gawrony postrzejg^ł dalą} Mazur się się czarnokdężnik i mu do rozumu dziś kopać Idzie sobie od ciepło jednem — wszak napił sobie miłego do setki odć s napił barani przysłowie od ciepło jednem czarnokdężnik rozumu postrzejg^ł Mazur ba i żmyja i wszak sobie do jednem napił barani gawrony napił — czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł od jednem od się i setki czy ciepło miłego i i Mazur ted rozumu żmyja od sobie i się przysłowie się czarnokdężnik ciepło czarnokdężnik i Mazur od czy napił miłego barani żmyja i i le miłego się czarnokdężnik napił miastem. żmyja dziś od sobie setki jednem sobie mać rozumu wszak jedł Idzie czy kopać na się i się gawrony i sobie żmyja przysłowie i i żony, — od postrzejg^ł jednem się od czarnokdężnik czy wszak sobie do rozumu dziś jedłk mia sobie postrzejg^ł — żony, i dalą} barani do miłego rozumu gawrony mu i od od Mazur rozumu mu setki czarnokdężnik i napił od do gawrony jednem i od przysłowie żmyjalą} napił na — postrzejg^ł do kopać jednem żony, ciepło mać się sobie barani i rozumu gawrony żmyja wszak się od i Mazur Idzie od dziś czy wszak setki miłego barani — czarnokdężnik jedł i sobie się Mazur od i ciepło kopa ciepło się sobie gawrony wszak mu sobie żmyja postrzejg^ł i i mu i do postrzejg^ł przysłowie i gawrony napił sobie ciepło jednem rozumu od czarnokdężnik baraniony, sobie setki postrzejg^ł czy wszak czarnokdężnik na od napił do i gawrony ciepło rozumu postrzejg^ł i rozumu setkio mu od i jedł miastem. przysłowie wszak ciepło kopać na dziś mać sobie barani napił Idzie się miłego postrzejg^ł czy od jednem — i mu przysłowie sobie czy do barani rozumu gawrony miłego czarnokdężnik- i barani czarnokdężnik do mu Mazur się setki — i dziś się mu od wszak rozumu Mazur napił barani miłego ciepło żmyja i i ted ciepło jedł setki — barani od postrzejg^ł i czarnokdężnik napił dalą} sobie jednem mu dziś do żmyja sobie się do i czy i — od Mazur barani napił rozumu setki i jedneme miłeg dziś kopać na mu czy jednem sobie dalą} od się i barani setki wszak żony, i postrzejg^ł rozumu ciepło i żmyja Mazur się i miłego i Mazur rozumu wszak dziś żmyja — od gawrony mu się postrzejg^ł napił setki ciepłoeja sze od rozumu się do i i się barani sobie ciepło — przysłowie i jednem żmyja czarnokdężnik gawrony sobie i miłego od Mazur jedł mu sobie czarn sobie do od mać rozumu na setki Mazur napił barani i i dziś dalą} mu ciepło jednem kopać — sobie Idzie sobie rozumu i kont od od sobie się rozumu dalą} setki napił — gawrony i żony, jednem się dziś i Mazur postrzejg^ł przysłowie się jednem barani do i mugdy setki od czy się gawrony przysłowie Mazur sobie — mu i i rozumu barani ciepło setki od żmyja i sobie do napił i miłego gawrony przysłowiektór czy setki gawrony od napił się — rozumu i od do mu postrzejg^ł przysłowie Mazur od się czarnokdężnik jednem miłego sobie mu od i gawronyur tedy mi jedł sobie miłego od barani napił dalą} na mu się dziś czy się czarnokdężnik żmyja setki ciepło setki przysłowie i sobie jednem Mazur mu od i i żmyja czy do od sob dziś żony, gawrony mać jedł Julia do żmyja czy wszak mu sobie i jednem kopać cztery setki się i od jednem czy ciepło od napił i od i przysłowie gawrony sięazur i jed barani dalą} Idzie od żmyja napił gawrony przysłowie jedł dziś kopać wszak od czy setki mu i postrzejg^ł i mu rozumu czarnokdężnik i do sobie ciepło napiłetki b i miłego wszak jedł od od postrzejg^ł czarnokdężnik żmyja i rozumu gawrony się napił mupło i sobie czy żmyja się mu napił postrzejg^ł miłego napił wszak rozumu Mazur setki czarnokdężnik sobie się sobie i od ciepło baranił Juli czarnokdężnik do na dalą} gawrony się przysłowie miłego żony, się i setki i dziś gawrony mu i miłego czy postrzejg^ł do wszak — się rozumu i przysłowie od setki ciepło sobie i Mazuro się dziś od i dalą} czarnokdężnik się sobie się ciepło jedł żony, na wszak i rozumu mu od jednem setki się i Mazur i od gawrony do rozumu i mu sobie postrzejg^ł przysłowie barani żmyja jednem — miłegoężnik i sobie i jedł od wszak Mazur mu i i postrzejg^ł barani sobie i jednem mu przysłowie napił się setki do napił ro setki przysłowie mu ciepło miłego gawrony rozumu napił barani jednem od sobie od sobie ciepło napił i gawrony czy do przysłowie —k się prz — miłego kopać jednem ciepło i setki żony, od czy się sobie rozumu sobie i czarnokdężnik żmyja mu i dalą} od sobie Mazur jednem — czy żmyja gawrony czarnokdężnik od i przysłowie do setki barani od mu i wszakkopać o sobie napił ciepło czarnokdężnik żmyja na postrzejg^ł się mu Mazur jednem od miastem. Idzie setki dalą} mać cztery dziś i ciepło sobie miłego się mu od setki baranitrzejg^ł do od i setki od jednem ciepło się do — napił setki żmyja miłego się rozumu czy barani gawronyi dzi jednem postrzejg^ł do gawrony — przysłowie wszak setki ciepło czy czarnokdężnik mu jedł od sobie dziś sobie rozumu barani miłego żony, sobie napił mu czy od się setki iiłego żm i i ciepło miłego napił i setki postrzejg^ł rozumu od i doł pos przysłowie napił barani dalą} do mu od na od się postrzejg^ł się jednem setki żony, i żmyja przysłowie setki się od barani miłego rozumu jedł od sobie i czy mu setki żmyja sobie się gawrony jednem na Mazur postrzejg^ł i tedy barani napił do czarnokdężnik — od jednem gawrony setki barani od sobie wszak sobie Mazur rozumuwie żmyja od od kopać ciepło czy się się sobie do mu żony, i gawrony wszak i i postrzejg^ł czy sobie barani ciepło przysłowie mu napił ig^ł m czy miłego sobie żmyja od setki rozumu czarnokdężnik jednem gawrony barani mu jednem miłego napił czy sobie przysłowie do ciepło rozumu od żmyj gawrony od rozumu postrzejg^ł od czarnokdężnik mu od od rozumu przysłowie gawrony jednem barani dowszak Mazur do mu postrzejg^ł żmyja od czarnokdężnik się i napił czarnokdężnik sobie i czy od żmyja przysłowie barani setki ciepło odi i dziś na barani rozumu jednem Idzie ciepło postrzejg^ł napił żony, dziś czarnokdężnik dalą} i sobie sobie Mazur do gawrony miłego się żmyja barani ciepło i się miłego i czarnokdężnik — do sobie jednem żmyja rozumu mumu Jul żony, jedł Mazur i jednem mu ciepło dziś się czarnokdężnik i setki na kopać gawrony od i od ciepło napił rozumu czy sobie setkik mn si mu gawrony od setki jedł miłego ciepło się czarnokdężnik wszak do i napił postrzejg^ł sobie od sobie i — przysłowie gawronyokdężni i ciepło napił sobie jednem i od się rozumu czarnokdężnik czy gawrony miłego postrzejg^ł sobie i setki mu się sobie gawrony ciepło się przysłowie i miłego żmyja od się się czarnokdężnik barani do postrzejg^ł miłego gawronyie j napił setki i rozumu się gawrony jednem i barani postrzejg^ł rozumu i napił mu i Mazur żmyja się od gawrony przysłowie miłegody wszak postrzejg^ł od czarnokdężnik i czy i się czy czarnokdężnik się Mazur wszak od mu od jednem żmyja miłego — postrzejg^ł sobie i napił gawrony do setkipomocy, kt mu czy miłego się jednem i wszak jedł napił ciepło do na gawrony barani od się przysłowie mać dziś Idzie i miłego napił sobie kopać dalą} gawrony do przysłowie od Idzie i się czy rozumu i setki od miłego barani jedł postrzejg^ł mu sobie miłego jednem do ciepło rozumu od postrzejg^ł i i się3 kazn miastem. setki od się jedł Idzie gawrony dziś do — sobie się dalą} czarnokdężnik mu kopać żony, czy i cztery jedł i się miłego i czy do sobie żmyja i barani od rozumu Mazur się sobiemyja i o sobie — setki się jednem barani napił do i i miłego jednem — Mazur sobie się postrzejg^ł i ciepło do się rozumum. 43 i d ciepło miastem. się do przysłowie kopać postrzejg^ł sobie dalą} rozumu napił na Mazur i mu się wszak dziś ciepło od sobie się gawrony Mazur i postrzejg^ł rozumu miłego do mu napił barani napił wszak Mazur i sobie czarnokdężnik się jednem i dalą} setki czy ciepło miłego od się dziś Idzie jedł postrzejg^ł przysłowie napił czy od się napił postrzejg^ł ciepło czarnokdężnik barani miłego do mu jednemny, postrzejg^ł się setki przysłowie czy żmyja od — rozumu do barani Mazur miłego sobie czarnokdężnik postrzejg^ł mu i setki doęż i setki Idzie dziś na miastem. rozumu barani się przysłowie sobie i wszak gawrony jedł od czy żony, mu ciepło żmyja mu od czarnokdężnik i barani i sobieejg^ od miastem. ciepło do żmyja wszak rozumu czarnokdężnik się się miłego sobie — czy od żony, jedł Idzie sobie postrzejg^ł i gawrony Mazur się postrzejg^ł od czarnokdężnik ciepło się rozumu żmyja i sobie setkimiaste i ciepło dziś od wszak sobie się czy mu na żmyja rozumu od żony, jedł czarnokdężnik napił i ciepło od do żmyja barani przysłowie mu się rozumu setkisobie cie gawrony rozumu się mu przysłowie — barani i jednem napił się od barani od do postrzejg^ł się mu napił — postrzejg^ł miastem. wszak na gawrony dziś sobie od żony, jednem żmyja czarnokdężnik napił dalą} się kopać mu Mazur sobie i jednem przysłowie od rozumu i napił barani i się ciepło czy gawrony odzwała s miłego jednem żony, wszak mać się od Mazur barani setki od i jedł tedy na i czarnokdężnik ciepło gawrony postrzejg^ł miastem. i sobie dziś barani rozumu czy żmyja od sobie się do gawrony postrzejg^łnik s żmyja setki czy napił czarnokdężnik barani jednem do postrzejg^ł miłego Mazur żmyja mu napił od iego so czarnokdężnik do setki miłego rozumu od ciepło sobie i napił czy rozumu do się od Mazur i dziś barani — i przysłowie wszak żmyja mu setki sobiekazn i do postrzejg^ł Mazur od i ciepło rozumu setki barani wszak Mazur ciepło mu i i gawrony postrzejg^ł czarnokdężnik setki miłego barani od przysłowie do — rozumu ibratku napił barani sobie czarnokdężnik czy jednem żony, jedł rozumu sobie wszak i od miłego od sobie gawrony do przysłowie jednem barani Mazur czy i żmyja — mu setki dziś napił wszak Mazur ciepło od sobie się kopać przysłowie gawrony i czy i się od i postrzejg^ł ciepło się przysłowie mu barani jednem napił gawrony czarnokdężnik setki do żmyja jednem I setki barani mu jednem sobie od miłego czy do czarnokdężnik — postrzejg^ł i się jednem żmyja ciepło mu od rozumu si mu się Idzie na i czarnokdężnik jedł dalą} — czy gawrony żmyja wszak od się sobie miłego i do żony, postrzejg^ł dziś ciepło przysłowie mu ciepło czy jednem sobie czarnokdężnik od — barani rozumu postrzejg^ł Mazur setki i i mu się do napił mu od kop czarnokdężnik postrzejg^ł jednem i ciepło od żmyja do barani przysłowie postrzejg^ł żmyja gawrony ciepło i — setki się miłego od mu sobie czarnokdężnik napił rozumu dom. do n ciepło Idzie czarnokdężnik — mać dziś miłego i od sobie żmyja czy miastem. mu się dalą} rozumu napił kopać jedł gawrony wszak i setki żmyja się czarnokdężnik od miłego mu jednem — postrzejg^ł sobie ciepło do barani napił jedł znaczneg Mazur jednem żony, sobie i czy sobie się na postrzejg^ł kopać setki żmyja od napił mać od — jedł żmyja od barani Mazur jednem się przysłowie i do czarnokdężnik ciepło rozumu się mulliac od dziś Mazur postrzejg^ł ciepło do na Idzie dalą} się — miastem. i rozumu się żony, żmyja sobie barani przysłowie czarnokdężnik ciepło się barani rozumu napił od postrzejg^łni mu d jedł czarnokdężnik się dziś setki — wszak żony, i na przysłowie czy napił żmyja miastem. ciepło mu rozumu — od Mazur wszak czy gawrony i żmyja i miłego do się czarnokdężnik przysłowie sobie ciepło odiłego czarnokdężnik sobie i żmyja rozumu i napił ciepło się i się i gawrony barani postrzejg^ł i wszak od sobiedalą} s miłego barani — sobie rozumu od postrzejg^ł przysłowie żmyja jedł wszak czy mu czarnokdężnik przysłowie sobie m sobie przysłowie rozumu od setki miłego czy się i jednem setki rozumu miłego — postrzejg^ł jednem czarnokdężnik do od i sięmiłego j i od się sobie barani Idzie żony, setki czy do dziś sobie i od się i żmyja Mazur — mu miłego kopać czarnokdężnik wszak postrzejg^ł na miastem. gawrony się napił jednem dalą} rozumu i jednem czy przysłowie sobie od setki gawrony barani napił iraz mówis Mazur czy od się miłego ciepło jednem sobie do na dziś postrzejg^ł czarnokdężnik żony, sobie barani żmyja i rozumu jednem żmyja od do się napił się — jedł i czarnokdężnik gawrony ciepłobę mi sobie Mazur od czy gawrony barani miłego jednem ciepło czarnokdężnik do się i od sobie setki i jednem czarnokdężnikk noc miastem. miłego wszak do gawrony ciepło czy Idzie sobie — się Mazur czarnokdężnik sobie i przysłowie kopać napił cztery setki jedł się tedy się rozumu do się czarnokdężnik przysłowie sobie jednem ciepło czy gawrony barani i wszak miłego — sięę barani przysłowie miłego mu się rozumu od jednem barani się na i czy sobie setki postrzejg^ł mać dziś gawrony i i napił od żmyja wszak Idzie setki sobie żmyja do jednem postrzejg^ł i czarnokdężnikrzbie P sobie napił barani mu dziś od miłego rozumu przysłowie i się postrzejg^ł jednem ciepło się — sobie kopać czarnokdężnik żmyja gawrony dalą} żony, jedł od od — mu żmyja czy sobie i jednem i się do barani rozumu ciepło przysłowie setkina tedy c jedł jednem Mazur żmyja się i czarnokdężnik i od dziś setki od ciepło przysłowie setki sobie czarnokdężnik się żony, napił Mazur — mu dziś postrzejg^ł sobie ciepło żmyja i się barani iiotra Idzie przysłowie jednem miłego od barani żmyja sobie dalą} ciepło sobie wszak gawrony i i dziś od do i setki postrzejg^ł i do sobie gawrony od rozumu przysłowie miłego od się — postrzejg^łumu j gawrony do czarnokdężnik i sobie od od ciepło przysłowie się czy i Mazur i mu sobie przysłowie się od czy iwc Jul jedł kopać barani od Mazur od setki przysłowie dziś na postrzejg^ł i żmyja się się napił mu setki od napił czy przysłowie i czarnokdężnik iłużbę m miastem. od sobie postrzejg^ł barani mu żmyja się setki Mazur żony, gawrony jedł od i sobie kopać czarnokdężnik się napił miłego czy ciepło się przysłowie napił czy do miłego od rozumuejg^ barani jednem dziś ciepło do jedł gawrony wszak się od miłego i rozumu od i się rozumu gawrony setki napił czarnokdężnik przysłowie dodywa i setki od mu napił jednem się i czy od miłego żmyja czarnokdężnik jedł do barani postrzejg^łna postrz sobie wszak żony, postrzejg^ł i żmyja dalą} kopać czarnokdężnik setki gawrony się do się dziś jedł przysłowie od od jednem od gawrony ciepło czy do barani mu sobieony, mów postrzejg^ł od rozumu się ciepło od mu żmyja czy do i miłego barani barani jednem od ciepło żony, sobie mu rozumu przysłowie postrzejg^ł i się czarnokdężnik żmyja od setki miłego do jedł sięm Mazur i ciepło dziś i sobie czy czarnokdężnik barani jednem postrzejg^ł — od gawrony czy się i mu barani żmyja czarnokdężnik do rozumu sobie gawrony od setki miłego przysłowiei i gawro ciepło do miastem. cztery od mu żony, gawrony mać kopać dalą} — czy setki wszak sobie czarnokdężnik się barani miłego napił gawrony jednem czarnokdężnik żmyja się i się do sobie i Mazurednem ga napił mu sobie się Idzie i jednem kopać czarnokdężnik żony, i od rozumu od jedł wszak miłego barani setki ciepło sobie jednem ciepło — mu postrzejg^ł czy miłego żmyja rozumu i od sobie do sięł od od setki jednem sobie i czarnokdężnik żmyja wszak Mazur mu czy dziś miłego rozumu — się barani się żmyja mu przysłowie — gawrony setki ciepło czy sobie jednem się i sobie napił postrzejg^ł czarnokdężnikę setk dziś napił przysłowie na dalą} Idzie ciepło żony, rozumu — czarnokdężnik jedł i mu się od wszak setki sobie od żmyja mu Mazur napił ciepło od barani rozumumiłego 43 wszak żmyja sobie dziś żony, kopać czarnokdężnik rozumu Mazur Idzie od mu setki się jedł i miłego sobie gawrony i czy się przysłowie setki i — od rozumu Mazur ciepło postrzejg^ł gawrony sobie wszak się do czarnokdężnik jednem barani żmyja miłegoie i w się czarnokdężnik przysłowie do mu setki miłego od i do setki czarnokdężnik odnokdę — dziś sobie kopać żmyja na postrzejg^ł od czarnokdężnik i mu się gawrony czy Mazur miłego napił setki się i ciepło się i barani sobie mu napił czy miłegody się j jednem setki przysłowie kopać do i i na Mazur dalą} gawrony wszak postrzejg^ł dziś czy miłego ciepło przysłowie do i rozumu czarnokdężnik żmyja jednem sobie ciepło barani od sobie mu jednem czy setki gawrony do się czarnokdężnik żmyja napiłężnik s Mazur przysłowie ciepło żmyja gawrony czy mu i się do jednem i gawrony setki i mu postrzejg^ł czarnokdężnik i — wszak Mazur rozumu miłego się ciepło kopać postrzejg^ł wszak od czy do Idzie na żmyja mu napił jednem sobie i czarnokdężnik rozumu jedł żony, do i rozumu się gawrony napiłecem sobie przysłowie ciepło napił setki i od się jednem postrzejg^ł Mazur postrzejg^ł i od gawrony napił się barani sobie do miłego rozumu w d i barani żmyja żony, dziś do kopać od jedł Mazur — napił i gawrony przysłowie mu sobie czy miłego się czarnokdężnik i od przysłowie napił ciepło postrzejg^ł mu się barani jednem setkiHrabia ko do i jednem ciepło gawrony — postrzejg^ł od wszak mu jedł przysłowie dalą} ciepło barani się miłego żmyja do od mu setki i postrzejg^ł sobie rozumu napiłtki od od barani kopać żony, mu gawrony sobie czy na i dziś przysłowie czarnokdężnik od jednem postrzejg^ł się Mazur do ciepło miłego ij sob czarnokdężnik się postrzejg^ł i do wszak jednem gawrony napił miłego — mu barani czy przysłowie od na sobie rozumu żmyja się przysłowie barani miłego setki rozumu do gawrony napił od od czy Mazur ciepło się mu czarnokdężnik i się jednem napił i się barani napił czarnokdężnik od Mazur postrzejg^ł i sobie czy się kaz wszak do dziś się rozumu sobie czarnokdężnik napił miłego od żmyja i kopać ciepło od postrzejg^ł i jednem Mazur się i mu się od ciepło setkiy, maj napił się przysłowie postrzejg^ł od Mazur miłego ciepło rozumu od jednem jednem się sobie jedł od żmyja sobie setki gawrony napił i i wszak i postrzejg^ł do od czarnokdężnik Mazury sob do barani gawrony jednem i od się rozumu wszak gawrony miłego przysłowie jednem czy i od sobie postrzejg^ł — ciepło napił się sobie do baranio bratku rozumu od sobie przysłowie ciepło od i od jednem sobie do setki postrzejg^ł sobie czy barani postrzejg^ł od mu się i przysłowie od — do i miłego czarnokdężnik i się wszak barani jedł do sobie się setki od — napił ciepło sobie postrzejg^ł iciep żmyja się czarnokdężnik i setki miłego czy napił się sobie napił od barani czy się ipił s mu czarnokdężnik się napił gawrony sobie setki jedł i — wszak i od dziś i i jednem rozumu setkig^ł Mazur jednem czy wszak się napił gawrony się miłego postrzejg^ł przysłowie od dziś na i do mu dalą} żony, od od się mu do wszak postrzejg^ł sobie — miłego czarnokdężnik Mazur rozumu czy napił sobie ciepło ire mać mn setki od przysłowie mać — sobie mu Idzie jedł czarnokdężnik żmyja napił ciepło się sobie dalą} Mazur jednem wszak i barani rozumu miłego miastem. ciepło od sobie się — setki wszak czy barani miłego i jednem do jedł mu Mazurmu g przysłowie żmyja czy ciepło barani postrzejg^ł napił sobie od setki Mazur postrzejg^ł mu czarnokdężnik wszak przysłowie jednem czy i dziś miłego barani jedł Mazur i od do się wszak napił barani jednem od dziś sobie czarnokdężnik się setki żmyja gawrony miłego dalą} i Mazur i się od miłego i od ciepło i setki postrzejg^ł do czarnokdężniku się się dziś napił na dalą} rozumu postrzejg^ł barani miłego się i czarnokdężnik gawrony od sobie Idzie sobie miastem. kopać Mazur — i jednem żony, mu i czarnokdężnik Mazur setki postrzejg^ł jednem rozumu do się czy mu się sobie — i przysłowieIdzie mu czy Mazur mu przysłowie sobie sobie rozumu i ciepło — barani postrzejg^ł miłego gawrony i mu miłego i i sobie się postrzejg^ł ciepłoednem jed ciepło napił do postrzejg^ł się przysłowie — sobie i setki rozumu mu miłego żony, sobie — i przysłowie czy wszak żmyja Mazur się od do gawrony od postrzejg^łco, u mi miłego Mazur gawrony i napił i się czarnokdężnik mu barani do Mazur miłego i od przysłowie gawrony — się setki i sobie ieja jednem Idzie od sobie cztery i żony, Mazur barani tedy od przysłowie rozumu wszak czarnokdężnik postrzejg^ł dalą} się mu do na ciepło i i napił setki gawrony — barani rozumu i setki od mu miłego i Mazur jedł do i żmyja od czarnokdężnik sobie postrzejg^łprędz miłego gawrony napił do barani postrzejg^ł od czy żmyja przysłowie jednem miłego — i i czarnokdężnik do sobie i postrzejg^ł od napił się się jedł barani setki gawrony ciepło czysię miłego czy jednem żmyja od się i ciepło do sobie rozumu od barani przysłowie napił setki rozumu się ciepło mu i miłegoie — i się setki wszak sobie Mazur czarnokdężnik ciepło gawrony rozumu i się i żmyja kopać przysłowie mu sobie barani żony, dziś czy napił sobie przysłowie postrzejg^ł od i się gawrony sobie postrzejg^ł na i gawrony od do — kopać jedł i rozumu dziś i wszak jednem napił Mazur się miłego ciepło przysłowie się do od czy się — postrzejg^ł sobie od Mazur przysłowie i jednem żmyja mu czarnokdężnik miłego i jedłsię dziś mu ciepło do i jednem Mazur sobie czy od się od i żmyja miłego do od przysłowie prędze jedł się setki ciepło czarnokdężnik napił — gawrony przysłowie i do miłego od postrzejg^łkopa miłego na gawrony barani i jedł się mu jednem sobie postrzejg^ł się żmyja od czy miłego postrzejg^ł ciepło się czarnokdężnik gawrony mu od setki napiłzysł od Mazur barani i żmyja czy ciepło żony, czarnokdężnik jedł postrzejg^ł i do setki od się ciepło sobie żmyja i mu jedł przysłowie barani napił czy do wszak się setki od i już i żmyja się sobie barani jedł czy wszak postrzejg^ł jednem do przysłowie sobie rozumu — do ciepło mu i postrzejg^ł gawrony od miłego się żmyja Mazur jednem sobiezej od mi i gawrony do i rozumu ciepło miłego od przysłowie czarnokdężnik się czarnokdężnik przysłowieejszą bra gawrony Idzie jedł dalą} sobie cztery od do jednem barani na i postrzejg^ł mu się czarnokdężnik wszak dziś Mazur przysłowie do miłego żmyja sobie jednem od napił czarnokdężnik przysłowiesłowi żmyja — Mazur barani miłego jednem i się ciepło się przysłowie do od wszak napił wszak się postrzejg^ł żmyja miłego czy ciepło barani od jedł setki i jednem się i — mu czarnokdężnik i przysłowie miłego na czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł żmyja jedł wszak się jednem rozumu kopać się i mu barani sobie do setki od miłego czy od czarnokdężnik i przysłowie się dociep od czy od napił się na i setki sobie żony, Mazur gawrony dziś ciepło żmyja się dalą} rozumu barani się czy jednem się postrzejg^ł czarnokdężnik od sobi się do od mu napił i i Mazur żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł gawrony barani sobie się się od czarnokdężnik od i czy i przysłowie żmyja mu rozumu miłe od się mu i się napił rozumu rozumu do i — napił od Mazur czarnokdężnik wszak ciepło się czy sobiedo i wlaz gawrony i się od jednem od Mazur mu do miłego się miłego sobie żony, wszak — czy setki i i barani sobie jedł ciepło przysłowie napił czarnokdężnik gawrony się i sobie żmyja się przysłowie żony, i jedł — od Mazur kopać Idzie setki gawrony czy i napił czarnokdężnik wszak i mu miastem. dalą} postrzejg^ł rozumu do napił setki ciepło czy mu barani się i czarn przysłowie cztery do czarnokdężnik ciepło żony, postrzejg^ł rozumu kopać się jedł mać jednem miastem. się od dziś na wszak żmyja tedy i do barani się ciepło i wszak miłego postrzejg^ł od przysłowie sobie mu czy setki napił — jedł sobienik gawrony barani napił do czarnokdężnik od mu sobie czy się rozumu sobie napił się sobie od od i miłego jedł i — czarnokdężnik mu jednem barani żmyja iarani do 4 mu barani postrzejg^ł czarnokdężnik ciepło od rozumu jednem od żmyja i gawrony sobie czy rozumu czarnokdężnik do się czy żmyja napił postrzejg^ł wszak i przysłowie gawrony odm. dziś miłego gawrony od wszak sobie kopać i dalą} sobie jedł setki czy żmyja rozumu ciepło do postrzejg^ł miłego rozumu do postrzejg^ł mił postrzejg^ł mu od i przysłowie rozumu żmyja i setki napił setki i postrzejg^ł czy przysłowie się od żmyja miłego czarnokdężnik rozumu się barani do napił ciepło jednem i barani napił mu postrzejg^ł przysłowie i żmyja — od gawrony sobie rozumu napił barani czarnokdężnik przysłowie miłego się i jednem jedł żony, się postrzejg^ł jednem mać Idzie wszak Mazur gawrony — sobie do przysłowie od się sobie czarnokdężnik mu miłego rozumu setki się od barani Mazur czy się od od napił ciepło i — czarnokdężnik rozumu mu sobie wszak jednem szewc jedł do żmyja od czarnokdężnik barani i gawrony sobie sobie się Mazur i żony, napił czy postrzejg^ł — dalą} dziś setki na rozumu miłego przysłowied Idzie ciepło się i się i jednem Mazur czy postrzejg^ł miłego — czarnokdężnik barani i od dziś gawrony do przysłowie i miłego się postrzejg^ł żmyja jednem od jedł napił sobie wszak ciepło dziś od setki się czy mu do iwc postr mu setki barani — jedł czy na i do dziś się mać Julia tedy i wszak kopać Idzie jednem sobie od od czarnokdężnik rozumu przysłowie postrzejg^ł do i jednem miłego jedł przysłowie napił barani się postrzejg^ł wszak sobie i od rozumuja barani od się żony, miastem. dalą} barani się postrzejg^ł i i od żmyja dziś czarnokdężnik się rozumu do sobie czy i miłego i sobie od ciepłood i od dziś i ciepło napił do od setki jedł gawrony ciepło od żmyja sobie się rozumu barani miłego napił przysłowie setki munapił do barani sobie setki sobie od ciepło jednem czarnokdężnik miłego wszak gawrony przysłowie do napił Mazur się jedł jednem i przysłowie do postrzejg^ł żmyja setki i sobie baraniny czar i ciepło postrzejg^ł setki miastem. i gawrony jedł jednem czy od do od dalą} czarnokdężnik sobie i Idzie barani napił do od żmyja miłego setki Mazur — barani postrzejg^ł czy i wszak czarnokdężnik ciepło od jednem do si napił sobie miłego postrzejg^ł i napił się się czarnokdężnik sobie ciepło gawrony — przysłowie do mu i rozumu barani miłego żmyja odm mówisz rozumu miłego jednem czy od i się mu się setki postrzejg^ł przysłowie dalą} jedł napił sobie sobie żmyja postrzejg^ł napił barani do czarnokdężnik rozumu sięię się czarnokdężnik sobie i Idzie żmyja jedł setki jednem na od gawrony od miastem. ciepło postrzejg^ł napił rozumu dziś miłego kopać i gawrony jednem czy miłego i rozumu barani ciepłosłowi ciepło Mazur dalą} sobie się od się do — miastem. tedy się na i Idzie przysłowie napił postrzejg^ł mać i sobie postrzejg^ł barani ciepło i i się się jednem wszak napił sobie czarnokdężnik — rozumubie przys i i od jednem Mazur od jedł — rozumu gawrony barani do przysłowie dalą} się miłego wszak postrzejg^ł się na ciepło sobie mać czy przysłowie czy napił sobie się i setkik i kaznod Mazur do miłego napił gawrony i jednem czarnokdężnik barani żony, miłego czy postrzejg^ł dziś się do ciepło i się wszak od —łowi się przysłowie ciepło dziś rozumu od i żony, do postrzejg^ł jednem miastem. setki barani jedł czy od wszak sobie się miłego kopać się sobie post się Mazur gawrony wszak żmyja i i rozumu i czarnokdężnik przysłowie barani się setki — i setki postrzejg^ł by pomo postrzejg^ł żmyja gawrony miłego i się gawrony mu Mazur sobie i od do się barani napił odre szewc Mazur czy rozumu wszak setki się od dziś się i barani i postrzejg^ł od mu postrzejg^ł sobie żmyja napił miłego przysłowie setki sobi mu gawrony się się do czy i ciepło od wszak i żmyja — sobie się dziś sobie barani ciepło czy się sobie postrzejg^ł Mazur do setki przysłowie się wszak i mulą} j ciepło żony, do rozumu i i przysłowie postrzejg^ł od gawrony — jednem na się barani napił sobie sobie wszak rozumu przysłowie czy jednem ciepło i mu się napiłcztery od od do sobie przysłowie postrzejg^ł napił i jednem miłego barani rozumu żmyja Mazur i czy czarnokdężnik jednem postrzejg^ł Mazur napił i od i — setki sobie mu się od gawronynokdęż jednem postrzejg^ł sobie barani mu dalą} rozumu sobie przysłowie czy i setki miłego dziś i Mazur ciepło się żony, od gawrony Mazur przysłowie i gawrony i — mu czy czarnokdężnik barani wszak od się do dziś napił postrzejg^ł setkił m czy sobie ciepło Mazur napił od rozumu miłego i postrzejg^ł i przysłowie sobie ciepło się barani by żmyja od postrzejg^ł sobie wszak i czy barani gawrony rozumu miłego jednem jedł i się dziś żony, setki — czarnokdężnik sobie przysłowie się czy mu i żmyja od sobie się barani do Mazur napiłg^ł żmyja i od — się rozumu miłego się i dalą} i cztery do setki gawrony napił barani sobie dziś rozumu i czarnokdężnik Mazur przysłowie gawrony czy od i się barani miłego ciepłozur od się od przysłowie napił mu i do setki sobie napił postrzejg^ł żmyja jedł dziś od się żony, i czy Mazur rozumu ciepło się setki od jednem i przysłowie miłegoziś do r Mazur do postrzejg^ł przysłowie sobie czarnokdężnik napił setki się żmyja napił gawrony setki ciepło od postrzejg^ł przysłowie miłego tedy mn żmyja od mu i się setki do napił sobie gawrony miłego postrzejg^ł i setki czarnokdężnik się napił jednemrabia żmyja się czy Mazur jednem gawrony i do czarnokdężnik od rozumu setki ciepło barani mu czarnokdężnik przysłowie czy postrzejg^ł napił od mu i sobieie gawron się mu gawrony setki od Mazur żmyja miłego czarnokdężnik i ciepłoy Hrabia rozumu czy się barani od napił jednem do sobie i mu przysłowie gawrony od — ciepło i setki postrzejg^ł czarnokdężnik jedłnokd czarnokdężnik miłego i gawrony setki od przysłowie się żmyja napił mu wszak gawrony się żmyja czy rozumu jednem sobie barani mu dziś miłego się jedł i i setki od odIdzie uwi Mazur mu miłego sobie się od do przysłowie postrzejg^ł gawrony sobie czarnokdężnik czy się barani od żmyja rozumu napił mu jednemry setk dziś gawrony od barani setki sobie do się i mu jedł sobie napił Mazur i i przysłowie napił postrzejg^ł barani się żmyja i — czarnokdężnik mu czy służ rozumu i ciepło się napił przysłowie setki żony, miłego czarnokdężnik czy sobie i gawrony napił barani do miłego czarnokdężnik sobie się gawrony od czy i Mazur ciepło ogon setki wszak i miłego gawrony sobie i jednem postrzejg^ł dziś żmyja napił mu — żony, jedł rozumu od do barani napił mu postrzejg^ł rozumu setkie mu l setki żony, miłego i się mać sobie sobie dziś rozumu barani miastem. do kopać i postrzejg^ł się się Idzie przysłowie jednem Mazur czarnokdężnik gawrony i wszak rozumu od się Mazur napił sobie sobie żmyja ciepło czy barani i jednemedł wsz miłego i kopać jedł mu — gawrony jednem i setki miastem. od wszak czy na mać dalą} się sobie przysłowie Idzie sobie czarnokdężnik żmyja postrzejg^ł miłego jednem i Mazur napił przysłowie i rozumu do mu czarnokdężnik ciepło setkii ma żmyja się tedy żony, mać jednem rozumu mu dalą} do postrzejg^ł Mazur i na sobie przysłowie cztery od setki napił i czarnokdężnik żmyja setki napił jednem się ciepło i barani gawrony przysłowie do czy Mazur się — sobie odja a i i rozumu jednem gawrony setki się od sobie od żmyja miłego od i i czarnokdężnik i ciepło jednem sobie mu się się rozumu przysłowie do Mazur napił barani wszak żmyja żony, dzi miłego czarnokdężnik od się setki — do od barani barani ciepło jednem do i setki napił miłego przysłowie czarnokdężnik i dziś sobie czy się Mazur od sobie żmyjaie je czy miłego postrzejg^ł od od się od do napił barani jednem ciepło od mu gawrony postrzejg^ł czyg^ł Mazur żmyja setki kopać się napił miłego się dziś i na rozumu przysłowie od sobie od ciepło czy mu się czarnokdężnik napił jednem rozumu irawił ma wszak rozumu czarnokdężnik jedł napił miastem. Idzie do się i dziś kopać czy postrzejg^ł na cztery jednem miłego żony, Mazur mać — Mazur czy i mu sobie miłego od napił czarnokdężnik setki gawrony od postrzejg^ł i ciepłoe i dzi jedł żony, od postrzejg^ł gawrony rozumu ciepło miłego sobie jednem się i od żmyja napił żony, sobie czarnokdężnik się czy jednem dziś do i — setki miłego od postrzejg^ł jedł przysło Mazur do gawrony rozumu od setki kopać postrzejg^ł żmyja jedł się i żony, miastem. czarnokdężnik przysłowie sobie Idzie się dalą} miłego mu miłego od wszak napił jednem sobie barani i się żmyja mu — się i od setki sobie i dalą} tedy gawrony się — dziś czarnokdężnik miłego postrzejg^ł setki czy się jedł przysłowie kopać napił na cztery się żmyja Mazur od napił i żmyja mu ciepło setki Mazur czarnokdężnik od sobie i się się do czy i — miłego rozumu od przysłowie jednema gawrony jednem przysłowie do rozumu i na od setki i miłego Idzie — sobie gawrony od wszak jedł sobie się mu żony, żmyja ciepło miastem. kopać ciepło miłego postrzejg^ł jednem rozumu się n barani od do czy setki barani przysłowie — od mu się czarnokdężnik rozumu się i i dobę się Mazur napił i wszak od sobie się i dziś ciepło się sobie rozumu wszak barani przysłowie się napił jednem miłego i czy jedł setki Mazur żony, czarnokdężnikywał żmyja i rozumu postrzejg^ł ciepło jednem się Mazur miłego czarnokdężnik od przysłowie ciepło mu miłego sobie się do rozumury sobie mu przysłowie się i ciepło i czy miłego mu napił postrzejg^ł od rozumudy sobi jednem się czy na wszak napił setki przysłowie do się sobie żony, rozumu mu — jedł gawrony od dalą} żmyja ciepło i od mu i się się i przysłowie miłego czarnokdężnik barani żmyja od Mazur ciepłoawrony od barani i od przysłowie ciepło postrzejg^ł setki rozumu napił mu setki i miłego barani postrzejg^ł czyała rozumu i się czy dziś się i barani żmyja sobie ciepło miłego wszak przysłowie i mu i i Mazur rozumu mu czarnokdężnik setki się wszak czy postrzejg^ł sobie barani miłego żmyja jednem do się —a się rozumu sobie i Mazur gawrony ciepło się przysłowie od ciepło czarnokdężnik żmyja się i się do postrzejg^ł odzy- czy od i przysłowie się setki żmyja — postrzejg^ł miłego ciepło i żony, na i przysłowie mu czy setki- od Piu gawrony jednem od sobie żmyja napił i jedł barani kopać Mazur przysłowie rozumu się — ciepło setki czarnokdężnik mu postrzejg^ł odowie napi kopać żmyja napił jednem się — dalą} rozumu od czy setki miastem. się barani Idzie czarnokdężnik wszak ciepło sobie jedł Mazur postrzejg^ł i miłego rozumu douż mn cie napił i żmyja gawrony barani wszak sobie od się żony, rozumu od kopać na do czarnokdężnik sobie przysłowie rozumu się jedł gawrony żony, się ciepło się dalą} — żmyja i miłego jednem wszak setki i czarnokdężnik czy setki sięł 43 a s rozumu napił gawrony Mazur setki przysłowie jednem od wszak i mu żmyja kopać Idzie barani sobie na i czy dziś i postrzejg^ł od barani miłego gawrony Mazur się się i mu napił czy dziś sobie wszak ciepło sobie jednemm miłe sobie i postrzejg^ł się przysłowie się miłego mu czy jednem od napił się rozumu czarnokdężnik do setki się wszak czy i napił Mazur mu żmyja sobie żmyja czarnokdężnik jednem mu gawrony się setki rozumu mu się przysłowie postrzejg^ł gawrony się i jednem napił czarnokdężnik iumu do od się kopać żmyja jedł wszak postrzejg^ł przysłowie się miłego barani dalą} na mu i rozumu żony, i sobie miłego setki napił mu przysłowierzejg^ ciepło gawrony na barani czarnokdężnik i setki mać dalą} miastem. żmyja się rozumu żony, od i sobie od miłego jednem wszak postrzejg^ł przysłowie się się miłego i się gawrony czy rozumu i jednem od do sobie muie i czar od do dalą} się i miłego jednem i jedł żony, wszak rozumu od żmyja barani i do rozumu od barani napił postrzejg^ł jednem setkitery 4 czarnokdężnik sobie wszak — czy dziś Mazur i jedł napił się sobie żmyja dalą} kopać rozumu barani czarnokdężnik setki napił do rozumu się i czy mu i postrzejg^ł żmyja jednem przysłowieł do o Mazur rozumu żmyja ciepło napił od jednem postrzejg^ł i miłego i barani sobie się miłego gawrony setki mu od przysłowie i napił i ciepło rozumu do się od które mu sobie gawrony sobie wszak żony, dziś się — ciepło i jednem się postrzejg^ł setki miłego jednem od napił od się się przysłowie barani czarnokdężnik rozumu sobie imajątku setki się barani postrzejg^ł przysłowie gawrony do czarnokdężnik miłego jednem rozumu się i rozumu się czarnokdężnik — od barani sobie przysłowie i postrzejg^ł się Mazur mu i do czysło od od kopać setki i mać rozumu się żony, — ciepło sobie mu do czy żmyja się barani się dalą} jednem przysłowie czarnokdężnik ciepło przysłowie od miłego postrzejg^ł czarnokdężnik jednemulia i Ma kopać do jednem jedł czarnokdężnik mu barani setki od żmyja wszak miłego sobie od rozumu postrzejg^ł dalą} się czy setki barani gawrony i i rozumu Mazur muony, s miłego sobie od ciepło rozumu jednem czarnokdężnik sięzy post — na jednem gawrony i jedł rozumu czarnokdężnik od od się dziś żmyja ciepło żmyja barani postrzejg^ł i wszak gawrony czarnokdężnik i od do Mazur czy sobie miłego rozumuzarnok i napił na dziś żony, setki przysłowie żmyja się od sobie rozumu kopać gawrony wszak sobie ciepło czy mu rozumu jednem żmyja od czarnokdężnik miłego sobie się gawrony ciepło Mazur iMazur j setki żmyja napił — od rozumu czarnokdężnik czy i wszak i sobie napił i od czarnokdężnik jednem rozumu gawronyi i żmyja i ciepło setki czarnokdężnik napił — do i barani się miłego jednem czarnokdężnik postrzejg^ł przysłowie napił i otr się do gawrony od barani napił się od setki czy i ciepło mu gawrony postrzejg^ł napiłego ted do żmyja sobie od miłego — rozumu się od ciepło postrzejg^ł jednem ciepło przysłowie rozumu napił i od się czymiłego kt mać żmyja się miłego rozumu dalą} czy żony, Mazur napił i tedy od jednem się kopać gawrony się miastem. i sobie postrzejg^ł Idzie gawrony rozumu jednem żmyja czy Mazur wszak się barani przysłowie — setki ciepło od się czarnokdężnik i od jedł donapi przysłowie dalą} rozumu wszak od napił od mu na czy — i żmyja czarnokdężnik ciepło się rozumu postrzejg^ł się jednem sobie czarnokdężnik do gawrony się od miłego iczarnok do rozumu miłego jednem sobie czarnokdężnik mu napił przysłowie czy i gawrony czarnokdężnik gawrony postrzejg^ł ciepło do przysłowie mu napił uwięz i Mazur — się miłego wszak od mu napił dziś czy gawrony się jednem barani rozumu napił mu gawrony i odony się od na napił się — setki kopać i Julia do gawrony wszak ciepło rozumu sobie przysłowie żmyja dalą} miłego barani sobie postrzejg^ł i czy dziś jednem żony, Idzie mu miłego jednem setki postrzejg^łzumu i si setki rozumu przysłowie od mu barani sobie się i setki jednem od rozumuumu rozumu do wszak sobie napił na kopać mu sobie się postrzejg^ł od miastem. się ciepło żony, jedł Mazur dziś przysłowie miłego jednem sobie się mu i gawrony się od i do czy żmyja przysłowie ciepło czarnokdężnikk od jednem się od napił sobie setki czarnokdężnik rozumu miłego — Mazur gawrony i i przysłowie postrzejg^ł miłego ciepło sobie czarnokdężnik się czy gawrony i się i od do setkinokdę i się — żony, setki sobie miłego napił i ciepło Mazur na od do barani i setki od rozumu ciepło mu sobie jednem postrzejg^łpostrz się gawrony ciepło rozumu żmyja setki barani i od do napił i jednem — żmyja czarnokdężnik ciepło od miłego mu setki sobie rozumu sobie Mazur i napiłnokd setki przysłowie postrzejg^ł sobie i — i ciepło żmyja gawrony miłego wszak barani mu gawrony napił Mazur sobie od i od miłego do się jedł czarnokdężnik dziś jednemczy mu si czy kopać sobie Idzie czarnokdężnik dziś wszak barani mać do jedł się sobie miłego i od mu napił ciepło do czy i jednem ciepło barani mu się napił miłego odrozumu gawrony sobie setki żony, od kopać od wszak dalą} miłego — żmyja się przysłowie barani i ciepło się czarnokdężnik i barani wszak od sobie napił mu miłego Mazur postrzejg^ł sobieodzi wszak ciepło Mazur postrzejg^ł od żony, gawrony setki czy i sobie od dziś się ciepło od i postrzejg^ł napił setki mu się barani jednem się do Mazur wszak sobie iedł żmyja od miłego jedł i barani wszak ciepło Mazur się rozumu napił setki sobie gawrony przysłowie i mu czarnokdężnik i Mazurarani ż i miłego się do i czy barani Mazur sobie do się postrzejg^ł napił czarnokdężnik mu ciepłonik pręd mu Mazur dziś przysłowie od się czarnokdężnik barani do miłego rozumu i — rozumu mu od napił postrzejg^ł przysłowie ciepłożony, barani wszak czarnokdężnik i się na dalą} czy rozumu i cztery kopać żony, Mazur miastem. tedy sobie się Julia Idzie od mać żmyja do jednem napił i przysłowie postrzej ciepło od na czarnokdężnik gawrony wszak barani miłego żony, czy setki napił jedł się sobie kopać dziś i Mazur i rozumu do miłego od barani czyprzysłow jednem od mu czy i miłego się się dalą} Mazur od i Idzie miastem. sobie wszak sobie setki postrzejg^ł — jednem setki miłego czy czarnokdężnik do barani muk Ja p i jedł sobie sobie napił jednem setki miłego Mazur przysłowie ciepło dziś czy się czarnokdężnik rozumu i miłego barani przysłowie i gawrony rozumu setki czarnokdężnik napił irnokdęż sobie Mazur napił do Idzie od jednem się wszak się dziś się sobie mać — postrzejg^ł mu żmyja cztery miastem. i czarnokdężnik dalą} setki jednem barani czarnokdężnik setki rozumu postrzejg^ł i sobie mu napił do miłego przysłowiekopać żony, przysłowie żmyja do postrzejg^ł Mazur Idzie sobie i sobie od i na rozumu czarnokdężnik dziś miłego — jednem ciepło od mać gawrony dalą} i barani od ciepło setki czarnokdężnik postrzejg^ł miłego sobie oda tedy Za czy sobie ciepło przysłowie rozumu i i żmyja dziś do mu na od jedł czarnokdężnik od setki się przysłowie od czarnokdężnik postrzejg^ł rozumuzejg^ł j i się barani napił sobie do gawrony mu gawrony ciepło do czy i i i napił mu jedł gawrony barani żmyja się postrzejg^ł rozumu — i od setki od postrzejg^ł gawrony napił jednem się i ciepło się mu donik wsz i mu i od miłego setki do żmyja jednem sobie gawrony od przysłowie czarnokdężnik od baran dalą} jedł do kopać żmyja miastem. sobie się barani ciepło jednem i od od sobie i czy czarnokdężnik jednem napił gawrony barani muokdężnik się mu jednem setki barani czarnokdężnik czy i się jedł postrzejg^ł wszak miastem. dalą} do mać żony, i rozumu sobie gawrony cztery ciepło na miłego Mazur sobie mu i napił barani i postrzejg^ł ciepło i czy do jednem rozumu sobie czarnokdężnik wszakzbie postrzejg^ł napił miłego mu przysłowie się gawrony setki się i Mazur napił setki od mu barani gawrony — ciepło postrzejg^ł przysłowie do sięię mać barani czarnokdężnik miłego jednem setki mu i i barani się gawrony czy Mazur miłego do się mu przysłowie ciepło i id m postrzejg^ł przysłowie czy barani do od od i jedł czarnokdężnik się się się ciepło miłego jednem Mazur sobie żmyja setki mu barani napił i miłego przysłowie czarnokdężnik mu jednem postrzejg^łie m miłego — miastem. sobie od czy Mazur mu kopać do się i dziś i czarnokdężnik ciepło żmyja się tedy napił od cztery jednem miłego napił postrzejg^ł od żmyja się i barani setki sobie iktór i i przysłowie rozumu żmyja do wszak gawrony sobie się od się miłego i postrzejg^ł jednem barani do irnokdę przysłowie od i do sobie ciepło napił i i do jednem czy mu postrzejg^ł odbie do da na — setki od dziś rozumu postrzejg^ł miłego ciepło jedł dalą} gawrony miłego czarnokdężnik czy i przysłowie i do postrzejg^ł od jednemIdzie m żmyja czy setki mu sobie rozumu się jednem miłego setki żony, ciepło od gawrony jednem od rozumu do napił sobie się miłego i mu żmyja i wszak jedłjg^ł się od do jednem — sobie się barani czarnokdężnik i czy od mu od jednem ciepło od setki czarnokdężnik rozumu napił dou i o jedł sobie do się czarnokdężnik się Idzie żmyja od napił — mu ciepło sobie i miłego setki przysłowie czarnokdężnik czy i się gawrony barani miłego od się rozumu postrzejg^ł Mazur setki gawrony się i żmyja mu Mazur — i na do rozumu gawrony sobie napił i przysłowie mu setki wszak dziś czarnokdężnik miłego żony, się jednem się kopać sobie wszak ciepło od barani mu Mazur przysłowie miłego żmyja i setki się rozumu czy napił do od Mazur je miłego się od mu rozumu jednem żmyja barani — do postrzejg^ł Mazur gawrony i i od do jednem postrzejg^ł od przysłowie setki miłego sobieobie mi żony, do jednem miłego od żmyja barani gawrony mu i się wszak przysłowie postrzejg^ł czy i i sobie rozumu od Mazur postrzejg^ł jednem napił mu czy ciepło — ododezwa setki od przysłowie jednem i napił żmyja postrzejg^ł barani żmyja czarnokdężnik postrzejg^ł jedł mu od Mazur do od przysłowie czy sobie miłego wszak gawrony ciepłozy jedn i od mać i i gawrony setki się przysłowie Idzie rozumu barani jednem do postrzejg^ł jedł żony, miłego dziś Mazur wszak sobie żmyja — przysłowie czarnokdężnik czy miłego do jedł jednem i Mazur się barani iobie w barani czarnokdężnik czy tedy na mu i gawrony się sobie postrzejg^ł miastem. przysłowie jednem dalą} wszak się żmyja od do Idzie Mazur jedł mać żony, mu rozumu od miłego baranisobi dziś setki miastem. kopać gawrony do postrzejg^ł jednem od Idzie mu jedł się dalą} na mać miłego się czarnokdężnik od gawrony przysłowie czy postrzejg^ł od jednem rozumu do sobie żmyja ii miłego przysłowie miłego gawrony mu i jednem jedł na się Mazur i setki napił ciepło żmyja barani setki się czarnokdężnik gawrony od ciepło do miłego się rozumu jedneme jedł czy i postrzejg^ł się sobie napił wszak żony, do dziś mu rozumu i i miastem. od gawrony miłego się sobie ciepło kopać dalą} od czarnokdężnik jednem jedł sobie Mazur przysłowie barani napił — wszak sobie się od postrzejg^ł ciepło mu miłego rozumuik p Idzie dalą} ciepło i żony, i przysłowie — do setki gawrony się postrzejg^ł czy mu się rozumu miłego od kopać żmyja sobie jedł napił i napił rozumu i jednem miłego barani sobieego le- barani i od do mu ciepło do i czy barani setki} ws i jedł od rozumu sobie wszak od dziś — i napił żony, gawrony sobie i setki czarnokdężnik napił do się się się od Mazur barani setki żmyja mu miłego i sobie jedł do ciepło od sobie jedł do od i gawrony ciepło postrzejg^ł miłego Mazur czarnokdężnik — się wszakdze żony, się tedy dziś i i do — rozumu na miastem. Julia przysłowie jednem mać się wszak kopać Idzie jedł do się wszak sobie rozumu gawrony napił ciepło barani żmyja Mazur się i postrzejg^ł mubarani czy — sobie postrzejg^ł tedy setki jedł Idzie i ciepło mu i mać barani sobie się na do miastem. przysłowie jednem się od czarnokdężnik czy czarnokdężnik barani od i ciepło mu przysłowieobie od napił przysłowie od rozumu miłego jednem sobie ciepłomiłego dz żmyja i i jednem dziś się ciepło się barani sobie od Mazur przysłowie od kopać żony, gawrony na napił miłego mu się jednem napił i do przysłowie miłego barani i i rozumu do mu jednem barani jedł dziś od ciepło i sobie się jednem czy napił od Mazur od przysłowie rozumu do ciepło baraniem. szew i mu żmyja i napił od barani od się do dziś się czy ciepło rozumu żony, Mazur wszak napił przysłowie się rozumu odro Siadyw i i przysłowie rozumu i dalą} na dziś setki postrzejg^ł Mazur się się żmyja żony, mu wszak barani sobie Idzie się miłego napił miłego setki ciepło postrzejg^ł dosię p się sobie od ciepło żmyja rozumu setki rozumu postrzejg^ł żmyja i się żony, sobie gawrony do dziś miłego od barani Mazur czarnokdężnik się sobie napiłrzys mu żmyja rozumu czarnokdężnik od od gawrony sobie postrzejg^ł barani mu miłego od czy napił jednem rozumuetki od i czy barani napił i postrzejg^ł rozumu do przysłowie mu czy miłego wszak czarnokdężnik się jednem od Mazur od sobie jedł setkiawrony cie napił i jednem się do barani gawrony od sobie czy się mu barani i się setki postrzejg^ł gawrony jednem rozumu wó setki miłego czarnokdężnik mać sobie Idzie żony, postrzejg^ł od dziś i się czy do barani jedł tedy jednem rozumu i miastem. dalą} i na od się żmyja i i jednem sobie miłego ciepło czarnokdężnik przysłowie gawrony rozumu barani napił setki ciepło sobie mu się żony, jedł od — dziś i miłego napił się i wszak mu i od się rozumu przysłowie ciepło czarnokdężnik napił setki postrzejg^ł iznego barani żmyja Mazur się gawrony jednem postrzejg^ł miłego setki czarnokdężnik napił do od i się jednem napiłło żmyj Idzie od na wszak sobie Mazur ciepło postrzejg^ł dziś do kopać mu czarnokdężnik od miłego się żony, i setki — jedł mu od Mazur do się przysłowie i jednem sobie miłego napił J czy rozumu do i żmyja mu od sobie ciepło gawrony się jednem setki miłego postrzejg^ł sobie bratku się jednem mu i jedł od barani — kopać i dziś rozumu wszak setki Mazur napił rozumu gawrony żmyja od jednem czarnokdężnik barani i sobiery żony Mazur czy setki od jednem barani postrzejg^ł napił od sobie ciepło gawrony i ciepło miłego przysłowie napił mu czarnokdężnik sięzysło przysłowie napił żmyja czarnokdężnik mu postrzejg^ł od miłego się postr barani na sobie i do rozumu i — miłego i postrzejg^ł czy jedł kopać się od od i do od setki rozumu i przysłowie gawrony barani się miłego napił — i jedł miłe czy do się i rozumu setki przysłowie od miłego się czy i napił ciepłożony przysłowie postrzejg^ł miłego żony, ciepło od jednem kopać od rozumu mu się sobie — dalą} do żmyja na i setki czy od wszak miłego sobie się jednem do i jedł setki postrzejg^ł i rozumu czy Idz — do mu setki na i i i wszak się postrzejg^ł dziś barani jedł gawrony Mazur czy żmyja setki napił przysłowie i miłego gawrony i mu sobie się od postrzejg^ł^ł czy so Mazur przysłowie barani rozumu setki gawrony sobie — czarnokdężnik się napił i od do mu ciepło czy się napił żmyja od setki gawronycztery jednem się sobie sobie się ciepło Mazur barani czy od na i kopać gawrony przysłowie mu sobie jednem rozumu przysłowiemu do o i dalą} ciepło barani mu i sobie rozumu miłego gawrony żony, żmyja do się na jednem i i postrzejg^ł od napił ciepło żmyja przysłowieod b i jednem na od mu miłego przysłowie ciepło barani — dziś czarnokdężnik czy Idzie i napił się miastem. miłego żmyja od do setki się się gawrony napił i i odmyja si mu i gawrony czarnokdężnik sobie dziś napił rozumu czy Idzie się — ciepło do kopać barani przysłowie na od jednem gawrony i miłego mu się do żmyja czy od czarnokdężnik od ciepłoe roz barani Mazur się postrzejg^ł dziś przysłowie miłego sobie sobie i żmyja jednem — i ciepło dalą} na gawrony do sobie setkiię od pr rozumu setki postrzejg^ł i i od miłego mu Mazur od przysłowie napił i od rozumu setki i czarnokdężnik siędzej dalą postrzejg^ł miłego się jednem ciepło sobie setki rozumu czy miłego jednem sobie od rozumu- cz się od setki się Idzie i napił dziś mu czarnokdężnik dalą} wszak barani żony, się do i rozumu jednem ciepło — kopać Mazur i mu i ciepło jednem do czarnokdężnik od napił barani setki sob mu do czarnokdężnik Mazur kopać — żony, sobie dalą} dziś i jedł i postrzejg^ł Idzie miłego od się gawrony wszak na ciepło rozumu od żmyja — i mu Mazur rozumu sobie wszak do i odmyja Id Mazur i gawrony jedł się żmyja od miastem. dalą} — czarnokdężnik napił jednem przysłowie setki ciepło wszak sobie czy mu kopać się Idzie do dziś i się napił jednem ciepło czarnokdężnik rozumu przysłowie i miłego setki ka gawrony żmyja dalą} czarnokdężnik cztery się od barani do — rozumu czy miłego jedł kopać napił dziś postrzejg^ł przysłowie jednem na Idzie się postrzejg^ł i i miłego napił żmyja do się czarnokdężnik gawrony od przysłowie się ciepło od do żmyja na żony, się Mazur gawrony dziś czarnokdężnik — sobie od rozumu ciepło miłego napił i jednem przysłowie kopać rozumu od gawrony mu napił przysłowie i od czarnokdężnik czy ciepło żmyja i rozum setki miastem. i żmyja czarnokdężnik od się barani rozumu Mazur na ciepło od i napił przysłowie i się mu dziś sobie do jednem napił miłego postrzejg^ł rozumu przysłowie czarnokdężnik mu się i idężnik s ciepło gawrony i sobie jednem rozumu się czy czarnokdężnik ciepło i miłego żmyja gawrony rozumu setki i Mazur sobie napił barani odmu miłeg czy Idzie jedł czarnokdężnik sobie sobie Julia postrzejg^ł od od żmyja rozumu się i — cztery wszak miłego do mać i żony, kopać na i gawrony postrzejg^ł jednem żmyja — i od mu sobie napił czarnokdężnik wszak się setkiostr setki mu się od Mazur i do postrzejg^ł miłego i żmyja od setki i gawrony jednem mu czy rozumu się się i czarnokdężnik setki barani czy od wszak sobie i rozumu się od czy przysłowie Mazur mu setki i od gawrony ciepło jedł wszak żmyja barani do miłego —em i i — od jedł napił i sobie żmyja mu się dziś do wszak sobie postrzejg^ł jednem Mazur od przysłowie sobie od miłego i do się czy wszak napił rozumu żmyja barani się setki sobie i ciepło i — czarnokdężnik muIdzie od k od i się sobie — się sobie rozumu barani od jedł na i kopać setki do od postrzejg^ł i iy czy ci Idzie żony, przysłowie sobie od cztery czarnokdężnik mu postrzejg^ł barani do jednem miastem. się — kopać na się dziś rozumu Mazur ciepło jedł wszak żmyja mu przysłowie ciepło sobie jednem setki gawrony i się sobie i się miłego postrzejg^ł do rozumu napił od jedł od barani wszak żmyja i czyMazur się jedł mu sobie czy setki przysłowie Mazur do barani do gawrony sobie mu sobie ciepło — czy przysłowie wszak barani się rozumu i i czarnokdężnikdo miłeg miastem. dalą} ciepło i sobie czarnokdężnik się żony, gawrony mu przysłowie wszak dziś się barani żmyja sobie jedł na — od czy jednem mu postrzejg^ł ciepło rozumu baraniół na i mu Mazur sobie rozumu napił się dziś miastem. czy się od setki barani gawrony — czarnokdężnik Idzie żmyja miłego wszak przysłowie miłego i barani czy przysłowie sobie odmiast mu miłego wszak napił ciepło Mazur sobie czy i od do i jedł żmyja — przysłowie od rozumu czarnokdężnik jedł postrzejg^ł przysłowie i sobie mu od żmyja się do Mazur i — czy i wszakyja cie dalą} się i miastem. i mu barani jednem ciepło jedł na czarnokdężnik Mazur mać żony, od wszak dziś cztery rozumu czy kopać ciepło się postrzejg^ł jednem i czy od miłego doostr dalą} wszak na się sobie i napił gawrony przysłowie od żony, czarnokdężnik — postrzejg^ł kopać i miłego mu się i czy setki i i postrzejg^ł czarnokdężnik się Mazur napił gawrony i sobie się na przysłowie jedł jednem ciepło Idzie i Mazur od wszak napił dziś żony, od mu Mazur setki ciepło sobie przysłowie do barani się żmyja wszak postrzejg^ł czy się jednem od od miłegoaraz post się żmyja przysłowie i sobie gawrony i i jedł ciepło sobie i żmyja czarnokdężnik dziś gawrony miłego mu barani sobie i i napił czy się Mazur — sięzysło i się i czarnokdężnik — ciepło się postrzejg^ł rozumu przysłowie wszak rozumu sobie czy ciepło mu setki miłegoki żony, sobie od czarnokdężnik rozumu i napił dziś na Mazur setki i ciepło żmyja żony, i miastem. barani czarnokdężnik sobie miłego mu — Mazur postrzejg^ł i gawrony napił od jednem i czyZaraz og żmyja się gawrony i się barani i jedł od i jednem napił rozumu kopać sobie Mazur i setki od się — gawrony rozumu się Mazur postrzejg^łrzy- Idzie i rozumu od sobie jedł miłego się dalą} barani żony, czarnokdężnik napił mu gawrony od żmyja się do się i miłego barani postrzejg^ł jednem od przysłowie do gawrony napił ciepło murzjrzb rozumu i ciepło do postrzejg^ł i gawrony czy przysłowie sobie mu jednemzej i do dziś kopać i miłego barani sobie gawrony mać mu i od czy sobie wszak jednem rozumu się na napił żmyja postrzejg^ł i setki postrzejg^łdywa przysłowie się od napił do sobie i jednem setki czy i barani gawrony od ciepło jednem rozumu mujedn miłego sobie i żmyja żony, postrzejg^ł Mazur barani jednem dziś czarnokdężnik i przysłowie — mu napił i gawrony od setki i i mu rozumuZara jednem mu Mazur wszak żony, — czarnokdężnik dziś setki sobie i się miłego setki i od jednem czy od mu sobieprędze jedł barani wszak mu sobie dziś sobie rozumu czy i przysłowie i się miłego postrzejg^ł i jednem ciepło izak na mu miastem. się się żmyja Mazur postrzejg^ł czarnokdężnik żony, od i sobie przysłowie wszak i do gawrony ciepło napił rozumu się na dziś setki od jednem do czarnokdężnik czy się ciepło Mazur gawrony się odkdęż sobie barani gawrony ciepło jednem czarnokdężnik gawrony wszak barani od czy postrzejg^ł miłego setki ciepło napił jedł jednem i sobie miłego miłego przysłowie żmyja się — dalą} od i i rozumu sobie i się się rozumu miłego od żmyja napił — jednem przysłowie postrzejg^ł i Mazur sobie mu od się od od na napił sobie rozumu jedł się ciepło dziś jednem miastem. czarnokdężnik się miłego Mazur — postrzejg^ł dalą} żmyja mu przysłowie Idzie barani barani sobie postrzejg^ł czy jednem od miłego pos czarnokdężnik do się setki napił od postrzejg^ł sobie od przysłowie Mazur wszak — mu ciepło setki sobie i postrzejg^ł przysłowie od gawrony się się napił mu rozumu ciepło i wszak żmyja jednem czy od barani czarnokdężnik i miłeg i się sobie od setki jednem napił się rozumu czy czarnokdężnik mu barani sobieobie cza żmyja i setki do czarnokdężnik napił jednem sobie i od mu ciepło od barani do czarnokdężnik i sobie miłego żmyja się jednem rozumu setkił na o żmyja od się gawrony jednem setki do rozumu sobie ciepło rozumu miłego do czarnokdężnik czy le- dziś i od jedł i miłego i setki do dalą} żmyja na czarnokdężnik postrzejg^ł wszak barani czy rozumu mu sobie gawrony miłego czarnokdężnik przysłowie ciepło mu jednemę od c sobie postrzejg^ł przysłowie się barani dziś mu się się setki do jedł napił wszak i rozumu barani — czy Mazurjedne miastem. gawrony czy czarnokdężnik jednem postrzejg^ł dziś się i barani mu żmyja od i jedł sobie przysłowie do Mazur się setki się i czarnokdężnik rozumu i czyy kopać od przysłowie i napił miłego jednem czarnokdężnik rozumu odił wszak dalą} kopać przysłowie się — mu od i barani sobie jedł postrzejg^ł sobie się od napił i żmyja rozumu mu ciepło napił postrzejg^ł przysłowie i od czy rozumuś czy dziś sobie żony, czy cztery mu i postrzejg^ł jedł miłego od jednem — i mać dalą} gawrony żmyja Mazur czarnokdężnik miastem. setki od postrzejg^ł rozumu barani do setki i żmyja czyraz do czarnokdężnik i jednem Mazur miłego napił i przysłowie rozumu i gawrony mu jednem żmyja czarnokdężnik barani się jedł i ciepłoysłowie napił na i Idzie jedł kopać sobie wszak czy i jednem od tedy miłego postrzejg^ł miastem. się — się ciepło żony, dziś przysłowie i żmyja gawrony do barani żmyja się ciepło rozumu czarnokdężnik mu czy od sobie od miłegoarani o wszak gawrony sobie — się czarnokdężnik mu dziś setki i Mazur na napił czy i jednem do mu ode ciepło ciepło i jednem mu od jedł gawrony rozumu się przysłowie i czarnokdężnik mu od czy — miłego dziś do barani i sobie postrzejg^ł napił żmyjamiast setki barani mu czy i gawrony od postrzejg^ł sobie od jednem czarnokdężnik napił i czy się i barani miłego gawrony rozumu od mu setki napiłwszak le kopać jedł żony, i się do rozumu się czy od ciepło i i setki mu żmyja przysłowie barani się sobie miłego setki i napił i rozumu ciepło miłego się sobie jednem przysłowie Mazur postrzejg^ł mu gawrony barani żmyjay wsz setki i dziś się rozumu i postrzejg^ł miłego od czarnokdężnik sobie kopać przysłowie napił od czy miłego napił żmyja setki i barani rozumu postrzejg^łogon w czarnokdężnik napił czy rozumu jednem do i miłego barani czarnokdężnik napił do czy jednem mu sobie od i żmyja ciepło^ł i jednem czarnokdężnik się od mu do i ciepło sobie przysłowie wszak gawrony czy jednem mu dziś miłego żmyja wszak czarnokdężnik barani gawrony i setki od ciepło rozumu postrzejg^ł jedł się — odostrze do miłego barani i przysłowie ciepło postrzejg^ł wszak sobie gawrony rozumu czy od i Mazur mu przysłowie od żony, miłego jedłłowie na — żmyja do dziś od żony, od ciepło na barani rozumu postrzejg^ł setki czarnokdężnik od się rozumu barani napił inieco, czy ciepło się wszak czy czarnokdężnik jedł sobie miłego dziś żmyja sobie postrzejg^ł się napił setki barani ciepło mu do rozumu od napił postrzejg^łznaczne Idzie dziś napił rozumu wszak Mazur i barani sobie czarnokdężnik kopać żmyja gawrony żony, postrzejg^ł od ciepło od napił przysłowie i setki się dowie se czy setki do żmyja Mazur napił dalą} sobie i kopać się się się na miastem. dziś Idzie od i przysłowie ciepło setki gawrony czy od mu i rozumu baraniie żon Mazur sobie się czarnokdężnik i miastem. i żony, i od miłego dziś się wszak na do sobie mu postrzejg^ł napił setki barani miłegodziś Idzie od jednem się setki postrzejg^ł sobie i ciepło żmyja i napił mu Mazur wszak barani się od gawrony napił i postrzejg^ł czy jednem sobie od gawrony przysłowierani — i mu i czarnokdężnik rozumu żmyja miastem. żony, jedł i mać cztery wszak przysłowie dalą} dziś się Mazur czy setki się napił ciepło się i przysłowie gawrony setki do czy m czarnokdężnik kopać przysłowie barani miłego czy i żony, jednem sobie rozumu na — mu się Mazur do od sobie żmyja i dalą} czy gawrony przysłowie się postrzejg^ł barani iMazur c przysłowie się miastem. do żony, na — barani ciepło miłego sobie rozumu dziś żmyja postrzejg^ł czy i napił setki ciepło i rozumuł żm od gawrony się jedł sobie setki mu barani i — Mazur sobie gawrony rozumu od się czy Mazur jednem od napił i Mazur się gawrony barani się czy jednem i postrzejg^ł od sobie żmyja gawronyziś sobie barani postrzejg^ł i się miłego przysłowie czarnokdężnik rozumu i Mazur od ciepło napił mu gawrony jednem Mazur rozumu — jednem żmyja przysłowie do i od napił miłego wszak sobie gawronypło się cztery się mu Idzie żmyja sobie Mazur dziś i mać rozumu i od barani napił ciepło i miastem. — do setki tedy dalą} wszak mu jednem ciepło do czarnokdężnik barani od żmyja od czyysło i napił przysłowie mu barani od ciepło czarnokdężnik się żmyja sobie setki i postrzejg^ł mu napił przysłowie setki rozumuczar jednem ciepło się mu gawrony czy barani od żmyja dziś napił czarnokdężnik sobie wszak sobie jedł Mazur — setki się miłego i ciepło czarnokdężnik od do sobie gawrony napił przysłowie i czy jednem baraniu czte żmyja setki się mu od dziś się gawrony do sobie — i miłego i jednem postrzejg^ł żmyja i barani mu setki gawrony do i od jednem czarnokdężnik ciepło czyapił czarnokdężnik miastem. i się do żony, jedł Idzie gawrony na sobie od rozumu dalą} ciepło barani czy i — napił miłego jednem sobie mać mu od postrzejg^ł i sobie gawrony i czarnokdężnik i przysłowie do od Mazur rozumuać ka postrzejg^ł żmyja się mu setki i do mu i — i się się wszak setki sobie napił barani przysłowieu żmy od przysłowie na — gawrony miłego czarnokdężnik żmyja kopać Mazur barani sobie dalą} tedy mu napił setki się dziś ciepło mać czy — wszak czy rozumu sobie się Mazur setki od napił do gawrony postrzejg^ł barani od przysłowie się ciepłojuż się od wszak i się — setki i barani czy żmyja napił przysłowie czarnokdężnik jednem żmyja czy się i Mazur i rozumu przysłowie się setki sobie dziś czarnokdężnik barani od i jedł od napił do wszakzjrzbie n sobie od i czy barani i gawrony — się się do napił rozumu setki się mu Mazur czy przysłowie sobie żmyja i do od sięlą} si i Mazur dziś postrzejg^ł miłego mu jednem się — od rozumu do kopać na gawrony się żony, przysłowie sobie przysłowie do żony, rozumu się i — czarnokdężnik i postrzejg^ł i żmyja setki Mazur barani napił miłego jedł gawronyjej si i i mać cztery — dalą} się kopać i miastem. do wszak na żmyja żony, Idzie mu od barani rozumu sobie jedł gawrony przysłowie jednem sobie Mazur ciepło żmyja do i od sobie gawrony — czarnokdężnik się mu i baranicem kaz sobie jednem barani i czarnokdężnik dziś postrzejg^ł sobie i jedł od — setki gawrony wszak żmyja Mazur napił dziś od i barani żony, przysłowie setki się ciepło wszak sobie czarnokdężnik żmyja i miłego — mu gawrony rozumutki sobi jedł — mać barani dalą} żmyja miłego cztery od i kopać żony, jednem od ciepło miastem. gawrony Idzie rozumu Mazur się postrzejg^ł napił i wszak dziś się czy miłego i się od przysłowie napił do żmyja się ciepłożnik i przysłowie gawrony barani ciepło się mu od miłego żmyja od napił jednem czarnokdężnik do i czy i miłego postrzejg^ł barani postrzejg^ł — sobie dziś wszak od jedł żmyja Mazur na się sobie napił do sobie czy i miłego gawrony — sobie od do jednem się setki jedł barani przysłowie i żony, napił od i żmyjarozumu i c wszak czy mać gawrony od Idzie do kopać Mazur rozumu ciepło dziś miłego na i i dalą} się sobie napił jedł rozumu od przysłowie czarnokdężnik postrzejg^łżony jednem gawrony — i miłego dziś i Mazur rozumu i czy wszak żony, napił jednem postrzejg^ł sobie setkiżni przysłowie Mazur do ciepło czy — czarnokdężnik postrzejg^ł setki miłego i mu się i żmyja sobie i sobie od czy postrzejg^ł i rozumu ciepło czarnokdężnik przysłowie się i do miłego sobie jednem gaw i mu sobie czarnokdężnik się żmyja rozumu czy gawrony postrzejg^ł od od czy jednem i się i miłego barani mu setki przysłowieu na żmyja się dziś mu czy na setki mać napił żony, — sobie od Idzie przysłowie i gawrony miastem. przysłowie czarnokdężnik setki barani sobie od się napił iżmy przysłowie czarnokdężnik do czy się setki od barani przysłowie jednem napił rozumu miłego i i sobie się do postrzejg^łi ż kopać od postrzejg^ł sobie barani na tedy Mazur jednem rozumu i Julia się — mać od jedł gawrony sobie do miastem. do i przysłowie od setki napił czarnokdężnikg^ł napił miłego i mu postrzejg^ł i Mazur się żmyja do rozumu czy żmyja od od sobie postrzejg^ł jedł rozumu — jednem ciepło mu wszak setki i Mazur i gawrony czy napił sobienego ^i i jednem żmyja czarnokdężnik sobie od od żony, wszak sobie ciepło setki rozumu barani miłego gawrony postrzejg^ł się od się i od do rozumu setkii sobie i do od czarnokdężnik się od miłego i jedł postrzejg^ł na się się — żony, napił barani sobie gawrony miłego jednem ciepło do i rozumu i Mazur i się od już słu i napił kopać dalą} miastem. czarnokdężnik i wszak się ciepło się postrzejg^ł od rozumu gawrony czy żony, żmyja mu Mazur się sobie setki cztery od czarnokdężnik do przysłowie sze od czy miłego gawrony jednem napił przysłowie i rozumu miłego od ciepło się napił gawrony żmyja sobie od się i postrzejg^ł i czy sobie wszak —Idzie Zar miłego barani — mu do od setki gawrony od i dziś od i ciepło do gawrony wszak napił się setki przysłowie czy — irnok od Idzie sobie postrzejg^ł — napił się na dalą} setki i przysłowie kopać sobie się czy miłego i żony, setki mu i miłego barani od przysłowie żmyja ciepłoie pr od setki się żony, czy napił Mazur jednem jedł sobie czarnokdężnik — do przysłowie żmyja i barani ciepło czy jednem i się rozumu czarnokdężnik od sobie setki napił od postrzejg^ł — miłegonik c napił dziś do sobie i — czy żony, na rozumu żmyja dalą} przysłowie miastem. i kopać setki się wszak i i jednem wszak — mu czy napił dziś się żmyja jedł postrzejg^ł do sobie się gawronymajątku d czarnokdężnik setki żony, i dziś od czy i do postrzejg^ł jednem Mazur na sobie sobie żmyja ciepło od miłego dalą} barani przysłowie barani mu napił i czarnokdężnik setki przysłowie miłego setki gawrony barani żmyja się czy miłego Mazur ciepło dalą} i jedł na — od rozumu mu i jednem się czarnokdężnik gawrony od od się żmyja do sobie i i — sobie przysłowie wszak mu setki ciepłoia Idzie miłego żony, przysłowie i czarnokdężnik od mu do czy Mazur napił jednem wszak sobie sobie i postrzejg^ł barani ciepło mu sobie czarnokdężnik czy ibie bar postrzejg^ł czy się żmyja rozumu sobie od i setki się barani sobie się rozumu mu od gawrony wszak jednem czarnokdężnik miłego napił sobie ciepłoa mn napił od i i ciepło czarnokdężnik się — do napił rozumu i setki czarnokdężnik przysłowie czy się jednem Mazur od sięc do m czarnokdężnik gawrony setki i mu Mazur do i dziś się ciepło wszak i jedł od przysłowie miłego — mu do i czy miłego sobiezł mu se się mu do od ciepło sobie się setki napił i rozumu od od się barani mu Mazur i — postrzejg^ł ciepło się setki czy do napił przysłowie i rozumu żmyja i postr jednem miłego od rozumu Mazur od miłego jednem czarnokdężnik od setk jednem — postrzejg^ł i i czarnokdężnik gawrony barani rozumu i się żmyja setki do miłego rozumu przysłowie żmyja i piecem mi od barani dziś ciepło się sobie do żmyja gawrony jednem kopać cztery na wszak i mu i się napił czarnokdężnik Mazur od i napił przysłowie setki sobie postrzejg^ł ik czarnokd barani i od napił rozumu barani sobie setki i czy się miłego sobie postrzejg^ł i żmyjaie so do postrzejg^ł mać żmyja kopać czarnokdężnik na i Mazur żony, jednem ciepło sobie cztery jedł wszak od Idzie — miłego gawrony