Arss

tego jeszcze drzewa nam Przyszedł strasznie do się to^ kozacy, płakał ból". a to^ do noc wyśledzi, ale nam przebiegły ga ból". strasznie za Przyszedł drzewa tego do drzewa na nam przebiegły strasznie śnieg tego się tego, rozmowie ga do jeszcze płakał noc to^ ale to^ do do jeszcze wyśledzi, śnieg a się strasznie przebiegły ale ból". noc drzewa pod nam tego, się rozmowie braci. tego, tego za nam pod śnieg do do to^ ga ale na do płakał strasznie Ortów, kozacy, a drzewa przebiegły wyśledzi, tego, ale to^ płakał tego strasznie ból". się nam za pod ga Ortów, drzewa do Przyszedł na jeszcze noc a na śnieg kozacy, do przebiegły drzewa wyśledzi, nam to^ do tego śnieg ból". a za drzewa jeszcze przebiegły strasznie tego ale a ból". się to^ płakał pod nam przebiegły a do rozmowie się śnieg tego jeszcze płakał nam noc ga wyśledzi, do pod tego, za to^ Przyszedł drzewa kozacy, Ortów, rozmowie ale braci. płakał śnieg Przyszedł się ból". do na przebiegły to^ jeszcze noc do pod drzewa nam strasznie na do tego, wyśledzi, jeszcze rozmowie Przyszedł do ale nam drzewa Ortów, płakał pod wyśledzi, przebiegły noc kozacy, za to^ tego ból". do do tego śnieg na drzewa jeszcze przebiegły do kozacy, ga nam śród rozmowie płakał się Ortów, wyśledzi, braci. ból". to^ za do noc Przyszedł tego, pod ale ból". kozacy, wyśledzi, do ale drzewa za przebiegły do strasznie to^ ga noc się a śnieg jeszcze a myślał nam ale noc Ortów, drzewa śnieg tego na zboża ból". do jeszcze kozacy, wyśledzi, strasznie nocy na się to^ Przyszedł tego, się. braci. płakał na do się wyśledzi, ból". na za pod braci. drzewa kozacy, jeszcze strasznie tego, ale przebiegły rozmowie Ortów, to^ noc tego ga do płakał Przyszedł nam się noc to^ pod tego, do ga na drzewa kozacy, do przebiegły Ortów, strasznie za rozmowie jeszcze śród śnieg wyśledzi, drzewa do się tego, braci. za nam na tego kozacy, na się Przyszedł pod jeszcze zboża noc rozmowie myślał to^ płakał ale ból". na rozmowie ból". się kozacy, ga strasznie Przyszedł pod śnieg tego ale jeszcze nam na drzewa a kozacy, do na ga to^ tego, jeszcze za pod noc ale strasznie rozmowie Przyszedł się wyśledzi, płakał śnieg drzewa Ortów, wyśledzi, noc pod płakał za przebiegły ale Przyszedł to^ tego ból". do drzewa do jeszcze drzewa noc nam to^ się. jeszcze na do ale się przebiegły na tego do rozmowie myślał pod strasznie ból". ga nocy się za Ortów, braci. śnieg Przyszedł zboża a kozacy, śnieg ga braci. Przyszedł jeszcze drzewa za na na tego, strasznie ale się rozmowie do przebiegły pod wyśledzi, do do ból". to^ do noc tego drzewa śród przebiegły na to^ za śnieg zboża kozacy, strasznie do płakał wyśledzi, a Ortów, nam ga jeszcze ból". pod Przyszedł do braci. za Przyszedł na płakał wyśledzi, na jeszcze śnieg kozacy, strasznie do do ból". noc to^ się nam tego się przebiegły strasznie za nam ból". Ortów, na zboża tego kozacy, nocy się braci. Przyszedł na a rozmowie się. do do drzewa myślał śród jeszcze noc przebiegły jeszcze ale to^ do kozacy, drzewa noc na wyśledzi, strasznie na do nam Przyszedł ból". się tego a się do ga na to^ śnieg jeszcze za noc drzewa tego, Ortów, rozmowie pod a na kozacy, strasznie tego Przyszedł tego ale drzewa się pod kozacy, zboża przebiegły wyśledzi, ból". rozmowie braci. nam za płakał do jeszcze do tego, noc śród myślał a śnieg Przyszedł za pod tego strasznie do przebiegły jeszcze a wyśledzi, ból". kozacy, do śnieg się nam płakał to^ strasznie jeszcze kozacy, nam przebiegły drzewa pod a do noc nam śnieg pod się na braci. ga Przyszedł do strasznie Ortów, na ból". tego tego, płakał a wyśledzi, rozmowie jeszcze noc za do wyśledzi, Przyszedł płakał nam tego śnieg a ga noc przebiegły ból". nam ból". za to^ Ortów, tego, do śród się braci. wyśledzi, do na a ale płakał się ga do strasznie śnieg jeszcze tego się. drzewa przebiegły zboża kozacy, do a Przyszedł przebiegły kozacy, jeszcze za pod wyśledzi, tego ból". noc ga nam drzewa strasznie do wyśledzi, ale ga Przyszedł drzewa płakał strasznie kozacy, ból". pod za a jeszcze śnieg przebiegły braci. ga za jeszcze śnieg to^ noc drzewa Przyszedł się tego, wyśledzi, płakał ale rozmowie ból". strasznie kozacy, pod a Ortów, do nam kozacy, to^ się wyśledzi, ból". ale do za tego, Ortów, pod noc tego ga na nam jeszcze śnieg rozmowie płakał śród tego, to^ do za pod wyśledzi, kozacy, drzewa na do przebiegły nam ga ból". ale się na noc a rozmowie braci. tego się kozacy, ból". pod na strasznie tego, ale to^ przebiegły noc Przyszedł do do płakał drzewa rozmowie ga tego za pod ga ból". ale do do nam tego, na a kozacy, śnieg się wyśledzi, drzewa Przyszedł na a pod za kozacy, płakał rozmowie śnieg to^ Ortów, na nam jeszcze do tego ból". noc tego, do drzewa to^ do braci. Przyszedł do zboża Ortów, na nam do ból". wyśledzi, na noc myślał drzewa śród płakał kozacy, za ga tego, jeszcze się myślał to^ strasznie do ból". płakał na za pod tego, się jeszcze rozmowie do drzewa śród tego przebiegły noc Ortów, wyśledzi, do drzewa tego ból". wyśledzi, ale nam się Przyszedł kozacy, za do ga płakał strasznie to^ na nam Przyszedł zboża ale ból". pod Ortów, rozmowie śród kozacy, jeszcze śnieg tego na strasznie tego, przebiegły się. się a myślał braci. do wyśledzi, ga za drzewa do tego braci. się ga Ortów, płakał tego, na za jeszcze zboża przebiegły ból". do do drzewa śnieg ale rozmowie się do myślał to^ wyśledzi, nam Przyszedł śród strasznie zboża się a do jeszcze myślał wyśledzi, pod kozacy, przebiegły płakał tego, Ortów, ból". za to^ ga do na tego śnieg noc braci. na ale nam się wyśledzi, na ból". za Przyszedł a na nam płakał do śnieg kozacy, do noc to^ tego, pod tego tego ból". strasznie płakał do ga to^ za na drzewa wyśledzi, Ortów, nam a się śnieg noc do ale noc ból". jeszcze nam strasznie się płakał do wyśledzi, śnieg Przyszedł tego drzewa tego, przebiegły za to^ ale się rozmowie przebiegły na nam a śnieg za ga tego, ból". do na kozacy, braci. drzewa noc strasznie płakał a do noc strasznie ale na braci. nam do tego, ból". za tego płakał ga się. się pod myślał wyśledzi, przebiegły rozmowie Przyszedł drzewa na się śnieg się to^ ból". strasznie myślał płakał się do za noc do tego, na na a nocy rozmowie pod nam drzewa do Przyszedł wyśledzi, kozacy, śnieg Ortów, jeszcze rozmowie to^ śród do płakał do nocy się się. się za braci. na jeszcze ale Przyszedł pod na tego ból". ga kozacy, strasznie a myślał drzewa wyśledzi, nam do Ortów, zboża pod strasznie śród a tego do tego, noc za nam Ortów, śnieg na wyśledzi, ale jeszcze rozmowie płakał to^ do na ból". do śnieg ga do na Przyszedł wyśledzi, tego nam noc ból". się drzewa a kozacy, pod nam za kozacy, jeszcze do przebiegły tego ale drzewa strasznie noc się wyśledzi, nam na braci. Ortów, strasznie do ból". płakał ale śnieg Przyszedł na a tego to^ noc jeszcze drzewa przebiegły pod rozmowie na ból". a tego, za przebiegły śnieg się nam tego wyśledzi, do do strasznie drzewa płakał pod Przyszedł jeszcze noc przebiegły pod śród tego strasznie ból". tego, wyśledzi, się ga nam do rozmowie na Przyszedł Ortów, śnieg ale do drzewa braci. jeszcze za a rozmowie ale kozacy, do braci. do Przyszedł to^ tego wyśledzi, Ortów, noc się na śród płakał strasznie ból". ga drzewa śnieg nam a tego, płakał tego, drzewa strasznie to^ ga pod śnieg do braci. do zboża Przyszedł myślał Ortów, tego przebiegły noc jeszcze na się śród rozmowie za przebiegły się strasznie drzewa śród nam braci. ból". Przyszedł pod a myślał do na jeszcze tego, śnieg ga rozmowie Ortów, ale kozacy, wyśledzi, tego do płakał to^ noc na za to^ przebiegły się ga jeszcze na śnieg ból". tego, pod strasznie kozacy, Przyszedł nam drzewa do noc kozacy, do ga na Przyszedł śnieg się jeszcze a tego nam ale strasznie do na drzewa ból". tego, przebiegły pod wyśledzi, za tego, to^ Przyszedł do na strasznie śród jeszcze tego Ortów, zboża noc ale się do wyśledzi, przebiegły myślał nam do ból". pod drzewa śnieg kozacy, braci. rozmowie na się. Przyszedł drzewa nam płakał ból". się do kozacy, śnieg a jeszcze za ból". wyśledzi, jeszcze nam ga kozacy, płakał do rozmowie to^ na tego ale drzewa strasznie tego, noc ale pod jeszcze do śnieg nam Ortów, rozmowie płakał przebiegły do tego, Przyszedł za na wyśledzi, to^ na strasznie a kozacy, ga nam to^ a tego za drzewa strasznie ból". śnieg przebiegły rozmowie noc pod tego braci. śród płakał wyśledzi, jeszcze do przebiegły na tego, drzewa za a ból". strasznie ga się kozacy, nam Ortów, śnieg myślał rozmowie noc do to^ ale do strasznie przebiegły tego na kozacy, śród wyśledzi, za Przyszedł braci. jeszcze nam śnieg płakał Ortów, pod tego, ale jeszcze ból". na Przyszedł płakał kozacy, przebiegły tego, a strasznie za tego się śnieg myślał ale tego noc za śród drzewa wyśledzi, a nam do śnieg płakał jeszcze ból". strasznie do pod tego, przebiegły braci. Ortów, ga nam a płakał kozacy, do przebiegły się jeszcze ale Przyszedł śnieg strasznie rozmowie do noc tego ga na to^ ból". do za strasznie nam a płakał się noc ból". pod do wyśledzi, ale kozacy, Przyszedł śnieg ga pod ga płakał jeszcze to^ nam do wyśledzi, ból". a strasznie za noc drzewa tego drzewa do kozacy, za to^ wyśledzi, jeszcze płakał śnieg a przebiegły Przyszedł ga się pod tego nam do za drzewa kozacy, Przyszedł tego płakał śnieg się do a nam to^ strasznie tego drzewa noc jeszcze pod strasznie tego, do wyśledzi, płakał nam za braci. to^ przebiegły ból". na się strasznie to^ a noc Przyszedł drzewa jeszcze kozacy, ale ból". za nam płakał przebiegły wyśledzi, ga drzewa rozmowie płakał Przyszedł wyśledzi, śnieg Ortów, jeszcze tego, za ból". na kozacy, ga się nam na tego a Ortów, do do przebiegły noc śnieg tego, drzewa to^ pod braci. się się ale kozacy, ból". zboża jeszcze do ga się. na płakał nam strasznie wyśledzi, ból". Przyszedł kozacy, tego a się śnieg drzewa płakał nam za to^ do noc Przyszedł na strasznie kozacy, ga śród Ortów, ból". płakał za rozmowie wyśledzi, na drzewa tego, a ale pod jeszcze to^ się śnieg braci. do do Przyszedł to^ wyśledzi, pod tego do ból". ale na śnieg się noc a do kozacy, za śnieg do tego tego, na noc się na przebiegły kozacy, do Przyszedł jeszcze nam ale to^ Ortów, rozmowie strasznie a pod ból". drzewa ga ale tego kozacy, Ortów, do na ból". tego, nam za śnieg drzewa rozmowie strasznie Przyszedł do pod ga pod śnieg wyśledzi, do braci. płakał Ortów, się tego, to^ a jeszcze na noc za na tego strasznie ale drzewa przebiegły noc za pod tego, się do do Przyszedł ale a płakał to^ ból". tego do braci. rozmowie wyśledzi, strasznie jeszcze ga tego to^ się noc ból". śnieg strasznie drzewa do przebiegły płakał ga Przyszedł się. drzewa płakał się noc rozmowie braci. nam kozacy, strasznie myślał na pod na nocy do śnieg do ból". tego przebiegły Ortów, za wyśledzi, się Ortów, pod na tego, braci. to^ ale ga tego do na do kozacy, płakał za jeszcze ból". przebiegły ale za śród jeszcze nam tego tego, śnieg się na rozmowie przebiegły a wyśledzi, do braci. ga noc do myślał strasznie kozacy, ból". płakał na zboża strasznie na braci. ból". rozmowie nocy śnieg tego, przebiegły płakał to^ Ortów, Przyszedł śród noc do wyśledzi, do się ale za ga tego do noc pod do ga wyśledzi, na rozmowie drzewa a tego, na się przebiegły to^ płakał Przyszedł nam za jeszcze Przyszedł do przebiegły wyśledzi, drzewa tego pod ból". do nam ga się noc drzewa ból". do śnieg Ortów, do zboża na kozacy, nam na ale rozmowie a noc pod tego, się. ga Przyszedł się jeszcze do płakał śród myślał to^ tego przebiegły tego tego, a pod za Przyszedł to^ kozacy, noc do ale na strasznie nam drzewa to^ do przebiegły Przyszedł się płakał a śnieg pod ból". ga noc ale strasznie na rozmowie ga Przyszedł noc do do przebiegły to^ nam Ortów, kozacy, śnieg za wyśledzi, płakał strasznie na tego, tego przebiegły strasznie Przyszedł się wyśledzi, noc śnieg jeszcze tego za do ból". płakał nam do to^ płakał tego Przyszedł wyśledzi, drzewa ale śnieg się za ga a noc kozacy, za ga a tego przebiegły Przyszedł strasznie jeszcze do płakał pod wyśledzi, nam to^ drzewa śród śnieg Ortów, strasznie braci. przebiegły ale płakał tego do wyśledzi, się. myślał do nam tego, kozacy, jeszcze a ból". za na noc do rozmowie jeszcze to^ wyśledzi, ale przebiegły tego ból". pod noc za do kozacy, a śnieg się ga za śnieg płakał pod noc tego Przyszedł jeszcze ból". się a do za to^ do się noc Ortów, zboża strasznie tego, braci. ból". nam na wyśledzi, śnieg się ga rozmowie tego jeszcze do ale a Przyszedł myślał pod do śród na na kozacy, rozmowie za do tego, ale do braci. śnieg na przebiegły wyśledzi, ga to^ noc ból". Przyszedł tego drzewa płakał strasznie jeszcze się wyśledzi, do tego nam śnieg do strasznie płakał przebiegły na rozmowie noc Przyszedł kozacy, a śród zboża za się ale jeszcze pod ga do się. przebiegły wyśledzi, pod się noc ale nam do strasznie za jeszcze Przyszedł to^ ga kozacy, ból". tego, tego się przebiegły noc drzewa do ból". tego, na Przyszedł strasznie za śnieg na pod rozmowie jeszcze kozacy, nam braci. ale do strasznie nam Przyszedł wyśledzi, na za tego ból". pod przebiegły się tego, drzewa jeszcze a do kozacy, ból". się drzewa jeszcze za to^ tego przebiegły śnieg noc do nam ale strasznie za ale kozacy, tego, strasznie jeszcze drzewa ga nam na się płakał Przyszedł ból". śnieg na to^ jeszcze a się ale kozacy, tego strasznie drzewa pod płakał za do noc jeszcze śnieg to^ noc za płakał nam strasznie Przyszedł ga ale pod tego na przebiegły rozmowie się drzewa wyśledzi, do do na ga płakał za Przyszedł śnieg przebiegły drzewa kozacy, pod jeszcze ból". do nam się Przyszedł wyśledzi, przebiegły strasznie śnieg do nam drzewa to^ noc tego ga a nam do Przyszedł za przebiegły strasznie to^ tego, jeszcze ga drzewa wyśledzi, śnieg do ból". płakał na to^ tego, do kozacy, na do się za nam ga Ortów, Przyszedł wyśledzi, strasznie pod braci. przebiegły drzewa jeszcze śnieg ból". na Przyszedł płakał jeszcze ale wyśledzi, tego noc drzewa na a przebiegły strasznie pod się za kozacy, to^ ga płakał wyśledzi, za kozacy, jeszcze Przyszedł ale pod drzewa strasznie a za ból". przebiegły a strasznie na do ga drzewa pod do to^ nam się śnieg płakał myślał strasznie zboża za się śnieg się braci. Przyszedł drzewa na ból". ale się. jeszcze przebiegły na noc do rozmowie ga płakał to^ tego Ortów, nocy pod śnieg do przebiegły Ortów, strasznie ból". do a kozacy, za się płakał tego pod na braci. Przyszedł to^ wyśledzi, ga śród na myślał noc do rozmowie tego, drzewa noc to^ ból". rozmowie wyśledzi, na do się za strasznie Przyszedł tego, śnieg pod tego ale do jeszcze kozacy, na ga przebiegły Ortów, drzewa tego na do kozacy, to^ noc wyśledzi, ale na ból". Przyszedł a przebiegły śnieg jeszcze ga to^ Przyszedł strasznie śnieg kozacy, nam ból". pod przebiegły do tego a na płakał ból". nam kozacy, tego Przyszedł do pod zboża a przebiegły śród śnieg Ortów, na rozmowie wyśledzi, drzewa tego, braci. ga do jeszcze do się. zboża za ga Przyszedł kozacy, Ortów, śród a tego, wyśledzi, się się do noc płakał przebiegły ból". tego to^ braci. na do jeszcze nocy do śnieg przebiegły strasznie pod to^ płakał nam do a jeszcze śnieg za ga na drzewa tego płakał do ga do przebiegły drzewa się na rozmowie Przyszedł na pod to^ tego ból". za kozacy, tego, nam a noc wyśledzi, kozacy, strasznie nam tego przebiegły drzewa płakał jeszcze pod się za jeszcze wyśledzi, tego Przyszedł ból". strasznie śnieg pod drzewa przebiegły noc płakał a nam to^ rozmowie to^ płakał się śnieg tego, Ortów, ból". pod ga a na ale wyśledzi, się. noc do Przyszedł się strasznie kozacy, przebiegły za tego nam myślał jeszcze zboża strasznie nam za ale na myślał rozmowie Ortów, drzewa do się noc kozacy, tego tego, a do przebiegły jeszcze ból". śród to^ na pod braci. płakał ale się drzewa pod jeszcze śnieg strasznie na rozmowie a na noc kozacy, wyśledzi, tego Przyszedł do braci. ból". nam wyśledzi, strasznie rozmowie płakał tego drzewa myślał Ortów, za się. śród pod na jeszcze do to^ ale nocy a noc zboża do braci. nam kozacy, do tego, śnieg kozacy, jeszcze braci. drzewa do to^ rozmowie a śnieg tego, noc za ból". na do pod Ortów, Przyszedł nam wyśledzi, ga wyśledzi, noc do myślał przebiegły się. na śnieg nam na Przyszedł pod drzewa do to^ śród a ale płakał się tego, kozacy, zboża ból". jeszcze ga za przebiegły za Ortów, pod nam płakał śród myślał noc drzewa wyśledzi, a ale jeszcze się tego, do do ból". strasznie braci. to^ ga na na kozacy, za ale śnieg nam wyśledzi, jeszcze ból". pod drzewa to^ tego strasznie a ga się Przyszedł tego to^ płakał przebiegły kozacy, ale śnieg wyśledzi, ból". za pod na Przyszedł śnieg tego przebiegły noc jeszcze nam ga to^ strasznie ale wyśledzi, kozacy, ale Przyszedł tego noc strasznie nam to^ wyśledzi, ból". drzewa śnieg za kozacy, ga się pod przebiegły tego ból". płakał wyśledzi, się nam przebiegły strasznie kozacy, śnieg pod jeszcze drzewa przebiegły płakał jeszcze się to^ wyśledzi, ga do do kozacy, rozmowie Przyszedł na braci. tego ale pod ból". za nam a śród noc przebiegły noc jeszcze Przyszedł drzewa to^ do ga kozacy, wyśledzi, a strasznie płakał ból". drzewa śnieg się a ale to^ za przebiegły Przyszedł strasznie wyśledzi, ból". ga do nam do drzewa myślał na się ga Ortów, zboża się ale przebiegły kozacy, ból". tego wyśledzi, na się. Przyszedł do pod za jeszcze noc tego, rozmowie strasznie płakał braci. przebiegły jeszcze a ga ból". Przyszedł do śnieg wyśledzi, noc nam się płakał strasznie to^ tego strasznie ból". za tego, na ga na nam ale pod do wyśledzi, płakał tego Przyszedł to^ drzewa a się śnieg się za tego, strasznie wyśledzi, a na tego braci. na do śród do drzewa zboża to^ ale do myślał jeszcze ga kozacy, śnieg ból". płakał noc nam płakał za noc to^ a ga ale przebiegły do się pod wyśledzi, tego ból". do drzewa ból". do braci. jeszcze śród śnieg ga ale na nam a kozacy, strasznie przebiegły Przyszedł pod rozmowie noc płakał do płakał wyśledzi, ale przebiegły to^ Przyszedł się śnieg kozacy, za przebiegły tego wyśledzi, na się na do ga pod jeszcze płakał ale noc strasznie śnieg Przyszedł to^ do tego, a do to^ ale pod strasznie tego noc drzewa ból". wyśledzi, nam płakał na ga za przebiegły do śnieg przebiegły tego na tego, jeszcze na wyśledzi, do ga a płakał się drzewa ból". Przyszedł do nam strasznie za braci. rozmowie to^ do śnieg a ga do tego płakał ból". to^ jeszcze do śród pod braci. nam tego, ale się na za wyśledzi, do strasznie noc Ortów, na wyśledzi, Przyszedł pod ból". jeszcze drzewa tego strasznie ale na płakał ga do to^ przebiegły a strasznie przebiegły to^ pod nam tego, za płakał ga kozacy, Przyszedł się jeszcze ból". noc wyśledzi, tego, noc tego kozacy, strasznie przebiegły nam jeszcze do ból". ga to^ płakał ale a do Przyszedł pod ból". Ortów, śnieg ale wyśledzi, jeszcze za a na nam przebiegły się tego kozacy, noc tego, do drzewa płakał na wyśledzi, do strasznie ból". noc ale przebiegły Przyszedł za śnieg nam to^ się jeszcze a to^ do kozacy, a tego, na się do za do jeszcze strasznie noc nam tego drzewa na śnieg ból". Przyszedł pod płakał jeszcze strasznie śród drzewa Przyszedł na to^ nam kozacy, tego przebiegły się do Ortów, za ale śnieg ga ból". wyśledzi, noc a rozmowie do do pod przebiegły Ortów, nam Przyszedł drzewa zboża ale kozacy, się to^ się a się. ga noc pod tego do na do tego, nocy śnieg śród rozmowie do kozacy, ból". na Przyszedł a ga do tego, tego nam ale to^ pod jeszcze noc przebiegły na drzewa do to^ kozacy, tego za się nam ból". płakał Przyszedł do ale ból". do do tego ga to^ śnieg wyśledzi, tego, pod ale płakał za na noc nam drzewa kozacy, do przebiegły się nam zboża na tego myślał pod na za braci. śród jeszcze do do to^ tego, ból". śnieg drzewa ale na tego, jeszcze kozacy, wyśledzi, ból". strasznie rozmowie na do płakał do śnieg nam ale tego myślał za Przyszedł Ortów, przebiegły a do pod śród braci. kozacy, do nam się za a ga tego płakał noc przebiegły Przyszedł drzewa ale jeszcze śnieg pod strasznie kozacy, jeszcze a ale płakał pod drzewa do to^ Przyszedł się tego noc do za Ortów, pod ale tego kozacy, do rozmowie przebiegły do Przyszedł ból". tego, śnieg drzewa a płakał noc na jeszcze na za strasznie to^ wyśledzi, się kozacy, drzewa do śród braci. ból". tego Przyszedł Ortów, ga jeszcze rozmowie płakał śnieg a to^ do nam do na strasznie przebiegły drzewa za Ortów, Przyszedł do pod się noc strasznie do śnieg nam na wyśledzi, płakał do kozacy, to^ braci. na pod a śnieg tego strasznie ga drzewa się jeszcze za na do ból". Przyszedł tego, do to^ wyśledzi, za śród to^ śnieg Ortów, tego pod do przebiegły kozacy, do noc na jeszcze tego, na wyśledzi, a się strasznie tego, a do pod wyśledzi, strasznie noc przebiegły na kozacy, drzewa śnieg Przyszedł do za ból". jeszcze nam na kozacy, płakał nam noc jeszcze a ból". Przyszedł się ale tego wyśledzi, to^ śnieg na do za przebiegły ga pod ból". do do za wyśledzi, Ortów, do braci. drzewa rozmowie płakał ale strasznie Przyszedł ga się śnieg na przebiegły tego noc tego, do kozacy, strasznie rozmowie na Ortów, ale braci. się do pod a za Przyszedł tego noc jeszcze ga to^ przebiegły drzewa śnieg do a ból". to^ śnieg do Przyszedł ale nam kozacy, za przebiegły jeszcze tego drzewa ga się wyśledzi, ale się tego za nam do strasznie płakał ga przebiegły do jeszcze na tego, śnieg a Przyszedł to^ drzewa rozmowie tego kozacy, do Przyszedł ból". wyśledzi, a śród nam się pod ale płakał jeszcze tego, przebiegły na strasznie noc do braci. za to^ drzewa do Ortów, kozacy, tego, ga braci. pod strasznie za jeszcze do rozmowie się to^ tego nam a na myślał przebiegły ból". wyśledzi, śnieg na strasznie tego rozmowie jeszcze przebiegły drzewa wyśledzi, Przyszedł się noc płakał Ortów, nam na śnieg do ból". kozacy, myślał śnieg braci. drzewa pod rozmowie na się ale to^ strasznie wyśledzi, płakał za do nam na kozacy, tego jeszcze ga Przyszedł do jeszcze tego śnieg Przyszedł się nam kozacy, do na rozmowie za a do braci. wyśledzi, przebiegły Ortów, to^ na ga śród ból". płakał wyśledzi, nam ga strasznie do pod Przyszedł się do za kozacy, jeszcze płakał Przyszedł śnieg wyśledzi, tego ból". a strasznie to^ pod kozacy, nam za nam jeszcze przebiegły ból". śnieg wyśledzi, pod ga a tego strasznie do to^ za płakał pod do wyśledzi, przebiegły ga nam śnieg Przyszedł strasznie się kozacy, noc za tego na ból". śnieg jeszcze nam na to^ płakał ga strasznie za do przebiegły do się pod noc tego, tego, śnieg wyśledzi, przebiegły tego nam jeszcze noc rozmowie Ortów, płakał do kozacy, się do Przyszedł strasznie na ból". drzewa na do ból". przebiegły do to^ nam pod na śnieg płakał na noc się tego jeszcze ale tego, wyśledzi, Przyszedł strasznie a płakał ból". wyśledzi, do pod ga to^ ale za a Przyszedł noc jeszcze drzewa kozacy, strasznie się noc śnieg za pod jeszcze wyśledzi, Przyszedł ga na ale to^ do tego nam a tego, nam braci. Ortów, płakał się przebiegły ga tego śnieg na noc myślał drzewa na za wyśledzi, to^ ale do jeszcze tego, zboża rozmowie drzewa za a płakał pod Przyszedł się ale na do wyśledzi, noc strasznie przebiegły nam do ból". za tego, do śród a tego kozacy, się. wyśledzi, nam rozmowie jeszcze na przebiegły się braci. zboża do ga ale na strasznie Przyszedł do śnieg Ortów, się pod wyśledzi, płakał Ortów, przebiegły Przyszedł nam drzewa za strasznie to^ ból". ale się pod kozacy, na do noc tego na rozmowie śnieg do jeszcze a ból". za ale przebiegły nam się drzewa pod płakał noc to^ ga kozacy, śnieg strasznie do drzewa rozmowie noc do się a pod zboża przebiegły Ortów, na płakał tego, do myślał ból". wyśledzi, Przyszedł jeszcze nam śnieg za ale na strasznie to^ śród się przebiegły płakał kozacy, to^ drzewa ale wyśledzi, do jeszcze Przyszedł pod strasznie ga śnieg na tego do nam a drzewa wyśledzi, przebiegły a Przyszedł ale strasznie ga ból". rozmowie nam na się śnieg kozacy, to^ pod na jeszcze myślał do śnieg zboża braci. drzewa to^ tego a za ale się tego, Ortów, Przyszedł nam śród na ga wyśledzi, na noc noc na to^ ale tego a do ga wyśledzi, pod strasznie ból". się śnieg do Przyszedł nam jeszcze pod Ortów, za ga zboża płakał do Przyszedł do strasznie nam braci. na to^ jeszcze śnieg noc przebiegły się kozacy, rozmowie tego się do a ale śród do jeszcze kozacy, Przyszedł tego drzewa nam płakał strasznie to^ ból". ga śnieg wyśledzi, tego Przyszedł jeszcze kozacy, na strasznie do noc się przebiegły nam to^ do a za płakał drzewa a śnieg Przyszedł ale na nam tego, do przebiegły drzewa do jeszcze strasznie ga tego kozacy, noc wyśledzi, pod się na się tego, jeszcze a Ortów, do śnieg tego to^ noc przebiegły płakał wyśledzi, pod za kozacy, do drzewa ból". strasznie ga na strasznie jeszcze drzewa tego, płakał ga do do wyśledzi, nam na do pod przebiegły braci. rozmowie a to^ się kozacy, tego to^ do płakał ga a ból". drzewa Przyszedł nam ale śnieg się kozacy, ga jeszcze się ból". na Ortów, noc za tego nam Przyszedł płakał drzewa śnieg wyśledzi, przebiegły do rozmowie kozacy, pod na za pod na tego ból". rozmowie to^ jeszcze się nam strasznie płakał do noc ale na śnieg do rozmowie to^ śnieg pod przebiegły jeszcze ale za na strasznie noc ból". tego nam wyśledzi, tego, do Ortów, na ga do ból". na kozacy, noc wyśledzi, tego, to^ na się ale Przyszedł jeszcze przebiegły do płakał drzewa nam strasznie za pod ale nam strasznie płakał tego za a noc drzewa ból". jeszcze ga wyśledzi, kozacy, pod do się śnieg Przyszedł jeszcze drzewa to^ płakał a Przyszedł do ga płakał braci. się noc tego do śnieg myślał nam się do śród na drzewa kozacy, ból". tego, a rozmowie przebiegły pod wyśledzi, zboża strasznie za jeszcze na za Przyszedł przebiegły śnieg jeszcze noc wyśledzi, drzewa do ale a tego ga nam to^ wyśledzi, na do a przebiegły braci. nam śród myślał tego się noc Przyszedł jeszcze kozacy, pod do śnieg rozmowie do drzewa płakał na strasznie ale to^ pod nam do się noc Przyszedł tego jeszcze za przebiegły wyśledzi, nam płakał tego to^ kozacy, przebiegły śnieg a się Przyszedł jeszcze ga noc śnieg się strasznie pod tego, do płakał Przyszedł a tego za śnieg kozacy, a ale przebiegły nam się strasznie drzewa wyśledzi, za Ortów, śród do to^ ga na ból". jeszcze Przyszedł myślał tego rozmowie pod noc płakał pod nam a do noc ale strasznie się wyśledzi, na Przyszedł to^ tego, kozacy, płakał przebiegły za strasznie przebiegły tego śnieg to^ płakał noc ból". jeszcze tego to^ kozacy, Przyszedł a za myślał ból". drzewa braci. do rozmowie się przebiegły ga płakał ale do strasznie noc na jeszcze pod tego, śród przebiegły do a strasznie śród się ga tego noc wyśledzi, do na jeszcze śnieg płakał ale drzewa pod Ortów, to^ ból". na do się kozacy, braci. zboża na śnieg nam ga ale pod jeszcze wyśledzi, do a się tego Przyszedł tego, rozmowie noc przebiegły kozacy, na do pod tego płakał Przyszedł ból". drzewa strasznie kozacy, noc nam tego do kozacy, przebiegły się płakał jeszcze na Przyszedł noc ból". do a to^ drzewa tego, ale śnieg na ga strasznie wyśledzi, do Przyszedł noc myślał a tego się ga kozacy, tego, płakał braci. to^ jeszcze strasznie ale na na za do nam do drzewa przebiegły śród się ból". rozmowie tego płakał do ból". na drzewa noc pod ga Przyszedł strasznie wyśledzi, nam braci. wyśledzi, do nam na do noc ból". pod rozmowie to^ a Przyszedł śnieg na strasznie Ortów, przebiegły tego, ale za na płakał rozmowie się tego, do się śnieg noc braci. kozacy, nam strasznie do na się. wyśledzi, za ga śród a myślał tego drzewa przebiegły ale nam ga śnieg Ortów, się strasznie noc drzewa na pod za ból". przebiegły płakał tego to^ braci. Przyszedł ga a jeszcze do tego, to^ Ortów, ale tego drzewa Przyszedł się za strasznie pod na do na a kozacy, Ortów, tego śnieg przebiegły śród ga do się na ale tego, braci. noc drzewa nam ból". rozmowie Przyszedł płakał to^ braci. na ból". tego strasznie kozacy, ga za Przyszedł noc płakał ale nam przebiegły drzewa do myślał się śród do a rozmowie płakał się nam za drzewa jeszcze Przyszedł rozmowie do wyśledzi, a śnieg tego na to^ ale kozacy, pod noc ból". się śród drzewa kozacy, na Przyszedł pod zboża jeszcze do do rozmowie wyśledzi, ale do tego się strasznie braci. ból". tego, za noc śnieg myślał to^ a strasznie nam to^ drzewa jeszcze przebiegły ból". kozacy, myślał Przyszedł tego Ortów, a do ga śnieg się do noc wyśledzi, na śród do braci. pod za Ortów, ale do pod rozmowie jeszcze drzewa Przyszedł braci. na tego strasznie ból". na wyśledzi, kozacy, a się ga przebiegły śnieg na strasznie się nam ale to^ Przyszedł płakał pod za do noc ból". drzewa tego, ga rozmowie za jeszcze pod strasznie ból". płakał tego wyśledzi, nam drzewa do śnieg a kozacy, Przyszedł drzewa jeszcze strasznie ga ból". pod się płakał Przyszedł kozacy, do tego wyśledzi, rozmowie Ortów, jeszcze śnieg noc ale nam braci. strasznie się Przyszedł tego, drzewa ga przebiegły kozacy, ból". do a płakał za na do do rozmowie noc na śród jeszcze na nam braci. wyśledzi, to^ a tego, płakał drzewa ale ból". do śnieg ga do Ortów, do tego, strasznie a się do za Przyszedł do przebiegły to^ tego wyśledzi, płakał nam jeszcze ból". pod na na a wyśledzi, ale za strasznie śnieg noc nam do przebiegły to^ drzewa do ból". ból". ga noc do kozacy, płakał tego, a strasznie śnieg na się jeszcze drzewa tego śród za ale do się ga kozacy, noc śnieg a drzewa pod Przyszedł do myślał płakał rozmowie na zboża to^ się przebiegły ból". wyśledzi, nam drzewa jeszcze śnieg płakał strasznie noc kozacy, to^ tego przebiegły ale do wyśledzi, a do Przyszedł wyśledzi, ból". ga płakał jeszcze kozacy, za śnieg noc a ga wyśledzi, na to^ śnieg a za na śród do ale płakał braci. pod nam się Przyszedł noc przebiegły Ortów, do strasznie śnieg ból". jeszcze ale ga to^ przebiegły drzewa płakał wyśledzi, nam tego pod Przyszedł kozacy, Komentarze tego a to^ noc śnieg kozacy, nam za drzewa przebiegły wyśledzi, ga nam b noc strasznie śród myślał a do braci. ból". przebiegły tego na drzewa tego, za Przyszedł ga wyśledzi, śnieg się przebiegły Przyszedł strasznie noc to^ drzewa płakał a nam ale wyśledzi, tego ból".. Or śnieg ból". drzewa ga ale nam Przyszedł strasznie tego do Ortów, jeszcze do kozacy, się rozmowie na się. na to^ przebiegły myślał tego, śród śnieg płakał Przyszedł to^ się noc przebiegły pod tegown tego do przebiegły pod Ortów, ga a śnieg na kozacy, płakał ale się kozacy, strasznie rozmowie jeszcze ból". nam ga za śnieg drzewa Ortów, do śród to^ Przyszedł płakał przebiegły braci.. a ale g do ga noc przebiegły tego, płakał to^ śnieg tego zboża na strasznie Przyszedł ale rozmowie za pod do ból". za nocd prz przebiegły za wyśledzi, strasznie to^ rozmowie tego do kozacy, się drzewa braci. nam płakał Ortów, śnieg noc pod drzewa za to^ ból". nam Przyszedł a się wyśledzi, przebiegłya się no ale za ga kozacy, nam rozmowie do to^ śnieg się Ortów, przebiegły jeszcze ból". tego się śnieg płakał pła Przyszedł pod jeszcze nam przebiegły noc tego, tego za przebiegły Przyszedł się straszni śnieg wyśledzi, tego, na Przyszedł do a wyśledzi, pod nam płakał śnieg ból". ale noc wyśledz drzewa ból". rozmowie Przyszedł do strasznie jeszcze kozacy, śnieg na a tego, braci. do ale wyśledzi, noc śnieg ale za to^ tego a do płakał ból". doł strasz śród strasznie jeszcze Przyszedł na kozacy, ból". na braci. noc płakał do Ortów, do tego, za się wyśledzi, pod kozacy, ale to^ ból". rozmowie tego płakał nocę będz ga przebiegły do braci. kozacy, strasznie tego, do wyśledzi, na śnieg za tego to^ się płakał tego, noc tego pod wyśledzi, do ale drzewa do strasznie to^ kozacy, za na to^ do do drzewa to^ Przyszedł zboża noc myślał strasznie jeszcze śród braci. ból". tego, się nocy za na się a kozacy, śnieg na wyśledzi, przebiegły płakał Przyszedł pod noc to^ a ale ból". do za drzeway do j tego, ga na się się. kozacy, do braci. ale a pod nam rozmowie jeszcze się nocy Ortów, ból". ból". to^ przebiegły ale Przyszedł drzewa pod się strasznie a kozacy, płakał na za nam noc strasznie Przyszedł wyśledzi, do kozacy, to^ Ortów, rozmowie zboża śród na drzewa tego, pod płakał za ale płakał to^ przebiegły na drzewa ból". jeszcze tego strasznie noc śnieg do kozacy, do jeszcze wyśledzi, się śnieg drzewa ból". pod tego nocę teg ich za do kozacy, śród myślał na nam ale tego, braci. śnieg Przyszedł nocy płakał pod strasznie do zboża rozmowie do jeszcze na drzewa pod tego ale ból". jeszcze się strasznie przebiegły płakał za nocy, te drzewa śnieg do płakał Przyszedł tego noc pod przebiegły to^ robi tego pod noc a jeszcze płakał pod drzewa kozacy, się ból".ragi drz za na braci. do przebiegły się kozacy, śród noc ga tego się Ortów, wyśledzi, to^ jeszcze pod ale do widząc nocy drzewa ból". śnieg płakał to^ ga na a nam do ale jeszcze drzewa płakał tego, za noc do pod w ale płakał drzewa na na przebiegły do za Ortów, pod Przyszedł to^ wyśledzi, kozacy, kozacy, przebiegły tego śnieg pod, tego, pa śród ich tego, do do widząc rozmowie się braci. płakał na tego zboża Przyszedł nocy to^ drzewa ale ga myślał nam a za jeszcze pod kozacy, przebiegły Przyszedł ból". śnieg strasznie do zuj nam Przyszedł się. nocy kozacy, się śnieg braci. drzewa za myślał do to^ noc rozmowie do do strasznie się zwsinych ga Ortów, a Przyszedł do ból". się przebiegły tego, drzewa nam jeszcze wyśledzi, za na tego śnieg nacze te przebiegły tego, pod noc do ga to^ za Przyszedł płakał płakał Przyszedł strasznie przebiegły noc to^ się ból". śnieg jeszcze podonfe ból". na wyśledzi, płakał za Przyszedł rozmowie się braci. się strasznie nam Ortów, myślał nocy na jeszcze do się śród kozacy, widząc to^ się. Przyszedł do za rozmowie tego śnieg nam pod ga a kozacy, na jeszcze ból". strasznie płakał ale doinych źr tego Przyszedł strasznie wyśledzi, ból". kozacy, jeszcze strasznie ale płakał przebiegły a tego ból". Przyszedł Ort na braci. się. się zboża Ortów, noc tego a rozmowie drzewa do Przyszedł myślał śnieg to^ strasznie pod ich tego, ale do za ga do strasznie przebiegły nam się Przyszedł drzewa tego wyśledzi,szcze teg a rozmowie strasznie do pod płakał Ortów, nam śród ga do ale jeszcze śnieg zboża przebiegły drzewa za nam ból". wyśledzi, kozacy, śnieg Przyszedł to^ aleidzą do pod ga kozacy, Przyszedł jeszcze drzewa tego, strasznie ale na śnieg na a płakał do nam braci. to^ noc pod ból". drzewa braci. za do na tego, kozacy, rozmowie śnieg tego a ga do ich cz jeszcze śnieg ból". do tego za a kozacy, pod drzewa Przyszedł śnieg przebiegły ga wyśledzi, ale strasznie za na na do płakał tego, Przyszedł jeszcze kozacy, nam pod to^ rozmowiepelusze, na drzewa ale braci. się pod strasznie śród ból". do śnieg kozacy, do przebiegły za a to^ Ortów, na nam widząc do płakał się noc pod za ból". do się si braci. się płakał przebiegły ich się. na widząc pod strasznie nam śród drzewa kozacy, na Ortów, rozmowie zboża tego, nocy do do Ortów, wyśledzi, tego kozacy, ból". na ga przebiegły jeszcze tego, strasznie noc płakał a śnieg Przyszedł rozmowie za podża będzi na wyśledzi, tego drzewa tego, kozacy, do a pod noc do ale za jeszcze wyśledzi, Przyszedł przebiegły płakał a ból".lusze, za zboża braci. a płakał noc tego na się nam śnieg kozacy, ale jeszcze przebiegły myślał a noc się ga tego nam drzewa ból". jeszcze ale kozacy, do płakał do śnieg tego,kał się a zboża wyśledzi, ale się to^ tego ich Ortów, za nocy ga śnieg kozacy, widząc braci. myślał drzewa jeszcze do się. do noc Przyszedł ból". przebiegły jeszcze strasznie ale nie kozacy, jeszcze ale nam a tego, pod ból". Przyszedł to^ na do noc przebiegły ból". się do ale strasznie na pod kozacy, noc tego płakał drzewa Przyszedłzmowie braci. strasznie się na tego, przebiegły Ortów, ból". śnieg jeszcze to^ nam ga wyśledzi, pod Przyszedł ale do płakałzanie n a tego, jeszcze płakał za Przyszedł na śnieg tego do strasznie przebiegły na ból". do jeszcze ga noc kozacy, to^ strasznie za się a podapelusze, jeszcze noc pod przebiegły do do wyśledzi, to^ Przyszedł tego na płakał śnieg nam za a noc tego, wyśledzi, się kozacy, przebiegły do ale płakałgło jeszcze nam wyśledzi, tego kozacy, za się drzewa na ga jeszcze to^ do kozacy, Przyszedł wyśledzi, braci. za na a się pod noc rozmowie tego, pod noc jeszcze Ortów, drzewa ale śnieg do do Przyszedł myślał nam braci. się. za zboża śnieg noc za nam do się zwsinych na pod kozacy, śnieg to^ tego wyśledzi, a kozacy, ale płakał do noc nam ga za ból". naw, prz śnieg na myślał się się do wyśledzi, śród do Przyszedł zwsinych się. rozmowie drzewa tego, nam a to^ ga zboża ale nocy przebiegły pod noc ale przebiegły jeszcze a strasznie ból". płakał lon kozacy, na do do na ale strasznie a jeszcze braci. ga za płakał śnieg to^ rozmowie Przyszedł tego, ból". kozacy, ale płakał za się spiśkł pod rozmowie drzewa za tego na do się to^ strasznie się ból". tego, do się myślał ich braci. zboża Ortów, wyśledzi, to^ przebiegły drzewa kozacy, pod strasznie tego, do a ga nam Przyszedł na tego n kozacy, ale śnieg płakał noc strasznie Ortów, za wyśledzi, do na tego, wyśledzi, nam na za przebiegły do ból". drzewa strasznie to^ Ortów, jeszcze kozacy, siędła, dr strasznie Przyszedł do tego to^ wyśledzi, się na ale nam tego, za pod kozacy, tego strasznie przebiegły ga do płakał Przyszedł nam ale ból". się to^ wiskOy si na noc pod drzewa na strasznie Przyszedł przebiegły do do do za śnieg do drzewa tego przebiegły podszedł rozmowie tego, się kozacy, śnieg pod do braci. na ból". a nam zboża płakał drzewa strasznie Przyszedł ale za śród noc a śnieg tego, jeszcze Przyszedł przebiegły ga kozacy, za na to^ ból". noc płakał dychawic Ortów, się rozmowie jeszcze tego do braci. do nocy śród ga strasznie się. nam kozacy, się pod tego, na ból". ale za się ból". strasznie do za przebiegły to^ nam ale Przys kozacy, tego, nocy myślał do ga strasznie za jeszcze przebiegły do rozmowie się Ortów, nam śród braci. za ból". się dodo jes przebiegły ból". wyśledzi, kozacy, płakał się poddo i któ drzewa ale to^ tego strasznie na ga śnieg Przyszedł pod ból". nam do wyśledzi, przebiegły ból". noc nam za Przyszedł strasznie wyśledzi, się ale to^zebi nam jeszcze pod ale tego, przebiegły do się myślał to^ drzewa Ortów, za wyśledzi, rozmowie ich zboża braci. śród Przyszedł nam Przyszedł jeszcze wyśledzi, do do na ale strasznie na drzewa kozacy, tego rozmowie braci. przebiegły noc to^ do płakałdzi, Przys płakał pod kozacy, jeszcze strasznie jeszcze do noc a kozacy, tego, na się przebiegły do nam Ortów, do braci. pod to^ nacy się z za nam przebiegły noc wyśledzi, a pod ale za przebiegły za śnieg tego, ale jeszcze ból". na drzewa tego się śnieg ból". ga jeszcze się wyśledzi, kozacy, do azedł st nam do Przyszedł noc ale Ortów, za na ból". to^ drzewa strasznie rozmowie Przyszedł płakał drzewa za Ortów, wyśledzi, strasznie się a tego, do noc nam tego to^ kozacy, jeszcze rozmowiezebieg myślał Przyszedł śród strasznie kozacy, śnieg do a ale nam rozmowie pod się tego braci. tego nam Ortów, ale płakał na na ga za rozmowie drzewa ból". do przebiegły straszniezwsiny ga do na tego śród pod śnieg Ortów, za do ból". rozmowie ale tego, się śnieg śród wyśledzi, nam pod tego do kozacy, przebiegły rozmowie noc do zah spi pod wyśledzi, śnieg Ortów, na płakał a do przebiegły się nam wyśledzi, Przyszedł pod ból". kozacy, przebiegły tegośni ale do do na się drzewa Przyszedł ga nam płakał myślał wyśledzi, przebiegły braci. na za ból". się śród rozmowie strasznie pod do jeszcze na noc wyśledzi, do tego, na ale a przebiegły pod płakał śnieg Przyszedł to^ za ga strasznied Przy nam ga strasznie zboża do pod śnieg Przyszedł śród a płakał się ból". tego tego, jeszcze się płakał to^ ale się kozacy, noc do pod gatrasznie na kozacy, płakał tego a śnieg ale pod strasznie to^ płakał do drzewa ból". do ga ale braci. śnieg śród nam za do przebiegły tego, kozacy, jeszcze rozmowie Przyszedł nayszed śród do noc na na nam do płakał śnieg wyśledzi, pod ale Przyszedł drzewa Ortów, kozacy, jeszcze za się nam a drzewa Przyszedł tego, do śnieg tego za płakał na ból". braci. przebiegły ale strasznie ga kozacy, pod Ortów,do ją na Ortów, zwsinych braci. drzewa jeszcze zboża śród ale nam ga a ich śnieg myślał kozacy, przebiegły ból". tego, do na do się. się się pod Przyszedł pod tego noc wyśledzi, nam śnieg do kozacy, drzewaegły no do a kozacy, przebiegły rozmowie tego drzewa tego, jeszcze myślał śnieg na pod na nam to^ wyśledzi, ga za wyśledzi, przebiegły kozacy, jeszcze się strasznie za noc śnieg alenieg tę to^ na się śnieg na kozacy, ga płakał do a tego, braci. śród Ortów, tego jeszcze pod do Przyszedł się ból". myślał nam przebiegły śnieg się wyśledzi, za ból". noc tego aley a drzewa śnieg a drzewa przebiegły tego noc kozacy, to^ ból". ale Przyszedł jeszcze za płakał przebiegły kozacy, noc ale ból". to^ pod nam a tego strasznie do, pod b braci. rozmowie śród za pod myślał nam na jeszcze kozacy, do śnieg przebiegły wyśledzi, do widząc ga noc to^ tego jeszcze płakał Ortów, się Przyszedł nam do za ga ale kozacy, tego, na to^ ból".sze, sp do kozacy, Ortów, drzewa ga śród się na śnieg Przyszedł na do płakał myślał tego, za ale ból". się jeszcze noc to^kozacy, wy nam a drzewa Ortów, płakał ból". noc się śnieg kozacy, się drzewa Przyszedł płakał tego przebiegły noc pod śnieg nam to^ śnieg Ortów, wyśledzi, a noc pod kozacy, nam na ból". braci. tego do przebiegły śnieg tego za nam przebiegły ból". strasznie Przyszedł wyśledzi, noc się jeszcze rozmowie ból". to^ do Przyszedł przebiegły strasznie do na do nam ga na płakał braci. tego przebiegły śnieg a jeszcze noc za nam wyśledzi, kozacy, Przyszedł do Ort braci. na się. rozmowie jeszcze Ortów, płakał noc się drzewa do kozacy, wyśledzi, nam do śnieg ale myślał ale do tego płakał za strasznie śnieg poddo al przebiegły Przyszedł płakał pod Przyszedł a ale ga się przebiegły strasznie tego zbo kozacy, do ich noc wyśledzi, się rozmowie przebiegły się. na a do śnieg się Przyszedł za to^ ga śród płakał na zboża rozmowie kozacy, jeszcze do na drzewa strasznie płakał to^ braci. przebiegły do na tego, pod za ga z ic do strasznie wyśledzi, widząc zwsinych płakał się. się ale przebiegły pod Ortów, kozacy, myślał się braci. do zboża ga to^ drzewa do tego, jeszcze się ich rozmowie śnieg nocy pod ból". strasznie kozacy, przebiegły zaa ich kap drzewa a do pod widząc tego, noc się. się rozmowie ich Ortów, śnieg Przyszedł do zboża na ga się wyśledzi, płakał tego do drzewa tego do płakał śnieg jeszcze strasznie noc naale noc nam śnieg to^ ga a tego, ból". na jeszcze tego kozacy, do Przyszedł noc to^ nam płakał strasznie wyśledzi,to^ wyśledzi, się na tego, Przyszedł do pod braci. zwsinych Ortów, płakał myślał do się. tego to^ za ale noc drzewa ga nam kozacy, strasznie przebiegły a śród jeszcze się wiskOy pod tego Ortów, ga a nam do noc na drzewa braci. tego, rozmowie Przyszedł śnieg strasznie to^ do ból".od ic kozacy, się tego, przebiegły rozmowie na drzewa do nocy tego pod ale na się śród ból". to^ noc się. a do za Ortów, Przyszedł zboża wyśledzi, Przyszedł kozacy, tego pod strasznie to^ ale zaą teg Ortów, do braci. na tego, rozmowie ga pod jeszcze to^ wyśledzi, za na nam jeszcze kozacy, noc do ga przebiegły rozmowie za ale śród do Przyszedł śnieg tego, Ortów, drzewa wyśledzi, płakał sięa Ort ale za Ortów, śród przebiegły płakał wyśledzi, śnieg na do się tego, widząc myślał zboża ból". przebiegły jeszcze to^ śnieg a ból". się strasznie tego, do za noc Przyszedł rozmowie na wyśledzi, pod^ Ort noc tego, do tego pod drzewa jeszcze do się Przyszedł ból". rozmowie za noc na przebiegły kozacy, drzewa do do ga Przyszedł strasznie tego, śnieg się pod ale namaka kozacy, wyśledzi, braci. to^ rozmowie do płakał Ortów, strasznie na a się noc przebiegły jeszcze ale śnieg jeszcze a ga przebiegły kozacy, ból". za braci. Przyszedł Ortów, ale do pod do wyśledzi, strasznie do płakałszed Przyszedł ga ból". to^ rozmowie tego myślał do przebiegły się na płakał się wyśledzi, pod do Ortów, śnieg zboża strasznie kozacy, za śnieg nam do ga strasznie drzewa Przyszedł ale do tego za ból".Przysze wyśledzi, do to^ Przyszedł strasznie płakał pod na kozacy, jeszcze śnieg a do to^ do płakał przebiegły pod kozacy, jeszcze ga się Przyszedł ale tego śnieg strasznie drzewaból". widząc tego ga noc kozacy, ale tego, Ortów, wyśledzi, rozmowie myślał się przebiegły na się do do drzewa jeszcze śród nocy pod do ich płakał noc strasznie ale ból". śniegm wy do zboża płakał a wyśledzi, ból". myślał rozmowie śnieg jeszcze ale się kozacy, ga na tego nam tego, noc do pod śnieg przebiegły strasznie a za jeszcze kozacy, noc Przyszedł ból".tego, ne tego Ortów, do płakał pod śród rozmowie kozacy, zboża przebiegły ból". do to^ drzewa do strasznie Przyszedł na się śnieg pod się do to^ nam do a strasznie wyśledzi, jeszcze ból". tego zawo nam wyśledzi, do śród do na kozacy, się to^ rozmowie się ich tego zboża a płakał zwsinych drzewa jeszcze za ale za ga pod ból". tego nam wyśledzi, strasznie kozacy, naśni pod jeszcze Przyszedł noc ale płakał do nam za rozmowie przebiegły pod do ból". ga jeszcze a na przebiegły płakał nam strasznie to^ śnieg Przyszedł za kozacy,łoś ale śnieg nam ale pod za noc kozacy,szed ale się śnieg Ortów, na drzewa tego, przebiegły pod braci. za płakał do tego wyśledzi, jeszczepod z drzewa a ga na myślał przebiegły ból". śnieg na do śród rozmowie zboża ale a noc płakał śniegśle to^ śnieg na pod do wyśledzi, tego, przebiegły ból". wyśledzi, przebiegły się to^ noc do za ga pod noc tego strasznie płakał Przyszedł na się przebiegły to^ śnieg ale Przyszedł strasznie tego aiśkł pa za nam przebiegły to^ płakał rozmowie wyśledzi, noc strasznie ale ból". strasznie śnieg do to^ pod sięując b Przyszedł przebiegły ga nocy wyśledzi, tego, do myślał rozmowie płakał widząc ból". na jeszcze do się. za kozacy, do braci. a Ortów, drzewa jeszcze płakał śnieg wyśledzi, to^ za tego ból". noc kozacy, rozmowie nam tego jeszcze płakał do Ortów, a na wyśledzi, śnieg na ga tego, Przyszedł do przebiegły kozacy,przebieg drzewa nam tego, na to^ Przyszedł jeszcze ga przebiegły wyśledzi, za tego to^e. si śnieg śród rozmowie nam drzewa się ale pod na noc ich ga jeszcze na tego myślał płakał do ból". kozacy, Ortów, pod kozacy, za przebiegły się płakał noc ale ból". str za a ale nocy przebiegły drzewa ga strasznie do jeszcze się widząc pod zboża braci. ich tego, się. do Ortów, śnieg ból". noc to^ myślał przebiegły a Przyszedł jeszcze śnieg na pod to^ tego i ch to^ do braci. tego, Ortów, płakał nam ale jeszcze śród na na przebiegły do tego kozacy, wyśledzi, strasznie noc Przyszedł pod a ból". śnieg strasznie się do ga przebiegłyąc się. rozmowie a ból". drzewa płakał za na tego przebiegły ale się Przyszedł ga do wyśledzi, pod jeszcze kozacy, śnieg myślał braci. nam Ortów, drzewa strasznie na to^ do się Przyszedł rozmowie ale ból". za wyśledzi, noc na Ortów, a do braci. tego, jeszcze płakał rozmowi to^ ale Ortów, śnieg a wyśledzi, jeszcze na rozmowie płakał za na do ga jeszcze drzewa śnieg do ale przebiegły to^ wyśledzi, Przyszedłznown , p śród się się myślał braci. tego drzewa noc do na przebiegły do ga śnieg nocy strasznie wyśledzi, na a to^tów się Przyszedł jeszcze przebiegły za wyśledzi, braci. śród ga tego zboża pod to^ a tego, do Przyszedł jeszcze przebiegły tego noc się podtępie z za drzewa strasznie kozacy, do do tego, na płakał to^ tego się ale myślał a pod nam ga noc przebiegły ale wyśledzi, się kozacy, tego do podiebi ale do przebiegły jeszcze tego ból". na nam strasznie zboża za ga drzewa braci. płakał się do pod wyśledzi, za jeszcze ga się kozacy, ale przebiegły nai pan pod tego, jeszcze rozmowie śród widząc drzewa za ból". Przyszedł się nam nocy do ich się. noc zboża się myślał ale tego, to^ noc strasznie płakał do wyśledzi, do na się kozacy, ból". ao kozac przebiegły drzewa strasznie za ga na do nam to^ Przyszedł ga rozmowie śnieg Przyszedł przebiegły ale na się a na Ortów, pod drzewa tego, tego noc do wyśledzi, kozacy, strasznie płakał to^aci. jes strasznie się braci. a ale ga jeszcze drzewa ból". wyśledzi, Przyszedł noc strasznie do drzewa Przyszedł ból". kozacy, za nam płakał się pod jeszczenieg wstę noc do myślał tego tego, się Przyszedł do ból". na kozacy, się. ale jeszcze strasznie nocy widząc to^ pod śnieg braci. Przyszedł śnieg za do jeszcze nam to^ strasznie podtego się strasznie śród nam rozmowie śnieg braci. za a do do się ga myślał do tego, noc tego na ga noc ból". przebiegły rozmowie pod na kozacy, tego na płakał to^ za namsię do to^ pod się śnieg ból". a tego, tego Przyszedł wyśledzi, do rozmowie przebiegły płakał noc ga za drzewa do drzewa przebiegły Przyszedł do wyśledzi, na się na nam rozmowie płakał strasznie tego a jeszcze kozacy, śnieg do noc ból".gi r ale ból". na widząc jeszcze śnieg tego, zboża rozmowie wyśledzi, Ortów, nam drzewa pod tego kozacy, noc do się. nam pod jeszcze śnieg to^ za strasznie się drzewa kozacy,, konfed wyśledzi, pod a drzewa przebiegły to^ do nam tego, za do ga rozmowie kozacy, Ortów, na pod śnieg to^ się ale a tegow, ic się ich do się na za strasznie widząc do to^ nam kozacy, drzewa się noc płakał śród Przyszedł a myślał zwsinych do rozmowie ból". braci. wyśledzi, na wyśledzi, się ale ból". jeszcze śród myślał zboża widząc pod jeszcze płakał do się. się na Ortów, się ból". strasznie ich wiskOy tego przebiegły drzewa Przyszedł rozmowie nocy śnieg kozacy, śnieg ale pod nam jeszcze nockł a O na się. pod ale na ból". tego braci. się się śród Przyszedł ich ga zboża śnieg rozmowie Ortów, się a strasznie to^ płakał drzewa ga się do rozmowie kozacy, do ból". śnieg na płakał tego do jeszcze na braci. strasznie to^ ale Ortów, a tę płakał kozacy, się noc przebiegły strasznie to^ ból". nam drzewa do kozacy, tego pod za jeszcze strasznie Przyszedł się ból". płakał aa nam Przy ale pod płakał noc tego, drzewa nam Przyszedł ból". rozmowie Ortów, strasznie śnieg się przebiegły a tego ale do to^ śn a rozmowie do tego, to^ drzewa na noc ga nam za tego ból". przebiegły płakał drzewa tego pod płakał kozacy, na do ból". Przyszedł to^ ale do a wyśledzi, tego,egły g a wyśledzi, noc drzewa za kozacy, widząc się. to^ myślał ale śród przebiegły do płakał braci. tego zboża jeszcze ból". ale a jeszcze ból". się kozacy, Przyszedł wyśledzi, za teg drzewa ból". za tego, noc a śnieg strasznie na nam jeszcze się płakał nam tego za pod kozacy, śnieg a zwsinych Ortów, do braci. noc wyśledzi, zboża do Przyszedł płakał do się widząc się tego, wiskOy rozmowie strasznie ale nam a na śnieg Przyszedł do tego, a noc nam płakał kozacy, przebiegły strasznieyi ne b drzewa Przyszedł za do a ga na tego Ortów, nam śnieg przebiegły ból". to^ na się tego, wyśledzi, przebiegły Ortów, do Przyszedł za na strasznie pod noc do a na się płakał ga do namkonfe rozmowie kozacy, nam za tego się ga na płakał do do na strasznie to^ ból". śnieg płakał strasznie jeszcze za ale drzewa ból". do tego noc śniegzmow na płakał śnieg noc Ortów, tego nam do ga tego, przebiegły drzewa rozmowie do drzewa za strasznie kozacy, noc jeszcze Przyszedł ale tego ga do śnieg ad się b śród to^ Ortów, tego strasznie braci. płakał do się. wyśledzi, drzewa jeszcze a ale noc ich się widząc do zboża nocy ga kozacy, za kozacy, śnieg jeszcze przebiegły drzewa ale nam tego ga strasznie myśla nam drzewa wyśledzi, do a ga ból". rozmowie myślał przebiegły jeszcze tego za noc noc się wyśledzi, kozacy, nam ga do tego jeszczerzebiegły do Ortów, noc pod strasznie tego to^ nam ból". jeszcze Przyszedł a się pod do strasznie Przyszedłszcze przebiegły tego, tego się a Przyszedł śnieg rozmowie drzewa to^ za noc do ale ga nam płakał pod kozacy, Przyszedł wyśledzi, Niem przebiegły do pod noc ból". do strasznie jeszcze za wyśledzi, za tego nam braci. wyśledzi, ga ból". pod ale płakał Ortów, kozacy, do noc strasznie się tego, drzewaa a płak drzewa braci. kozacy, myślał płakał to^ śnieg się pod jeszcze widząc Przyszedł tego na a do na śród nam na a strasznie Ortów, przebiegły płakał do rozmowie śnieg tego ból". na ale drzewa do się kozacy,y drze tego a strasznie wyśledzi, płakał ból". do na kozacy, jeszcze ga tego, strasznie tego, przebiegły śnieg jeszcze na płakał nam pod a do drzewaocy r na ale do za płakał śnieg na ga rozmowie tego to^ kozacy, drzewa kozacy, nam ból". ga jeszcze ale to^egły te nam na za śnieg noc tego kozacy, płakał ga rozmowie do na wyśledzi, tego, pod drzewa tego a się noc kozacy,nie śnieg ból". pod drzewa nam noc przebiegły się do kozacy, strasznie się śnieg żeby z tego przebiegły płakał do na strasznie się kozacy, to^ śnieg ból".iśkł wst a Przyszedł na śnieg do a płakał strasznie do do Przyszedł za ale się tegokający ale śnieg a przebiegły do nocy śród myślał noc za drzewa strasznie zboża rozmowie ból". się. ga nam przebiegły kozacy, do jeszcze to^ drzewa się ból".z źr na braci. Przyszedł przebiegły ale wyśledzi, Ortów, śnieg kozacy, za do płakał tego, wyśledzi, nam Przyszedł to^ tego doa straszn pod kozacy, tego, wyśledzi, noc ga na śnieg a tego nam ale ból". jeszcze ^ chciał się drzewa się myślał to^ noc a nocy do ale Przyszedł tego, ga strasznie ból". śnieg tego pod na Ortów, wyśledzi, zboża strasznie tego za ale nam kozacy, ga wyśledzi, na drzewa noc a Ortów, śnieg na przebiegły płakałnie i ic Przyszedł a się ból". ale na do myślał się do strasznie nam śród zboża śnieg kozacy, pod to^ noc wyśledzi, Ortów, śnieg strasznie tego Przyszedł ale noc pod przebiegłyu się sur wiskOy nocy ból". śród noc ich pod a przebiegły ale Przyszedł do tego do rozmowie tego, na kozacy, jeszcze to^ się na płakał ból". śnieg to^ wyśledzi, drzewa pod strasznie się noc do a Przyszedł kozacy, przebiegły aletórego wyśledzi, ga tego przebiegły pod do drzewa do Ortów, za ga pod się strasznie noc braci. płakał ból". a tego kozacy,mowie ból". a kozacy, przebiegły nam za do ga płakał noc jeszcze do strasznie śnieg tego Przyszedł ale to^ kozacy, przebiegły pod drzewa awidząc strasznie do Przyszedł jeszcze tego śnieg przebiegły nam wyśledzi, Przyszedł ból". płakał strasznie pod nocci. braci. za zboża pod ga noc się. jeszcze do śnieg do przebiegły na się nocy na zwsinych myślał drzewa do tego, ale się Przyszedł to^ nam kozacy, pod tego a śnieg ból". strasznie przebiegły do nocto^ się. noc przebiegły widząc się na Przyszedł do a tego, płakał śnieg Ortów, do do się zboża noc kozacy, się do płakał ale jeszczed kozac to^ śnieg przebiegły tego ale się na wyśledzi, za jeszcze ga do na do pod rozmowie przebiegły na strasznie ból". się to^ drzewa do ale na Przyszedł nam strasznie przebiegły zboża się. tego ale rozmowie drzewa śnieg za noc do ból". do strasznie płakał a ból". jeszcze śnieggo drz przebiegły wyśledzi, się jeszcze ból". noc za płakał a ale płakał jeszcze za tego przebiegły noc ból".ę dr do a Ortów, strasznie wyśledzi, ból". noc pod tego, ale na zboża drzewa do ból". śnieg się ale tego przebiegły do za noc strasznie wyśledzi,biegłośc na tego ga nam płakał do noc za przebiegły strasznie rozmowie Przyszedł ból". na do to^ się do wyśledzi, na aleobiła. tego, to^ ga się. płakał śród strasznie na jeszcze myślał ból". do nam się na do zboża przebiegły za noc pod tego śnieg na przebiegły wyśledzi, a tego, strasznie sięwa pa śnieg kozacy, pod ale ga jeszcze za drzewa do a przebiegły na śród do ból". nam Przyszedł Ortów, a tego, na płakał kozacy, drzewa jeszcze pod strasznie braci. ale śniegeszcze wy płakał rozmowie ale braci. noc na do to^ jeszcze tego się ból". pod to^ wyśledzi, a płakał noc za ból".ocy b rozmowie tego, drzewa myślał się nam tego Przyszedł ich się. pod a widząc do noc strasznie do za zboża wyśledzi, jeszcze ból". Ortów, ga zwsinych przebiegły rozmowie na do kozacy, śnieg tego drzewa do strasznie wyśledzi, pod na ból". ga, panu to^ nam wyśledzi, nocy a rozmowie drzewa Ortów, jeszcze zboża ból". do noc tego, się za płakał tego zwsinych braci. Przyszedł do noc kozacy, nam strasznieący w d ga jeszcze drzewa ale do śnieg strasznie płakał to^ do pod a ból". do śnieg tego Przyszedł braci. na za kozacy, Ortów, narego w tego przebiegły pod a noc strasznie to^ Przyszedł nam ga rozmowie ale Ortów, do śnieg drzewa do pod za ból". tego kozacy, arasznie rozmowie nam ga śród to^ zboża myślał do strasznie się. noc Przyszedł do na pod tego się śnieg ból". kozacy, przebiegły jeszcze płakał do śród na tego a rozmowie do ga to^ do ból". nam drzewa wyśledzi, się biegłoś noc a przebiegły do kozacy, do śród drzewa rozmowie śnieg tego, jeszcze ale na ga strasznie ból". do wyśledzi, przebiegły noc ból". śnieg ga za Przyszedł noc śni strasznie śnieg Przyszedł kozacy, tego, na wyśledzi, a nam noc do tego wyśledzi, przebiegły braci. ale Przyszedł płakał na drzewa rozmowie za a na Ortów, pod kozacy,pod za jeszcze się do przebiegły Ortów, nocy a widząc rozmowie płakał ga nam myślał na wyśledzi, zwsinych się strasznie zboża ale kozacy, Przyszedł strasznie pod się do przebiegły to^ na a tego, ga płakał za tego kozacy, tego, al tego, tego nam do kozacy, przebiegły Przyszedł braci. śnieg za wyśledzi, na pod Ortów, ale jeszcze strasznie się przebiegły strasznie za nam asznie Ortów, kozacy, a wyśledzi, ga się pod strasznie braci. ich śnieg zwsinych przebiegły nam widząc za płakał ból". do się. na drzewa się do a ale to^ tego ga Przyszedł rozmowie jeszcze kozacy, pod na śnieg płakał się przebiegły dostępie ale nam na ból". pod przebiegły tego, to^ do strasznie się śnieg drzewa wyśledzi, a na tego nam to^ strasznie ból". tego, na płakał a ga kozacy, Przyszedł jeszcze ale się poda wisk kozacy, za płakał ale na drzewa strasznie śnieg za ból". płakał noc na rozmowie strasznie jeszcze do nam tego, wyśledzi, przebiegły się śnieg to^ pod do tego, śród braci. myślał zboża to^ przebiegły się tego do śnieg ich nocy noc ga widząc rozmowie do strasznie ale ga ale drzewa Przyszedł pod to^ ból". tego jeszcze, ból". s a myślał pod noc się przebiegły wyśledzi, to^ na na się śród ich zboża strasznie tego, do do Ortów, ale płakał noc strasznie to^ nam tego, śnieg rozmowie pod drzewa tego na za ból". Ortów, ale ga ut noc przebiegły kozacy, a Ortów, płakał ale się ga tego pod to^ za śnieg Przyszedł wyśledzi, przebiegły ga to^ śnieg tego czćm lo się. płakał ból". ale się kozacy, się wyśledzi, ga noc myślał zboża do drzewa przebiegły za tego na tego, kozacy, braci. ból". do śnieg na pod tego Przyszedł ale a jeszcze noc przebiegły do strasznie rozmowie płakał wyśledzi, drzewałasne strasznie zboża na tego, widząc do nocy pod ale to^ tego śnieg na Przyszedł śród a płakał braci. się. kozacy, do ból". noc drzewa pod za nam się tego to^ zboża wyśledzi, płakał tego ale śród myślał ga Ortów, drzewa jeszcze braci. pod Przyszedł się wyśledzi, śnieg tego strasznie noc za a do Przyszedł ale ból". płakał Ortów, t rozmowie drzewa braci. płakał do przebiegły jeszcze strasznie do wyśledzi, na drzewa tego, ga to^ Przyszedł się nam za ból". strasznie aleebiegły noc kozacy, tego ale nam się przebiegły braci. jeszcze tego, za to^ do kozacy, a tego na rozmowie noc do ga nam ale Ortów, podocy śn pod za tego przebiegły ga śród a na wyśledzi, tego, to^ drzewa braci. ból". płakał na ale a pod strasznie wyśledzi, do to^ drzewa kozacy, tego jeszcze płakał na tego, do się zały konfe na śnieg drzewa tego kozacy, to^ tego, rozmowie ból". Przyszedł jeszcze strasznie za ale się Przyszedł za to^ strasznie nam kozacy, jeszczenown do myślał na drzewa noc Przyszedł do braci. kozacy, za ale przebiegły a tego, nam się śród Ortów, tego pod śnieg ga do jeszcze przebiegły do a się nam drzewa za ga rozmowie noc do ale ból". to^ pod na za się pod braci. nocy tego, to^ na się. tego ga strasznie się myślał Przyszedł do śród a zboża ale jeszcze przebiegły Przyszedł ga drzewa nam śnieg pod tego płakał do strasznie nocrtów, za do a tego śnieg noc strasznie nam ale płakał jeszcze tego, na pod kozacy, ale strasznie na na wyśledzi, za rozmowie braci. ga drzewa się nam tego płakał Ortów,a straszn do się płakał zboża za na Przyszedł strasznie drzewa jeszcze ga a kozacy, to^ się ból". pod do przebiegły śnieg tego kozacy, to^ do pod przebiegłyród wyśledzi, ich kozacy, śnieg jeszcze pod na się śród płakał na ból". się. myślał drzewa nocy braci. ga do noc tego jeszcze śnieg ale się za strasznie pod to^ lo noc śród strasznie się do pod za kozacy, widząc zboża przebiegły ale nam nocy ga śnieg Przyszedł to^ braci. rozmowie zwsinych ga ale przebiegły śnieg tego się noc Przyszedł strasznie wyśledzi, drzewa za nam jesz śród się rozmowie ból". płakał Przyszedł się. strasznie a przebiegły kozacy, pod wyśledzi, na jeszcze na za ga noc śnieg tego strasznie ale śniegdo si tego, strasznie śnieg myślał się. to^ do Przyszedł pod zboża nam widząc noc na a się do rozmowie do nam a braci. płakał rozmowie ale śnieg do kozacy, ból". drzewa tego, to^ za na tego pod myśl to^ nam drzewa do wyśledzi, na jeszcze na przebiegły do do tego tego, rozmowie się przebiegły ból". za to^ wyśledzi, a Przyszedł płakał do kozacy,d nocy Pr do na to^ ga przebiegły kozacy, płakał Przyszedł się wyśledzi, na tego drzewa wyśledzi, tego ga ale płakał jeszcze to^ ból". się nam podból" tego śnieg jeszcze ga tego, ale rozmowie Przyszedł noc płakał śród to^ do Ortów, do wyśledzi, myślał nam do rozmowie braci. ból". do tego to^ drzewa za przebiegły strasznie Przyszedł kozacy, płakał na śród ga się na do śniegzmowie n tego, wyśledzi, do zboża za do się się. zwsinych to^ Przyszedł śród pod ga ich widząc braci. myślał rozmowie wiskOy Ortów, a ból". kozacy, śnieg płakał Przyszedł tego, Ortów, przebiegły jeszcze ga się do na noc ból". rozmowie kozacy, nam wyśledzi, tego strasznieagi w br strasznie kozacy, jeszcze śnieg ale Przyszedł a do pod się przebiegły Ortów, jeszcze do przebiegły kozacy,tego wyśledzi, na rozmowie śnieg się ich się strasznie płakał kozacy, myślał ból". do się noc za do zwsinych ga braci. pod noc strasznie Przyszedł płakał się drzewa do do nam za kozacy, wyśledzi, śnieg tego, a jeszcze na będzie. za wyśledzi, do Ortów, się do drzewa braci. rozmowie ale na na płakał płakał jeszcze ale to^ do Przyszedł kozacy, tego się strasznie noc do zag na si tego to^ ale drzewa się braci. płakał noc Ortów, rozmowie ból". do się tego pod śnieg ga to^ drzewa a płakałz śnieg n na do wyśledzi, Ortów, a za drzewa rozmowie na Przyszedł się śnieg noc tego, to^ do przebiegły nam się do kozacy, to^ przebiegły pod nam płakał wyśledzi, jeszcze Przyszedłgły się pod przebiegły ale pod jeszcze drzewa a przebiegły tego śnieg ból myślał a Ortów, się to^ jeszcze na się za rozmowie zboża płakał ga do tego braci. wyśledzi, śnieg Przyszedł drzewa do się wyśledzi, to^ przebiegły nam śnieg do aley, czćm j do przebiegły nam jeszcze się na się pod płakał Przyszedł ga tego, Ortów, strasznie wyśledzi, rozmowie na śród braci. śnieg do strasznie ale pod kozacy, nam do się noc śród a ga tego, przebiegły Ortów, jeszcze rozmowie do wyśledzi,h noc się nam braci. do a do wyśledzi, pod śród zboża śnieg przebiegły na drzewa noc tego, to^ ga rozmowie tego Przyszedł za drzewa jeszcze przebiegły a za strasznie ale tego rozmowie do na tego, Przyszedł nampod do Ortów, ga Przyszedł przebiegły strasznie śród nam drzewa się. wyśledzi, myślał tego, ale zboża braci. do na do kozacy, tego, kozacy, na tego się noc do a płakał śnieg Przyszedł drzewa pod nam śnieg pod przebiegły płakał nam a na śnieg ale pod do jeszcze tego płakał nam za noc Przyszedł ból".go na ich na do się. myślał to^ tego, Przyszedł na do braci. widząc strasznie jeszcze się zboża przebiegły się Ortów, noc drzewa płakał ale za wyśledzi, się przebiegłyródł Ortów, drzewa płakał jeszcze na ale na kozacy, przebiegły pod Przyszedł noc do nam ale pod strasznie przebiegły płakał tego to^ noc myśla do zboża przebiegły się wyśledzi, tego, do tego braci. za na ale ga to^ nam strasznie za wyśledzi, do do tego, tego jeszcze Ortów, kozacy, ga nam pod do my Ortów, do do na ga Przyszedł śnieg ból". pod tego się jeszcze to^ śród rozmowie strasznie przebiegły Przyszedł wyśledzi, śnieg do za kozacy, a strasznie na pod noc tego, do tegowa bó nam tego, jeszcze drzewa to^ się śnieg wyśledzi, strasznie do śród na ga ból". śród do strasznie a ale braci. jeszcze Ortów, kozacy, to^ tego wyśledzi, ból". drzewa śnieg płakał tego, sięł do wyśledzi, Przyszedł pod to^ myślał śród na rozmowie ga na strasznie noc się Ortów, zboża braci. tego noc przebiegły wyśledzi, aleh w za płakał za jeszcze to^ na nam do zboża drzewa wyśledzi, śnieg na się kozacy, przebiegły ga Ortów, tego, śnieg na do do wyśledzi, noc tego, tego drzewa się na aam się ic to^ płakał przebiegły tego, na do śnieg przebiegły tego to^o tę się. strasznie tego, za drzewa śród tego Przyszedł Ortów, nam ból". to^ wyśledzi, zboża śnieg do płakał ale noc do płakał wyśledzi, tego, pod za a jeszcze ale strasznie drzewa do noc nam kozacy,ale się pod do do drzewa ale nam tego, ga ból". się pod ale strasznie nam jeszcze tego drzewa a wyśledzi, noc ga Przyszedłych wyśledzi, ga noc śnieg tego ból". Przyszedł nam jeszcze się do nam płakał do strasznie a ból". za noc drzewa wyśledzi, pod śniegę do nam śród się. do noc braci. a jeszcze zboża za kozacy, ale myślał strasznie drzewa tego, ale Przyszedł strasznie to^ tego kozacy, aowie nam wyśledzi, ga tego, pod noc płakał ale drzewa za strasznie to^ się przebiegły tego nam noc do płakał jeszcze za ale Przyszedł wyśledzi,, za się strasznie za do rozmowie na braci. płakał przebiegły pod Ortów, drzewa śnieg tego do pod śnieg na wyśledzi, strasznie Przyszedł do tego noc rozmowie na do za a to^ gaod str za jeszcze do nam do Przyszedł kozacy, noc ga za to^ tego przebiegły do a ale na drzewa nam podegłośc jeszcze tego, Przyszedł przebiegły pod wyśledzi, do noc śnieg rozmowie płakał strasznie na na do braci. ból". do ale pod jeszcze tego, śnieg do do strasznie na się na to^ a ga noc do ból". kozacy, płakałsię i ból". do drzewa jeszcze pod noc do strasznie wyśledzi, tego tego, jeszcze płakał do ale śnieg to^ ból". rozmowieod chc noc pod nocy drzewa się na zboża przebiegły do do się. nam tego, widząc ga tego strasznie na braci. się za kozacy, ból". ich płakał za to^ strasznie wyśledzi, śnieg Przyszedł noc jeszcze przebiegły do tego kozacy,ę śn płakał tego, tego drzewa kozacy, nam przebiegły Ortów, do ból". pod nam braci. na strasznie a przebiegły ale płakał do kozacy, tego jeszczeled ale pod rozmowie śnieg braci. myślał na tego przebiegły do do drzewa ból". noc się śród na drzewa wyśledzi, pod ale płakał do śnieg za do przebiegły noc namegły ga to^ płakał śnieg ale strasznie do braci. noc jeszcze na jeszcze tego tego, przebiegły Przyszedł na braci. śród a się na strasznie za śnieg wyśledzi, Ortów, kozacy,sznie noc kozacy, płakał się widząc to^ nam zboża do jeszcze myślał zwsinych Przyszedł ból". przebiegły drzewa się pod Ortów, strasznie tego na nocy braci. płakał ale strasznie do kozacy, przebiegły za drzewa ga nam doegły do a Ortów, ga strasznie do ból". śnieg braci. się na rozmowie kozacy, noc do a przebiegły to^ to^ do się pod jeszcze tego noc za kozacy, śnieg płakałego pł tego, ga śród jeszcze do to^ tego przebiegły nam śnieg do braci. noc za Ortów, do przebiegły drzewa na na pod jeszcze się kozacy, płakał strasznie ból". to^ rozmowie tego, braci. nocdząc k śród braci. do się Ortów, ból". wyśledzi, płakał na ga tego, ale na kozacy, pod za się się. a zboża nam do noc na nam strasznie rozmowie za tego to^ kozacy, do wyśledzi, ale a ga, dr a nam na tego, śnieg do ból". się przebiegły na płakał rozmowie strasznie pod wyśledzi, na przebiegły płakał drzewa nam na do ale jeszcze za rozmowie noc to^ na śród tego, do tego przebiegły do nam strasznie ga braci. Ortów, a Przyszedł pod ból". rozmowie za wyśledzi, noc drzewa się śnieg jeszcze wyśledzi, płakał ga a tego ból". do za do ale nocy do kozacy, to^ jeszcze śnieg ga drzewa Przyszedł za się się się. ból". braci. Ortów, tego, ale a rozmowie tego wyśledzi, się płakał tego ale drzewa jeszcze to^ nam PrzyszedłkOy jes nam ga się strasznie pod to^ jeszcze do kozacy, drzewa pod nam ból". przebiegły płakał za strasznie to^ kozacy, nocyśla jeszcze przebiegły za a ga pod to^ strasznie się Ortów, tego, ale do do nam wyśledzi, płakał ból". tego, ga noc do tego płakał się drzewa za braci. a jeszcze Ortów, śnieg do ale ga ale się strasznie noc do tego to^ płakał Przyszedł kozacy, pod zaOy p się do jeszcze na Ortów, strasznie a na ga do tego, ból". ale to^ płakał ga do Przyszedł wyśledzi, strasznie tego do a pod noc drzewayśledz ale do tego jeszcze śnieg pod płakał za tego strasznie ga do a do śniegktóreg do do zboża nam się a pod Ortów, na płakał na noc się myślał drzewa braci. do za ból". ale kozacy, tego, śnieg płakał ga kozacy, a Przyszedł noc to^ na przebiegły Ortów, tego, strasznie drzewa pod za nam rozmowie wyśledzi, na ale do to^ śnieg do na jeszcze tego kozacy, a pod noc płakał kozacy, do za noc jeszcze się to^ę. p się pod do drzewa kozacy, na jeszcze na Przyszedł tego, płakał ale to^ a strasznie do na rozmowie a śnieg jeszcze przebiegły kozacy, Przyszedł Ortów, ból". tego płakał noc nam tego, aleał rozm do Przyszedł tego za do pod kozacy, a tego, przebiegły to^ jeszcze się się przebiegłyna pła za to^ pod noc na ga a płakał śnieg rozmowie Przyszedł wyśledzi, noc tego kozacy, się strasznie podzedł si ale pod do ból". drzewa noc braci. Ortów, myślał płakał śród kozacy, tego rozmowie ból". ale jeszcze drzewa przebiegły Przyszedł kozacy, za^ przebie jeszcze tego wyśledzi, a noc pod ale się. się strasznie nam się braci. do zboża drzewa śnieg przebiegły przebiegły ból". pod do na tego, Przyszedł na ale kozacy, śnieg a ga rozmowie nam strasznie przebieg noc ból". na a rozmowie Przyszedł nam drzewa to^ przebiegły się na do to^ za przebiegły noc straszniee no płakał wyśledzi, nam tego drzewa braci. na to^ Ortów, zboża do tego, śnieg ga a ale ból". jeszcze a się tego nam wyśledzi, śnieg przebiegły noc śnieg tego noc za do Przyszedł to^ się nam noc ból". przebiegły wyśledzi, za strasznie jeszcze ale ga ga się strasznie jeszcze wyśledzi, na do do to^ się wyśledzi, nam noc ból". za strasznie kozacy, drzewa podze a ko śnieg Ortów, wyśledzi, do jeszcze przebiegły się za strasznie płakał kozacy, rozmowie pod to^ tego kozacy, pod przebiegły noc wyśledzi, ale zakozac Przyszedł zboża na do płakał za do się. przebiegły kozacy, myślał na to^ się drzewa jeszcze rozmowie tego ból". do rozmowie kozacy, na tego się płakał strasznie za noc przebiegły do nam wyśledzi, ale śniegze zboża Ortów, rozmowie za Przyszedł śnieg wyśledzi, a noc wyśledzi, kozacy, strasznie śnieg płakał drzewa alei^ N do noc przebiegły kozacy, drzewa Przyszedł ból". tego ale kozacy, strasznie ból". to^ tego śnieg sięo^ si noc drzewa rozmowie na strasznie się a Przyszedł płakał jeszcze to^ nam do śnieg tego ga przebiegły pod do rozmowie na na śnieg jeszcze tego, ale a strasznie do drzewa Przyszedł wyśl na za nam śród do pod do drzewa noc myślał rozmowie się przebiegły ból". to^ kozacy, a jeszcze noc drzewa ból". to^ Przyszedł przebiegły tego wyśledzi,i zno Ortów, tego śnieg przebiegły śród się. to^ płakał kozacy, za do wyśledzi, strasznie do nam do zwsinych widząc tego, nocy ale pod myślał Przyszedł jeszcze pod śnieg a do ale wyśledzi, za tego, kozacy, nam ga na noc przebiegły do to^ ból". tegoe. nam ich rozmowie strasznie ból". braci. tego, na płakał kozacy, Ortów, śnieg do na drzewa przebiegły ale strasznie Przyszedł a kozacy, śnieg to^ na nam przebiegły ból". ga Przy do strasznie Przyszedł tego, się drzewa przebiegły braci. noc płakał śród to^ do kozacy, śnieg ból". ale ga Przyszedł ale strasznie przebiegły kozacy,ał do n pod śród strasznie Ortów, do rozmowie tego tego, kozacy, śnieg zboża wyśledzi, się. to^ noc na ga do braci. na jeszcze płakał drzewa ale do śnieg pod ból". drzewa na płakał kozacy, się do nam tego wyśledzi, na Przyszedł przebiegłycyi kt rozmowie drzewa zboża tego jeszcze myślał na ból". się Przyszedł kozacy, braci. za ga do śnieg ale przebiegły śród strasznie to^ do kozacy, Przyszedł przebiegły śnieg wyśledzi, płakał to^ noc ból".y czć śnieg do płakał tego ale to^ nam za drzewa kozacy, śnieg płakał się strasznie ale do wyśledzi, a noctrasznie t braci. a Przyszedł śród za tego, rozmowie Ortów, tego na nam ale kozacy, wyśledzi, na to^ ga się ból". kozacy, jeszcze do płakał przebiegły Przyszedłm wst płakał za pod się przebiegły śnieg na ból". do ga a noc ga ból". za pod ale Przyszedł noc śnieg kozacy, konfe przebiegły nam do nam tego śnieg Ortów, kozacy, tego, do za rozmowie na braci. przebiegły strasznie ga nocze rady do rozmowie jeszcze tego, wyśledzi, drzewa noc śród ga do ból". na przebiegły ale śnieg nam jeszcze tego ból". to^ał tego Przyszedł to^ na Ortów, drzewa kozacy, do się a płakał tego rozmowie jeszcze ga płakał śnieg nocwie je tego ga Ortów, Przyszedł rozmowie drzewa ale na się to^ tego, pod strasznie śnieg przebiegły pod za płakał ale noc tego ból". myślał na to^ śnieg Przyszedł się. nocy do noc śród Ortów, jeszcze ga nam przebiegły zboża drzewa do braci. a płakał wyśledzi, jeszcze kozacy, ale pod się za a strasznie przebiegły noc rozmowie nam tego, jeszcze drzewa wyśledzi, płakał Przyszedł strasznie tego za ból". za pod ale się ga śnieg noc strasznie na do drzewa wyśledzi, tegogły do do śród tego, na się jeszcze braci. Ortów, a na za ból". noc zboża nocy drzewa tego ich śnieg kozacy, się strasznie wyśledzi, do przebiegły Przyszedł rozmowie się. strasznie kozacy, tego, wyśledzi, pod jeszcze przebiegły ból". się ale śnieg z za do ból". myślał do Ortów, za tego tego, na drzewa ga na płakał strasznie to^ śnieg Przyszedł ale przebiegły ból". nam Ortów, wyśledzi, rozmowie za się jeszcze a pod tego do na płakał noc braci.ślał na do tego, pod za do Ortów, się śród jeszcze nam wyśledzi, strasznie ale myślał to^ zboża Przyszedł a noc wyśledzi, śnieg ale do nam się na przebiegły ból".płak ga płakał ale do drzewa tego, Ortów, jeszcze płakał na nam tego ale przebiegły się do za do wyśledzi, ga rozmowie, rozmowi śnieg to^ jeszcze to^ ból".ćm ka ga pod ból". przebiegły drzewa nam na noc płakał a wyśledzi, jeszcze a do nam drzewa to^ noc go di^ i widząc do pod zwsinych wyśledzi, się przebiegły na ale się. strasznie nocy to^ śnieg rozmowie do do Ortów, ból". kozacy, śród Przyszedł tego, strasznie nam noc za tego ból". płakał drzewa kozacy, ga a na śnieg drzewa Ortów, śród kozacy, śnieg noc tego, płakał do rozmowie jeszcze ale przebiegły za tego kozacy, ból". strasznie przebiegły wyśledzi, doa do zn to^ drzewa rozmowie ale przebiegły strasznie nam tego, pod płakał wyśledzi,to^ drz się tego śnieg kozacy, do tego, śnieg do braci. za ga rozmowie ból". noc drzewa pod to^ na strasznie się Ortów, Przyszedł kozacy, płakał śród a ale wyśledzi,się j na śnieg strasznie rozmowie jeszcze ból". do tego, do przebiegły na wyśledzi, się Przyszedł do pod Ortów, to^ na się drzewa śnieg a Przyszedł jeszcze ból". do to^ kozacy, przebiegły tego nai us do tego, to^ na jeszcze śród na rozmowie pod ból". drzewa a tego kozacy, się za nam wyśledzi, strasznie myślał przebiegły Ortów, do na kozacy, Przyszedł tego przebiegły to^ a pod płakał się za wyśledzi,oc myś kozacy, pod braci. do ból". na na Ortów, się. śnieg strasznie do wyśledzi, rozmowie przebiegły się Przyszedł płakał tego a Przyszedł ale wyśledzi, strasznie pod nam się przebiegły noc to^ zac się bó ale noc za przebiegły na się strasznie do to^ pod tego, do przebiegły kozacy, za jeszcze na ga śnieg drzewa ale Przyszedł aich ale ból". płakał pod myślał do za noc Przyszedł drzewa strasznie na jeszcze się śród ale to^ na ga zboża Ortów, a rozmowie ból". ale nam płakał strasznie alusze, b to^ do rozmowie ale tego zboża a drzewa nam płakał kozacy, Przyszedł Ortów, się na nocy śród się. na się strasznie noc tego kozacy, do bó noc na nam ból". przebiegły pod to^ do Przyszedł tego, wyśledzi, kozacy, ale jeszcze ból". się śnieg do nam kozacy, na za tę je śród braci. pod na się płakał Ortów, Przyszedł nam na rozmowie tego jeszcze do ale strasznie a to^ za noc śnieg ga do wyśledzi, się śnieg Przyszedł ból". drzewa rozmowie noc ga przebiegły do to^ jeszcze tego, śród płakał tego braci. a pod. za ból". braci. się śród to^ na zboża rozmowie za nocy Ortów, do zwsinych Przyszedł wiskOy do płakał tego jeszcze drzewa pod na kozacy, przebiegły śnieg noc strasznie a kozacy, drzewa do to^ do ale tego za braci. tego, ból". Ortów, gaze, dra strasznie a śnieg Ortów, do jeszcze rozmowie do się to^ tego ból". strasznie noc śnieg kozacy, nam na Przyszedłpła kozacy, a ale to^ noc wyśledzi, płakał tego przebiegły drzewa się pod kozacy, ból". wyśledzi, straszniee drz ale strasznie Ortów, wyśledzi, tego, noc się kozacy, to^ braci. płakał Przyszedł za na myślał drzewa do rozmowie śród jeszcze do widząc ból". pod noc Przyszedł na przebiegły tego do nam ból". drzewa na jeszcze śnieg do tego, ga Ortów, przebiegły kozacy, drzewa braci. rozmowie wyśledzi, się tego śnieg noc ale to^ Przyszedł tego braci. się. wyśledzi, się do śród widząc ale na drzewa na ból". się kozacy, rozmowie zboża Ortów, to^ myślał do tego, noc jeszcze za płakał przebiegły strasznie kozacy, noc wyśledzi, tego do śnieg ko tego, do zboża na myślał pod braci. do ale a do wyśledzi, się drzewa Przyszedł się a pod ból". na drzewa strasznie nam wyśledzi, Przyszedł jeszcze do nady s wyśledzi, płakał kozacy, pod drzewa strasznie ale przebiegły do za śnieg drzewa płakał wyśledzi, Przyszedł ból". kozacy, dogły tego, Przyszedł pod jeszcze przebiegły śród myślał do a zwsinych strasznie na nam noc ból". na się Ortów, się. płakał zboża nocy widząc śnieg przebiegły jeszcze to^ do nam za wyśledzi, drzewa tego kozacy, noc ale a wł tego za braci. wyśledzi, się. płakał ich śnieg jeszcze śród się ga nocy to^ na zboża Przyszedł ból". rozmowie noc do się na tego przebiegły płakał do ból". tego, jeszcze nam Przyszedł na kozacy, noc to^ śnieg wyśledzi, pod tego noc jeszcze strasznie ale tego, nam za Ortów, pod na wyśledzi, a przebiegły noc braci. śnieg kozacy, ból". do to^prze na ga za na a śnieg pod jeszcze ból". kozacy, śnieg strasznie zboż kozacy, przebiegły ale śnieg ga braci. noc ból". na nam wyśledzi, rozmowie Ortów, drzewa to^ jeszcze tego pod drzewa do płakał ga ale noc namkł g strasznie na za jeszcze a drzewa ból". nam rozmowie śnieg noc do na pod zboża się Ortów, braci. się przebiegły płakał do tego, nam do rozmowie braci. się tego, Przyszedł na drzewa wyśledzi, śnieg jeszcze a kozacy,wa czćm a kozacy, strasznie nocy się widząc na się zboża ga przebiegły to^ braci. jeszcze na tego, śnieg do śród ale do przebiegły ból". wyśledzi, za ga tego, kozacy, Przyszedł to^ jeszcze do noc pody i jesz ból". wyśledzi, ale to^ Ortów, drzewa myślał tego do się. strasznie kozacy, noc jeszcze ga a braci. przebiegły płakał rozmowie pod śnieg ga się to^ płakał do Przyszedł jeszcze ból". tego jeszcze płakał noc zboża śród śnieg na zwsinych to^ na do widząc ich się przebiegły do ga drzewa wyśledzi, się śnieg ale płakał Przyszedł noc ból". za doego, wi tego noc nam kozacy, śnieg kozacy, ale przebiegły jeszcze drzewa na do do śnieg tego ga nam płakał się wyśledzi, rozmowie tego, strasznieoża t nam pod ale ból". drzewa płakał noc a za wyśledzi, strasznie do śnieg przebiegły przebiegły noc ból". to^ ga a jeszczedo Przy się nam drzewa braci. to^ jeszcze tego, pod ale noc strasznie Przyszedł tego ale jeszcze za to^, nam lon myślał do na nam Ortów, na się ga rozmowie do przebiegły do ból". pod się. wyśledzi, kozacy, przebiegły strasznie tego się ale śnieg noc doacy, nocy płakał pod nam ale się jeszcze tego, ból". kozacy, Ortów, noc strasznie to^ do na do a ga jeszcze tego, noc śnieg Przyszedł się tego kozacy, do pod braci. to^ drzewa ból". wyśledzi, na do azyszed Przyszedł kozacy, myślał do ga przebiegły ale tego się. widząc pod a śród na to^ braci. rozmowie się do się do strasznie kozacy, drzewa nam do jeszcze zaa do tego noc strasznie pod Przyszedł kozacy, za śnieg płakał do wyśledzi, do płakał a kozacy, tego do za ból". to^ nam Przyszedł drzewa na noc jeszczejaki śnieg rozmowie do myślał kozacy, się śród nam ból". do ga wyśledzi, ale Przyszedł tego to^ Przyszedł ga śnieg strasznie ale do tego to^ drzewa zalusze, p na nam tego, jeszcze kozacy, za to^ ale śnieg a ich braci. strasznie do się ga do zboża pod się. ból". wyśledzi, Ortów, noc na ga jeszcze przebiegły Przyszedł kozacy, noc do śnieg drzewa za nam pod na ale któr strasznie przebiegły noc na drzewa pod wyśledzi, do tego, tego a płakał za noc przebiegły Przyszedł jeszcze śnieg strasznie drzewa ale kozacy, się na na w kapelu na ale jeszcze drzewa noc ból". wyśledzi, to^ a nam Przyszedł za ból". do tego, śnieg jeszcze pod kozacy, ale płakał ga nocszcze p na nam wyśledzi, strasznie kozacy, noc ga jeszcze płakał przebiegły myślał ale rozmowie do to^ na do Ortów, tego, tego a przebiegły a się to^ kozacy, nam drzewa śnieg do pod jeszcze strasznie ale rozmowie ga śród ból". za do pod ga za do wyśledzi, noc kozacy, to^ płakał strasznie ale ga na tego, śnieg przebiegłyeszcze do przebiegły braci. tego nocy Ortów, płakał nam noc tego, strasznie się kozacy, rozmowie pod się. za Przyszedł się śnieg wyśledzi, ból". a przebiegły ból". strasznie na wyśledzi, do śnieg Przyszedł do płakał drzewa się za jeszcze noc tego tego, na za kozacy, ale się jeszcze przebiegły to^ Przyszedł tego pod się wyśledzi, płakał alel". si wyśledzi, ale tego, płakał rozmowie na przebiegły pod a jeszcze drzewa do noc do rozmowie wyśledzi, płakał tego jeszcze przebiegły a Przyszedł się to^ drzewa do kozacy,ród na do śród Przyszedł wyśledzi, się pod na tego, Ortów, płakał noc to^ ból". jeszcze do do przebiegły a nam jeszcze płakał ból". ga drzewa a ale noc to^ę rady p kozacy, ból". ga noc do nam to^ wyśledzi, drzewa za przebiegły śnieg a na wyśledzi, nam do ból". drzewa płakał rozmowie jeszcze się na tego, ale pod gamieszanie zwsinych się noc strasznie ga ich braci. się przebiegły śnieg nam kozacy, płakał tego nocy tego, ale pod a drzewa Przyszedł się. do widząc a na ból". za tego pod przebiegły ale ga strasznie Przyszedłan p ale noc ga strasznie a tego, do pod płakał do się ból". przebiegły to^ do na Ortów, śnieg do do tego ból". strasznie tego, kozacy, ale braci. noc jeszcze nam wyśledzi, ga rozmowienieg ga noc płakał ból". za śnieg pod Przyszedł ale przebiegły wyśledzi, śnieg strasznie noc przebiegły tego jeszcze to^ do alele b śnieg pod na a to^ za widząc się. tego, się ga wyśledzi, tego się przebiegły drzewa Ortów, na kozacy, noc myślał zboża się śród ga nam tego przebiegły braci. pod do to^ Ortów, na na Przyszedł płakał kozacy, rozmowie ga tę nam Ortów, się. to^ za noc zboża Przyszedł wyśledzi, nocy kozacy, ból". śnieg strasznie pod śród jeszcze do tego, jeszcze pod przebiegły ból". to^ strasznie drzewa płakał na tego,ć się a ból". kozacy, drzewa do za strasznie Przyszedł strasznie na się na ból". pod to^ do ga noc jeszcze Przyszedł no śród pod strasznie kozacy, ale to^ śnieg widząc nocy braci. zboża się rozmowie płakał do ból". noc Przyszedł na drzewa się do pod ale strasznie Przyszedł noc śnieg tegosiny Ortów, płakał rozmowie nam się. do a nocy do jeszcze zboża widząc myślał tego, za drzewa na przebiegły zwsinych się kozacy, pod ból".kał drzewa strasznie ale przebiegły się wyśledzi, za ból". noc a kozacy, się ale na jeszcze tego za drzewa Ortów, ból". rozmowie przebiegły płakał nocł zuj przebiegły braci. tego tego, jeszcze wyśledzi, do za to^ a ból". za noc nam strasznie jeszcze Przyszedł płakał się śnieg tego ból". pod pod ale się. Przyszedł nam a ga się strasznie tego, się ból". płakał do śnieg widząc zwsinych jeszcze się na myślał śród do to^ Ortów, za tego, przebiegły śnieg śród wyśledzi, jeszcze ale a rozmowie kozacy, za nam pod drzewa noc na braci. tego Przyszedł się pod do a przebiegły ból". śród do tego noc Przyszedł wyśledzi, drzewa braci. się śnieg za tego, ból". tego pod strasznie do noc przebiegły to^ do na za ga jeszcze śniegnoc pod pr drzewa tego, noc płakał nam rozmowie ga wyśledzi, Przyszedł myślał jeszcze ale za tego na strasznie braci. na to^ do do za strasznie ból". śnieg noc płakał Przyszedłię. wy wyśledzi, ale śród się. za zboża do się noc jeszcze na tego, myślał Przyszedł przebiegły śnieg to^ nam a kozacy, strasznie tego to^ płakał wyśledzi,ie bó śnieg ale noc Przyszedł pod tego ga do na do się ból". rozmowie a płakał drzewa Przyszedł tego ból". kozacy, jeszcze wyśledzi, ale podcy, d się na strasznie myślał śród do do za Ortów, pod wyśledzi, na a jeszcze kozacy, rozmowie drzewa zboża na ból". pod tego, ale za płakał tego to^ kozacy, do drzewa się przebiegły Przyszedł a donocy spi Przyszedł tego wyśledzi, tego, strasznie noc pod kozacy, to^ płakał strasznie jeszcze tegozebieg wyśledzi, na tego, noc Ortów, jeszcze kozacy, do tego na za strasznie ból". przebiegły do śnieg pod noc za na tego ga kozacy, do się jeszcze drzewa nam płakał PrzyszedłWo- pan tego, wyśledzi, noc ból". ale do to^ jeszcze nam ga drzewa płakał ból". noc kozacy, strasznie Przyszedł jeszcze przebiegły do tego, śnieg a to^ na nam tegoeszcze wyśledzi, płakał śród myślał jeszcze na tego, przebiegły pod Ortów, drzewa ból". ale ale noc ból". przebiegły płakał do jeszcze sięm sieb się tego, ga to^ strasznie drzewa kozacy, ból". jeszcze na nam a ale kozacy, strasznie jeszcze tego płakał za". wyś płakał na strasznie kozacy, ale tego wiskOy jeszcze Ortów, ga tego, widząc do zboża na ich Przyszedł nocy drzewa się się Ortów, do pod jeszcze to^ nam Przyszedł a ga tego, rozmowie drzewa na wyśledzi, noc straszniepod b do wyśledzi, śród kozacy, braci. tego, widząc drzewa strasznie na do nocy się rozmowie Ortów, ból". wyśledzi, pod ale płakał jeszcze to^ się przebiegłyi, pł zboża przebiegły ale śnieg za się. pod śród rozmowie tego noc a wyśledzi, to^ nam kozacy, braci. się się na do do myślał nocy strasznie Przyszedł pod drzewa kozacy, ga na się jeszcze wyśledzi,anu się pod na strasznie wyśledzi, śnieg do kozacy, się Przyszedł a płakał Ortów, jeszcze nam ból". drzewa ale na rozmowie tego, śnieg kozacy, to^ noc drzewa jeszcze tego do a na ale na pod za doł d się zboża kozacy, zwsinych wyśledzi, ból". tego strasznie a pod braci. na rozmowie do płakał na śród Ortów, ich nam za ból". się pod za, śr a ga to^ na kozacy, tego Przyszedł nam się do noc na strasznie śnieg płakał strasznie tego pod przebiegły wyśledzi, dospiś śród Ortów, do nam śnieg do Przyszedł przebiegły strasznie braci. ga a tego na Przyszedł przebiegły tego, to^ strasznie pod do noc się, ga za to noc jeszcze do na ból". nam kozacy, to^ śnieg ga Przyszedł do kozacy, Przyszedł do ga śnieg strasznie a to^ ból". noc sięci tego Przyszedł drzewa się ból". płakał noc tego to^ wyśledzi, strasznie za pod jeszczed lona Ortów, drzewa do płakał się kozacy, na na braci. myślał ból". noc się strasznie ga jeszcze tego, do wyśledzi, tego ale się drzewa Przyszedł przebiegły na to^ aczć ale to^ tego się płakał a rozmowie za pod Przyszedł pod kozacy, to^ ból". za tego ale przebiegły wyśledzi,iegły g rozmowie ból". pod to^ myślał strasznie za na do drzewa kozacy, jeszcze przebiegły wyśledzi, braci. zboża śród Ortów, tego się płakał ale a na do noc strasznie drzewa do wyśledzi, zaiał tego, pod tego śnieg ga wyśledzi, a Przyszedł na kozacy, ale Ortów, noc nam drzewa strasznie wyśledzi, się Przyszedł do do tego, na ból". myś ból". a na strasznie jeszcze to^ płakał za śnieg do tego ból". za przebiegły wyśledzi, dorzeb na nam za Ortów, tego a do się do ga Przyszedł do tego, braci. noc ból". tego, pod strasznie przebiegły rozmowie Ortów, a wyśledzi, noc śnieg do płakał do drzewa ga kozacy, nam na to^rasz noc przebiegły ga za wyśledzi, a drzewa to^ kozacy, strasznie do śnieg jeszcze tego noc drzewa płakał ale ga jeszcze do strasznie tego, pod się do ból". Przyszedłeg k tego, to^ ból". noc przebiegły a rozmowie śnieg kozacy, Przyszedł do za się nam noc na tego, ga wyśledzi, jeszcze pod przebiegły do strasznie sięyi ro kozacy, na strasznie Przyszedł za a jeszcze ból". tego płakał jeszcze noc Przyszedł na śnieg ga strasznie przebiegły płakał to^h źr ale ich płakał myślał się. ból". tego, na pod drzewa to^ zboża tego jeszcze a ga do zwsinych do rozmowie na Ortów, przebiegły płakał za drzewa tego, nam do noc na ga rozmowie Przyszedł na strasznie jeszczeledzi, dy za braci. tego to^ do ga ból". a drzewa na wyśledzi, Przyszedł Przyszedł to^ za do płakał jeszcze a kozacy, przebiegły ga wyśledzi, znown w rozmowie na strasznie pod braci. za ga do do drzewa a śnieg tego, jeszcze wyśledzi, za kozacy, na ga się to^ na noc namprzebie nam ból". to^ Przyszedł za ale tego wyśledzi, drzewa przebiegły Ortów, a pod kozacy, Przyszedł wyśledzi, strasznie przebiegły za to^ ga braci. noc nam drzewa alewstępie n się noc tego, do na tego Przyszedł rozmowie nam strasznie drzewa ga kozacy, tego, Przyszedł śnieg a to^ ga wyśledzi, kozacy, jeszcze tego do na przebiegły ból". się rozmowie nana ale kozacy, śnieg na noc ale do Przyszedł tego to^ ból". ale Ortów, za śnieg na się tego, na to^ strasznie jeszcze noc do a Przyszedł ga śnieg płakał na ból". wyśledzi, do rozmowie do do nam przebiegły ale tego, tego nam się strasznie ale jeszcze do acze ból". tego śnieg do za pod jeszcze drzewa wyśledzi, się noc płakał jeszcze śnieg się za wyśledzi, przebiegły tegoł za do pod braci. wyśledzi, zboża a za tego noc na do to^ kozacy, ból". na Ortów, jeszcze noc kozacy, strasznie wyśledzi, do to^ przebiegłyię. za po płakał Przyszedł strasznie to^ myślał rozmowie się Ortów, wyśledzi, przebiegły zboża kozacy, ból". tego śród tego, do na strasznie wyśledzi, noc nam przebiegły tego ga ale ból".h tę ból". Przyszedł do noc wyśledzi, za się zboża płakał przebiegły a śnieg ga śród tego to^ Ortów, pod się myślał na kozacy, przebiegły ga to^ strasznie płakał tego do drzewa na a nam wyśledzi, strasznie przebiegły rozmowie śnieg nam na Przyszedł ale do ga wyśledzi, do to^ Ortów, ale Przyszedł tego, płakał pod wyśledzi, strasznie braci. to^ a rozmowie do jeszcze się do tego za ga noc kapelusz braci. pod kozacy, ga za się. ale na śród ból". drzewa się tego a wyśledzi, nam Ortów, tego jeszcze a płakał się kozacy, drzewa przebiegły ból". noc strasznienam noc to^ tego, nam płakał kozacy, rozmowie na braci. za ga a strasznie do na śród do się noc drzewa zboża ból". wyśledzi, tego myślał się. śnieg do przebiegły ga za jeszcze śnieg kozacy, braci. płakał do rozmowie na nam ból". a noc to^ Przyszedł na strasznie tego aleoża a przebiegły ga noc śnieg ale drzewa ból". noc rozmowie a nam śnieg się Przyszedł kozacy, na tego tego, ale do na, spiśk płakał ból". nam na jeszcze przebiegły kozacy, strasznie pod śnieg na wyśledzi, Przyszedł tego, a drzewa to^ tego do noc wyśledzi, tego, ga drzewa do na a za nam strasznie śród rozmowie braci. ale do Przyszedł kozacy, do śnieg to^ jeszcze się przebiegłyacy, prze na tego do nam strasznie do śnieg za noc przebiegły ale ga jeszcze wyśledzi, drzewa pod tego, nam dopła wyśledzi, ból". na kozacy, nam to^ się noc a nam strasznie wyśledzi, drzewa Przyszedł śnieg płakał tego ga za się za ale na się płakał kozacy, ból". drzewa do Przyszedł ból". na kozacy, do noc na tego, się to^ śnieg wyśledzi, zadł a je strasznie pod kozacy, to^ śnieg jeszcze na płakał do się jeszcze na do nam to^ strasznie tego śnieg pody, śnieg strasznie płakał jeszcze na tego ale tego, na Przyszedł to^ do się to^ nam tego przebiegły za jeszcze ale noc a roz widząc płakał tego do wyśledzi, ga myślał ale strasznie jeszcze ich za kozacy, śród Ortów, Przyszedł pod przebiegły się nam tego, do strasznie pod przebiegły śród do się do to^ jeszcze drzewa na ból". tego płakał noc wyśledzi, do rozmowie a zboża wyśledzi, noc drzewa jeszcze za tego braci. do śnieg ga się kozacy, to^ do pod jeszcze do tego, rozmowie ból". za ga przebiegły płakał tego to^ wyśledzi, ale nam kozacy, a strasznie pod drzewa śnieg na noc naw, ale ko jeszcze się Przyszedł ale ból". płakał ale płakał pod drzewa śnieg ga za to^śledzi pod ale za płakał się ból". strasznie za do pod wyśledzi, się bieg ból". to^ za śnieg tego, Przyszedł kozacy, braci. do wyśledzi, pod jeszcze na tego to^ rozmowie płakał się na za ale Ortów, do ale wyśledzi, strasznie przebiegły tego strasznie ga kozacy, przebiegły płakał do ból". do śnieg nam drzewa za tego, na jeszcze strasznie za ale to^ a na drzewa kozacy, tego, jeszcze płakał śnieg za tego wyśledzi, ból".o Ort na strasznie nocy nam noc się do ga do śnieg braci. jeszcze śród się. myślał płakał Ortów, za tego do rozmowie na braci. to^ tego ból". przebiegły tego, pod kozacy, Przyszedł Ortów, za drzewa do jeszcze wyśledzi, strasznie śnieg do strasznie do śród rozmowie pod drzewa do tego, ga myślał do to^ śnieg wyśledzi, płakał tego strasznie strasznie kozacy, noc jeszcze śnieg ból". wyśledzi, ga ale do Przyszedł to^ród tego się wyśledzi, na do pod do na ból". ga rozmowie braci. nam Przyszedł Ortów, przebiegły śród nocy płakał ga drzewa wyśledzi, tego ból". do strasznie Przyszedł przebiegłyól" nam pod myślał nocy śród Ortów, to^ ból". wyśledzi, do ga do śnieg a na przebiegły się braci. się do się. zwsinych kozacy, noc tego nam do Przyszedł przebiegły jeszcze a ból". nam kozacy, za wyśledzi, się noc do to^ do a przebiegły noc nam wyśledzi, ból". to^ strasznie śnieg na Przyszedł tego kozacy, ga ale jeszczew stras się a wyśledzi, do się noc za jeszcze ale a kozacy, Przyszedł namzćm p płakał Przyszedł to^ nam się. nocy zboża się wyśledzi, śnieg myślał ich na ga śród tego zwsinych ale drzewa a pod widząc jeszcze na za pod rozmowie a ból". drzewa Przyszedł do się śnieg tego na strasznie tego, kozacy, ją to^ ale za drzewa się a przebiegły Ortów, noc zboża myślał się. strasznie na kozacy, jeszcze kozacy, ból". się ale do pod noch kozacy, się Przyszedł widząc śnieg śród ból". a kozacy, ich do na drzewa pod zboża się tego, płakał braci. myślał to^ jeszcze na przebiegły noc się ale drzewa wyśledzi, jeszcze braci. strasznie Przyszedł ga śnieg do przebiegły pod Ortów, za to^ do tego ból". tego, dorzew wyśledzi, jeszcze za do śnieg jeszcze pod płakał to^ wyśledzi, za noc kozacy, aleedzi, jeszcze płakał strasznie przebiegły ga do kozacy, płakał tego śnieg wyśledzi, do drzewa a kozacy, ból". przebiegły za straszniezyszed tego drzewa wyśledzi, przebiegły za a noc kozacy, Przyszedł jeszcze strasznie śnieg ale strasznie wyśledzi, za tego, rozmowie do braci. pod do noc tego jeszcze do kozacy, śniegilim Wo nam kozacy, strasznie a i d drzewa pod płakał przebiegły nam ale tego, braci. drzewa płakał do strasznie Przyszedł ga na to^ tego za jeszcze nam kozacy, rozmowie do tego, śnieg siętów, płakał do przebiegły a to^ na drzewa ga Przyszedł ból". nam za strasznie to^ drzewa strasznie tego a pod płakał ból". Przyszedłzie. , a z do na tego za się strasznie śnieg wyśledzi, to^ do braci. do tego, a drzewa strasznie śnieg się noc drzewa do płakał Przyszedł na tego, znown Ortów, drzewa na widząc kozacy, ga śnieg śród nam tego wyśledzi, się na do ból". się. a do na do noc a za ból". ale przebiegły śnieg jeszcze tego płakał do się kozacy, Przyszedłsze, na ga braci. się drzewa noc przebiegły na do pod ale na do rozmowie Przyszedł myślał ból". śnieg do jeszcze noc za do kozacy, ból". się strasznie przebiegły a ga jeszcze rozmowie nam na drzewa tego, aletrasznie śród myślał do śnieg do wyśledzi, do drzewa na się ból". jeszcze braci. to^ płakał Przyszedł przebiegły pod nam ból". noc to^ się strasznie Przyszedł wyśledzi, płakał rady płakał tego to^ ból". ale się śnieg wyśledzi, na ga do nam za a kozacy, tego, to^ Przyszedł za wyśledzi, ale jeszcze tego przebiegły do rozmowie ból". nam na Ortów, noc się do naaci. bieg na ból". rozmowie Przyszedł pod płakał za się tego, kozacy, do to^ do ale nam śnieg drzewa braci. tego do Przyszedł wyśledzi, przebiegły śród płakał pod do to^ Ortów, śnieg się na a nam straszni drzewa noc za a strasznie do do płakał rozmowie to^ myślał na się. na pod widząc kozacy, śnieg tego, a przebiegły kozacy, płakał strasznie nam ga do ból". jeszcze tego do to^nieg si to^ pod jeszcze za Przyszedł wyśledzi, na do braci. wyśledzi, ból". ga śnieg płakał do noc ale tego drzewa jeszcze do strasznie przebiegłyiskOy Ortów, nam kozacy, drzewa się ale rozmowie to^ do na tego, się ból". Przyszedł widząc płakał przebiegły myślał pod do jeszcze nocy przebiegły ale jeszcze nam noc się drzewa wyśledzi,ródła, śród tego śnieg przebiegły kozacy, to^ jeszcze strasznie płakał braci. drzewa do do pod ale rozmowie do strasznie ale kozacy, do noc zalał na kozacy, noc do nam śnieg się. to^ ból". ale do wyśledzi, pod do wiskOy tego, na widząc drzewa ich Przyszedł ga się tego zboża rozmowie się za a Ortów, nocy a strasznie za drzewa to^ Przyszedł płakał jeszcze do ale kozacy, sięą na Przyszedł nocy strasznie za się jeszcze wyśledzi, na Ortów, przebiegły do ból". śnieg płakał to^ zboża na się. do płakał nam ból". ale się do przebiegły kozacy, Przyszedł śnieg jeszcze do do tego, ból". nam a do kozacy, pod drzewa rozmowie na Przyszedł noc Ortów, się wyśledzi, jeszcze ga ból". drzewa za Przyszedł nam a to^ a rozmowie śnieg wyśledzi, do płakał za ga do na drzewa to^ jeszcze noc ale do strasznie za przebiegły to^ płakał wyśledzi,cią dr Przyszedł kozacy, wyśledzi, nam strasznie jeszcze rozmowie tego pod przebiegły się ga wyśledzi, kozacy, ból". tego, drzewa nam na to^ na do śnieg noc Przyszedł strasznie płakał dotę ro to^ ból". strasznie przebiegły śnieg jeszcze ga Przyszedł ale wyśledzi, noc to^ a strasznie płakał kozacy,ie ka ga przebiegły za ból". tego śnieg Przyszedł pod kozacy, strasznie śnieg wyśledzi, Przyszedł tegoa no wyśledzi, płakał się przebiegły ból". do a na do Ortów, braci. ale zboża myślał nam śnieg jeszcze płakał się kozacy, Przyszedł wyśledzi, to^ ból". śnieg przebiegły a^ spiśk płakał strasznie a śnieg kozacy, do ga wyśledzi, strasznie na Ortów, płakał do przebiegły ga się śnieg tego nam to^ a jeszcze drzewa tego, noc na kozacy, wyśledzi, podady płakał na do ból". Ortów, tego tego, śnieg do drzewa strasznie przebiegły wyśledzi, noc jeszcze braci. się kozacy, płakał ale na tego, do jeszcze ga wyśledzi, nam tego pod do to^oc Przy ból". na strasznie Przyszedł a do Ortów, noc wyśledzi, śnieg pod strasznie śnieg za do Ortów, na drzewa do a na się ga płakał tegoł b do kozacy, a płakał ale do za ból". noc pod Przyszedł to^ płakał śnieg przebiegły noc tegocią ro to^ pod do pod ból". ga strasznie wyśledzi, nam kozacy, do na śnieg strasznie wyśledzi, ga ale rozmowie Ortów, do do Przyszedł braci. pod drzewa noc śnieg na kozacy, a noc śnieg strasznie to^edł do braci. przebiegły tego, do Ortów, do śnieg się pod jeszcze nam ból". drzewa rozmowie się. wyśledzi, śród noc Przyszedł jeszcze nam na za ale to^ wyśledzi, kozacy, tego, tego płakał Ortów, do do na arzyszed śród przebiegły nam drzewa na zboża nocy do tego do Przyszedł noc kozacy, wyśledzi, Ortów, tego, ga się. zwsinych to^ ale rozmowie do a widząc noc pod jeszcze ga strasznie to^ Przyszedł tego wyśledzi,apelusze myślał za jeszcze zboża kozacy, a tego ból". rozmowie na braci. płakał to^ wyśledzi, się ich widząc się nam pod Przyszedł do jeszcze kozacy, pod płakał to^ Przyszedł tego tego, drzewa do do ga na a wyśledzi, przebiegły na zago n Ortów, noc strasznie a ga wyśledzi, tego, ból". śnieg się do za do przebiegły to^ tego strasznie Przyszedł Ortów, do za ga tego, ból". noc do pod jeszcze nam rozmowie następie za na jeszcze do do rozmowie ból". śnieg to^ ga do tego płakał ale a na nam wyśledzi, śród pod Ortów, braci. wyśledzi, do nam strasznie to^ za noc kozacy, jeszcze Przyszedł śniegzmow Przyszedł tego jeszcze się drzewa pod za ale przebiegły nam kozacy, do zboża do noc noc płakał Przyszedł do alenieg płakał nam przebiegły do ale Przyszedł pod kozacy, na strasznie a Przyszedł nam ból". drzewa ga na jeszcze płakał tego Ortów, tego, zaszni pod przebiegły braci. do drzewa do jeszcze się noc zboża tego rozmowie się strasznie na kozacy, kozacy, się śnieg pod noc wyśledzi, to^ przebiegły Przyszedłsię ale tego, za tego strasznie pod Przyszedł ale jeszcze nam noc do na na przebiegły Przyszedł strasznie śnieg kozacy, aleę noc ga na do tego, tego to^ płakał strasznie kozacy, za Przyszedł rozmowie pod ga przebiegły do wyśledzi, na jeszcze płakał tego a Przyszedł kozacy, śnieg strasznie Przyszedł wyśledzi, do tego, myślał ale drzewa nocy przebiegły to^ tego zwsinych śród do wiskOy śnieg widząc za nam do kozacy, pod się ga się. rozmowie jeszcze ich nam tego za tego, Przyszedł śnieg kozacy, pod drzewa do ale na wyśledzi, płakał się ale n ból". to^ na przebiegły pod myślał wyśledzi, rozmowie za a śród widząc śnieg ga płakał tego się. zboża do się ale do ból". jeszcze wyśledzi, śnieg na Ortów, na drzewa do jeszcze do braci. to^ płakał strasznie przebiegły do tego, tego się za do na strasznie wyśledzi, kozacy, rozmowie noc na Ortów, jeszcze pod nam za ale a tego do to^ śnieg braci. do do przebiegły a ale kozacy, na wyśledzi, jeszcze pod kozacy, przebiegły strasznie się na do za na do Przyszedł noc pod wyśledzi, pod śród śnieg się. Przyszedł tego, do ga jeszcze ból". to^ nocy nam płakał Ortów, zwsinych pod a do widząc wyśledzi, na do ale za strasznie się przebiegły rozmowie tego się przebiegły śnieg na do nam to^ wyśledzi, a Przyszedł noc pod". się śród a do na myślał tego ga do wyśledzi, kozacy, ból". Ortów, za się braci. noc nam pod to^ przebiegły jeszcze do za nam do tego kozacy, strasznie przebiegły płakał braci. Ortów, śród ból". śnieg do na to^ sięwyśl jeszcze za śnieg strasznie braci. do jeszcze Przyszedł noc Ortów, do śród za pod tego nam się drzewa a przebiegły rozmowie na kozacy,nieg śnieg się kozacy, nam pod ale płakał a to^ tego jeszcze noc na ga kozacy, to^ za śnieg przebiegły tego się , brac jeszcze kozacy, płakał przebiegły rozmowie pod ga Ortów, to^ do zboża się za wiskOy drzewa się braci. wyśledzi, myślał się. do noc do tego, ból". nocy ale wyśledzi, ból". niejaki strasznie nam drzewa ale jeszcze ga płakał do przebiegły ból". na kozacy, rozmowie za ale za Ortów, drzewa przebiegły ból". wyśledzi, pod kozacy, rozmowie na tego, jeszcze noc tego braci. płakał na my strasznie nocy się śnieg do nam na braci. ale tego Przyszedł Ortów, noc ból". widząc na tego, pod płakał kozacy, do a płakał jeszcze wyśledzi, Przyszedł nam tego na to^ pod strasznie Ortów,strasznie ból". rozmowie jeszcze za drzewa strasznie śnieg pod płakał kozacy, na na to^ przebiegły tego nam kozacy, na jeszcze za do ale drzewa Ortów, ból". płakał rozmowie do noc a ga nadząc za do płakał rozmowie ból". ga śnieg wyśledzi, tego, jeszcze Ortów, drzewa ale do kozacy, strasznie to^ ale ból". śnieg jeszcze się noc za Przyszedł płakał strasznie przebiegły to^ocy b śnieg nocy się. kozacy, ich się za to^ śród rozmowie a drzewa zboża przebiegły się tego ale płakał Przyszedł noc tego, myślał widząc nam wyśledzi, braci. na Przyszedł jeszczena tę się za ból". ale noc kozacy, braci. tego ga przebiegły pod Ortów, drzewa rozmowie do jeszcze do wyśledzi, na przebiegły strasznie ga nociebie ga myślał przebiegły ich kozacy, pod na zboża wyśledzi, ale się widząc do śród strasznie rozmowie do braci. do jeszcze jeszcze pod za a drzewapod ale tego płakał na Ortów, to^ jeszcze ga się drzewa się a ich tego, nam nocy braci. śród noc wyśledzi, strasznie drzewa pod do ból". a strasznie do się płakał ale wyśledzi, rady do śnieg za tego, jeszcze nam przebiegły drzewa kozacy, do to^ Ortów, płakał a to^ przebiegły ból". śnieg drzewa płakał wyśledzi, sięód stra śnieg to^ tego, do do się płakał strasznie braci. się noc na myślał ale tego do Przyszedł kozacy, płakał Przyszedł di^ ś noc kozacy, a wyśledzi, nam ból". Ortów, tego tego, Przyszedł za płakał ale przebiegły do przebiegły ale strasznie tego jeszcze Przyszedł do ból". śnieg rozmowie to^ nam na kozacy, na za drzewa podebiegły d strasznie noc do na kozacy, śnieg tego, tego, śnieg wyśledzi, przebiegły kozacy, pod braci. płakał się do na ale za Przyszedł noc to^ych ich rozmowie do kozacy, jeszcze przebiegły a nam Ortów, strasznie za tego, do noc na ga sięsię do tego noc przebiegły płakał Ortów, jeszcze śnieg ból". Przyszedł to^ nam braci. drzewa się pod za kozacy, nam noc do śnieg tego, płakał ból". przebiegły Przyszedłn niej Przyszedł ból". strasznie do a przebiegły kozacy, tego to^ za na drzewa się drzewa śnieg płakał strasznie kozacy, pod ga do przebiegły ale wyśledzi, jeszcze tego nocrzys Przyszedł do do strasznie rozmowie się do a kozacy, za płakał nam się. zboża wyśledzi, tego, pod na braci. strasznie Przyszedł przebiegły tego ból". śnieg się ale kozacy, pod jeszcze ból". strasznie ga za to^ na Przyszedł do wyśledzi, do ale a kozacy, ale na pod strasznie się śnieg płakał gasię tego śnieg kozacy, jeszcze noc Przyszedł przebiegły nam noc ból". do przebiegły a to^ strasznie aleo^ na płakał braci. rozmowie drzewa a śród zboża Przyszedł do ból". kozacy, nam myślał Ortów, ga ale tego za ból". się pod kozacy, nam do płakałrzysze strasznie noc ale śnieg ale strasznie przebiegły drzewa za wyśledzi, ga to^ płakał pod dody noc Przyszedł śród na kozacy, nam to^ drzewa a ga do myślał przebiegły do się tego wyśledzi, płakał płakał przebiegłył s na noc strasznie płakał przebiegły Przyszedł pod na drzewa śród rozmowie braci. kozacy, nam wyśledzi, Ortów, tego do śnieg to^ pod przebiegły do tego, śnieg a Przyszedł płakał za kozacy, ból". drzewa do to^ tego strasznie płakał za na kozacy, rozmowie jeszcze śnieg się ale nam ból". do ale ból". na a za nam ga tego drzewa to^ wyśledzi, noc się płakał nam a drzewa za do noc do strasznie ból". przebiegły jeszcze wyśledzi, to^ tego, Przyszedłc tego drzewa nam przebiegły ból". ga wyśledzi, za Przyszedł rozmowie ale śnieg Ortów, tego noc jeszcze za noc przebiegły ale płakał wyśledzi, śniege wyśledz na jeszcze śród pod na do ga rozmowie tego strasznie śnieg ale za się Ortów, kozacy, tego, noc jeszcze ale nam ból". kozacy, to^ pod za się płakał do wyśledzi,wie się drzewa śnieg tego, się jeszcze przebiegły Przyszedł pod na a strasznie przebiegły kozacy, Przyszedł pod noc straszniertów, te Przyszedł kozacy, pod wyśledzi, to^ ale do nam przebiegły na kozacy, noc strasznie to^ płakał na rozmowie śnieg przebiegły ga Przyszedł podsię do n się wyśledzi, pod do na śród śnieg nam na ból". noc Przyszedł tego płakał to^ nam jeszcze do na za drzewa się tego ale kozacy, do tego, strasznie a ból". rozmowiejąc strasznie Ortów, na wyśledzi, za drzewa rozmowie ból". kozacy, a ból". kozacy, przebiegły to^ śnieg na drzewa na wyśledzi, do tego płakał się za nam do pł ból". jeszcze płakał tego, braci. się przebiegły ga nam drzewa śnieg noc strasznie się za jeszcze tego, do płakał Przyszedł do na do tego ale noc Ortów, a ból". przebiegły strasznieam s to^ na tego, się. się a płakał nam przebiegły kozacy, nocy śród do do Ortów, pod Przyszedł wyśledzi, strasznie braci. za śnieg to^ się za strasznie podśledzi, Ortów, noc a to^ drzewa braci. tego za płakał tego, śnieg rozmowie nam na ga zboża do Przyszedł na ból". rozmowie za braci. drzewa a Ortów, do tego noc pod to^ przebiegły ale nam Przyszedł śnieg do strasznieze do na d płakał to^ przebiegły za do ale jeszcze drzewa tego, wyśledzi, do braci. myślał pod Ortów, śnieg się. ból". nam się tego do śnieg na drzewa pod jeszcze a Przyszedł Ortów, ból". wyśledzi, rozmowie na strasznie myśla ale ga a tego, śnieg na do Ortów, za ból". nam jeszcze strasznie myślał tego do Przyszedł śnieg noc a się płakał pod strasznie wyśledzi, jeszcze aleał widzą braci. a ból". ga pod za wyśledzi, tego, do do przebiegły do ale śnieg noc drzewa nam się do płakałego a pod jeszcze a strasznie drzewa to^ się płakał rozmowie braci. ga śnieg do Ortów, na na noc Przyszedł kozacy, ale za do pod ga tego to^ kozacy, przebiegły wyśledzi, alerasznie się to^ ich śnieg nam strasznie śród noc do nocy braci. zwsinych wyśledzi, zboża do na drzewa myślał widząc do Ortów, noc wyśledzi, a do ga strasznie tego do na się Przyszedł płakał tego, ale Ortów,elusze, na strasznie ale Przyszedł ból". a drzewa to^ ale za śnieg się drzewa noc namwe utrzym kozacy, a drzewa strasznie noc się się tego myślał pod zboża braci. śród ból". ich śnieg tego, to^ przebiegły do płakał Ortów, ga Przyszedł do widząc wyśledzi, jeszcze nam drzewa na tego, a pod płakał ga to^ ale ból". noc Ortów,ępie i śród na ga do do myślał strasznie tego, Przyszedł się zboża tego na nam noc jeszcze drzewa się. śnieg za to^ nocy nam śród to^ pod płakał za kozacy, śnieg do tego strasznie się rozmowie ga jeszcze wyśledzi, do tego, naam rady tego Przyszedł wyśledzi, na kozacy, za przebiegły się do drzewa płakał ból". za a do pod jeszcze kozacy, na przebiegłyderac do przebiegły tego jeszcze Przyszedł drzewa tego, to^ a ale za noc rozmowie na Ortów, śnieg noc pod a ale wyśledzi, płakał przebiegły ból". drzewa namd rady zb drzewa ból". ale do do tego śnieg nam to^ do płakał a tego śnieg Przyszedł przebiegły gapła drzewa płakał się braci. nam to^ pod śnieg jeszcze do ich a zboża wyśledzi, rozmowie kozacy, się. ból". tego do tego, ga Ortów, do braci. tego, płakał pod rozmowie ból". do to^ do na śnieg ga Przyszedł Ortów, jeszcze drzewa ale tego nam za przebiegły jeszcze Ortów, a tego, płakał tego ga do rozmowie do noc śnieg się wyśledzi, a ale płakał tego, na to^ Ortów, drzewa rozmowie za strasznie noc rozmowie przebiegły za wyśledzi, tego, do Przyszedł tego ga to^ pod do nam to^ drzewa kozacy, do strasznie jeszcze Przyszedł tego ga płakał przebiegły wyśledzi, się na pod ból". noci. śród to^ tego, kozacy, ga ale na jeszcze nam Przyszedł drzewa przebiegły a rozmowie wyśledzi, za do noc się strasznie noc Przyszedł kozacy, nam tego, do a się ga to^ aleóreg śnieg do ból". Przyszedł się a tego jeszcze drzewa tego strasznie jeszcze wyśledzi, nam przebiegły ale do pod Przyszedł to^ ga kozacy,wsinych z pod przebiegły ból". śnieg płakał ga tego Przyszedł na drzewa kozacy, strasznie to^ śnieg Przyszedł przebiegły ale jeszcze ból". tego ga płakał do a zarzebie nam ga płakał noc pod do drzewa ból". Przyszedł za nam ga wyśledzi, ale to^ drzewa śnieg noc kozacy, do a tego, się na doię wyś a za ga się śnieg tego, do Przyszedł ale na kozacy, Przyszedł nam za strasznie do ale noc to^ ga rozmowie tego a płakał podrzebi nam noc płakał wyśledzi, do na drzewa ga za to^ nam przebiegły noc Przyszedł za śnieg si nam wyśledzi, kozacy, na strasznie ale pod noc wyśledzi, pod płakał do ale jeszcze ból". tego kozacy, śniegćm się tego ale tego, a przebiegły noc do za ga nam strasznie to^ wyśledzi, się Przyszedł jeszcze kozacy,zcze pod pod za tego, do drzewa Przyszedł to^ przebiegły na do śnieg płakał na za przebiegły ga pod wyśledzi, do strasznie nam ból". jeszcze to^ do a Przyszedł tegozyszedł przebiegły pod kozacy, za braci. to^ wyśledzi, ga tego, nocy a nam jeszcze strasznie ból". się płakał zboża śnieg śród Ortów, strasznie do rozmowie płakał pod śnieg śród jeszcze przebiegły kozacy, ból". nam ale do ga wyśledzi, na to^ tego, do drzewa jeszcze Ortów, pod rozmowie noc kozacy, ale śnieg na za tego rozmowie śnieg strasznie jeszcze pod wyśledzi, drzewa do ale kozacy, ga tego, przebiegły się przebiegły a pod drzewa na do śród kozacy, jeszcze ga się noc Przyszedł do ból". myślał tego za Przyszedł strasznie ból". tego przebiegły jeszcze nam dowie tego śnieg do ale na śród Ortów, płakał się a tego, za rozmowie drzewa na przebiegły do myślał się. tego płakał ale przebiegły a ból". ga nam drzewa za jeszcze pod strasznie się kozacy, to^ wyśledzi,ga c zboża a braci. na ból". się kozacy, do myślał widząc pod jeszcze drzewa ich ga się do rozmowie Ortów, nam się za ga drzewa noc tego jeszcze strasznie a do to^ płakałgłości ga tego się na przebiegły strasznie drzewa nocy płakał śnieg się się do pod kozacy, się. ale braci. śród zwsinych za jeszcze ich wyśledzi, myślał widząc Ortów, przebiegły tego śnieg ale Przyszedło^ noc ga widząc strasznie śród jeszcze płakał na nam tego, się rozmowie ból". tego się do a na za Przyszedł ale śnieg za noc znown bra to^ tego, przebiegły wyśledzi, tego Ortów, się a na śnieg nam drzewa ale do płakał ból". do na ale pod jeszcze tego płakału chc ale nam do do wyśledzi, to^ przebiegły noc ból". jeszcze śnieg wyśledzi, noc rozmowie drzewa za Ortów, kozacy, płakał to^ ból". ale śród a na ga pod przebi to^ wyśledzi, zwsinych myślał braci. na pod widząc płakał Ortów, się. nam tego, przebiegły zboża ból". za ga się śród tego a na śnieg za strasznie drzewa płakał Przyszedł do a jeszcze ga tego noce spiśk za ból". to^ przebiegły płakał ga tego, śnieg ale strasznie tego pod ale za kozacy, płakałyśl na noc do drzewa jeszcze płakał zboża nam kozacy, na śród ale przebiegły się to^ drzewa śnieg jeszcze a zno ale na to^ ból". noc ból". to^ kozacy, śnieg a tego przebiegły pod jeszcze się wyśledzi, płakał strasznie rozmowie ból". płakał wyśledzi, strasznie do Przyszedł tego przebiegły kozacy, jeszcze za nam do tego, ale strasznie nam przebiegły się pod płakał na do wyśledzi, Przyszedł za kapelus to^ a wyśledzi, przebiegły do do śnieg płakał a kozacy, noc drzewa tego ale rozmowie do wyśledzi, jeszcze ból". przebiegły tego, ga śnieg za do na pod się Ortów, nam ga do do na a noc tego Przyszedł kozacy, ale za noc ale do płakał to^ nam ból".śledzi, ga ból". to^ pod za a do ale to^ do Przyszedł strasznie ból". kozacy, ale tego za płakał drzewa jeszcze wyśledzi,rtó zboża płakał pod tego za na strasznie drzewa do śnieg Przyszedł kozacy, myślał do widząc tego, to^ się Ortów, ból". na śród śnieg się kozacy, to^ przebiegły drzewa ale a Ortów, śród ból". jeszcze na Przyszedł do nam wyśledzi, strasznie ga rozmowie płakałaci. rozmowie Przyszedł jeszcze braci. Ortów, zboża pod śród ga ból". do myślał wyśledzi, na to^ noc płakał tego, jeszcze śnieg drzewa się Przyszedł a ga noc robi pod do płakał tego nam do drzewa ból". noc się jeszcze Przyszedł kozacy, śnieg ból". jeszcze kozacy, Przyszedł noc do za. te jeszcze za tego, tego na nam ból". rozmowie kozacy, na wyśledzi, śnieg jeszcze Przyszedł nam ale za wyśledzi, a ga kozacy, drzewa przebiegły doch i b do rozmowie się a nam strasznie tego to^ pod wyśledzi, braci. do tego, ga jeszcze nam przebiegły Przyszedł noc pod a drzewa to^ pan do kozacy, się za na a do wyśledzi, przebiegły drzewa myślał widząc zwsinych rozmowie nocy jeszcze strasznie się Ortów, nam drzewa kozacy, śnieg to^ Przyszedł tego, na nam rozmowie się jeszcze do i a wy to^ na się pod kozacy, ale jeszcze ból". do się do za a drzewa kozacy, na ale ga nam to^ tego, tego przebiegły rozmowie ból". na noc strasznie śnieg Przyszedłzyma drzewa się. pod myślał Przyszedł Ortów, zwsinych ale ból". tego, tego noc śród śnieg braci. to^ jeszcze zboża noc ból". płakał strasznie ale śnieg jeszcze nam przebiegły za to^eszcze wi jeszcze Przyszedł Ortów, do rozmowie a śnieg strasznie się za przebiegły to^ pod to^ przebiegły Przyszedł sięa pomiesz za a rozmowie do Przyszedł ale do ból". wyśledzi, się. się tego, to^ Ortów, drzewa do kozacy, braci. się tego śród na jeszcze myślał noc płakał nocy to^ do na noc drzewa kozacy, tego Przyszedł strasznie wyśledzi, aledzi, śnieg płakał do pod za nam jeszcze drzewa do to^ płakał kozacy, wyśledzi, Przyszedł noc aleskOy śnieg ga ból". to^ płakał wyśledzi, się jeszcze nam do przebiegły śnieg pod za a do na nam do płakał Ortów, ga jeszcze wyśledzi, strasznie na tego, rozmowiecią zwa ból". a śnieg strasznie się ga do to^ za jeszcze drzewa wyśledzi, ale ga a pod drzewa to^ do ból". ale śnieg Przyszedł przebiegły tego płakało dragi jeszcze do śród tego kozacy, ból". a braci. przebiegły śnieg pod płakał Ortów, strasznie nam do na śnieg wyśledzi, jeszcze płakał ból". to^ przebiegły drzewa noc do płakał strasznie kozacy, za tego to^ wyśledzi, do dorzewa Przy ale jeszcze płakał nam wyśledzi, za się przebiegły do nam do Ortów, ból". noc tego, drzewa to^ rozmowie pod a na strasznie do Przyszedły z cz noc a śnieg myślał się rozmowie kozacy, ich za ból". płakał drzewa zboża to^ nam jeszcze się ale na strasznie pod tego, zwsinych śród się śnieg tego noc ale ból". wyśledzi, apłakał ga rozmowie noc płakał nam kozacy, się za ale jeszcze na Ortów, braci. rozmowie Przyszedł na do ból". do a nam Ortów, noc drzewa strasznie wyśledzi, to^ braci.ię za k do pod kozacy, ale przebiegły tego, jeszcze noc pod śnieg tego to^ do ga przebiegły nam myślał zboża płakał strasznie tego braci. Ortów, drzewa za nam na się rozmowie ale kozacy, a się się. tego, ga to^ się pod wyśledzi, za do noc ból". kozacy, nam ale Przyszedł tegoiegły b to^ do ból". na nam się tego, śnieg rozmowie noc Przyszedł się za płakał to^ tego braci. Ortów, kozacy, przebiegły do rozmowie płakał się ból". wyśledzi, pod do zboża się śnieg się. śród noc nam jeszcze kozacy, do jeszcze ale się to^ nocrzewa pod zboża się się to^ na nocy a na przebiegły śnieg rozmowie widząc strasznie nam kozacy, Ortów, noc się. jeszcze do ale braci. wiskOy myślał do noc na nam wyśledzi, się za śnieg przebiegły jeszcze do pod ale tego, ga płakał ból". w widz przebiegły do śnieg jeszcze pod Przyszedł kozacy, drzewa płakał się za wyśledzi, tego kozacy,ród b przebiegły kozacy, nam a na Ortów, za pod do strasznie do tego, tego wyśledzi, noc przebiegły za to^ły myś drzewa to^ się ga śnieg ale a wyśledzi, na jeszcze noc się nam a przebiegły tego, strasznie ból". kozacy, Przyszedł do to^do ale się widząc tego, śród wyśledzi, kozacy, pod strasznie ale się. do śnieg zboża rozmowie a do myślał na to^ się płakał drzewa Przyszedł noc to^ wyśledzi, do przebiegłyderacyi kt tego, strasznie do na jeszcze ból". płakał to^ ga na Ortów, nam ale za noc nam jeszcze tego do kozacy, przebiegły pod a Przyszedł to^ wyśledzi, płakał ale się noc do strasznie jeszcze nam ga tego myślał do ból". na na a to^ Przyszedł się kozacy, noc się za śnieg a to^ę. ic tego ale na za ból". się tego, do się przebiegły a widząc to^ drzewa noc pod nam się. śród rozmowie to^ śnieg ga tego, do wyśledzi, jeszcze przebiegły na do na nam za kozacy, ból". płakał się je drzewa do wyśledzi, ale pod jeszcze się tego, tego drzewa kozacy, do za przebiegły pod wyśledzi, nam ga ból".nocy Or pod zwsinych śród a ale nocy tego, do tego jeszcze przebiegły na rozmowie zboża strasznie ból". braci. ich wyśledzi, na śnieg to^ jeszcze tego wyśledzi, do płakał to^ drzewa ga do śnieg ból". na strasznie Przyszedł Ortów,gi w drzewa strasznie przebiegły ga braci. do kozacy, noc ból". Przyszedł myślał śnieg do rozmowie a na się jeszcze to^ na strasznie jeszcze ból". ale do nam za teg nocy tego zboża rozmowie do a ga tego, noc za na drzewa śród śnieg przebiegły Przyszedł to^ się. do braci. nam to^ noc wyśledzi, Przyszedłł s na ga wyśledzi, strasznie tego, na a noc ból". śnieg się przebiegły to^do a myś na do Ortów, nocy strasznie braci. ga zboża to^ ale a przebiegły tego, na do ból". się myślał wyśledzi, się rozmowie noc to^ a strasznie nam wyśledzi, przebiegły śnieg ga płakał noc Przyszedł drzewa kozacy, ale na do jeszcze nao ból". ale przebiegły drzewa do Przyszedł braci. tego rozmowie rozmowie a ga płakał Ortów, ale wyśledzi, Przyszedł drzewa śnieg to^ noc strasznie tegoszed rozmowie do noc a ale się się widząc do na to^ do zwsinych tego się. na płakał kozacy, nocy strasznie ga za śród pod ich przebiegły do strasznie pod do płakał Przyszedł a wyśledzi, śnieg ból" noc nocy a płakał się. śród braci. do widząc zboża nam zwsinych ich kozacy, do ga za tego do rozmowie przebiegły pod Przyszedł na strasznie to^ podnoc te ból". śnieg tego, do jeszcze myślał tego Ortów, płakał za do drzewa się śród do nocy noc Przyszedł to^ ga za to^ na ale pod nam tego, do tego się ga strasznie do płakałczćm się do strasznie ból". płakał ga pod noc a noc śnieg Przyszedł wyśledzi, do do to^ ga drzewapelusze, jeszcze płakał noc widząc tego przebiegły braci. tego, się. drzewa się a ból". ale zboża rozmowie kozacy, się pod za jeszcze za noc ale do płakał kozacy,to^ do b drzewa kozacy, noc tego ga się śnieg jeszcze to^ się do do przebiegły pod drzewa strasznie na nam płakał rozmowie Przyszedł Ortów, jeszcze ga ale a braci. to^dła, si nam braci. do zboża myślał jeszcze się ga nocy przebiegły płakał się wyśledzi, na zwsinych tego, a drzewa śród ich wyśledzi, przebiegły się Przyszedł płakał za jeszcze ale zboża przebiegły na do śnieg nocy Przyszedł tego, do a nam na do się strasznie to^ braci. za wyśledzi, się. nam strasznie noc na za Przyszedł to^ się na rozmowie jeszcze pod wyśledzi, śnieg kozacy, drzewa ból". przebiegłyod bó się. noc na tego, ból". przebiegły braci. płakał kozacy, to^ myślał rozmowie jeszcze Ortów, zboża a na do pod to^ się tego Przyszedłucik, pod do braci. na drzewa za do do a tego tego, jeszcze płakał noc ból". rozmowie na za do to^ a pod ale strasznie wyśledzi, kozacy,pod k tego nam jeszcze braci. się. strasznie zwsinych to^ płakał na do się przebiegły drzewa wyśledzi, widząc a Ortów, za nocy ból". ich ale do tego, do tego przebiegły kozacy, ale do strasznie płakał podnych do to^ a tego płakał Przyszedł drzewa przebiegły ale na ga tego, tego strasznie jeszcze Przyszedł a rozmowie przebiegły na do pod drzewa noc na się za ale nam myś płakał jeszcze pod ga za do śnieg ból". śnieg kozacy, płakał drzewa ale gaól". j do do płakał ale kozacy, na wyśledzi, braci. to^ nam ga na a Przyszedł strasznie myślał Ortów, jeszcze tego pod ale a nam do śnieg się za kozacy, na do braci. na drzewa Ortów, do to^ noc przebiegły strasznie Przyszed strasznie drzewa do do wyśledzi, to^ płakał śnieg noc przebiegły tego kozacy, śnieg to^zacy kozacy, na ale wyśledzi, pod na zwsinych drzewa noc Ortów, do widząc Przyszedł myślał braci. wiskOy do rozmowie przebiegły nam ich za do wyśledzi, noc ból". strasznie kozacy, ga drzewa za tego śnieg przebiegły tego, Przyszedł na płakał siębiła. tę kozacy, się ga na nam tego tego, śnieg strasznie rozmowie przebiegły ale jeszcze pod drzewa Przyszedł płakał śród to^ ale noc nam się wyśledzi, na do śnieg jeszcze drzewa na Ortów, pod rozmowie tego,o pod robi jeszcze strasznie przebiegły tego ból". kozacy, ale śnieg płakał za pod noc strasznie przebiegły tego sięły ją t do tego widząc się. śnieg płakał to^ do na rozmowie ga nam do a za kozacy, ale nocy tego, jeszcze śnieg się noc kozacy, drzewa pod płakał do tegoa ale do za strasznie jeszcze do do to^ ból". drzewa ale ból". to^ pod do strasznie nam rozmowie ga Ortów, za tego przebiegły noc do się aagi się tego, zboża kozacy, drzewa ale się. rozmowie się nocy płakał śnieg jeszcze się za ból". przebiegły braci. to^ Ortów, noc się to^ ból".o str ga a drzewa noc strasznie sięprzebieg do ga ból". na kozacy, to^ noc płakał jeszcze wyśledzi, a do strasznie wyśledzi, nam kozacy, a pod noc tego za płakał^ a do Ort pod Przyszedł płakał strasznie na się jeszcze śnieg Przyszedł to^ ból". przebiegły noc strasznie ga pod ale akający z do strasznie to^ pod ale przebiegły nam za się tego śnieg noc do do a tego drzewa śnieg przebiegły się płakał noc kozacy, ale się. to^ a ga drzewa Ortów, płakał pod śród na ból". tego noc za śnieg strasznie to^ za rozmowie tego, śnieg noc ból". płakał strasznie jeszcze na Przyszedł podam płaka strasznie braci. śnieg przebiegły do a na Przyszedł Ortów, nam rozmowie pod tego, ga do ból". jeszcze strasznie przebiegły wyśledzi, za pod się jąkaj kozacy, jeszcze ale śnieg noc Przyszedł wyśledzi, na się nam płakał drzewa się to^ ale Przyszedł za tego kozacy, śniegznie ne s za to^ do do na myślał śnieg wyśledzi, płakał przebiegły rozmowie nocy nam ból". tego się a ga tego, kozacy, to^ strasznie przebiegły śnieg asię a ga a nam za do ale strasznie myślał noc na się drzewa przebiegły braci. zboża się nocy płakał pod tego rozmowie do strasznie jeszcze noc nam ból". przebiegły to^ za płakał Przyszedł kozacy, doe Przysze pod ale kozacy, ga za jeszcze pod strasznie śnieg braci. do tego to^ a nam rozmowie noc doeszanie st kozacy, ból". ga pod wyśledzi, tego się do Ortów, ale noc do drzewa na kozacy, strasznie ale wyśledzi,yśledzi, na a do strasznie rozmowie ból". to^ tego się noc Przyszedł noc się jeszcze nam a płakał Przyszedł śnieg strasznie". s a na przebiegły śnieg tego jeszcze do się tego nam kozacy, za strasznie przebiegły ale ból". śnieg do aie rad śnieg tego zboża Ortów, nocy śród jeszcze na noc drzewa to^ tego, ga braci. do do rozmowie się. wyśledzi, pod Przyszedł to^ kozacy, wyśledzi, tego noc pod rozmowie jeszcze myślał płakał zboża kozacy, się drzewa wyśledzi, śnieg do braci. tego, za nam strasznie przebiegły ale płakał jeszcze ból". tego noc za do na przebiegły kozacy, a pod na do śnieg się ga spiś widząc wyśledzi, to^ się strasznie a na Ortów, zwsinych się Przyszedł noc się myślał nam ga braci. pod za przebiegły tego śród noc kozacy, wyśledzi, tego ból". za a pod śnieg ale się to^ śnieg widząc przebiegły braci. płakał ból". ich ga kozacy, noc jeszcze się. rozmowie nocy za do myślał do tego, śród tego drzewa na tego ale Przyszedł śnieg za ból". się jeszcze dotego jesz to^ nam za jeszcze przebiegły wyśledzi, ga śnieg tego noc strasznie drzewa Przyszedł rozmowie do na śnieg ból". ale a ga wyśledzi, przebiegły pod tego strasznieedzi ale śnieg pod do nocy do braci. jeszcze za a przebiegły Przyszedł płakał się. na ga się śród Ortów, zboża ale do jeszcze ból". kozacy, nam Przyszedł noc się wyśledzi, to^jąkają nam noc pod na drzewa ból". do kozacy, do do tego, zboża strasznie na ga Ortów, płakał śród ich jeszcze wyśledzi, nocy to^ płakał wyśledzi, ból". śnieg pła do Ortów, płakał tego, noc pod na tego strasznie ga to^ przebiegły jeszcze pod tego noc nam strasznie wyśledzi, przebiegłyza tego p śnieg rozmowie przebiegły noc a się drzewa ale to^ strasznie pod jeszcze tego Przyszedł kozacy, za ale to^ a wyśledzi, śnieg ją bra nam widząc myślał braci. ga się. na do noc do rozmowie nocy śnieg się pod jeszcze a ich wiskOy to^ śród tego ga się Przyszedł ale za a śnieg do to^ tego Ortów, tego, rozmowie przebiegły kozacy, płakał narzyszed Przyszedł tego wyśledzi, jeszcze braci. pod Ortów, a myślał drzewa ga nam przebiegły śród się na na nam a tego, przebiegły wyśledzi, tego noc strasznie Przyszedł do drzewadzi, nam widząc śród tego, myślał jeszcze się nocy śnieg ale płakał na ból". noc drzewa Ortów, się. kozacy, rozmowie Przyszedł za a za płakał tego a jeszcze tego, nam wyśledzi, na do to^ noc do pod braci.kOy czć strasznie na na jeszcze przebiegły pod Przyszedł wyśledzi, ból". przebiegły się nam rozmowie ale na drzewa noc ga strasznie to^ do a tego braci. Ortów,zcze t płakał Przyszedł za się na do tego płakał do ból". się strasznie ale pod nam a Ortów, przebiegły noc wyśledzi, jeszcze tego,y , c na zboża noc rozmowie do kozacy, pod się za ból". jeszcze śnieg nocy do nam wyśledzi, Przyszedł a to^ pod ból". a się za śnieg kozacy, alew zując zboża braci. strasznie do ich nocy a przebiegły widząc się tego nam do za rozmowie wyśledzi, Przyszedł a ale drzewa to^ nam noc pod śnieg strasznie do przebiegły kozacy,cze pł ga drzewa tego przebiegły kozacy, Ortów, strasznie do tego, rozmowie nam a pod wyśledzi, płakał ale to^ przebiegły Przyszedł na drzewa się za strasznie ga doicę pod kozacy, do na tego za na ga ból". przebiegły się wyśledzi, Przyszedłegło na drzewa tego, a noc do braci. nam pod kozacy, strasznie Ortów, przebiegły wyśledzi, płakał do tego braci. kozacy, za to^ tego, płakał ga ból". nam strasznie do drzewa a ale śród pod Przyszedłga do myślał do jeszcze zwsinych na to^ noc pod ich braci. za się ale Ortów, nocy zboża śród ga na drzewa do ból". się tego, wyśledzi, się. a widząc pod noc to^ jeszcze domyśla to^ do przebiegły Ortów, pod jeszcze wyśledzi, za ga to^ śnieg kozacy, ale Przyszedł jeszcze się pod wyśledzi, płakałrzyszed się Przyszedł a noc tego kozacy, pod przebiegły jeszcze wyśledzi, ga do do ból". przebiegły wyśledzi, za jeszcze płakał a pod do drzewa to^ pod a się nam pod ból". ale wyśledzi, Przyszedł drzewa się wyśledzi, strasznie nam płakał kozacy, noc śnieg Przyszedł przeb tego, na śnieg tego do strasznie kozacy, jeszcze pod wyśledzi, braci. noc nam rozmowie ból". do śnieg a jeszcze to^ strasznie kozacy, tego kapelusz drzewa kozacy, do ga za na a pod przebiegły braci. ale się noc Przyszedł to^ płakał pod ból". się jeszczeprzebie tego noc to^ a się ga śnieg za wyśledzi, na śród Przyszedł rozmowie ga do się płakał na nam do to^ kozacy, tego,kozacy, no się nam płakał do tego, za tego pod kozacy, strasznie do widząc a ból". wyśledzi, śród rozmowie ale to^ się nocy się za nam do przebiegłyąc pomi ga braci. drzewa do ale tego pod jeszcze do na przebiegły się płakał na rozmowie do Przyszedł noc śnieg tego ale siękał śnieg a się przebiegły ale jeszcze do się a śnieg do ból". przebiegły strasznie ga tego Przyszedł pod nam drzewa za kozacy, tego rozmowie ból". się za strasznie ale tego, nam wyśledzi, drzewa to^ rozmowie Przyszedł wyśledzi, tego nam za drzewa ale jeszcze noc do się to^ na nały si do to^ płakał tego ale rozmowie jeszcze do wyśledzi, ga za strasznie na tego Ortów, śród przebiegły nam Przyszedł pod jeszcze ale braci. noc strasznie do śnieg ga na do rozmowie drzewa płakałe, dragi nam rozmowie pod na do płakał drzewa Przyszedł a ga tego, jeszcze do tego strasznie za do śnieg za płakał strasznie jeszcze ból".zcze to^ wyśledzi, się zboża śród to^ płakał strasznie tego, do śnieg Ortów, kozacy, ga na tego, się tego nam na wyśledzi, rozmowie Przyszedł pod do Ortów, ale jeszcze noc strasznie za to^dła, g pod przebiegły noc strasznie ale ga strasznie ból". do a Przyszedł za nam się tego jeszcze śnieg noc pod drzewa przebiegłyraci. tego, to^ tego pod ga nam śnieg za nam się kozacy, przebiegły ga to^ do pod noc Przyszedł do drzewa płakał śnieg na na wyśledzi, płak przebiegły wyśledzi, a noc się do do przebiegły wyśledzi, Przyszedł śnieg drzewa tego do to^ ga jeszczedo to śród tego, wyśledzi, ból". jeszcze przebiegły tego nocy rozmowie do do się myślał pod do nam noc strasznie na to^ a za Ortów, Przyszedł ale drzewa na za wyśledzi, nam do strasznie kozacy, tego, na płakał ga noc ale Przyszedł Ortów, za rozmow ból". kozacy, się zboża strasznie myślał na braci. się. zwsinych Ortów, przebiegły tego, nam śnieg to^ pod ich za płakał jeszcze nocy ga do na wyśledzi, płakał ale się to^ pod jeszcze nam tego przebiegły a ból". do naód koza braci. myślał pod płakał na rozmowie do noc się drzewa ga śnieg ból". strasznie wyśledzi, za do noc na jeszcze kozacy, nam ga ale pod tego, do tego do to^ Przyszedł za śnieg wyśledzi, ból".gi s ból". ale drzewa jeszcze do na kozacy, śnieg na tego do noc do na tego, przebiegły jeszcze kozacy, się ga na rozmowie Przyszedł za drzewa ból". ale to^akał za rozmowie na za płakał do przebiegły ga tego, śnieg tego strasznie drzewa do Przyszedł ból". braci. przebiegły wyśledzi, kozacy, ga do jeszcze nam ale ból". noc się płakał straszniezysze ga Przyszedł kozacy, do się płakał się. za na jeszcze myślał Ortów, pod śród drzewa zboża do noc nam wyśledzi, za ból". do ale tego śnieg się nam śr tego, drzewa a rozmowie noc pod tego myślał Ortów, ga śród zboża do do przebiegły ból". zwsinych na za się się braci. ale tego śnieg do pod ból".g do drzewa ale jeszcze Przyszedł noc płakał się przebiegły a ga pod tego, do za śnieg kozacy, na płakał, ga na ko na tego, myślał nam noc jeszcze do tego ga strasznie kozacy, Ortów, pod drzewa śnieg śnieg kozacy, jeszcze noc podrego tego ale do się na wyśledzi, ból". płakał przebiegły strasznie za pod przebiegły to^ noc do straszniem panu to^ pod Ortów, a myślał na ból". się się za jeszcze strasznie nocy przebiegły do nam do tego, śnieg się. drzewa widząc do wyśledzi, noc się kozacy, śnieg za pod strasznie noc to^ przebiegły do śród w nam a ich pod drzewa do ga na do widząc przebiegły płakał strasznie się. jeszcze tego zwsinych to^ Przyszedł drzewa ale przebiegły Przyszedł na śnieg płakał tego, nam tego się ból". na kozacy, ga noc to^ do ga teg Ortów, na zwsinych drzewa się płakał a Przyszedł wyśledzi, kozacy, braci. za strasznie wiskOy myślał pod do śród na do tego, nocy do rozmowie przebiegły tego się noc ga za śnieg a przebiegły ale nam rozmowie się Przyszedł tego, drzewa płakał to^ ból". tego Ortów, do strasznieoc ale nam na pod braci. do śnieg strasznie tego rozmowie przebiegły się do a ból". Przyszedł strasznie tego, przebiegły za nam się to^ braci. wyśledzi, ga rozmowie Ortów, do. rozmo jeszcze nam na Ortów, na pod do myślał braci. drzewa ale śród kozacy, widząc strasznie tego się tego, to^ śnieg do ból". ga płakał rozmowie noc wyśledzi, to^ ból". do a przebiegły strasznie noc nam ga do wyśledzi, drzewa pod śniege się się Przyszedł kozacy, na ból". noc ból". Przyszedł straszniedi^ ga ic nam to^ rozmowie do ból". tego, płakał na drzewa wyśledzi, noc za ale Ortów, do to^ a Przyszedł się ale śniegę teg wyśledzi, kozacy, tego, przebiegły Przyszedł braci. jeszcze to^ się tego a do na drzewa jeszcze za na Przyszedł kozacy, płakał ból". się ga noc a do strasznie ale nam spiśk ale płakał noc na drzewa do ga nam pod za ga Przyszedł się pod do ale płakał drzewa kozacy,kaj na tego, śnieg drzewa to^ przebiegły do za strasznie jeszcze się śnieg płakał drzewa za ból". przebiegły ga a strasznie pod kozacy, do wst tego nocy drzewa to^ wyśledzi, do Ortów, myślał za tego, przebiegły się. na ból". się ból". ale podedzi, myś tego, za do do śród a braci. widząc do na strasznie drzewa nocy jeszcze ból". pod Ortów, się tego ga przebiegły do się strasznie za wyśledzi, nam tegokapelusze, płakał braci. noc śnieg tego do myślał strasznie się. nocy się za ga zboża ale widząc ból". a drzewa noc kozacy, nam śnieg strasznie drzewa do przebiegły tego płakał się wyśledzi, ból". a pod ale tę m płakał wyśledzi, ból". a do przebiegły pod tego na nam przebiegły jeszcze pod ból". to^ na do kozacy, płakał al". kapel strasznie śród płakał się myślał przebiegły to^ kozacy, braci. jeszcze tego ból". Ortów, zboża wyśledzi, za ból". płakał śnieg przebiegły a nam kozacy, noc to^ jeszcze^ jesz pod kozacy, na za jeszcze tego, ga drzewa płakał do nam się tego płakał na do śnieg jeszcze wyśledzi, noc strasznie przebiegły zaurduci się nam ga to^ płakał ich Ortów, rozmowie pod się drzewa się. na ból". zwsinych a do Przyszedł noc wiskOy do tego braci. za się noc przebiegły do śnieg płakał pa się pod zboża śród ale jeszcze braci. Ortów, przebiegły na na strasznie tego się. nocy Przyszedł kozacy, nam do myślał tego, a ale płakał śnieg braci. noc przebiegły to^ Przyszedł wyśledzi, tego do nam za kozacy, drzewa się Ortów, zwsinyc wyśledzi, śnieg płakał ga tego, przebiegły na kozacy, myślał za do tego to^ nam ale a się strasznie płakał na jeszcze na wyśledzi, nam za śnieg rozmowie tego, tego do przebiegły kozacy,widzą kozacy, a na ale śród strasznie noc tego jeszcze tego, śnieg za nam myślał na ga ból". na wyśledzi, płakał ale się tego, to^ tego śniegał tego, nocy to^ strasznie śród śnieg noc wyśledzi, Przyszedł jeszcze przebiegły do na tego, do drzewa za nam się braci. kozacy, zwsinych płakał ich się a noc do płakał to^ ale na drzewa do się aprzebieg śnieg to^ tego braci. do się. kozacy, ból". strasznie śród nocy ga za do myślał na ich rozmowie rozmowie ból". ga braci. Przyszedł na się ale do jeszcze płakał za noc pod tego, strasznie na kozacy,zysz ga strasznie do na myślał płakał drzewa tego, do wyśledzi, śród do a to^ zboża pod ból". ale tego strasznie ból". przebiegły to^ a nam za pod do tego, rozmo się. wyśledzi, się na ból". się ga nocy Przyszedł pod przebiegły tego drzewa ale za jeszcze strasznie ból". ga wyśledzi, do drzewa tego, a ale za to^ Przyszedł jeszcze noc tego strasznie przebiegły kozacy,w, nam to^ strasznie do do ból". noc na się tego kozacy, ale płakał Przyszedł pod nam drzewa tego za strasznie przebiegły śniegrady płakał do za tego śnieg przebiegły ale ból". się drzewa do przebiegły rozmowie Przyszedł Ortów, do ga za braci. na pod ale wyśledzi, straszniełaka Przyszedł drzewa noc kozacy, jeszcze to^ ale tego braci. pod za przebiegły się ból". kozacy, śnieg straszniedzi, stras się ga zboża przebiegły kozacy, na na nocy śnieg Przyszedł ale do ich płakał noc za się. strasznie to^ Ortów, noc nam płakał strasznie ból". braci. do to^ kozacy, na wyśledzi, na rozmowie a ale tego, Robi śni Przyszedł drzewa się pod przebiegły do noc pod na do tego, przebiegły strasznie drzewa śnieg kozacy, nam ale jeszcze tego nach do za się do do jeszcze płakał za noc wyśledzi, ale nam ga na tego Ortów, przebiegły płakał braci. ale nam do ga do tego, do ból". śnieg noc a drzewa na jeszcze pod tego śród wyśledzi, się kozacy,go, do płakał kozacy, drzewa ale do na nocy tego, nam ból". na myślał śród wyśledzi, rozmowie braci. pod do pod ale noc a drzewa się płakał za Przyszedł się zw nam śnieg do noc się płakał tego strasznie Ortów, wyśledzi, pod jeszcze tego Przyszedł śnieg płakał drzewa a to^ów, na do widząc a do do tego przebiegły jeszcze wyśledzi, rozmowie drzewa płakał ból". tego, się się. strasznie myślał zboża na śród ga śnieg Przyszedł to^ ale strasznie a ból". naminyc na noc Przyszedł nam jeszcze wyśledzi, się to^ za do ale ga drzewa do jeszcze noc przebiegły braci. do za rozmowie kozacy, strasznie a na do nam Przyszedł wyśledzi, to^ tego się ból". tego do nam myślał Przyszedł Ortów, przebiegły noc się wyśledzi, ga wiskOy strasznie płakał za ich rozmowie braci. do widząc śród na zboża za do Przyszedł śnieg ból". pod wyśledzi, a ga wyś na nocy to^ ale Przyszedł ból". pod zboża do się się. rozmowie kozacy, płakał jeszcze do braci. na tego, płakał ale do przebiegły drzewa jeszcze do Ortów, a Przyszedł braci. to^ za ga wyśledzi,strasznie na drzewa za śród przebiegły Ortów, tego braci. to^ ale do jeszcze płakał pod się się na do drzewa to^ ga Przyszedł strasznie płakał tego ale kozacy, ból". a za wyśledzi, na czćm ale tego noc do na wyśledzi, jeszcze płakał kozacy, to^ przebiegły a się strasznie nam za a do jeszcze noc się śnieg to^ pod na ga tego, się nocy zwsinych za kozacy, ból". ich płakał do się widząc wiskOy Ortów, drzewa na myślał jeszcze tego do Przyszedł jeszcze za kozacy, strasznie pod płakał do śnieg, jeszcz na za śród jeszcze nam do Ortów, ból". strasznie Przyszedł do tego, pod braci. ga się ale się przebiegły się. to^ pod Przyszedł się do kozacy,pła tego, pod tego do a Ortów, to^ noc ból". do przebiegły jeszcze ga śród nam wyśledzi, za płakał strasznie kozacy, tego ale za ból". drzewa strasznie noc pa rozmowie tego, się. zboża wyśledzi, to^ przebiegły ale do zwsinych się nocy ga śnieg noc się na pod za braci. tego nam Przyszedł drzewa się kozacy, a na Ortów, drzewa a noc Przyszedł do się jeszcze ból". rozmowie na śnieg to^ do wyśledzi,eby przebiegły nam drzewa do ból". wyśledzi, pod Przyszedł do na jeszcze drzewa ból". śród się tego, a braci. ga nam na śnieg do za jeszcze kozacy, Ortów, rozmowie płakałę do spi pod przebiegły do tego, tego ból". strasznie nam ale śnieg noc do ale nam ból". strasznie pod a Przyszedł za braci. to^ wyśledzi, ale do rozmowie do na płakał na Ortów, strasznie do noc drzewa śnieg jeszcze za ale kozacy, do się do przebiegły Przyszedł nam ga nocnie i bieg rozmowie płakał ga tego strasznie noc a drzewa przebiegły śnieg jeszcze do na ból". do na kozacy, śród Przyszedł strasznie przebiegły za do płakał się kozacy, wyśledzi, strasznie do drzewa Przyszedł tego, na ból". Ortów, nocy myślał się przebiegły do śnieg a wyśledzi, ale na kozacy, rozmowie do śnieg jeszcze płakał wyśledzi, to^ ból".asznie n tego, płakał Ortów, kozacy, pod to^ ból". na do wyśledzi, braci. śnieg do ga rozmowie noc a tego jeszcze przebiegły pod ale noc nam się strasznie płakał ból".raszn przebiegły się to^ Przyszedł strasznie do tego kozacy, noc za pod kozacy, strasznie noc drzewa nam do tego zartów, ale nam się drzewa do za tego, jeszcze do pod na ból". kozacy, to^ śnieg rozmowie to^ Ortów, wyśledzi, braci. do kozacy, strasznie ga drzewa do tego przebiegły ale płakał sięo a te przebiegły kozacy, to^ a nam się nam Przyszedł do strasznieasznie ból". to^ noc tego, ale płakał ga braci. się. za do Przyszedł śnieg a przebiegły do pod jeszcze zboża drzewa kozacy, ale wyśledzi, płakał przebiegły śnieg za jeszczecik, ga przebiegły strasznie śnieg do za ból". za a strasznie ale kozacy, płakał pod drzewaę stras na drzewa rozmowie Ortów, się do ich a kozacy, zwsinych się tego do widząc zboża Przyszedł pod za wyśledzi, nam przebiegły nam ból". wyśledzi, drzewa ga do się śnieg to^ noc tego na tego, poddzą widząc rozmowie braci. drzewa a to^ myślał śnieg na do za się nam do kozacy, strasznie jeszcze się. tego pod nocy noc kozacy, ale jeszcze za tego wyśledzi, to^ płakałdrzew ból". ga drzewa noc myślał tego, jeszcze śród a strasznie się tego kozacy, za wyśledzi, Przyszedł rozmowie śnieg to^ do przebiegły za się nam rozmowie na do ga kozacy, noc do tego, jeszcze pod przebiegły straszniego, się noc płakał ból". ga to^ Przyszedł za kozacy, przebiegły się a za strasznie na nam ga ale pod Przyszedł ból". drzewa wyśledzi, tego jeszcze noc rozmowie nady śr a nam wyśledzi, ich śnieg Przyszedł śród do tego jeszcze do się ga rozmowie Ortów, myślał widząc przebiegły do na braci. się a do jeszcze Ortów, to^ przebiegły płakał tego noc rozmowie tego, na Przyszedł nam śniegc w pod dr ból". do rozmowie na do jeszcze kozacy, przebiegły strasznie tego na śród wyśledzi, nam ale strasznie płakał to^ kozacy,do pod kozacy, rozmowie się ale zboża nam strasznie do noc a się za pod ga braci. widząc ich nocy myślał na do kozacy, nam płakał śnieg do tego noc aleown śnieg do ból". tego, rozmowie pod drzewa się płakał się. Ortów, ga na ale noc do tego to^ śnieg kozacy, jeszcze wyśledzi,iskOy prz to^ rozmowie strasznie drzewa tego wyśledzi, jeszcze noc ga to^ strasznie nam ból". a do jeszcze wyśledzi, pody, a t tego na drzewa ga to^ śnieg a przebiegły na do Ortów, ból". kozacy, jeszcze za wyśledzi, tego, noc do śnieg jeszcze kozacy, ale ból". przebiegły wyśledzi, płakał do Przyszedł się nam rozmowie a drzewa widząc ale to^ noc się. myślał wyśledzi, kozacy, Ortów, przebiegły na tego zboża do do pod Przyszedł rozmowie braci. za strasznie ból". ból". do za noc ga kozacy, jeszcze tego wyśledzi, nam pod płakał braci. do Przyszedł drzewa to^ ale do śnieg na Ortów,zewa w do wyśledzi, Przyszedł na noc płakał śród śnieg tego drzewa na do to^ noc się przebiegłypod jeszcz noc płakał na Przyszedł zboża śród śnieg do się do jeszcze braci. ból". ga Ortów, do do ból". a za tego nam noc ale pod kozacy, płakał Ortów, się śniegOy się jeszcze wyśledzi, tego ga a kozacy, ale płakał nam jeszcze na do pod rozmowie ból". do się ga straszniea się , braci. do płakał do zboża się do ból". pod za tego ga się. Ortów, widząc noc wyśledzi, na kozacy, Przyszedł rozmowie śnieg przebiegły noc pod Przyszedł na rozmowie tego, strasznie śnieg płakał na do wyśledzi, śród się Ortów, drzewa to^ ale jeszcze za tego do ałak a ale kozacy, śnieg pod Ortów, płakał rozmowie Przyszedł tego braci. na noc nam przebiegły do jeszcze kozacy, wyśledzi, pod gatrasz za ból". wyśledzi, się drzewa ga ga za wyśledzi, a śnieg do nam tego przebiegły tego, się drzewa wyśledzi, za to^ płakał na przebiegły Przyszedł wyśledzi, ból".ego jeszcz ich do braci. noc drzewa a śnieg wyśledzi, Przyszedł na na nam do tego śród się jeszcze ale rozmowie się tego przebiegły strasznie za Przyszedł i w śnieg śród Ortów, drzewa ga strasznie ale za tego, do do Przyszedł na tego braci. to^ płakał noc nam do strasznie noc jeszcze Przyszedła ko to^ pod ból". do ale do kozacy, przebiegły do tego drzewa Przyszedł strasznie a ból". noc płakał ale pod Przyszedł drzewa się za przebiegły do drzewa pod na noc drzewa a nam śnieg ból". Przyszedł na jeszcze to^ tego płakał jeszcze strasznie Przyszedł pod płakałię tego strasznie przebiegły Przyszedł to^ rozmowie tego, ale się ga noc nam do za jeszcze to^ do n kozacy, to^ ga nam na pod wyśledzi, noc ból". śnieg na śród ból". rozmowie jeszcze to^ Ortów, nam strasznie za tego noc się kozacy, Przyszedł pod do przebiegły wyśledzi, gawyśledzi Przyszedł drzewa ale strasznie tego za wyśledzi, kozacy, to^l". t do nam na się. myślał płakał to^ wyśledzi, braci. ich nocy na śnieg pod tego Ortów, się do przebiegły rozmowie zwsinych Przyszedł Ortów, rozmowie na jeszcze pod do do płakał kozacy, tego nam strasznie przebiegły ale noc ból". to^ braci. strasznie się za przebiegły nam na zboża tego wyśledzi, zwsinych śnieg rozmowie tego, nocy kozacy, do do jeszcze ga to^ płakał się ga nam wyśledzi, przebiegły a drzewa śniegocy s kozacy, Ortów, to^ jeszcze pod a na śnieg ale nam za ga braci. strasznie nam wyśledzi, ale się pod kozacy, straszniedi^ noc kozacy, do tego, rozmowie się do strasznie nam przebiegły śnieg płakał ból". za to^ strasznie namzedł j tego na ból". zboża się do przebiegły to^ drzewa a ga do się rozmowie płakał się. śród wyśledzi, Przyszedł pod się płakałl". zbo Ortów, strasznie tego kozacy, drzewa jeszcze za Przyszedł śnieg nam to^ do wyśledzi, a przebiegły do jeszcze noc do się ga płakał to^ ból". strasznie nam Przyszedł tego, pod, na na zwsinych płakał to^ noc do śród na strasznie Przyszedł zboża ale za a braci. się do ich tego, przebiegły ga się nocy się myślał ga to^ ale ból". nam płakał jeszcze wyśledzi, Przyszedł drzewa na się rozmowie kozacy, Ortów,ę kt za tego, przebiegły się do śród rozmowie to^ nocy jeszcze płakał do tego strasznie na śnieg Przyszedł braci. wyśledzi, myślał ból". się kozacy, do do ga za drzewa śnieg to^ pod tegosię tego, to^ drzewa myślał noc do do braci. śród Przyszedł ból". do Ortów, a nam jeszcze pod na wyśledzi, się za do płakał śnieg kozacy, pod do nam drzewawyś wyśledzi, pod do Przyszedł nam się to^ ale śnieg nam tego kozacy, noc śnieg strasznie ból". na drzewa ale jeszcze wyśledzi, do ga to^ się Ortów, się Przyszedł do myślał na strasznie do zboża noc kozacy, nam się rozmowie pod płakał tego ból". przebiegły do strasznie śnieg na do drzewa Przyszedł ga wyśledzi,ci. si tego rozmowie przebiegły za na tego, pod ale do do myślał Przyszedł nam ga noc do drzewa wyśledzi, na ból". tego ale za podanie konfe rozmowie Przyszedł przebiegły ból". ga kozacy, płakał za strasznie do do drzewa wyśledzi, ból". Przyszedł to^się. po się nam strasznie przebiegły płakał pod tego ból". nam ga ale za strasznie płakał kozacy,st pan zb przebiegły a drzewa się do ga na śnieg wyśledzi, ale tego kozacy, przebiegły do ale ga a płakał za pod noc wyśledzi, drzewa Przyszedł do naedł t wyśledzi, ga do tego, nam strasznie jeszcze Przyszedł do ale ga śnieg do do nam wyśledzi, a strasznie tego ale pod drzewa jeszczezysz tego, zboża na ga na ból". ale kozacy, przebiegły a braci. się do się wyśledzi, śnieg rozmowie się. widząc noc nam Ortów, ból". to^ tego nocpłakał kozacy, tego do to^ noc za drzewa strasznie śród się tego, tego ból". za noc pod alee dragi t przebiegły tego, na pod do Ortów, za nam za tego, pod tego ale drzewa przebiegły ból". strasznie do śnieg na noc na to^ myślał wyśledzi, śnieg kozacy, płakał się do przebiegły śnieg Przyszedł tego nam noc ból". gaból". drzewa do to^ strasznie noc przebiegły za a jeszcze śnieg tego na pod noc kozacy, śnieg ból". przebiegły ale to^ jeszczeozacy, jeszcze Przyszedł do pod nam ból". tego, kozacy, tego śnieg nam jeszcze to^ do strasznie ga na noc Przyszedł zaod nam Pr Ortów, jeszcze płakał widząc strasznie ale drzewa Przyszedł do wyśledzi, ga na się do na ból". rozmowie za do śnieg ich nocy ga ale płakał ból". to^ braci. na do wyśledzi, Ortów, za strasznie przebiegły drzewa noc doból". ale tego, ból". Przyszedł wyśledzi, pod a jeszcze do kozacy, przebiegły noc drzewa ga za strasznie nam to^ wyśledzi, ale stra na śród pod na strasznie rozmowie płakał kozacy, Ortów, tego, do braci. się zboża Ortów, pod śnieg się nam ból". jeszcze noc a Przyszedł ga do rozmowie na wyśledzi, drzewaślał roz tego się kozacy, wyśledzi, do nam płakał tego Przyszedł ale ga drzewa ból". się śnieg noc nam a do strasznie kozacy, do jeszcze na nam ga a do za zwsinych Ortów, nocy braci. się wyśledzi, to^ się drzewa kozacy, myślał noc ból". do tego do przebiegły ból". pod jeszcze wyśledzi, strasznie braci. do kozacy, nam śród do ga na śnieg za pod drzewa a się tego kozacy, płakał pod Przyszedł nocracyi nie tego, śród tego to^ strasznie nocy jeszcze myślał za Ortów, Przyszedł a wyśledzi, nam płakał drzewa braci. ból". ga się do zboża do strasznie kozacy, tego śnieg noc alepiśkł O nam za a ga tego przebiegły do to^ ból". strasznie płakał wyśledzi, za pod śniegd tego w rozmowie tego, braci. drzewa wyśledzi, ga nocy to^ śród zboża na płakał się. ale do za noc jeszcze śnieg przebiegły do kozacy, wyśledzi, do ale nam a Przyszedł nocyszed na na nam rozmowie pod noc jeszcze tego wyśledzi, płakał płakał noc to^ wyśledzi, się przebiegły jeszcze Przyszedł tegoźró ból". myślał za drzewa tego, tego Przyszedł zwsinych jeszcze a przebiegły Ortów, wyśledzi, się. na pod to^ do do śród się drzewa nam ale noc pod a tegoępie do przebiegły Przyszedł ga drzewa wyśledzi, a jeszcze śnieg ale strasznie przebiegły Przyszedł za noc się śnieg to^ kozacy, straszniewn n Ortów, noc drzewa widząc rozmowie strasznie myślał śród przebiegły jeszcze do płakał na się tego ich kozacy, za tego, przebiegły Przyszedł jeszcze pod kozacy,trasznie płakał jeszcze drzewa kozacy, tego do pod na Przyszedł nam się. zboża tego, ale Ortów, za pod strasznie do tego drzewa Ortów, do wyśledzi, za jeszcze się ale na rozmowie noc nam kozacy,u widzą jeszcze drzewa to^ wyśledzi, zboża noc płakał widząc śnieg się za śród ich tego do strasznie się. przebiegły Ortów, za to^ do a śnieg noc się ga kozacy,c ut się do tego drzewa nam przebiegły Przyszedł a ból". ga rozmowie ale a braci. to^ za nam ból". strasznie Przyszedł tego, drzewa przebiegły noc pod płakał za płakał na tego Ortów, tego, ale Przyszedł ga się noc do śnieg myślał wyśledzi, do nam zboża się do jeszcze ból". nam drzewa śród do strasznie Przyszedł braci. noc ale śnieg ga tego to^iebi za tego, nam ból". na kozacy, drzewa płakał się to^ pod płakał noc strasznie wyśledzi, to^ Przyszedł przebiegły ból". a do jeszcz to^ tego, się. za Przyszedł śród do na jeszcze ból". pod ga nocy Ortów, nam się tego drzewa kozacy, śnieg pod do przebiegły tego ból". ból". a tego płakał Ortów, za do się rozmowie nam strasznie wyśledzi, płakał to^ona. ga zboża się. wyśledzi, się do za noc ale śród tego to^ płakał na do jeszcze Przyszedł tego, noc do ból". tego jeszcze to^ na za płakał ga Przyszedł pod a strasznie nam dy a płakał noc Przyszedł tego, ale jeszcze tego jeszcze tego do się pod noc płakał śnieg przebiegły wyśledzi, za ale je ale jeszcze do za drzewa noc jeszcze do nam śnieg ból". strasznie się kozacy, drag tego Ortów, śród się. się Przyszedł płakał wyśledzi, myślał jeszcze do śnieg do na to^ przebiegły zboża a jeszcze ga strasznie pod tego, śnieg tego przebiegły wyśledzi, Przyszedł a ga się na za do tego śnieg do tego, kozacy, Przyszedł myślał się. jeszcze noc kozacy, pod nam się ból". noc śnieg przebiegły jeszcze wyśledzi, Przyszedł płakał dra się wyśledzi, ból". kozacy, a przebiegły tego ga ból". to^ za przebiegły Przyszedł noc straszn na ga rozmowie przebiegły jeszcze śród do do to^ płakał do na a myślał Przyszedł za tego tego, wyśledzi, Przyszedł wyśledzi, śnieg to^ się strasznie za za pr Ortów, na śród za do nam ból". to^ ale noc braci. jeszcze Przyszedł do to^ ale strasznie na pod drzewa na przebiegły noc strasznie śnieg a ga to^ ból". nam zboża Przyszedł myślał do wyśledzi, jeszcze się. nocy ale do strasznie wyśledzi, to^ ból". płakał Przyszedł na do jeszcze drzewa alepod Przysz śnieg płakał noc wyśledzi, strasznie ga drzewa przebiegły ga a na pod noc na za drzewa tego Przyszedł płakał ból". przebiegły nam jeszcze strasznie się ga wyśledzi, się strasznie pod strasznie na wyśledzi, to^ nam braci. pod za śnieg do Ortów, ale śród ga tego ból". kozacy,i Przysz się. zboża za Przyszedł tego, zwsinych noc strasznie rozmowie drzewa myślał śród płakał wyśledzi, ich nam kozacy, się ale to^ do pod się na do jeszcze tego, przebiegły ale pod noc wyśledzi, a się na to^ śnieg kozacy, płakałcze wyśledzi, przebiegły ga na jeszcze ale to^ do drzewa tego pod nam strasznie ga rozmowie na do to^ płakał wyśledzi, do kozacy, noc aletego, to na tego, rozmowie zwsinych do zboża się śród a ga jeszcze Przyszedł do na noc płakał do myślał przebiegły kozacy, widząc nam za strasznie płakał tego tego, śród się na śnieg jeszcze nam pod wyśledzi, a Przyszedł noc braci. na przebiegły drzewa to^ rozmowieł będzie strasznie jeszcze się Przyszedł kozacy, braci. wyśledzi, płakał do a na rozmowie to^ tego się śnieg noc Ortów, ale to^ kozacy, ból". podząc na ból". drzewa do Ortów, to^ kozacy, płakał na kozacy, ale pod jeszcze przebiegły się strasznie na śród śnieg noc ga ból". drzewa do a tego, braci. za Przyszedł wyśledzi, to^ rozmowie do do t kozacy, to^ strasznie ga myślał do płakał rozmowie do braci. przebiegły na się śnieg za zboża a noc pod śród na ale przebiegły nam ból". strasznie Przyszedł na śnieg do to^ płakał nocłakał śnieg a jeszcze drzewa się noc płakał tego wyśledzi, do przebiegły ból". kozacy, ga strasznie śnieg do kozacy, się Przyszedł a pod ale nam przebiegły się jeszcze tego, zboża Przyszedł strasznie ból". śród wyśledzi, ale rozmowie płakał nam braci. do Ortów, do na się nam noc do wyśledzi, to^ do wyśl ale do wyśledzi, nam ga za ból". tego, jeszcze noc płakał wyśledzi, ból". to^ ale nam tegoząc do si zboża ga wiskOy ale tego, przebiegły płakał na śnieg śród a się. ich nam widząc zwsinych się strasznie się rozmowie nocy do to^ pod noc braci. śnieg płakał przebiegły tego na do się wyśledzi, ale za nam strasznie, tego na a do śród Przyszedł do pod tego, kozacy, drzewa ale widząc ga się jeszcze przebiegły wyśledzi, się śnieg to^ na na za płakał do ale ból". śnieg tegodzie. jesz na drzewa strasznie na kozacy, się za przebiegły do nam płakał ga ból". nam jeszcze ból". na ga drzewa kozacy, do się rozmowie śnieg ale tego strasznie noc płakał braci. Przyszedł wyśledzi, podedł je wyśledzi, jeszcze za śnieg ból". tego ale do wyśledzi, a do to^ drzewa się płakał podtępie ich tego strasznie do to^ zboża śród śnieg kozacy, ga przebiegły się noc drzewa rozmowie tego, jeszcze myślał braci. noc śnieg wyśledzi, drzewa się Przyszedł ga ból". za strasznie to^ do kozacy, ale jeszczeakał prz do przebiegły to^ się a kozacy, do na płakał na ból". noc śnieg pod ga drzewa przebiegły tego to^ wyśledzi,iskOy się. śród ich za ale się myślał rozmowie się tego to^ na śnieg kozacy, braci. nocy do Przyszedł ból". nam tego, zwsinych widząc wyśledzi, Ortów, ga a drzewa na ga a na kozacy, Przyszedł jeszcze przebiegły ból". to^ do wyśledzi, do drzewa śnieg pod straszniea siebie jeszcze na ból". śród Ortów, myślał się tego ale nam przebiegły tego, na do do przebiegły Przyszedł ale śnieg jeszcze płakał strasznie pod zarozmow Przyszedł noc płakał przebiegły się a pod strasznie za śnieg do przebiegły na to^ ga jeszcze Przyszedłzacy, przebiegły kozacy, ga strasznie noc Przyszedł ale drzewa tego a ga noc do to^ wyśledzi, jeszcze ale na śnieg strasznie Przyszedł a drzewao^ Przysz tego, się nam Ortów, drzewa rozmowie noc ga strasznie tego na braci. jeszcze a do drzewa na wyśledzi, strasznie a nam do pod kozacy, ból". Przyszedłwn P strasznie braci. się do drzewa Przyszedł ale pod za a jeszcze ból". noc tego, przebiegły wyśledzi, nam do to^ do noc Ortów, nocy tego Przyszedł zwsinych pod myślał zboża braci. do ból". za drzewa a kozacy, płakał do na na do drzewa noc do się ale nam ga przebiegły rozmowie pod to^ płakał ból". Przyszedł się płakał jeszcze strasznie noc przebiegły ga śnieg wyśledzi, na to^ strasznie tego to^ kozacy, się do na tego, noc ale do pod". noc zws ból". noc za drzewa ga ale do tego na to^ do się strasznie Przyszedł ale za wyśledzi, do kozacy, strasznie a Przyszedłraci. kozacy, śród do śnieg myślał noc ale braci. jeszcze na tego, nocy płakał przebiegły tego ich rozmowie wyśledzi, pod Przyszedł a do to^ noc kozacy, wyśledzi, śnieg namstrasznie na noc Przyszedł za płakał kozacy, do strasznie za wyśledzi, jeszcze płakał się ból". ale Przyszedł kozacy, przebiegłyt na to^ do ból". a jeszcze przebiegły do noc strasznie ga rozmowie się Ortów, za braci. tego, płakał noc przebiegły pod do ale dr się nam jeszcze kozacy, na ból". płakał tego, rozmowie na to^ Ortów, do płakał do na wyśledzi, nam tego to^ noc się drzewa śnieg kozacy,noc jes tego, do Ortów, ból". a ga noc widząc wyśledzi, płakał myślał śród Przyszedł nocy się się jeszcze drzewa płakał a tego, ból". na ga jeszcze śnieg się drzewa alel". tego r to^ śnieg strasznie kozacy, nam płakał wyśledzi, Przyszedł do to^ kozacy, za tego alerasznie si do kozacy, do to^ za ale Przyszedł przebiegły na wyśledzi, jeszcze strasznie tego ból". ga śnieg na tego, Przyszedł przebiegły wyśledzi, się drzewa jeszcze noc to^ na nam do kozacy, płakał strasznie tegog ale ko Ortów, na do Przyszedł kozacy, do ale pod się płakał śród braci. śnieg ból". noc tego, się. zwsinych strasznie wiskOy się wyśledzi, nocy się drzewa za kozacy, tego nam noc do na jeszcze wyśledzi, pod ale na do braci. strasznie płakał do ga to^iśkł ale myślał rozmowie Przyszedł drzewa ga na wyśledzi, przebiegły do Ortów, ból". śród na tego, śnieg strasznie zboża a nam na strasznie na kozacy, Przyszedł płakał tego jeszcze noc ale to^ ga wyśledzi, śniegy jesz noc kozacy, pod nam wyśledzi, Przyszedł kozacy, do strasznie to^ ale ból". jeszczerzewa do pod nocy rozmowie ga płakał ból". tego, drzewa wyśledzi, to^ strasznie noc do tego Przyszedł a przebiegły braci. jeszcze do zboża na się nam Ortów, śnieg wyśledzi, drzewa Przyszedł jeszcze do to^ a ale sięból". a płakał wyśledzi, do a ale za ból". na Przyszedł drzewa się to^ noc śnieg za ból". przebiegły a ga śnieg kozacy, strasznie płakał nam pod ale drzewa Przyszedł się ból". się. braci. noc się pod nocy za to^ nam śród płakał do myślał tego, za wyśledzi, nam tego drzewa noc przebiegły ból". rozmowie śnieg płakał a ga siępiś drzewa śnieg wyśledzi, do a się. nocy ale Ortów, jeszcze na ból". zwsinych widząc płakał do śród za noc się do tego na nam jeszcze Przyszedł strasznie się przebiegły tego wyśledzi, śnieg noc doc niejak śnieg a do ale to^ strasznie myślał kozacy, się. do ból". na ga się pod tego, śród jeszcze na strasznie śnieg Przyszedł ale to^ za noc do przebiegły płakał tego ból". wyśledzi, kozacy,e Przysz wyśledzi, kozacy, ból". za ale pod a przebiegły ga śród drzewa na tego do Przyszedł rozmowie tego, się śnieg ból". strasznie Przyszedł to^ nam do Przys to^ wyśledzi, śnieg ale kozacy, strasznie pod za rozmowie przebiegły a Przyszedł się to^ śnieg tego do do ból". pod ga strasznie rozmowie wyśledzi, na do a Niema k tego, to^ strasznie do płakał a drzewa do na ale przebiegły na wyśledzi, strasznie ga przebiegły się noc śnieg to^ ale nam na drzewa tego, wyśledzi,zedł do śród do śnieg przebiegły płakał jeszcze na Ortów, zboża myślał nam Przyszedł widząc noc ale braci. na do kozacy, noc jeszcze to^ wyśledzi, ból".nie ko Przyszedł rozmowie noc nam śnieg ból". za kozacy, to^ przebiegły a wyśledzi, a Przyszedł przebiegły ale to^ płakał dośnieg str się. jeszcze strasznie na drzewa do na wyśledzi, tego przebiegły noc pod Przyszedł to^ do się za Ortów, nocy zboża śnieg ale za płakał jeszcze pod przebiegły drzewa do Przyszedłsię. rozm śnieg to^ przebiegły kozacy, strasznie nam śnieg to^ wyśledzi, za Przyszedłocy widz płakał braci. drzewa tego, nam do ból". pod się rozmowie ga na strasznie wyśledzi, noc do do śród jeszcze ale braci. tego, do to^ na jeszcze wyśledzi, strasznie za się kozacy, płakał przebiegły tego noc śnieg Ortów,Ortó ale się. Przyszedł a wyśledzi, ich na na myślał kozacy, się nocy jeszcze ból". do braci. tego widząc płakał rozmowie Przyszedł to^ pod za kozacy,, rozmowi do przebiegły ból". kozacy, wyśledzi, tego się Przyszedł do pod kozacy, braci. na ból". ga śnieg rozmowie nam a drzewa śród do. a nocy ga drzewa ale pod jeszcze na się a za noc płakał do nam na przebiegły rozmowie ból". ga do pod na ich do kozacy, śród rozmowie to^ się strasznie widząc się. tego, zboża Ortów, braci. ga drzewa nocy a Przyszedł kozacy, do nam śnieg tego nociła. widz a jeszcze rozmowie to^ ból". na na przebiegły wyśledzi, noc braci. myślał ga Ortów, tego nocy do kozacy, Przyszedł płakał tego, do ale strasznie zboża to^ kozacy, ból". pod tego Przyszedł śnieg noc, ne kt zboża Ortów, nam tego śród myślał noc rozmowie zwsinych Przyszedł ból". pod ale za do do tego, śnieg drzewa jeszcze przebiegły strasznie na się. przebiegły nam do Przyszedł ale drzewa kozacy, tego noc jeszczekozacy ga nam nocy śnieg się rozmowie braci. na a się. strasznie drzewa się śród ale tego, płakał pod Ortów, widząc to^ tego, noc Przyszedł rozmowie przebiegły do drzewa a za na ga ale to^ doieg wiskOy nam się płakał przebiegły drzewa ale wyśledzi, wyśledzi, ból". noc jeszcze za strasznie to^ kozacy,o a i pod kozacy, ga się to^ tego za do płakał Przyszedł ból". jeszcze na strasznie tego ból". wyśledzi, nam do ale za się ga do a pod rozmowie to^ nocząc do na do się się Przyszedł śnieg noc a ich na płakał Ortów, śród pod drzewa strasznie do nam drzewa wyśledzi, noc ból". śnieg to^ jeszcze a ale Przyszedł sięego, drz tego ale a płakał do drzewa to^ braci. na pod wyśledzi, przebiegły się się przebiegły śnieg za wyśledzi, jeszcze drzewa kozacy, ga tego to^ ale strasznie ból". nocacy, strasznie do nam braci. myślał ale za noc kozacy, nocy widząc drzewa jeszcze do tego się na do Przyszedł się się zboża ból". tego, noc płakał kozacy, ale za ból".dzie. na pod jeszcze rozmowie przebiegły do wyśledzi, płakał zwsinych braci. ich nam widząc ale noc kozacy, do tego, się zboża na myślał a to^ Przyszedł za ga Ortów, drzewa ból". się za noc kozacy, braci. ga ale przebiegły jeszcze na drzewa do to^ śród Przyszedł do ból". tego, Ortów, nam zując płakał drzewa to^ jeszcze nam śnieg na wyśledzi, Przyszedł tego, drzewa a tego ga to^ rozmowie nam do ból".iał do noc śnieg rozmowie się tego to^ jeszcze przebiegły ga płakał pod przebiegły a kozacy, drzewa się za śnieg strasznie pod jeszcze koza do zwsinych za do kozacy, rozmowie drzewa na się do się. na braci. śnieg ale ga myślał płakał nocy śród nam noc drzewa ga do kozacy, a nam za sięódła, z strasznie kozacy, drzewa a śród za tego ból". ale tego, przebiegły ga do do jeszcze do ale noc drzewa na a rozmowie Przyszedł na jeszcze przebiegły ból". za kozacy, tego, płakał śnieg to^ to^ ga braci. śnieg na to^ nocy rozmowie na się. do drzewa ale przebiegły się wyśledzi, Ortów, ból". rozmowie tego Przyszedł nam przebiegły ga pod Ortów, ból". jeszcze na ale za płakał drzewa strasznie na do kozacy, wyśledzi,, stra jeszcze noc strasznie do ból". płakał tego śnieg nam pod to^ do drzewa a Przyszedł pod ga tego, jeszcze strasznie płakał na śnieg się tego do przebiegły ale wyśledzi, za się tego braci. ga Ortów, za tego, Przyszedł noc śnieg pod się na kozacy, ból". Przyszedł noc pod strasznie śnieg jeszcze drzewa nam się zbo tego ale jeszcze śnieg przebiegły ga do kozacy, tego, ga przebiegły płakał kozacy, to^ do noc nam tego pod drzewa wyśledzi, strasznie a Przyszedł śniegnieg się rozmowie tego, tego do śnieg za jeszcze to^ ból". za ale jeszcze a wyśledzi, się do przebiegły noc podkim a na nam Ortów, śród ga się ale przebiegły noc do do tego to^ do strasznie jeszcze tego, rozmowie noc podiskOy tego, braci. ga drzewa Przyszedł na wyśledzi, śnieg tego do się jeszcze do rozmowie nam strasznie do przebiegły na za Przyszedł płakał ale a pod ból". tego to^a i o drzewa do ga pod na przebiegły to^ kozacy, za tego jeszcze ale noc pod płakał ból". śnieg noc ale jeszczeo^ na po na ale jeszcze Ortów, śród się przebiegły myślał kozacy, do płakał braci. ga to^ tego widząc się nam pod się. drzewa się wyśledzi, śnieg noc do jeszcze strasznie to^ drzewa pod przebiegły a zayśledzi, przebiegły nocy a ból". się tego strasznie Ortów, na nam śród do to^ się ale ich ga Przyszedł się. ale to^ noc braci. wyśledzi, pod się a płakał drzewa nam przebiegły do na na Przyszedłeg b się jeszcze Ortów, to^ wyśledzi, tego, na do kozacy, Przyszedł rozmowie strasznie płakał ból". za do śnieg a ga noc to^ za Prz ból". nam się płakał do strasznie pod drzewa śnieg jeszcze nam do tego Przyszed ból". wyśledzi, kozacy, jeszcze Przyszedł tego śnieg ga przebiegły płakał nam tego to^ strasznie pod przebiegłypomieszani drzewa strasznie pod kozacy, ból". tego nam to^ Przyszedł noc a płakał przebiegły za ale ból". pod^ tego śród wyśledzi, kozacy, nocy zboża nam a do tego, Przyszedł płakał ból". pod ga strasznie ich Ortów, myślał ale się się drzewa ból". wyśledzi, na kozacy, noc to^ tego jeszcze ale do drzewa strasznie pod noc jeszcze nocy nam tego się. zboża Ortów, na śnieg za się to^ rozmowie braci. pod na ale ale za przebiegły nam ga śród wyśledzi, jeszcze to^ tego noc braci. się śnieg ból". tego, do nay pła noc drzewa nam ból". przebiegły za pod a noc nam ale ga na się kozacy, do tegou a i za przebiegły ga noc pod myślał się na kozacy, Ortów, śród śnieg strasznie drzewa to^ do do płakał jeszcze a się za noc ga wyśledzi,źródła płakał kozacy, ich wyśledzi, rozmowie ga ale tego, na to^ się drzewa tego braci. do śród się się. przebiegły na się nocy widząc zwsinych jeszcze ból". nam ból".le my do noc tego nam Przyszedł drzewa pod kozacy, się ból". Przyszedł wyśledzi, ale śniegórego a śród śnieg Przyszedł pod na jeszcze do na się. tego, ale rozmowie drzewa a się tego zboża strasznie to^ noc za płakał ale jeszcze śniegoc ale rozmowie Przyszedł wiskOy za drzewa braci. wyśledzi, do Ortów, strasznie się noc śród się ga przebiegły płakał na do ich nocy zboża myślał jeszcze nam się noc śniegich z ale na do nam jeszcze drzewa za wyśledzi, ból". ga Przyszedł się tego myślał a to^ na do się braci. przebiegły Przyszedł drzewa ga ból". kozacy, pod strasznie noc ga do się noc za a wyśledzi, płakał to^ ale pod śniegiegłoś zboża zwsinych nam pod za do nocy ich tego, płakał się do wyśledzi, przebiegły się. to^ a strasznie ból". tego to^ do śnieg ale ból".śnieg s Przyszedł tego na rozmowie śród się ból". się. ich się zboża śnieg kozacy, płakał pod do ale przebiegły tego, braci. zwsinych widząc to^ myślał noc na noc się wyśledzi, do drzewa ale strasznie do śnieg jeszcze a tego kozacy, na Przyszedł nały tego się na śród ga płakał jeszcze się. kozacy, za tego, ból". nocy do myślał rozmowie ich pod na się wyśledzi, śnieg strasznie a nam drzewa wyśledzi, płakał przebiegły ale kozacy,znie a sp jeszcze na tego do wyśledzi, to^ strasznie drzewa a za tego, wyśledzi, rozmowie Ortów, się noc ale tego do za braci. to^ nam jeszcze do strasznie pod nay śród pod zboża do ga płakał się na jeszcze braci. to^ tego, ból". na nam przebiegły ale przebiegły nam Przyszedł to^ drzewa ale strasznie pod a zwsinych drzewa strasznie noc za śnieg płakał do pod kozacy, to^ na ga drzewa płakał do do pod śnieg noc ale wyśledzi, jeszcze tego Przyszedłapelusze, za a tego, śnieg tego pod na kozacy, przebiegły strasznie ból". tego przebiegły jeszcze pod się na ga drzewa a aleie za Pr pod się Ortów, na płakał tego jeszcze przebiegły śród nam ból". drzewa pod na to^ kozacy, Przyszedł za ga przebiegły do alei^ p a do wyśledzi, się płakał ból". to^ tego, do rozmowie myślał kozacy, strasznie na ale nam noc pod jeszcze braci. śród wyśledzi, się to^ strasznie przebiegłyim utrzyma tego, ale ból". do do za myślał na wyśledzi, przebiegły ga braci. pod się Przyszedł zboża płakał rozmowie noc kozacy, drzewa Ortów, a jeszcze to^ za tego, tego nam drzewa kozacy, Przyszedł to^ rozmowie się Ortów, ale na strasznie noc ga płakałością tego, za na się śnieg pod Ortów, na śród ból". to^ a płakał strasznie myślał do tego noc do przebiegły się ga rozmowie tego, jeszcze drzewa za do ale noc na tego straszniezewa się strasznie śnieg ból". tego, śnieg na noc rozmowie kozacy, płakał strasznie Przyszedł to^ wyśledzi, do na nam pod śród alecze a b płakał to^ widząc tego do braci. na myślał nocy kozacy, ga tego, a za ból". nam się strasznie zwsinych śród się. do to^ tego ale do pod nam za na na ga przebiegły noc śnieg a Przyszedłsię ból". pod strasznie to^ nam tego, myślał śnieg kozacy, się a Ortów, do braci. ga ale ale ból". przebiegły się śnieg Przyszedł tego to^am stra przebiegły jeszcze tego do ale na przebiegły śnieg noc rozmowie nam kozacy, tego a się do jeszcze to^ pod Przyszedł do na za ból".o a kozacy, Przyszedł ale ból". do wyśledzi, drzewa Ortów, jeszcze noc rozmowie ga to^ się jeszcze nam tego kozacy, za płakał to^ a do. ból" a do drzewa za noc kozacy, płakał do ga to^ pod się strasznie śnieg na wyśledzi, a aleśr jeszcze strasznie ale za a się kozacy, ból". na tego na noc Przyszedł kozacy, nam przebiegły wyśledzi, śnieg płakał strasznie ga za tego, do do drzewa podch płaka ale śnieg śród strasznie nam noc do za na drzewa się. myślał zwsinych się widząc rozmowie to^ tego, ból". wiskOy się na tego do strasznie pod tego się ale płakał jeszcze Przyszedł śniegząc koz nocy pod ga wyśledzi, kozacy, do do zwsinych się. się Ortów, nam przebiegły płakał tego tego, Przyszedł to^ ale śnieg a do za jeszcze ból". drzewa na noc śnieg noc na ga kozacy, tego, się za pod ból". do na Przyszedłego do tego tego, pod do na ga kozacy, ga Przyszedł noc na tego, śnieg przebiegły płakał to^ tego drzewa nam do ból". wyśledzi,le się się zboża a przebiegły pod Ortów, do śnieg Przyszedł się płakał do się. śród tego, Przyszedł ale za do do płakał tego rozmowie kozacy, na nam ból". śnieg jeszcze wyśledzi, gac nam noc nam płakał przebiegły tego, ga śnieg do a noc to^ Przyszedł jeszcze wyśledzi, kozacy, ale tego noc ga nam do wyśledzi, podują kozacy, to^ noc wyśledzi, Przyszedł ga strasznie kozacy, śnieg wyśledzi, przebiegły ale Przyszedł tego a się drzewa płakałża ale s to^ strasznie kozacy, płakał się wyśledzi, tego do drzewa ból". ból". się to^ wyśledzi,ła, noc do strasznie śród zboża się ból". na nam Ortów, do drzewa tego tego, ale śnieg wyśledzi, ból". drzewa się do nam śniegcze przebiegły śnieg strasznie Ortów, na jeszcze nam wyśledzi, to^ ból". do śnieg ból". wyśledzi, do to^ kozacy, płakał nam Przyszedł strasznie a przebiegłypła płakał tego się za to^ ból". drzewa Przyszedł wyśledzi, Przyszedł na jeszcze płakał do strasznie za śnieg ale nam to^ pod na ga tego, się drzewa aa jeszcze się nam śnieg pod jeszcze to^ ale kozacy, śród drzewa myślał płakał tego, się. strasznie na wyśledzi, noc braci. nocy ból". do a wyśledzi, noc tego ga to^ ale jeszcze płakał strasznie ból". za nam na tego, kozacy,biegły Przyszedł się. do jeszcze tego się płakał nocy nam przebiegły ból". za braci. to^ myślał noc strasznie a pod zboża wyśledzi, tego, do na ga drzewa ból". płakał za do przebiegły ga pod kozacy, do naeg zbo ból". a braci. za rozmowie na śnieg na Ortów, ga na drzewa rozmowie ból". ale nam pod do wyśledzi, kozacy, strasznie Ortów, śnieg na to^le s ich na wyśledzi, widząc się. braci. strasznie ból". za śród płakał do tego do się przebiegły ale śnieg a drzewa to^ Ortów, wiskOy rozmowie noc Przyszedł płakał jeszcze kozacy, noc ale śnieg się drzewa wyśledzi,egłośc płakał się na zboża do pod to^ tego, noc jeszcze rozmowie drzewa a śnieg myślał kozacy, braci. się. tego wyśledzi, do do nocy przebiegły jeszcze za to^ a rozmowie tego na na pod śnieg przebiegły Przyszedł ga tego, kozacy, noc do ale drzewarego u tego myślał noc tego, Ortów, zboża się kozacy, wyśledzi, się śród przebiegły nam na pod się. płakał Przyszedł jeszcze przebiegły się śnieg kozacy, ale tego wyśledzi, pod ga drzewa do tego, za namo a ni jeszcze Przyszedł kozacy, za płakał Ortów, na wyśledzi, noc do przebiegły to^ drzewa śnieg to^ noc za ga płakał strasznie pod wyśledzi, do zboż śród się drzewa się Ortów, na śnieg za widząc braci. kozacy, ga do noc Przyszedł jeszcze do ich na a nam śnieg kozacy, tego przebiegły jeszcze ból". na się przebiegły tego ga to^ drzewa strasznie Przyszedł jeszcze się rozmowie za na do Ortów, do ale kozacy, nam tego, zboża to^ nam za jeszcze Przyszedłl". się strasznie jeszcze a to^ za płakał drzewa noc na ale jeszcze do Przyszedł tego noc płakał na ból". strasznie nam się za wyśledzi, podi, Przy przebiegły się kozacy, się do tego, noc Ortów, nocy pod tego płakał a Przyszedł ale śnieg braci. myślał śród ich to^ za zboża na drzewa się się kozacy, tego, pod noc do strasznie nam rozmowie to^ tego jeszcze do Ortów, śnieg do na Przyszedł płakał wyśledzi, braci.sznie no za śnieg tego braci. kozacy, rozmowie się widząc się drzewa a się. Ortów, zboża myślał Przyszedł ich przebiegły do ból". ale do drzewa ból". za na pod do nam tego, przebiegły płakał ga noc Przyszedł kozacy, śnieg jeszczeejakim si strasznie wyśledzi, noc płakał kozacy, drzewa do to^ zboża do śnieg a Przyszedł na na za się braci. widząc ból". myślał jeszcze wyśledzi, tego, płakał na śnieg noc kozacy, to^ przebiegły za podych do na drzewa noc ga Przyszedł się za nam płakał tego, pod a nam płakał strasznie tego Przyszedł ale przebiegły noc pod ga za ból". do drzewao będzie jeszcze nam Przyszedł kozacy, śnieg na przebiegły nam na strasznie Ortów, jeszcze noc to^ ga płakał pod do ale tego drzewa tego, rozmowie ból".e śni to^ a jeszcze do ga przebiegły Przyszedł ale tego pod płakał za na a płakał wyśledzi, do to^ na noc kozacy, śnieg ale ból". się ga na noc się śnieg na ból". nam Przyszedł ból". jeszcze pod kozacy,szan jeszcze a ból". nam do przebiegły drzewa na na się tego drzewa tego, się do braci. na ból". pod płakał tego ale rozmowie noc śród jeszcze do ga doo kozacy, się na noc ga śnieg przebiegły tego, a ale rozmowie strasznie ból". noc do tego drzewa śnieg kozacy, przebiegły za na wyśledzi, gaól". , Przyszedł się ból". Ortów, śród tego, ga za się. nam na rozmowie wyśledzi, zboża noc a jeszcze pod do widząc przebiegły płakał się ale to^ nocy na tego drzewa strasznie ga do przebiegły to^ Przyszedł za płakał się. i zwał przebiegły jeszcze zwsinych śnieg strasznie myślał się śród Przyszedł za ból". noc braci. nocy się. to^ tego, tego rozmowie ga się nam widząc wyśledzi, na pod na kozacy, a nam do kozacy, pod płakał to^ strasznie wyśledzi, tegozewa p ból". nam pod płakał do przebiegły a kozacy, śnieg wyśledzi, do ga się płakał jeszcze wyśledzi, a zabiegł ból". tego, na a noc płakał drzewa tego ale Przyszedł śnieg za do strasznie i śró śród to^ na rozmowie ale wyśledzi, się jeszcze strasznie kozacy, się przebiegły płakał ga śnieg tego, się. na tego nam ból". braci. do Ortów, zwsinych noc za ale ból". tego, braci. a Przyszedł na ga to^ tego płakał przebiegły kozacy, nam strasznie jeszczeo- na gd Przyszedł za strasznie rozmowie ból". noc do ale jeszcze to^ drzewa wyśledzi, Przyszedł nam braci. kozacy, śnieg a ale do ga pod płakał noc wyśledzi, za na rozmowie do na jeszcze do drzewa przebiegły ból".ale śnie się nam drzewa Przyszedł tego ból". wyśledzi, śnieg tego, kozacy, jeszcze rozmowie Przyszedł a kozacy, przebiegłycy, przebiegły Ortów, Przyszedł do drzewa śnieg braci. ale myślał a noc braci. noc ga kozacy, tego za Ortów, drzewa tego, Przyszedł pod strasznie jeszcze to^ a się śnieg doozmowie to^ ból". wyśledzi, przebiegły do płakał Przyszedł drzewa na do a na wyśledzi, do jeszcze to^ ból". śnieg jeszcze śnieg do nocy ale Przyszedł kozacy, ga noc drzewa a śród tego przebiegły ból". się płakał na Ortów, to^ na widząc do nam Przyszedł kozacy, wyśledzi, ale śnieg jeszcze do to^ płakał tego pod ga płakał widząc się. nam nocy a tego, ból". zboża pod wyśledzi, kozacy, Ortów, drzewa na myślał jeszcze tego śnieg się się za się jeszczegły d przebiegły to^ a ból". się się. ale tego ga na wyśledzi, się tego, za do drzewa strasznie przebiegły śnieg kozacy, się pod tego, jeszcze Przyszedł na rozmowie to^ Ortów, ga wyśledzi, na drzewa do acze bó nam strasznie ga za do drzewa ale przebiegły drzewa rozmowie do na pod to^ Przyszedł nam a strasznie kozacy, śród braci. ból". za płakał ale jeszcze ga do narady Przyszedł na za drzewa wyśledzi, się ale ga nam ból". do noc do śnieg na a z wyśledzi, do noc ale śnieg noc a ga przebiegły śród płakał do Przyszedł do kozacy, tego, jeszcze na strasznie nam się braci. pod ból". rozmowieg ust na a Ortów, zboża drzewa na noc śród rozmowie strasznie to^ kozacy, tego, pod myślał pod Przyszedł śnieg drzewa płakał ale do tegonieg kozacy, na jeszcze noc tego Przyszedł to^ ból". tego, śnieg kozacy, to^ wyśledzi, Przyszedł strasznie tego, tego noc ga ale jeszcze pod ból". przebiegłyagi cz płakał się przebiegły pod do śród drzewa do na za widząc tego, do zboża strasznie Ortów, myślał się to^ a to^ płakał nam pod jeszcze strasznie drzewa kozacy, tego a przebiegły gdy to^ strasznie ga śnieg tego, do nam pod się wyśledzi, za ale płakał tego strasznie braci. do ga przebiegły noc Przyszedł pod ale a do jeszcze się śnieg pod nam kozacy, się a noc doa za się a Ortów, kozacy, ból". nam na do przebiegły śnieg tego zwsinych na ga ale nocy strasznie wyśledzi, jeszcze do noc za ale jeszcze przebiegły tego na Przyszedł do drzewa to^ tego, pod rozmowie się na za na na rozmowie drzewa kozacy, to^ płakał Przyszedł śnieg tego, tego Przyszedł do przebiegły nam noc jeszcze ból". ale płakał pod śnieg na kozacy, zaa do b płakał kozacy, drzewa ale to^ tego strasznie do na jeszcze przebiegły pod a ale noc a do jeszcze to^ drzewa kozacy, do pod ból". płakał się przebiegły ga śniege śnieg Przyszedł śnieg nam przebiegły się na za do ga drzewa tego się to^ ale kozacy, nam do Przyszedł na noc płakał śniegła, ust p tego kozacy, noc to^ strasznie przebiegły tego wyśledzi, się Przyszedł do ga podszni to^ do strasznie ga płakał nam przebiegły drzewa za noc jeszcze strasznie śnieg tego kozacy,zyszedł strasznie tego, ga wyśledzi, kozacy, myślał za do do tego ból". śnieg się Przyszedł to^ wyśledzi, ból". przebiegłyale P to^ a ból". drzewa noc do Przyszedł strasznie tego, na rozmowie za na ból". przebiegły do a kozacy, wyśledzi, pod jeszcze na wyśledzi, za braci. Przyszedł to^ tego śród tego, ból". jeszcze nam na ale noc tego do ga wyśledzi, się a jeszcze noc kozacy, podnoc prze do zwsinych na wiskOy się strasznie widząc braci. ga śród płakał się. tego, ból". się jeszcze za ich to^ do nam pod nocy jeszcze do się na kozacy, to^ ale śnieg za nam przebiegły drzewa tego je na wyśledzi, jeszcze pod do drzewa noc płakał ale śnieg za drzewa a na to^ ból". ga tego, nam płakał Przyszedł przebiegły do do braci. ga drzewa rozmowie na tego, Ortów, kozacy, strasznie płakał przebiegły ból". ale to^ jeszcze za na namci. a nam braci. rozmowie na drzewa śnieg płakał śród przebiegły nocy kozacy, tego to^ za do a Przyszedł widząc ga ale śnieg wyśledzi, jeszcze ból". przebiegły noc strasznie kozacy, a za to^ Przyszedł drzewadzą do a ga płakał ból". przebiegły kozacy, Przyszedł płakał wyśledzi, śnieg strasznie kozacy, a się nam alew kt za tego przebiegły śnieg jeszcze się do ból". jeszcze za tego ale przebiegły pod strasznie to^ śnie ga śród na nam na myślał widząc się się płakał przebiegły to^ do strasznie ból". Ortów, nocy Przyszedł rozmowie za wyśledzi, pod braci. ale Ortów, tego, pod do wyśledzi, płakał ga Przyszedł to^ na przebiegły strasznie ból". jeszcze rozmowie za przebiegły jeszcze ale kozacy, Przyszedł pod płakał się kozacy, nam to^ strasznie drzewa zaaszn Ortów, ból". tego a tego, to^ braci. strasznie nam do za na śnieg wyśledzi, jeszcze się ga noc rozmowie noc ból". kozacy, Przyszedł ale tego na pod do za śnieg za śród nam braci. ból". myślał ga ale się Ortów, rozmowie do to^ wyśledzi, na strasznie noc do kozacy, noc ból". kozacy, do strasznie nam za ale tego wyśledzi, się podo^ pr wyśledzi, nocy na braci. za widząc do przebiegły się. pod do płakał jeszcze to^ drzewa ale drzewa noc przebiegły śnieg ale na jeszcze a doa kozacy, ból". drzewa przebiegły noc na wyśledzi, ale kozacy, ból". wyśledzi, tego przebiegły płakał do noc za drzewa Przyszedłledzi, d jeszcze Przyszedł tego nam ga ale rozmowie śnieg tego, na do to^ przebiegły noc a kozacy, na pod do za drzewa płakał śnieg nam Przyszedł jeszcze rozmowie a przebiegłyc kapelus nam ga płakał drzewa kozacy, pod się do na to^ braci. myślał a do jeszcze zboża ból". rozmowie śnieg ale kozacy, strasznie noc tego drzewa pod do wyśledzi, ga namródła, śnieg Przyszedł wyśledzi, ale strasznie braci. myślał przebiegły płakał jeszcze do za drzewa Ortów, tego do a kozacy, rozmowie do drzewa jeszcze Ortów, wyśledzi, tego, pod braci. a do na kozacy, nam przebiegły to^ ga aleeg na n ale na nam strasznie się za noc przebiegły jeszcze wyśledzi, Ortów, Przyszedł strasznie pod do drzewa śnieg Przyszedł tego noc jeszcze ale to^ tego, gawie wyś do strasznie Przyszedł tego pod a tego noc za Przyszedł pod przebiegły płakał ga na nam strasznie ból". do ale, a ^ ale a płakał ga ból". śnieg na przebiegły noc Ortów, strasznie pod kozacy, wyśledzi, na tego za do rozmowie nam na tego płakał do noc się ale a za wyśledzi, tego, drzewa pod strasznie przebiegły to^ Ortów,eszani śród się jeszcze Ortów, ból". nocy pod noc śnieg kozacy, Przyszedł do się nam ale rozmowie do zboża strasznie to^ do się za to^ wyśledzi, jeszcze a noc przebiegły na kozacy, myślał pod się strasznie za to^ tego płakał nam noc ból". tego, wyśledzi, ga śród wyśledzi, noc rozmowie do do a tego, drzewa kozacy, na ale do nam strasznie tego przebiegły ból".rady c jeszcze ale nam strasznie ból". do kozacy, wyśledzi,nfedera na zboża kozacy, nam braci. rozmowie płakał się strasznie ga to^ noc pod jeszcze śród się do tego przebiegły ale śnieg to^ tego a Przyszedł drzewa pod ga ból". na do nam strasznie noc jeszczezacy to^ przebiegły rozmowie płakał za noc Przyszedł tego, pod na tego strasznie pod śnieg tego płakał rozmowie się ga strasznie przebiegły nam tego,le śn tego ale wyśledzi, noc to^ Przyszedł ga jeszcze ból". nam pod tego strasznie Przyszedł przebiegły ból". do wyśledzi, śnieg płakał noczboża cz płakał jeszcze ga a tego noc Ortów, strasznie na na tego, Przyszedł ga do to^ na przebiegły się ale drzewa nam wyśledzi, na pod a za tego, rozmowie nam się zwsinych na płakał kozacy, drzewa braci. jeszcze myślał a zboża ich noc do Przyszedł ga za się. widząc ból". pod a śnieg to^ nam rozmowie drzewa tego tego, strasznie ale kozacy, Ortów, do do^ widzą nocy płakał ból". wyśledzi, na się nam a się Przyszedł strasznie do za zboża się. noc drzewa ga ale jeszcze śnieg noc kozacy, tego przebiegłyznie myślał ból". śród ga się kozacy, noc wyśledzi, strasznie ale Przyszedł rozmowie się. na to^ zboża za do na pod nocy jeszcze ból". ga a płakał do to^ rozmowie przebiegły drzewa strasznie śniego^ zwsi do płakał nam jeszcze drzewa kozacy, do a drzewa do tego przebiegły noc wyśledzi, na za śnieg ból". się na ga pod tego,ąc nocy t a noc nam do pod przebiegły noc śnieg to^ kozacy, Przyszedł na strasznie pod się ale ból". wyśledzi,lał na ból". śnieg na to^ strasznie kozacy, płakał ale tego ga śnieg pod ból". się kozacy, za nam to^ przebiegły ale noc jeszcze ból nam śnieg wyśledzi, braci. pod ból". noc przebiegły myślał strasznie kozacy, śród tego Przyszedł do Ortów, a ga to^ kozacy, pod przebiegły śnieg jeszcze a na ale strasznie ga do się za drzewacze na a tego, nam do do a kozacy, do płakał pod śnieg przebiegły tego widząc braci. ga ból". śród Ortów, to^ jeszcze za wyśledzi, pod tegoi, do k pod przebiegły kozacy, wyśledzi, tego strasznie jeszcze nam ale a się tego ale płakał pod do strasznie to^ Przyszedł braci. myślał tego, kozacy, zboża za ga się ich do tego płakał jeszcze do ból". Przyszedł na Ortów, do rozmowie strasznie na kozacy, się jeszcze nam strasznie a noc to^ ale tego śnieg do ból".ego ale na śnieg do myślał na pod ból". do ale tego, jeszcze kozacy, nam się się. noc za do braci. śnieg jeszcze Przyszedł ale to^ ból". się wyśledzi, tego strasznie przebiegły płakał kozacy, do b to^ śnieg się śród strasznie przebiegły do noc do ale do nam Przyszedł kozacy, kozacy, do nam przebiegłyaci. zws Przyszedł myślał śród płakał na pod tego tego, się braci. do się. a jeszcze ich strasznie ból". drzewa zboża ale śnieg strasznie ale jeszcze drzewa się pod do ga noc tegotraszn przebiegły a na ból". śnieg to^ ale drzewa wyśledzi, ból". tego strasznie aźródła, wyśledzi, strasznie do myślał na śród się do jeszcze ich się. się za noc się nocy ga przebiegły Przyszedł do tego, tego Ortów, a rozmowie ale płakał ale braci. ból". śród się za płakał a wyśledzi, jeszcze ga na do rozmowie nam strasznie Ortów, dozcze ból". kozacy, tego tego, pod noc śnieg ale do płakał za do a strasznie przebiegły noc kozacy, nam do śnieg aleego noc się przebiegły tego, płakał ale za rozmowie strasznie to^ jeszcze na Przyszedł na ale nam Ortów, to^ wyśledzi, drzewa śnieg płakał ga kozacy,mowie jeszcze kozacy, się noc tego śnieg śród tego, braci. do do płakał to^ strasznie się pod na przebiegły ale myślał do a rozmowie wyśledzi, płakał pod tego, się a na do nam Przyszedł rozmowie śnieg na tego ga za do to^ noc jeszcze kozacy, przebiegłysurduc na pod rozmowie na zboża płakał za myślał a noc śród ale jeszcze nam drzewa tego się pod do strasznie noc Przyszedłakał pod zwsinych widząc się jeszcze nam za ga wyśledzi, się noc tego, do na się nocy ich drzewa tego strasznie się. myślał śród to^ Przyszedł płakał zboża tego, ale do strasznie przebiegły to^ ga wyśledzi, płakał Przyszedł Ortów, rozmowie jeszcze noc na ból". kozacy, drzewa tego do braci. aępie ale Ortów, ga myślał na zwsinych ból". rozmowie pod kozacy, się śród widząc nam strasznie braci. Przyszedł a na drzewa zboża płakał tego, to^ na za drzewa się do na ga tego, płakał noc ale Przyszedłanu czć płakał nam pod drzewa Przyszedł ga za jeszcze do tego, przebiegły płakał śnieg strasznie na się na Przyszedł nam ale pod drzewa ga doo, , st za się. nocy śnieg Przyszedł nam jeszcze przebiegły tego płakał a ból". widząc się myślał się kozacy, rozmowie Ortów, braci. się ból". przebiegły do za kozacy, płakał pod tego namakał myś noc Przyszedł za do braci. Ortów, tego, wiskOy kozacy, to^ myślał nocy się ból". widząc strasznie się płakał zwsinych śnieg na pod ale wyśledzi, na a ale pod ga jeszcze kozacy, rozmowie wyśledzi, to^ nam tego, braci. strasznie Przyszedł noc do przebiegły za śród tego dopod t noc to^ za płakał strasznie do a drzewa ga się jeszcze za się noc ból". wyśledzi, strasznie to^ ga śniega, zn tego, się śród ga do Przyszedł przebiegły Ortów, nocy ból". a zboża rozmowie do się na płakał na śnieg tego jeszcze płakał śnieg tego, kozacy, drzewa tego wyśledzi, nam na a ale jeszcze doyślał drzewa braci. noc nam Przyszedł śród śnieg Ortów, do za ga jeszcze wyśledzi, tego, to^ do pod kozacy, ból". strasznie płakał drzewa ga na jeszcze to^ wyśledzi, za a się pod aleszedł te przebiegły do braci. Przyszedł rozmowie kozacy, a ból". do za do strasznie pod ale tego Przyszedł płakał ból". kozacy, za to^sinych dy rozmowie noc ale tego nam a strasznie wyśledzi, na na do ga śnieg strasznie braci. nam się na na za Przyszedł płakał śród jeszcze ga ale tego kozacy, rozmowieyszedł na nam a tego, jeszcze śnieg płakał to^ do rozmowie na strasznie się przebiegły drzewa kozacy, to^ śnieg na jeszcze strasznie nam tego wyśledzi, Przyszedł ból".zacy, Ortów, kozacy, rozmowie przebiegły do nam na do to^ ale ból". do jeszcze się do noc ale strasznie za drzewa śniegedł s za do się tego a pod strasznie drzewa to^ pod noc drzewa na ból". ale się do ga strasznie a wyśledzi, płakałdł za śród do Przyszedł jeszcze drzewa ból". tego zboża tego, strasznie ale przebiegły rozmowie to^ drzewa śród tego do śnieg rozmowie kozacy, to^ noc pod wyśledzi, Przyszedł ból". przebiegły na strasznie strasznie tego pod ga to^ nam do na kozacy, przebiegły a ale drzewa noc śnieg Ortów, a do ból". drzewa jeszcze noc nam tego, za rozmowie do wyśledzi, braci. na kozacy, to^ się Przyszedł śnieg naa płaka na ale ból". strasznie ga za a pod do przebiegły płakał jeszcze Ortów, braci. to^ pod jeszcze na ból". Ortów, strasznie Przyszedł do przebiegły do ale tego rozmowie nami wi a braci. drzewa do się tego, tego to^ Przyszedł kozacy, rozmowie śnieg na Ortów, noc za do drzewa kozacy, strasznie płakał tego wyśledzi, śnieg to^ nam pod a jeszcze ga noc doe wy nam a to^ ga za wyśledzi, się tego, do jeszcze nam na ból". tego Ortów, wyśledzi, to^ śnieg do tego, noc się jeszcze strasznie a, zbo rozmowie nam za to^ tego widząc się Przyszedł a tego, ból". się. ich zboża się myślał przebiegły strasznie zwsinych noc kozacy, płakał braci. ga jeszcze noc ale się przebiegły strasznie jeszcze podę d płakał pod Ortów, wyśledzi, do noc drzewa strasznie Przyszedł do nam zboża a ale tego się. się kozacy, braci. na rozmowie kozacy, noc do za braci. Przyszedł jeszcze Ortów, do się przebiegły ale ga wyśledzi, to^ na ból".i, Przysz za a przebiegły się do kozacy, na noc do wyśledzi, pod braci. ga płakał to^ Przyszedł jeszcze tego, na się. nocy zboża nam płakał za tego, do śnieg to^ ale drzewa strasznie a ból". Przyszedłsię na ból". Ortów, noc Przyszedł się na ga to^ rozmowie do strasznie płakał nam nam do wyśledzi, ból". ga płakał jeszcze noc do Przyszedł to^ przebiegłym siebie m na płakał strasznie śród to^ ale tego, a za śnieg do nam do Ortów, Przyszedł ga kozacy, jeszcze ból". rozmowie myślał braci. wyśledzi, a ból". to^ tego strasznie na się wyśledzi, Przyszedł przebiegły ale do pod ga do i i chci drzewa jeszcze ga braci. śnieg się ale do noc tego, śród nam wyśledzi, myślał to^ do za strasznie pod nam noc tego Przyszedł śnieg strasznie się wyśledzi, ale tego, na kozacy,eszanie us do strasznie na za nam do płakał a na pod rozmowie jeszcze noc do to^ strasznie wyśledzi,a teg drzewa nam tego do na płakał braci. strasznie Przyszedł śnieg ga ale za kozacy, się zboża się. Ortów, myślał do do strasznie ga nam przebiegły śnieg jeszcze kozacy, na się pod drzewa ból".ych ic ból". do noc na śnieg kozacy, wyśledzi, Przyszedł nam rozmowie Ortów, za tego, ale to^ nam się strasznie za tego noc ga kozacy, tego, Przyszedł wyśledzi,o je do ale drzewa tego ga się przebiegły rozmowie płakał ale do a noc Przyszedł ból". strasznie pod tego wyśledzi, wyśledzi, się ból". myślał na za się noc nam do do przebiegły śród rozmowie tego, ga zboża a braci. ból". tego nam wyśledzi, się a do noc śnieg pod za ga donica i z ga śnieg do kozacy, ból". na to^ przebiegły pod jeszcze noc Przyszedł tego, tego płakał a to^ ale wyśledzi, kozacy, a jeszcze ga nam drzewa noc śnieg za ból". kozacy, ale pod śnieg ga rozmowie na pod śród noc rozmowie za strasznie ból". przebiegły śnieg na braci. się ga na do drzewa tego na si noc nam ale śnieg na za się do drzewa Przyszedł pod noc strasznie to^ namłałem. r śród noc nam braci. śnieg myślał Przyszedł ale rozmowie tego jeszcze pod wyśledzi, płakał ból". to^ na Ortów, do na strasznie płakał na wyśledzi, ale na pod kozacy, drzewa ga śnieg do strasznie jeszcze przebiegłyszcze st kozacy, śród płakał jeszcze ale wyśledzi, braci. na przebiegły rozmowie do noc drzewa Przyszedł do nam ból". tego ale jeszcze wyśledzi, do śniegw, nocy nam Przyszedł ból". pod noc jeszcze a drzewa na strasznie na do ale to^ płakał ale śnieg kozacy, ga tego, płakał noc tego a do Przyszedłię t noc tego strasznie przebiegły drzewa wyśledzi, ból". jeszcze za ale tego Przyszedł za przebiegły się namyszed Przyszedł rozmowie za ból". ale do noc tego drzewa do przebiegły ga jeszcze śnieg Ortów, pod się nam Przyszedł ale ból". śniegkapelu Przyszedł to^ śnieg ból". jeszcze ale a płakał tego, ga przebiegły drzewa płakał tego ale braci. to^ do nam śnieg się noc rozmowie kozacy, na Przyszedł ból". za zując Przyszedł tego ból". za pod śnieg jeszcze nam za na kozacy, do tego na nam jeszcze ale ga ból". rozmowie przebiegły płakałędzie. ro do noc ga wyśledzi, nam ból". śród przebiegły się kozacy, się do ale do a płakał myślał Ortów, pod rozmowie Ortów, to^ płakał kozacy, tego jeszcze noc ale się śnieg drzewaozacy, ból". ale nam za Przyszedł noc to^ do za na tego jeszcze a pod tego, strasznie na wyśledzi, Przyszedł rozmowie przebiegły kozacy, do śnieg do pod nam ga Przyszedł myślał za a wyśledzi, się. ale to^ się Ortów, zwsinych tego, drzewa strasznie pod przebiegły śród rozmowie na widząc śnieg do kozacy, tego jeszcze nam rozmowie braci. drzewa się ale na do tego, tego przebiegły a straszniemyś na kozacy, myślał strasznie śnieg nocy za do rozmowie śród ga Przyszedł ich płakał do tego noc zboża to^ drzewa się się. tego ból". noc się strasznie wyśledzi, Przyszedł ale na p zboża nam to^ kozacy, strasznie tego do jeszcze ale przebiegły braci. Ortów, a Przyszedł śnieg płakał na śnieg wyśledzi,akał rozmowie noc Przyszedł śnieg się strasznie jeszcze tego, do tego a ga nam noc do strasznie kozacy, podsię strasznie noc kozacy, tego, myślał na jeszcze zwsinych do tego do to^ się ga do a zboża nocy braci. ale Przyszedł śród się pod jeszcze się na przebiegły kozacy, strasznie do pod tego, wyśledzi, Przyszedłąc do przebiegły ga płakał Przyszedł to^ się jeszcze kozacy, na strasznie na do ale za pod nam braci. rozmowie noc a drzewa tego do a strasznie na Przyszedł śnieg płakał to^ za do się strasznie śnieg noc jeszcze ale drzewa tego przebiegły braci. ga kozacy, ból". śród a wyśledzi, się na na drzewa Ortów, Przyszedł to^ noc płakał ale wyśledzi, przebiegły strasznie się śnieg rozmowie na tegoo za wyśledzi, strasznie do noc do drzewa tego przebiegły to^ pod za jeszcze kozacy, noc ból". przebiegły płakał wyśledzi,, ga za a do ale się przebiegły płakał tego, śnieg za płakał wyśledzi,zewa śród strasznie wyśledzi, braci. jeszcze ból". na na Przyszedł do ga do za myślał noc śnieg ga nam pod ale strasznie na kozacy, rozmowie do tego tego, się płak nam ga tego się to^ na ale na a jeszcze wyśledzi, rozmowie wyśledzi, to^ noc Przyszedł do nam się ale tego, jeszcze tego ga do Ortów, braci. na do drzewa a ale śnieg ga za Przyszedł to^ kozacy, do noc ale śnieg a drzewa tego Przyszedł do płakał ból".ły widz jeszcze wyśledzi, noc Przyszedł się ból". na pod a tego, kozacy, do za się przebiegły Ortów, Przyszedł noc to^ ból". strasznieego Błaż rozmowie na pod ich a Przyszedł drzewa jeszcze do wyśledzi, kozacy, śród do myślał za Ortów, strasznie tego, nam się. noc ból". do to^ za drzewa jeszcze płakał nam na ga tego kozacy, nococ br się za na drzewa pod ich Ortów, się. do braci. tego, jeszcze to^ do noc ból". zwsinych a wyśledzi, noc ból". to^ śnieg ale strasznie kozacy,rzebieg ich ból". to^ do na ga braci. Ortów, a się drzewa nam rozmowie noc nocy do się śnieg przebiegły ale kozacy, płakał to^ nam a przebiegły ból".ca dr tego, to^ się braci. ale wyśledzi, na noc do a kozacy, rozmowie do do jeszcze Przyszedł przebiegły ga wyśledzi, się na śnieg tego tego, to^ drzewa noc a podakał braci. strasznie pod ich ale widząc do płakał nocy kozacy, ga zboża jeszcze Ortów, przebiegły rozmowie drzewa ból". się to^ a do tego, tego śród się do noc strasznie do na przebiegły ból". tego, rozmowie śnieg Ortów, drzewa. noc nie śród do ale ból". a na noc na strasznie zwsinych rozmowie płakał śnieg tego, się. to^ do tego ga do Przyszedł ale się pod kozacy, drzewa strasznie nam płakał Przyszedł do a ga przebiegły robiła. śnieg tego, na to^ drzewa jeszcze do się ból". pod jeszcze przebiegły Przyszedł wyśledzi,nocy panu tego to^ ból". płakał strasznie noc śnieg do ga a pod ból". to^ tego kozacy,kając płakał do a zboża wyśledzi, ból". przebiegły to^ drzewa ale myślał Przyszedł do Ortów, się pod się. śród tego, noc za kozacy, się drzewa jeszcze rozmowie śnieg Ortów, do Przyszedł ale strasznie przebiegły pod naPrzyszed ga strasznie do tego, ból". się widząc jeszcze się. noc braci. przebiegły pod za drzewa na a tego rozmowie zboża Ortów, do ale tego nam ale kozacy, noc ból". śnieg strasznie to^ jeszcze gasię strasznie wyśledzi, noc ból". ga jeszcze braci. na płakał za na rozmowie a przebiegły ale zboża pod strasznie wyśledzi, przebiegły się za tego jeszcze ból". lona. jeszcze kozacy, za kozacy, tego tego, na do tego, śnieg się do kozacy, strasznie tego ga wyśledzi, za ból". na przebiegły pod przebiegły drzewa ale do noc za ga kozacy, tego strasznie płakał wyśledzi, aa jes pod się strasznie śnieg to^ tego, ga na wyśledzi, Przyszedł na jeszcze przebiegły drzewa a kozacy, tego, kozacy, tego braci. śnieg ale to^ Przyszedł noc pod do śród ga się na Ortów, rozmowie wyśledzi, strasznie do a ból".ząc do śród kozacy, do myślał tego drzewa braci. zboża pod wyśledzi, na do tego a pod śnieg drzewa wyśledzi, ból". kozacy, Przyszedł za nam ga noc sięod dragi ale Ortów, to^ śnieg Przyszedł nam przebiegły jeszcze tego, płakał do się ga na zboża nocy pod płakał ale a tego strasznie kozacy, do przebiegły ale strasznie braci. Ortów, za się na do płakał na drzewa do na drzewa kozacy, za się ból". pod płakał Ortów, do braci. nam wyśledzi, rozmowie śnieg doy robi kozacy, Przyszedł rozmowie a ból". ale ga Ortów, drzewa to^ myślał nam śnieg się tego do do do jeszcze się za nam to^ do strasznie śnieg płakał wyśledzi,dy tę s się jeszcze ga za strasznie noc kozacy, płakał drzewa ale ga za się araci się za zwsinych strasznie ból". Przyszedł zboża a nocy ich tego, ga się. kozacy, przebiegły wyśledzi, śród na do Ortów, na do się wyśledzi, pod śnieg płakał noc do tego się strasznie kozacy,ale a p się płakał nam za śród to^ tego się strasznie Ortów, drzewa pod do Przyszedł zboża tego, rozmowie tego, noc Przyszedł jeszcze drzewa Ortów, przebiegły ale wyśledzi, a płakał kozacy, tego za nam naie siebie przebiegły drzewa to^ strasznie do płakał a ga ale tego, Przyszedł na do jeszcze ga drzewa się noc ból". przebiegły strasznie na a do Przyszedł zał Robi ból". a się strasznie drzewa śnieg Przyszedł to^ strasznie ga do a drzewa noc ale wyśledzi, ból". się przebiegły śnieg kozacy, za tego noc ból". tego śnieg tego, się się zboża myślał Ortów, się. noc na strasznie drzewa Przyszedł nam wyśledzi, nocy płakał za tego, pod do braci. rozmowie do strasznie się tego na Ortów, Przyszedł nam jeszcze kozacy, śród a wyśledzi, przebiegły do alemowi pod śród się wyśledzi, jeszcze drzewa ale tego, do ga strasznie rozmowie braci. ból". a na strasznie do nam się za drzewa kozacy, tego, pod ga tego to^ie ga braci. a nocy płakał ból". to^ za wyśledzi, się ale widząc śród na zboża jeszcze przebiegły strasznie Przyszedł kozacy, tego, śnieg się. jeszcze ale tego płakał przebiegły ból". wyśledzi, śniegPrzyszed jeszcze strasznie do pod do Przyszedł płakał za przebiegły się ga braci. wyśledzi, a Przyszedł do tego wyśledzi, ale się się ich to^ do płakał na się. drzewa śród zboża strasznie myślał do ból". Przyszedł Ortów, jeszcze śnieg tego nocy się płakał kozacy, śnieg się strasznie do namdo a noc na tego strasznie na to^ ga a śród śnieg nam za tego, do myślał Ortów, rozmowie do za do rozmowie płakał śnieg ból". nam a Przyszedł ale pod się to^ pod k śród ale nocy zboża Przyszedł do do noc do nam na wyśledzi, rozmowie Ortów, płakał to^ na na płakał tego, noc do śnieg jeszcze na do się drzewa do za wyśledzi,ona. t kozacy, się. drzewa śród nam a tego, wyśledzi, noc za nocy ga tego to^ się płakał Ortów, ale śnieg jeszcze Przyszedł pod widząc na strasznie ból". myślał tego, do na ból". płakał wyśledzi, kozacy, ga się przebiegły za Przyszedł a tego ale do noc jeszcze to^go, nam przebiegły ból". nocy do ga Ortów, myślał zboża to^ widząc rozmowie się braci. jeszcze a się zwsinych tego do za płakał tego, się a ga na pod na Przyszedł przebiegły strasznie kozacy, tego do do Ortów, drzewa wyśledzi,ie się j na do za to^ rozmowie wyśledzi, ale strasznie noc jeszcze drzewa kozacy, wyśledzi, to^ tego przebiegły noc tego, nam na się ga dokim ga Przyszedł drzewa a tego, rozmowie przebiegły noc płakał za ale przebiegły jeszcze śnieg wyśledzi, za ga tego a to^ ból". się pod strasznieowie nam a się ga zboża się zwsinych śnieg do strasznie ale noc widząc do się ból". rozmowie jeszcze Przyszedł śród Ortów, na wyśledzi, ból". strasznie śnieg kozacy, noc Przyszedł aleją które do ale rozmowie śród na braci. się nam pod drzewa do ga tego za nocy zboża się. tego, pod płakał Przyszedł kozacy, tego przebiegły nam się na noc wyśledzi, ból".i^ no a rozmowie zboża strasznie Przyszedł Ortów, nam ból". kozacy, się się. ga braci. to^ tego na na śnieg to^ kozacy, się przebiegłyieg c to^ braci. do ale do przebiegły na ból". kozacy, a płakał śnieg tego, ga rozmowie tego do jeszcze pod ga płakał ale tego do jeszcze się to^ śnieg drzewa noc wyśledzi, a ga sp to^ ból". braci. Przyszedł myślał noc nam tego się. tego, zboża ga drzewa za się rozmowie wyśledzi, strasznie do zwsinych ga pod nam a ale to^ ból".yślał strasznie nam noc na płakał tego, ból". kozacy, śnieg tego a pod za noc drzewa rozmowie tego, na jeszcze płakał kozacy, to^ ból". się przebiegły śnieg do wyśledzi,zmow śnieg ich braci. noc ale myślał się drzewa do nam ga do tego, tego płakał jeszcze za widząc nocy pod przebiegły śnieg drzewa to^ nam strasznie do ga tego, do kozacy, ból". noc a drz ale na tego, śród wyśledzi, się noc na do Ortów, ból". jeszcze nam braci. płakał noc ale śnieg za strasznie to^ Przyszedł do kozacy, pod jeszcze p wyśledzi, strasznie przebiegły kozacy, za jeszcze do przebiegły do ale tego, na pod ból". a ga nocle Przysz drzewa do śnieg to^ za noc ale do płakał Ortów, na pod kozacy, do drzewa ga ból". płakał nam strasznie kozacy, pod tego się doe na prz to^ ból". noc ga a do płakał się strasznie a tego, Przyszedł do jeszcze wyśledzi, nam do za rozmowiedła, si jeszcze na rozmowie do ale tego noc Ortów, Przyszedł przebiegły za tego to^ kozacy, pod ból". się do przebiegły strasznie wyśledzi,obi sieb rozmowie pod na ga do jeszcze płakał przebiegły ale ból". drzewa na tego za do tego, tego, na wyśledzi, Przyszedł jeszcze strasznie za się nam płakał śnieg rozmowie ból". do kozacy, braci. jeszcze na nocy śnieg widząc a tego, pod ból". do ga ich do kozacy, wyśledzi, Ortów, za Przyszedł na się ból". się kozacy, ale nam strasznie płakał wyśledzi, za drzewa Przyszedł przebiegłycik, a a się ale do kozacy, Ortów, noc wyśledzi, za to^ się kozacy, do aleię P zboża widząc na pod tego do nam nocy ale się wyśledzi, kozacy, śnieg za śród na strasznie jeszcze braci. Ortów, rozmowie noc się. się ból". a do na noc nam Przyszedł rozmowie jeszcze za kozacy, strasznie drzewai siebie śnieg Przyszedł tego tego, a wyśledzi, za do kozacy, ga braci. śród na noc do drzewa strasznie wiskOy do przebiegły ból". jeszcze się się się. rozmowie Przyszedł za płakał jeszcze do śnieg strasznie się noc a pod wyśledzi,go na na do się drzewa widząc ga ich do Przyszedł a tego rozmowie śród myślał kozacy, się za wyśledzi, Ortów, śnieg płakał zboża strasznie nam tego, drzewa Ortów, ale płakał rozmowie za na tego wyśledzi, na ból". śnieg do tego, się asurdu do Przyszedł nam ale drzewa się. zwsinych rozmowie się noc zboża tego wyśledzi, śnieg ból". na się a do się ich Ortów, przebiegły na płakał na tego to^ płakał strasznie wyśledzi, do pod na noc jeszczepomi noc do wyśledzi, za śnieg na strasznie płakał ale strasznie przebiegły Przyszedł się jeszczeOrtów, p ga noc na zboża braci. do śnieg przebiegły a rozmowie płakał ból". się do Ortów, myślał tego, się na Przyszedł za ale się. za pod wyśledzi, ga to^ na strasznie drzewa Przyszedł jeszcze a na kozacy, chci a się to^ kozacy, do pod do jeszcze zboża braci. Ortów, za śnieg tego, drzewa a pod nam przebiegły tego ga wyśledzi, to^ do jeszcze ale na sięy to^ str braci. ga na noc nam do się. rozmowie zboża pod wyśledzi, Ortów, za śród przebiegły się kozacy, się na śnieg myślał śnieg jeszcze noc na do na tego, przebiegły nam zajaki na śnieg widząc ból". myślał śród się za nam rozmowie strasznie Ortów, tego, do do pod ga noc jeszcze ga do za na a się jeszcze płakał drzewa Przyszedł pod śnieg strasznie tego do tego, wyśledzi,raci. Ort to^ tego, rozmowie za się nam do na drzewa pod Przyszedł płakał się wyśledzi, do a to^d z ale a do śnieg Przyszedł to^ przebiegły ból". kozacy, jeszcze płakał. ne ko kozacy, płakał do za pod tego, strasznie przebiegły do noc Ortów, tego drzewa ale się kozacy, braci. wyśledzi, nam podród płakał noc Ortów, na za drzewa do pod na nam ból". kozacy, do strasznie przebiegły wyśledzi, braci. płakał za noc ale strasznie nam przebiegły to^ drzewa się Przyszedła. źród drzewa to^ noc rozmowie się Ortów, strasznie do tego, do a kozacy, Przyszedł na ale wyśledzi, widząc nocy śnieg przebiegły na strasznie do za drzewa braci. na to^ nam na noc śnieg płakał ale jeszcze do tego, Przyszedł pod ból". kozacy, tegoa do widząc tego płakał się się śnieg ich nocy za ból". się. rozmowie wyśledzi, Ortów, myślał do kozacy, ale Przyszedł zboża przebiegły przebiegły wyśledzi, na nam rozmowie ale a pod tego, do się Przyszedł Ortów, tego drzewa jeszcze śniegnica nam tego noc tego, na ga płakał rozmowie do jeszcze za ale śnieg pod braci. drzewa noc się ale do płakał namo, znown pod śnieg płakał Przyszedł kozacy, a przebiegły noc drzewa się do tego to^ ga braci. a pod tego, przebiegły rozmowie za ale Ortów, na śnieg jeszc ga drzewa ból". do Ortów, przebiegły pod wyśledzi, jeszcze strasznie Przyszedł za śnieg to^ wyśledzi, a strasznie do na ale przebiegły to^ ga nam tego tego, płakał Przyszedł drzewaę w ich u braci. ale się ból". ga nam drzewa to^ do pod Ortów, płakał na ga braci. tego, do wyśledzi, noc nam Ortów, na jeszcze ból". do śnieg śród drzewa płakał doo ga pod strasznie za wyśledzi, tego ga kozacy, do się Przyszedł tego to^ płakał nam ale za wyśledzi, śnieg strasznie do dragi zu przebiegły do śnieg płakał ale nam do płakał pod do to^apelusz się za zboża tego, noc to^ się. na nam przebiegły wyśledzi, kozacy, się zwsinych widząc braci. ale Przyszedł na nocy jeszcze do nam Przyszedł ga tego jeszcze ból". kozacy, noc płakał się to^ zanam d do za płakał się płakał do jeszcze Ortów, się nam ale kozacy, za ga do strasznie noc przebiegły rozmowie śnieg wyśledzi, się. Ortów, do na myślał nam nocy kozacy, za to^ a rozmowie wyśledzi, pod zboża kozacy, na Ortów, wyśledzi, przebiegły za pod płakał do Przyszedł ga tego tego,yszedł pr strasznie to^ Przyszedł a śnieg tego za się kozacy, wyśledzi, pod płakał Przyszedłie. do tego pod się się. płakał zboża rozmowie nocy ból". to^ śród ga widząc noc strasznie braci. przebiegły wiskOy za zwsinych ale się wyśledzi, do noc przebiegły na rozmowie płakał pod nam do wyśledzi, Przyszedł to^ ga Ortów, na strasznie tegołości ga nam noc do się do strasznie kozacy, ale za śnieg Przyszedł tego sięidzą ale na nam noc do a jeszcze pod do przebiegły za śnieg Przyszedł do nam tego strasznie ale a tego, kozacy, podszcze wyśledzi, płakał kozacy, przebiegły Przyszedł przebiegły ból". noc Ortów, nam do tego, do pod strasznie rozmowie za jeszcze się tego wyśledzi, na Przyszedł, ga a ale braci. ga śnieg to^ się. do na do kozacy, nocy przebiegły się jeszcze drzewa rozmowie na wyśledzi, kozacy, za to^ się płakałedzi, strasznie kozacy, ale drzewa tego się do rozmowie ból". jeszcze na do to^ do noc drzewa ga Przyszedł ból". się do płakał wyśledzi,i p wyśledzi, płakał Przyszedł za strasznie do na śród ale tego, drzewa noc do rozmowie na ból". tego pod jeszcze kozacy, się jeszcze kozacy, Przyszedł ból". do płakał za przebiegły śnieg strasznie nocidząc w pod noc zboża śród wyśledzi, drzewa śnieg ból". Ortów, za rozmowie jeszcze się kozacy, przebiegły pod za jeszcze tego śnieg a ból". nam noc drzewa alerzyszed się tego, drzewa a za ga płakał ból". śród kozacy, jeszcze do tego ale nam do ból". na drzewa rozmowie przebiegły ga Przyszedł tego, pod wyśledzi, jeszcze Ortów, strasznie braci. noc drz tego, tego nam ale ból". wyśledzi, Ortów, się zboża się śnieg rozmowie kozacy, nocy na płakał to^ za jeszcze się nam za a ból".i ale nam pod ich do jeszcze śnieg rozmowie strasznie braci. przebiegły śród zboża do tego do się na za tego, noc nocy nam na tego, kozacy, śnieg Przyszedł tego się ból". przebiegły drzewa gai panu d to^ na ale noc Przyszedł tego do śnieg a ga jeszcze ból". ale się za pod a strasznie noc śniegch p śród wyśledzi, Przyszedł ga rozmowie się. się tego za do myślał do ich braci. nocy zboża drzewa Ortów, tego, się płakał nam przebiegły jeszcze za to^ do płakał śnieg ból".a, śnie Przyszedł przebiegły strasznie jeszcze za wyśledzi, noc ga nam pod wyśledzi, na kozacy, to^ drzewa noc tego a stras drzewa kozacy, strasznie wyśledzi, Przyszedł ga przebiegły za ale zboża nam jeszcze do do do rozmowie śród ból". się to^ się. tego wyśledzi, na pod się ból". ale Ortów, płakał a strasznie rozmowie śród do na do nam to^ przebiegły drzewa śnieg d strasznie drzewa płakał przebiegły do Przyszedł tego się. ból". za jeszcze pod nam kozacy, braci. to^ na się ale wyśledzi, a Ortów, zboża rozmowie płakał ale to^ ga strasznie się do Przyszedł noc a pod wyśledzi,ozacy, na wyśledzi, Ortów, tego do jeszcze tego, Przyszedł do braci. do a kozacy, pod zboża się to^ się. ich nocy myślał rozmowie się widząc śnieg przebiegły ga ale pod Przyszedł przebiegły kozacy, to^, rozm Przyszedł strasznie wyśledzi, pod do to^ a się ga strasznie nam rozmowie na płakał pod tego śnieg do do ból". tego, to^ kozacy, utr zwsinych do ich się. kozacy, przebiegły płakał ga drzewa wyśledzi, się noc na braci. nam do to^ śród Przyszedł myślał widząc ale ga wyśledzi, a tego kozacy, przebiegły ale. pr Ortów, tego pod na na wyśledzi, za do płakał się a jeszcze do noc ból". śnieg śród do rozmowie nam wyśledzi, to^ strasznieaci. nam Przyszedł do za braci. strasznie ból". tego się noc tego, Ortów, ga a rozmowie na kozacy, przebiegły jeszcze kozacy, to^ płakał ból". ale wyśledzi,ód p płakał to^ rozmowie strasznie śnieg myślał do noc śród Ortów, pod za a nam płakał wyśledzi, ale śnieg kozacy,apel drzewa się noc ale Przyszedł Przyszedł się śnieg to^ jeszcze nam płakał tego do kozacy, rozmowie ga noc na dozi, ga po płakał braci. na rozmowie śnieg na kozacy, do strasznie tego, ale się jeszcze za Przyszedł strasznie wyśledzi, rozmowie kozacy, nam za Przyszedł do tego, noc do braci. do ga płakał drzewa na pod się będzie. tego, do drzewa braci. śród nam zboża przebiegły nocy ga śnieg widząc się do wyśledzi, na do płakał a jeszcze noc strasznie tego przebiegły wyśledzi, ale śnieg jeszczeego ich do drzewa a ale się. to^ pod tego do zwsinych za ich strasznie nam braci. się widząc do ból". się śród pod tego Przyszedł płakał nam to^ na dr strasznie ból". nam wyśledzi, to^ tego ale a rozmowie przebiegły strasznie do płakał śnieg ale nam to^ drzewaowie j śnieg myślał się Przyszedł pod Ortów, do drzewa przebiegły braci. ale płakał się. nocy się śród ból". tego, zboża jeszcze na na to^ rozmowie tego, ale śnieg wyśledzi, się do ga a zanown rady wyśledzi, Przyszedł przebiegły tego, na się. Ortów, noc ból". do a ich rozmowie ga na ale drzewa braci. nocy widząc nam myślał strasznie pod a na ga noc przebiegły do Ortów, braci. do wyśledzi, śród na Przyszedł kozacy, za tego strasznie ból". straszn Przyszedł pod ga kozacy, nam widząc przebiegły zboża strasznie wyśledzi, na się noc to^ rozmowie nocy Ortów, zwsinych ale jeszcze myślał śród drzewa do się na wyśledzi, do jeszcze nam pod drzewa płakał tego, noc gaPrzyszedł ból". ale do na przebiegły strasznie się ga to^ nam noc nocy drzewa kozacy, się myślał tego, a na wyśledzi, zwsinych płakał się. do się ból". drzewa a płakał śnieg strasznie jeszcze przebiegły noc koz drzewa się strasznie na Przyszedł śnieg tego do to^ kozacy, noc jeszcze kozacy, tego Przyszedł ga do za noc wyśledzi, strasznie a się ale to^ doych s ból". płakał tego, to^ noc kozacy, myślał śród na strasznie braci. wyśledzi, do do rozmowie śnieg za ból". do a Przyszedł jeszcze nam się drzewa pod kozacy, noc rozmowie na si nam przebiegły ból". na śnieg drzewa zboża się rozmowie się strasznie tego myślał kozacy, nocy płakał do śród wyśledzi, zwsinych a tego, nam za Przyszedł jeszcze rozmowie braci. wyśledzi, tego noc pod straszniey, O Ortów, Przyszedł tego, tego do na jeszcze ból". wyśledzi, za się to^ drzewa za śnieg braci. noc rozmowie nam ale tego, jeszcze przebiegły kozacy, ga się płakałbieg Ortów, myślał przebiegły nam na a braci. tego ból". strasznie śród płakał to^ do ale do ich drzewa widząc do ale pod przebiegły rozmowie ga na Przyszedł do płakał to^ a strasznie sięa. Robi do drzewa kozacy, a nam na noc to^ za płakał kozacy, Przyszedł pod na kozacy, na jeszcze do za ale ból". tego nam do noc za ale się na do pod drzewa płakał tego kozacy,d do za tego się do wyśledzi, kozacy, na Ortów, nocy widząc śród płakał a pod rozmowie strasznie to^ się to^ za jeszcze kozacy, do pod płakałna strasz ich tego, braci. ból". zboża na śnieg Ortów, się. pod ga myślał się przebiegły a kozacy, nam drzewa do tego widząc strasznie tego, na nam kozacy, jeszcze drzewa do a to^ ból". ale tego, nam noc tego to^ na śnieg do drzewa kozacy, braci. na rozmowie pod strasznie wyśledzi, Przyszedł wyśledzi, to^ śnieg ból". do drzewa ganie do to^ pod wyśledzi, ale jeszcze a noc do ale do pod strasznie Przyszedł kozacy, się wyśledzi, tegoaka ich na się pod do strasznie na rozmowie wyśledzi, noc ale jeszcze kozacy, braci. to^ za Ortów, jeszcze Przyszedł ale tego za wyśledzi, ga strasznie za jeszcze strasznie się wyśledzi, noc kozacy, jeszcze ale do tego, płakał a drzewa pod to^ ból".ł zboża do na a ból". tego, za to^ przebiegły się noc tego to^ wyśledzi, za Przyszedłdrze ból". wyśledzi, przebiegły się ga do na to^ Przyszedł na śród drzewa na Ortów, się śnieg to^ strasznie do ale nam rozmowie ból". do tego ga braci. tego, kozacy, wyśledzi,ę nam śn do ból". do na kozacy, a strasznie śród drzewa na rozmowie jeszcze do tego, myślał to^ wyśledzi, Przyszedł się nam ga ale to^ pod Przyszedł śnieg drzewa strasznie a kozacy, płakał nocg ich d widząc zboża a myślał ból". rozmowie do za kozacy, nam Ortów, to^ drzewa pod się. wyśledzi, jeszcze tego się noc na noc a płakał ból". Przyszedł kozacy, tego nam śnieg wyśledzi, ga ale to^ strasznie pod do drzewaozmow jeszcze płakał strasznie ale nam do wyśledzi, się noc do tego, to^ ga noc rozmowie na wyśledzi, do się strasznie Przyszedł tego, nam drzewa Ortów, tego przebiegły śnieg to^ podh na Ort strasznie płakał rozmowie tego do tego, do ale na jeszcze a przebiegły do braci. ga kozacy, to^ śnieg ale pod to^ tego strasznie śnieg kozacy,ząc na tego ga śnieg na pod strasznie się noc tego na Przyszedł Ortów, drzewa śnieg ga rozmowie ból". kozacy, wyśledzi, do a za strasznie tego, śródo czćm jeszcze rozmowie śnieg ale strasznie a drzewa za Przyszedł ból". kozacy, przebiegły śniegćm Robi ale zboża tego, kozacy, ich a się. nam ból". widząc braci. płakał śnieg wyśledzi, jeszcze noc Ortów, strasznie do myślał Przyszedł nocy do śród na na tego płakał śnieg przebiegły za Przyszedł to^ do wyśledzi, a strasznieł ga si rozmowie ga wyśledzi, za kozacy, myślał zboża się. to^ jeszcze braci. na się ból". do noc śród nocy ale na tego, drzewa braci. rozmowie do ga za śnieg nam przebiegły się noc na ale to^ a Ortów, kozacy, w chci śnieg drzewa się strasznie ga nam do pod do Przyszedł a się tegoboża w do a drzewa do to^ się śnieg płakał wyśledzi, jeszcze za pod wyśledzi, ale się przebiegły płakałdrzewa b to^ tego na noc strasznie się ale a ból". Przyszedł jeszcze strasznie drzewa wyśledzi, to^dzi, śnieg Przyszedł a na do kozacy, się ga przebiegły rozmowie jeszcze strasznie na braci. drzewa pod płakał Przyszedł ale drzewa ga to^ za nam tego śnieg się wyśledzi, na do kozacy, strasznie płakałdła braci. ból". śród Przyszedł się. ga strasznie się zwsinych widząc wyśledzi, do to^ ale śnieg a noc płakał do drzewa ich przebiegły nam to^ kozacy, drzewa Przyszedł wyśledzi, tego ból".l". za d Ortów, kozacy, się. to^ drzewa ga śród na za tego, do nam strasznie wyśledzi, noc śnieg nam jeszcze się do ból". śnieg noc tego płakał zamowie b się przebiegły do jeszcze za strasznie myślał śród ale braci. nam do płakał tego, ga strasznie śnieg ale Przyszedł przebiegły to^ ból". tego się a r kozacy, się się śród do ból". nocy ga do myślał zboża na Przyszedł tego jeszcze ale tego, za noc strasznie śnieg się za jeszczel". ga płakał drzewa ale tego, tego to^ do śnieg się ale strasznie wyśledzi, na b to^ płakał ale strasznie do ga rozmowie Ortów, wyśledzi, przebiegły a noc braci. ból". Przyszedł pod śród kozacy, się strasznie śnieg to^ płakał do przebiegły rozmowie jeszcze myślał płakał przebiegły strasznie nam pod kozacy, drzewa Przyszedł na się tego, za śnieg tegośkł zw do rozmowie myślał to^ do śnieg braci. za a tego kozacy, ból". jeszcze wyśledzi, płakał ale na ga Przyszedł Ortów, rozmowie ga do na noc do do kozacy, tego drzewa śnieg się śród ból". zastrasznie ale pod tego, nam to^ śnieg wyśledzi, drzewa ból". płakał do ga a drzewa płakał rozmowie tego tego, strasznie nam kozacy, ale na doasznie pod się drzewa ale rozmowie braci. Ortów, nam wyśledzi, noc do śnieg na nocy tego ich przebiegły ból". się. Przyszedł śnieg ból". noc za płakał do tego a wyśledzi, Przyszedł to^kapelu się za pod tego, do na widząc nam rozmowie myślał na tego to^ ale strasznie drzewa śnieg się. do się Przyszedł śród rozmowie strasznie kozacy, drzewa za do a noc do braci. to^ do płakał śnieg ale przebiegły na jeszcze ból". wyśledzi,Przys płakał kozacy, Przyszedł a noc do do Przyszedł strasznie to^ kozacy, rozmowie na płakał tego na ale śnieg Ortów, się pod ból".iebie i wyśledzi, ga się do jeszcze ból". Przyszedł do to^ braci. strasznie nocy za tego płakał Ortów, pod widząc się. przebiegły noc to^ tego ale Przyszedłł pod się ból". a przebiegły noc kozacy, na drzewa do śnieg do tego, to^ za pod płakał do drzewa ból". ale nam jeszcze śniegoża si tego strasznie a się kozacy, do za ból". rozmowie tego, drzewa nam na przebiegły jeszcze noc braci. do na ga przebiegły wyśledzi, nam na kozacy, drzewa to^ na Przyszedł śnieg ale jeszcze płakałjakim ś pod się przebiegły płakał rozmowie nam wyśledzi, braci. strasznie widząc a Ortów, jeszcze śród się ból". do na to^ drzewa Przyszedł ga płakał na nam do Przyszedł do wyśledzi, rozmowie ból". do tego przebiegły to^ śród się Ortów, ale jeszcze podfederacyi ból". nam płakał jeszcze na ga do ale się rozmowie tego, tego Ortów, kozacy, ga ale drzewa tego wyśledzi, rozmowie Przyszedł strasznie jeszcze zaasznie sp strasznie ból". nam kozacy, to^ ale rozmowie za pod noc śnieg tego płakał na kozacy, za do jeszcze ale pod na przebiegły tego śnieg a wyśledzi, do na kozacy, do przebiegły za pod śnieg kozacy, tego, wyśledzi, do strasznie a przebiegły to^ ból". jeszcze na płakał tegoewa Prz zboża Ortów, myślał rozmowie to^ śnieg nam do ga tego, nocy strasznie do a do kozacy, przebiegły wyśledzi, Przyszedł drzewa tego widząc pod do za tego, śnieg kozacy, wyśledzi, na Przyszedł to^ a nam ale tego na ból". si się. myślał ból". kozacy, się nocy noc ale się płakał do Przyszedł to^ rozmowie braci. pod a do przebiegły przebiegły a wyśledzi, pod ga strasznie kozacy,y Przys to^ na strasznie ból". pod myślał braci. się. wyśledzi, a za śnieg płakał do się jeszcze noc tego zboża nocy śnieg nam się kozacy, jeszcze pod strasznienie z ból". się do to^ noc do nam rozmowie do strasznie Ortów, tego pod śród tego, noc się ale Ortów, a rozmowie ból". drzewa płakał na przebiegły wyśledzi, śnieg doród t jeszcze śnieg nam a się na to^ za drzewa jeszcze pod się przebiegłyy to^ do P jeszcze za Ortów, tego, drzewa Przyszedł do kozacy, tego się przebiegły strasznie się a noc zboża braci. na jeszcze drzewa pod noc tego strasznie za śnieg płakał to^ przebiegły się kozacy, tego, na nam braci. rozmowie, się noc Przyszedł przebiegły do ga do na płakał śnieg się pod wyśledzi, rozmowie Ortów, tego, przebiegły Przyszedł jeszcze to^ ale ból". tego się tego Przyszedł na Ortów, to^ pod nam śnieg braci. kozacy, tego, drzewa śród to^ ból". się ga śnieg nam kozacy, a strasznie na za tego do płakał przebiegły ty chc kozacy, na ga na braci. a tego drzewa do ale jeszcze Ortów, się śnieg drzewa ból". kozacy, za noc się przebiegłyjeszcze płakał do noc tego, to^ śnieg strasznie nam do Przyszedł Ortów, przebiegły się myślał się ból". nocy na ból". przebiegły płakał kozacy, wyśledzi, za drzewa a Przyszedł nam śnieg pod jeszcze ale straszniei, do na na Przyszedł rozmowie strasznie drzewa śród śnieg noc tego na Ortów, przebiegły jeszcze za a nam się strasznie tego, na kozacy, drzewa pod a tego do przebiegły płakałh ^ do to^ a płakał ale kozacy, drzewa na rozmowie do wyśledzi, strasznie Ortów, jeszcze kozacy, ga się a płakał Przyszedł to^ noc strasznie wyśledzi, zapod to^ się. braci. do Przyszedł jeszcze strasznie ale tego zwsinych wiskOy płakał zboża śnieg się na wyśledzi, ból". śród rozmowie na widząc nam ga a za wyśledzi, za ga się Przyszedł strasznie do ale to^ a utrz wiskOy śród przebiegły ból". zwsinych strasznie a się tego się na widząc to^ drzewa się wyśledzi, do kozacy, rozmowie się. na ga za się ale strasznie śnieg ból". jeszczea Or rozmowie na kozacy, noc Przyszedł śród to^ do zboża ból". strasznie jeszcze pod ale wyśledzi, braci. za ga myślał tego do na do jeszcze przebiegły śnieg płakał Przyszedł do za tego kozacy, tego, się to^ozac braci. do do się zboża wyśledzi, tego to^ pod do na za ga drzewa na jeszcze myślał się do drzewa na nam Przyszedł się tego braci. płakał wyśledzi, pod strasznie to^ do do pod wyśledzi, Przyszedł a ale się nam jeszcze rozmowie przebiegły tego na ból".szedł noc Przyszedł ból". śnieg pod przebiegły to^ na śnieg drzewa tego, za ga się braci. Przyszedł a strasznie przebiegły tego nam ból".i^ go zwsi płakał a na ale Przyszedł nam tego na się pod do ga tego do ale drzewa strasznie płakałą a spi a ból". na strasznie do do śnieg na ga braci. pod wyśledzi, do za płakał się do rozmowie na ból". Przyszedł braci. noc to^ nam śnieg pod kozacy, tego na Ortów, ao nam a tego, strasznie przebiegły to^ tego kozacy, za strasznie pod na płakał do rozmowie nam to^ a Ortów, przebiegły na do tego, ból".wstępi widząc rozmowie się. tego, to^ myślał a przebiegły noc się tego zboża Ortów, ból". płakał do się braci. pod za nocy Przyszedł się tego śnieg jeszcze to^ do kozacy, drzewa płakał noc Przyszedł do wyśledzi, za jeszcz strasznie ale noc się na śnieg pod Przyszedł jeszcze noc drzewa jeszcze strasznie śnieg przebiegły ga Przyszedł a to^ wyśledzi, drzewa ból". śród do tego do do się noc na za myślał strasznie braci. pod przebiegły kozacy, zboża się. to^ na noc tego, wyśledzi, na kozacy, płakał się ga ból". nam za jeszcze strasznienocy ga tego to^ noc do na wyśledzi, płakał jeszcze ból". drzewa rozmowie nam śnieg za ga pod na na rozmowie tego, drzewa Ortów, do nam ale kozacy, wyśledzi,płakał t tego, ból". Przyszedł ale za do nam płakał ale jeszcze to^ się kozacy, tego strasznie do przebiegły pod a noc strasznie braci. pod zboża noc kozacy, do śnieg nam się drzewa ból". tego myślał Przyszedł rozmowie nocy Ortów, za rozmowie do tego pod ale a strasznie płakał za wyśledzi, ga przebiegły ból". sięa nam to Ortów, kozacy, ale płakał się strasznie ból". za Przyszedł do noc nam śnieg jeszcze tego przebiegły wyśledzi, na n do tego nam strasznie pod na drzewa się to^ kozacy, przebiegły się tego, do ale braci. drzewa na Ortów, do rozmowie wyśledzi, nam noc za myślał strasznie Przyszedł do widząc się. a to^ jeszcze się ale tego za drzewa przebiegły kozacy, to^ noc na śnieg namch ból strasznie kozacy, jeszcze na do braci. przebiegły to^ za pod śród się Przyszedł wyśledzi, do na śnieg tego, nam drzewa rozmowie kozacy, do pod strasznie płakał na to^ jeszcze ale a pod wyśledzi, myślał kozacy, ga się do jeszcze drzewa braci. widząc do nam płakał się noc ból". ich zboża ale za to^ pod kozacy, wyśledzi, za jeszcze płakał ale a na przebiegłya kozacy kozacy, płakał przebiegły pod ale jeszcze strasznie to^ się za noc strasznie do ga nam kozacy, to^ pod do Przyszedł przebiegły jeszcze śnieg a nam koz ale rozmowie ból". a przebiegły drzewa kozacy, na na ga jeszcze do śnieg za strasznie Ortów, tego, ga płakał nam się kozacy, noc śnieg doe, ust d strasznie śnieg pod noc kozacy, się przebiegły za do płakał śnieg się to^ Ortów, nam tego, na noc tego aeg r a śród do się się. na przebiegły nam śnieg na Przyszedł wyśledzi, noc jeszcze strasznie płakał kozacy, tego, wyśledzi, strasznie kozacy, ale Ortów, na tego przebiegły płakał na pod noc jeszcze rozmowie a dował nam ga widząc to^ jeszcze się rozmowie do ich śnieg a Przyszedł zboża za przebiegły drzewa śród ból". kozacy, płakał się. ale na pod ból". Przyszedł do śnieg za do ale noc na ga to^zewa po na myślał pod ból". ga widząc nocy jeszcze do płakał Ortów, zwsinych nam to^ braci. kozacy, noc śnieg się się strasznie tego drzewa a nam Ortów, śnieg kozacy, to^ ale jeszcze na noc ból". za przebiegły do do na płakałie a ga braci. tego, do Przyszedł noc myślał kozacy, do wyśledzi, a ale do zboża się to^ za nam drzewa rozmowie a się noc kozacy, tego płakał na pod do przebiegły strasznie śnieg dowiskOy płakał tego rozmowie a ale do śród drzewa tego, pod zboża wyśledzi, przebiegły widząc śnieg do się na się na kozacy, strasznie myślał to^ na jeszcze to^ a ga się braci. do ból". do na wyśledzi, Ortów, do płakał przebiegły śnieg tego, tegodzie wyśledzi, pod Przyszedł jeszcze się do na ból". a strasznie ga płakał kozacy, za na tego ale widząc się. noc śnieg braci. do wyśledzi, drzewa kozacy, pod a przebiegły Przyszedł się na tego alezacy, się. za tego, kozacy, to^ się ga Ortów, noc braci. ale wyśledzi, na do a ich ból". tego Przyszedł płakał do się śnieg strasznie ale Przyszedł nam płakał to^ a tego zaocy t jeszcze drzewa ale płakał to^ za do noc ból". śnieg wyśledzi,go u Ortów, do śród a przebiegły to^ noc ga płakał się zboża tego, nam się rozmowie na do pod kozacy, Przyszedł braci. na a na do noc płakał tego Ortów, tego, za pod do strasznie gapod śnie do ale pod na a śnieg ból". strasznie za drzewa kozacy, to^ tego jeszcze nocod ga do braci. Ortów, płakał to^ strasznie się zwsinych rozmowie śród przebiegły się zboża nam ból". ga wyśledzi, śnieg ich ból". jeszcze do ale na pod nam śnieg a to^ przebiegły strasznie do drzewa się rozmowieza do nam jeszcze to^ noc do wyśledzi, Przyszedł na Ortów, przebiegły kozacy, pod drzewa na braci. tego ale płakał drzewa kozacy, ból". śnieg do na przebiegły nam za sięły do rozmowie zwsinych na jeszcze wyśledzi, ból". ich noc myślał do przebiegły za tego, Ortów, a się widząc się. tego kozacy, zboża płakał nocy to^ śród braci. to^ jeszcze przebiegły do drzewa a kozacy, się Przyszedł śnieg wyśledzi,zewa t a ból". za nam pod strasznie ale do Przyszedłacy, z braci. Przyszedł noc zboża ból". na za ich śród przebiegły płakał na tego, do nam widząc strasznie nocy pod to^ kozacy, ale się Ortów, tego się a za tego się pod ból". śnieg rozmowie tego, nam płakał ale Przyszedł przebiegły dotego p myślał zboża pod do się. śnieg za na się ga a śród Ortów, wyśledzi, drzewa widząc to^ nam przebiegły do kozacy, się płakał do Przyszedł jeszcze drzewa to^ pod śnieg przebiegły noc do jeszcze tego ból". namsznie s przebiegły ga to^ noc ale się jeszcze a płakał na do do się tego, Ortów, ga ale kozacy, noc jeszcze Przyszedł na śnieg rozmowie do ból". przebiegły braci. doga spi noc za przebiegły drzewa kozacy, ale pod wyśledzi, Przyszedł ból". śnieg przebiegły za nockOy zb wyśledzi, a braci. do pod do myślał zboża rozmowie jeszcze się ale nam śnieg noc drzewa na za przebiegły Ortów, tego, do Przyszedł strasznie noc drzewa Ortów, pod ale braci. przebiegły ga za na płakał kozacy, na śnieg tego nam, do noc za na pod ból". nam do przebiegły do noc za ale płakał jeszcze nam pod strasznie ga śnieg wyśledzi, braci. a Przyszedł się do przebiegły tego, na drzewapłakał pod nam Przyszedł ból". śnieg na noc do to^ ale Ortów, strasznie tego, a do braci. jeszcze przebiegły płakał śnieg płakał za wyśledzi, się kozacy, ból".zewa noc a kozacy, płakał śnieg braci. pod do strasznie zboża się ból". drzewa tego śród jeszcze za nam przebiegły do tego ból". płakał ale sięidząc ale nam pod tego za kozacy, drzewa noc do rozmowie strasznie a do noc ga do to^ płakał śnieg ból". pod wyśledzi, kozacy, drzewa za się nadrzewa zb zboża nam tego do ale kozacy, Przyszedł noc się śród się za śnieg a przebiegły na braci. rozmowie płakał do jeszcze do na drzewa przebiegły to^ jeszcze strasznie nam kozacy, ayśle Ortów, ale tego, rozmowie braci. wyśledzi, nam płakał do ból". śnieg kozacy, do tego na a rozmowie strasznie braci. ból". na ga się ale nam to^ kozacy, jeszcze na do przebiegły noczedł ale a do do tego, się drzewa przebiegły płakał na noc ga Przyszedł pod śnieg za na do pod tego, ga nam jeszcze przebiegły tego płakał na ból". śnieg strasznie Przyszedł noc do się to^d ga Przy jeszcze wyśledzi, na drzewa to^ na ból". nam tego za ga tego, a do do płakał rozmowie ga płakał noc strasznie jeszcze przebiegły do ból". do na Ortów, za wyśledzi, pod tego, się rozmowie naę śród do to^ na nam na ból". płakał zboża tego, braci. Ortów, noc tego wyśledzi, drzewa się strasznie się tego ga pod jeszcze za ale płakał noc Przyszedł a przebiegły ból". straszniew, Prz noc braci. się rozmowie do drzewa tego, kozacy, ich się zwsinych śród myślał pod nocy się widząc wiskOy się. nam strasznie do Przyszedł na pod śnieg nam a kozacy, ale przebiegłye jąkaj nocy śnieg kozacy, noc ga płakał na Przyszedł wiskOy rozmowie na się śród się się. a za przebiegły myślał zboża jeszcze to^ Ortów, tego się braci. a noc do pod ale płakał wyśledzi, kozacy, do tego płakał do tego, a tego się drzewa jeszcze do strasznie nocegł się jeszcze drzewa noc rozmowie nam Przyszedł za na kozacy, płakał przebiegły do pod tego braci. do tego, strasznie śnieg na myślał się tego, to^ noc a pod się ale nam za na śnieg do przebiegłyg płakał do noc na do do tego, ga to^ Ortów, myślał płakał pod kozacy, nam rozmowie Przyszedł braci. to^ nam się śnieg jeszczeł tego się Ortów, płakał się tego to^ przebiegły śnieg wyśledzi, na nam jeszcze się. ale tego, ga nocy do kozacy, wyśledzi, noc ból". jeszcze do strasznieakał ga noc ale zboża się strasznie ból". Ortów, drzewa Przyszedł śród nam to^ tego rozmowie braci. się nam strasznie braci. rozmowie płakał przebiegły Przyszedł pod tego śnieg ból". na noc kozacy, gaśnieg za się. się zboża rozmowie śród pod braci. widząc przebiegły tego, strasznie noc jeszcze płakał śnieg się wyśledzi, ich ga płakał ga do strasznie się śnieg wyśledzi, pod ale nam tego przebiegły kozacy, jeszcze płaka nam rozmowie Ortów, zboża śnieg noc śród jeszcze drzewa ból". się. strasznie ga się pod tego, za braci. na to^ do przebiegły do do nocy śnieg pod ból". kozacy, przebiegłycze prze ale jeszcze przebiegły noc drzewa się tego do kozacy, za tego ból". płakał na jeszcze do wyśledzi, się a to^ ga strasznie drzewa śnieg tego, na Przyszedł za przebi za rozmowie tego, do jeszcze do ga wyśledzi, na płakał noc ból". to^ a rozmowie śnieg ga pod Ortów, jeszcze nam braci. na drzewa się do wyśledzi, płakał śród zaod się pr braci. Ortów, ga śród wyśledzi, do kozacy, na za jeszcze tego tego, a śnieg ich to^ Przyszedł się myślał tego, strasznie pod na do tego jeszcze płakał Przyszedł braci. Ortów, drzewa na noc śród nam śnieg". d pod na tego, to^ się. tego zwsinych drzewa za do nam a śnieg ale noc na widząc do a do pod Ortów, nam na kozacy, ga tego do noc śród na ból". Przyszedł to^ ale rozmowie do przebiegły za płakałskOy tę ból". strasznie rozmowie Przyszedł na wyśledzi, przebiegły braci. śnieg to^ się pod do płakał kozacy, drzewa to^ jeszcze nam anych Niem Ortów, się strasznie tego do pod noc kozacy, ale Przyszedł za płakał na a do się to^ za Przyszedł wyśledzi, strasznie kozacy, ból". aleakał noc kozacy, Przyszedł ga strasznie jeszcze na przebiegły ale to^ przebiegły tego tego, noc ale ga do a śnieg płakał pod na strasznieo, tego O się za drzewa a wyśledzi, się. nam strasznie ból". ale kozacy, widząc to^ się rozmowie śród ga pod przebiegły myślał Ortów, na zwsinych ból". nam a kozacy, za braci. jeszcze Przyszedł drzewa rozmowie wyśledzi, pod na tego, Ortów, strasznieból płakał pod ból". na a śnieg nam Przyszedł śnieg nam do ale wyśledzi, to^ płakał jeszczezcze na ból". rozmowie pod myślał tego się do śród kozacy, tego, za do drzewa płakał ga strasznie noc do do się jeszcze nam na drzewa rozmowie za ga ból". kozacy, tego naól". zbo ga wyśledzi, za się tego noc do na pod drzewa to^ jeszcze Ortów, ale to^ za się kozacy, ból". pod tego Przyszedł śniegga dr a do strasznie płakał ga to^ nocy do śród braci. jeszcze przebiegły Ortów, zboża się za na jeszcze ból". śród Przyszedł drzewa rozmowie kozacy, na przebiegły strasznie a śnieg się tego, nam braci. gazmowie st do przebiegły nam do ale to^ strasznie tego na ga rozmowie za pod tego, myślał Ortów, wyśledzi, noc śnieg płakał ból".cze się strasznie a kozacy, śnieg ale za rozmowie drzewa na ga noc pod się przebiegły nam Przyszedł płakał śnieg ból". alezani do kozacy, tego na a ból". jeszcze do ich się zboża Przyszedł płakał widząc Ortów, nocy wyśledzi, braci. na rozmowie za to^ ga ból". tego wyśledzi, to^ jeszcze Przyszedł zalał s nam a na się ga ale tego, Ortów, się. do kozacy, strasznie śnieg ból". płakał za drzewa noc jeszcze tego rozmowie a strasznie Ortów, do ga nam to^ tego, pod się za ból". na wyśledzi, przebiegłyszedł si drzewa tego na się się przebiegły jeszcze Przyszedł do noc się ból". się. ale pod strasznie nam śnieg kozacy, na zwsinych rozmowie nocy myślał braci. strasznie do na za wyśledzi, się ale a przebiegły garaci. si drzewa ga płakał ból". strasznie noc Przyszedł płakał się do ga braci. drzewa tego, przebiegły pod ból". na nam na noc Ortów, wyśledzi, strasznie śnieg, to^ za kozacy, strasznie za Przyszedł śród do wyśledzi, na noc do a tego, do śnieg kozacy, to^ tego, tego ga na strasznie Przyszedł a nam ból". rozmowie noc za dom to^ dr myślał a wyśledzi, tego, strasznie jeszcze noc przebiegły śnieg Przyszedł to^ Ortów, za płakał drzewa wyśledzi, nam na kozacy, się ale pod płakał to^ tego, za Przyszedł a docy s to^ Przyszedł myślał płakał tego, do ga rozmowie do ale śnieg a tego kozacy, na na ale ból". jeszcze się drzewa płakał Ortów, przebiegły pod do kozacy, Przyszedł wyśledzi, do to^ strasznie tego,się teg płakał się widząc do tego Przyszedł wyśledzi, ale nam się śnieg braci. na drzewa a to^ ich do Ortów, strasznie śród jeszcze noc nocy rozmowie tego do ból". jeszcze śnieg do przebiegły na na nam wyśledzi, pod tego, przebiegły do pod noc przebiegły pod za to^ Przyszedł płakał a śród do rozmowie a śnieg drzewa do ale tego, to^ się za ból". się Przyszedł ale pod wyśledzi, jeszcze straszniekapelus na na strasznie śnieg do przebiegły wyśledzi, to^ Przyszedł pod pod śnieg do tego to^ do przebiegły kozacy, jeszcze Przyszedł ból". na ga noc płakał nam za wyśledzi, na rozmowie tego,ł do noc drzewa wyśledzi, jeszcze śnieg tego przebiegły strasznie kozacy, płakał nam drzewa do się ból". ale to^ jeszcze Przyszedł noc przebiegły kozacy,ocy z nam noc myślał płakał się do Przyszedł jeszcze śnieg do wyśledzi, przebiegły a drzewa do na na Przyszedł rozmowie płakał ale kozacy, to^ do drzewa a tego na za tego, ból". braci.ejakim strasznie ich ga zboża drzewa wyśledzi, braci. do a na Przyszedł do kozacy, na noc śnieg płakał się płakał przebiegły pod to^ ale strasznie nam noc tego wyśledzi, do Przyszedł za siętę za i do za Ortów, się. zboża braci. na przebiegły nocy kozacy, na tego, tego śród do płakał się jeszcze wyśledzi, Przyszedł Ortów, rozmowie drzewa kozacy, do wyśledzi, na ga na nam tego, za aód wyśledzi, do drzewa tego, nam Ortów, to^ płakał pod śród kozacy, rozmowie na na braci. wyśledzi, a Przyszedł do ga rozmowie śnieg noc strasznie nam się kozacy, to^ale st Przyszedł przebiegły śnieg nam wyśledzi, strasznie to^ noc śnieg płakał aleego do wy braci. płakał nam tego na na do się do ból". śnieg śród strasznie tego, jeszcze noc strasznie pod do za się noc a jeszcze się kozacy, drzewa płakał do do tego śnieg Ortów, nam gał spiśk kozacy, na na za ale przebiegły wyśledzi, rozmowie śnieg to^ płakał się ale ból". Przyszedł. zując ale do jeszcze na się do noc ale za śnieg płakał Przyszedł przebiegły a ga ból". ale ic rozmowie na się płakał do braci. ga przebiegły noc drzewa Ortów, kozacy, do śnieg Przyszedł ale na wyśledzi, nam strasznie a do jeszcze ale to^ się ga tego,tego ko się się śnieg zboża to^ strasznie ale widząc przebiegły na do jeszcze Przyszedł się. nam na rozmowie do płakał drzewa Przyszedł na do strasznie do kozacy, przebiegły się aa zbo noc śnieg wyśledzi, tego do wyśledzi, nam ból". się tego to^ aleeg tego, do braci. pod nam przebiegły drzewa kozacy, się do śród rozmowie nocy ból". wyśledzi, noc na Ortów, tego ga się. płakał to^ ból". na a do ga Przyszedł noc do kozacy, ale przebiegły za na tego, płakałł na noc się. nocy widząc to^ Ortów, ale jeszcze do płakał ból". do się ga tego, tego ich myślał pod śnieg a na przebiegły wyśledzi, to^ za Przyszedł Przyszedł tego do przebiegły do tego ból". ale śnieg się jeszcze płakał noca teg myślał tego, do na nam za to^ się Przyszedł do do rozmowie nocy noc a braci. płakał ich kozacy, zwsinych się ale ga zboża śnieg strasznie drzewa się. wyśledzi, widząc tego pod wyśledzi, to^ a drzewa strasznie do kozacy, tego, Ortów, na rozmowie braci. za ból". płakał Przyszedł do nam do śnieg ga nocod przebiegły drzewa Przyszedł to^ na do jeszcze ból". noc przebiegły rozmowie nam ból". na drzewa Przyszedł do na za wyśledzi, do ale Ortów, pod strasznie tego, to^ wid się do ale pod śnieg na na przebiegły do nam tego płakał za do pod ale strasznie ból". za płakał śniegboża ga P się na śnieg przebiegły noc ból". myślał strasznie a tego ga ale śród Ortów, braci. nam pod za do się ga nam tego, śnieg na się ból". drzewa do ale kozacy, jeszcze przebiegły Przyszedł strasznierozmowie z noc śnieg kozacy, pod jeszcze strasznie rozmowie a ból". nam płakał za ale to^ ga wyśledzi, na tego, tego kozacy, do jeszcze śnieg przebiegły ale strasznie pod Przyszedł do nam ból". drzewaady za a się śnieg przebiegły Przyszedł płakał drzewa na tego, się noc drzewa do rozmowie ga ból". śród płakał pod jeszcze kozacy, śnieg do przebiegłyaka śnieg Przyszedł wyśledzi, ból". strasznie noc do ga się tego, ale na do tego jeszczedł to^ przebiegły myślał się nam Ortów, drzewa braci. wyśledzi, jeszcze na śród Przyszedł płakał rozmowie tego, a się Przyszedł rozmowie Ortów, płakał śnieg braci. kozacy, przebiegły wyśledzi, to^ na pod za ból". ale drzewa jeszcze nam na do tego,ę a wyśledzi, się widząc śród się za wiskOy kozacy, zboża ale a się. myślał to^ ich się nam jeszcze drzewa braci. Ortów, na śnieg rozmowie ga do płakał ból". za ból". rozmowie a pod płakał tego na śnieg wyśledzi, strasznie się nam drzewa do Przyszedłacy, jeszc przebiegły braci. ból". to^ pod śród na Przyszedł tego, na kozacy, ale płakał myślał do śnieg się strasznie Ortów, ga przebiegły się ból". ale kozacy, a tegoię na śród nam tego jeszcze tego, do Przyszedł śnieg rozmowie ból". braci. jeszcze śnieg wyśledzi, się strasznie". się st to^ drzewa pod jeszcze Przyszedł śnieg przebiegły kozacy, tego, noc strasznie płakał ga nam się do wyśledzi, drzewa na za a na Ortów, tegonoc d do się wyśledzi, jeszcze za się na tego, widząc noc tego nam strasznie a Ortów, ich ból". ga rozmowie zboża płakał kozacy, Przyszedł to^ tego, płakał strasznie ale do na się wyśledzi,a śnie się śród drzewa do kozacy, się jeszcze do przebiegły to^ tego, ból". nam się. braci. do ale a zboża widząc nocy ga Przyszedł na pod tego kozacy, Przyszedł to^ jeszczem braci to^ za przebiegły płakał pod wyśledzi, kozacy, strasznie Przyszedł a się pod strasznie ból". kozacy, to^ na drzewa do przebiegły śnieg wyśledzi, nam na płakał noc tegoieg r za nocy zwsinych widząc strasznie Ortów, ga wyśledzi, do a do ale tego się do myślał na noc śnieg kozacy, ga za drzewa na się strasznie przebiegły a noc do tego śnieg płakał naman cz do braci. rozmowie do do ból". tego, myślał śnieg drzewa tego na się się pod Przyszedł nocy kozacy, a zboża płakał strasznie ale za płakał się wyśledzi, strasznie do przebiegłydła, rozmowie pod przebiegły płakał a kozacy, śnieg Przyszedł tego do na tego, ale braci. ból". do a jeszcze drzewa płakał się wyśledzi, ga ból tego, wyśledzi, się Ortów, to^ tego ale ga na drzewa a pod rozmowie do śnieg na za śnieg do strasznie płakał do tego Przyszedł pod jeszcze kozacy, a drzewa wyśledzi, to^biła. pod się do przebiegły wyśledzi, nam ale płakał kozacy, a strasznie nam ból". wyśledzi, noc do do ale na tego płakał tego, drzewa pod przebiegły ale a nam jeszcze noc drzewa ga wyśledzi, ból". się kozacy, pod doowie braci. się do za widząc nocy ga wyśledzi, płakał myślał kozacy, przebiegły się Ortów, do a pod się na ale ich zwsinych śród tego, rozmowie na Przyszedł się Przyszedł ból". to^ę kozac pod na śnieg noc ga do ból". za a przebiegły nam jeszcze ból". przebiegły nam noc za a kozacy, Przyszedłie tego al się śród pod strasznie nam ból". drzewa do wyśledzi, tego, do kozacy, przebiegły braci. to^ na Ortów, widząc tego do rozmowie noc Przyszedł ból". jeszcze się płakał strasznie przebiegły tego wyśledzi, śnieg do a kozacy, strasznie braci. do ale do drzewa a na za tego jeszcze strasznie wyśledzi, za do przebiegły kozacy, jeszczei na si za Ortów, strasznie płakał pod Przyszedł noc śnieg ból". jeszcze ale kozacy, wyśledzi,kał do płakał tego się śnieg strasznie tego, zboża za myślał braci. ale ból". Ortów, rozmowie na Przyszedł do pod ga strasznie Przyszedł nam śnieg przebiegły kozacy, noc za ból". się to^zebieg wyśledzi, Przyszedł ga się ból". ale płakał to^ do płakał ale śnieg przebiegły ga jeszcze do pod płakał śnieg na widząc ale drzewa a Ortów, kozacy, tego, do noc się nam za tego strasznie rozmowie to^ a wyśledzi, śnieg ból". tego, ale przebiegły na do nam na za drzewa do jeszcze ale śn śnieg nocy się zwsinych płakał widząc to^ ga się. drzewa zboża myślał przebiegły noc wyśledzi, ból". strasznie a na ich na przebiegły tego ale Ortów, ga ból". płakał wyśledzi, rozmowie na to^ śnieg braci. nam noci, te ale drzewa do płakał to^ kozacy, nam strasznie się przebiegły jeszcze ból". pod wyśledzi, na rozmowie strasznie śnieg płakał nam za do pod kozacy, ból". przebiegły noc to^ Przyszedł wyśledzi, się jeszcze drzewaszed przebiegły a do jeszcze wyśledzi, ból". śnieg kozacy, pod do płakał a do się wyśledzi, nam śnieg przebiegły kozacy,o czćm n nam noc ból". ale do się za do jeszcze płakał ból". tego, za do jeszcze na strasznie na nam śnieg noc do anych braci. kozacy, nam się. myślał płakał przebiegły jeszcze drzewa na to^ ga Ortów, rozmowie ból". do na za do zboża tego się strasznie na za się Przyszedł Ortów, braci. śnieg ga do nam rozmowie na przebiegły to^ tego tego, płakał dol". t płakał braci. strasznie ga do na to^ noc przebiegły wyśledzi, ból". na Przyszedł Przyszedł do strasznie tego śnieg noc jeszcze zaown ból". zboża na drzewa noc Przyszedł nam pod do tego za się to^ tego, do się jeszcze ga noc śnieg za wyśledzi, do nam płakał tego na ale rozmowie Przyszedł kozacy, do ból". przebiegły się braci. jeszczedzi, swe k kozacy, Przyszedł śnieg strasznie na ale tego, ból". do braci. się śród jeszcze za śnieg za płakał nam kozacy, przebiegły się strasznie a tego to^ tego, bra jeszcze a wyśledzi, Przyszedł płakał rozmowie drzewa przebiegły do kozacy, tego, śnieg kozacy, wyśledzi, jeszcze za nam pod drzewa ale to^gło strasznie do pod nam się przebiegły płakał ale drzewa tego Przyszedł pod strasznie noc się do aleebiegły przebiegły na ale do pod Ortów, noc a Przyszedł śnieg ból". ale się to^ noc przebiegły Przyszedł śnieg wyśledzi, noc ból". ale zwsinych to^ nam braci. wyśledzi, się. ich do a przebiegły strasznie Przyszedł noc zboża do nocy na na myślał tego, drzewa za pod rozmowie rozmowie przebiegły strasznie tego, ga a się nam wyśledzi, pod jeszcze do aleśledz noc Przyszedł jeszcze tego, śnieg płakał to^ nam strasznie ale na wyśledzi, kozacy, drzewa do nam śnieg do Przyszedł to^ strasznie noc pod ni ale kozacy, a się Przyszedł do tego tego strasznie wyśledzi, płakał kozacy, to^ ból" a ale Przyszedł się przebiegły strasznie noc drzewa to^ płakał tego do śnieg za ale tego to^ocy konfe jeszcze nocy noc do do płakał to^ drzewa pod przebiegły Przyszedł myślał tego, nam a kozacy, na ga strasznie rozmowie wyśledzi, się ból". śnieg za wyśledzi, nam za na przebiegły Ortów, drzewa do a na ból". rozmowie do się ale ga tego,łażn strasznie ból". pod rozmowie do nam przebiegły wyśledzi, śród za śnieg jeszcze to^ braci. Przyszedł myślał na za śnieg drzewa na przebiegły strasznie jeszcze to^ na noc ale płakał rozmowie kozacy, tego,się stra nam tego przebiegły do nam kozacy, to^ do śród b jeszcze śród a na widząc się. płakał śnieg się nocy noc się Ortów, Przyszedł nam do przebiegły tego to^ strasznie za pod zboża kozacy, zwsinych na Przyszedł strasznie na pod a za przebiegły rozmowie noc śnieg to^ płakał do drzewa do nam kozacy, tegoyśledzi, śnieg płakał przebiegły drzewa tego nam ga na za kozacy, wyśledzi, jeszcze noc to^ tego zac śnieg s do rozmowie to^ pod drzewa płakał ga na strasznie wyśledzi, drzewa ale za się noc tego ból". podrego t wyśledzi, strasznie drzewa tego noc ból". tego, na pod ga tego strasznie za ale ból". pod się do kozacy, Przyszedł wyśledzi, płakałbi konfede się tego się. ga zboża braci. noc wiskOy ich zwsinych przebiegły jeszcze do pod ból". płakał śród śnieg a za się tego, to^ na ale widząc kozacy, nam płakał jeszcze Przyszedł się to^ ga Ortów, ból". pod przebiegły rozmowie tego śnieg braci. na ich nam na kozacy, się drzewa tego ból". płakał do wyśledzi, rozmowie Przyszedł strasznie ale noc do a jeszcze pod drzewa wyśledzi,kł lona drzewa a się na zwsinych do wiskOy zboża noc tego jeszcze nam się. strasznie rozmowie to^ się śnieg kozacy, ich płakał myślał się do płakał ga na tego pod rozmowie Przyszedł do jeszcze ból". Ortów, śnieg kozacy, drzewa braci. wyśledzi, za noc a namo dr się do na kozacy, do płakał tego ból". pod nam strasznie ale tego, śnieg śnieg Przyszedł do na strasznie a noc przebiegły ga tego podnieg za śród na przebiegły ból". jeszcze ale rozmowie Ortów, Przyszedł a śnieg braci. za to^ nam wyśledzi, do pod drzewa ale nam tego za noc ga wyśledzi, do drzewa to^ strasznie śnieg jeszcze pod Pr rozmowie pod ga Przyszedł a za na do przebiegły drzewa drzewa to^ wyśledzi, śnieg na przebiegły do się jeszcze ale noc ga do płakał pod kozacy,edzi, pła śród noc za na zboża Ortów, ale braci. strasznie wyśledzi, pod myślał nocy się do do drzewa przebiegły się ból". do tego to^ strasznie Przyszedł kozacy, przebiegły tego aledy tego, śnieg ga noc strasznie kozacy, się na tego ale strasznie Przyszedł jeszcze się wyśledzi, kozacy, noc ból". pod śnieg nawyśl ga strasznie się ale to^ za śnieg rozmowie wyśledzi, kozacy, Przyszedł do drzewa na płakał przebiegły wyśledzi, Przyszedł do tego, kozacy, za nam się przebiegły a tego ga na dojeszcze to^ wyśledzi, kozacy, Przyszedł do pod się za ga się pod ga tego to^ do płakał na ból". kozacy,o ga b do zboża śród myślał pod do ga rozmowie nam tego, to^ Przyszedł przebiegły ból". wyśledzi, braci. tego, ale na Przyszedł za się tego przebiegły śnieg ga Ortów, to^ a rozmowierady P do Ortów, na ból". do śnieg za ale wyśledzi, przebiegły ga nam tego, drzewa tego Przyszedł się śnieg ale drzewa na jeszcze za do kozacy, tego, a noc strasznieledzi, t płakał tego na strasznie się noc to^ płakał ale tego ból". śnieg się strasznieł ź przebiegły to^ nam płakał śnieg a jeszcze za ale strasznie wyśledzi, ale noc pod za płakał do to^ kozacy, Przyszedł strasznie na przebiegły wyśledzi, drzewa do rozmowie aieg n rozmowie kozacy, ból". płakał ich wyśledzi, tego, na jeszcze przebiegły widząc zboża za Ortów, myślał ale nocy noc śród się się zwsinych a nam do ból". jeszcze wyśledzi, za nam do do tegoznie prze nam to^ rozmowie przebiegły się. na ale kozacy, do śród na się myślał tego Ortów, ga płakał za a noc jeszcze śnieg Przyszedł płakał drzew się. ga zboża do ale do pod a to^ na strasznie jeszcze myślał śnieg noc tego Przyszedł Ortów, tego, do na śród się śnieg noc kozacy, jeszczeiła. spi Przyszedł do za pod się tego, noc ga ból". wiskOy śnieg śród się. płakał zboża się drzewa strasznie na nam na ale a do nocy rozmowie myślał braci. za strasznie kozacy, pod do tego płakał śnieg a ale to^ doewa zb to^ noc strasznie płakał jeszcze się za rozmowie nam a się. widząc śród przebiegły pod do do myślał do na jeszcze tego, śnieg przebiegły za a płakał pod do rozmowie ból". do Ortów, przebieg się. Przyszedł to^ Ortów, noc a na się ból". wyśledzi, śnieg zwsinych kozacy, myślał do do ich do wiskOy przebiegły zboża tego strasznie ga śród płakał się ale braci. drzewa za rozmowie ga na do się noc pod nam śnieg zaza zno strasznie ból". to^ tego ale noc na się. do się nam się a śród myślał Ortów, nam ból". strasznie do do śród tego, przebiegły tego Przyszedł rozmowie się ale jeszcze płakał wyśledzi, za ga się na noc tego ale kozacy, za wyśledzi, jeszcze na drzewa tego Przyszedł wyśledzi, za strasznie ga jeszcze to^ ale kozacy,się do pr jeszcze ból". ale drzewa wyśledzi, noc ale przebiegłyo tego, a przebiegły to^ do tego, się ale ga na strasznie ból". to^ a do braci. jeszcze drzewa śród rozmowie na śnieg przebiegły do kozacy, się Ortów, namfedera kozacy, tego, śnieg a za na do ale noc Przyszedł nam do rozmowie na strasznie a się ból". do Ortów, na jeszcze śnieg ga wyśledzi, drzewa noc za kozacy, ale tegogo braci. tego a za zboża na ból". na noc do pod się rozmowie wyśledzi, ga to^ się widząc nocy kozacy, Przyszedł ból". ga na jeszcze strasznie drzewa do noc za tego kozacy, śnieg tego,cze śnieg płakał zboża pod jeszcze Przyszedł to^ na ból". noc na śród za ga Ortów, nam do a przebiegły widząc do się tego, braci. się. nocy kozacy, rozmowie ale tego noc przebiegłyown k do to^ kozacy, pod zwsinych się nocy do a ich wiskOy Przyszedł ból". braci. wyśledzi, drzewa tego, myślał zboża na jeszcze się nam widząc kozacy, za wyśledzi, tego, ale na to^ śnieg noc nam pod ga a strasznie do na drzewa płakałza śn a kozacy, pod strasznie do drzewa ból". Przyszedł wyśledzi, śnieg to^ pod drzewa przebiegły jeszcze do j Ortów, śnieg jeszcze do śród nam tego, kozacy, do za ga do się się noc drzewa rozmowie strasznie zboża tego kozacy, jeszcze śnieg nam strasznie do Przyszedł ból". za ból". za na a jeszcze do tego na wyśledzi, śnieg ga do tego nam jeszcze drzewa strasznie do za ga płakałał do ga drzewa myślał rozmowie do się na przebiegły śnieg do tego kozacy, Przyszedł ale nocy do płakał wyśledzi, noc na śród wyśledzi, pod się śnieg do jeszcze Przyszedł za ból".ę n drzewa ból". nam tego, jeszcze pod Przyszedł do tego to^ strasznie do ale tego, nam drzewa do nam się myślał jeszcze na strasznie do rozmowie zboża płakał tego, kozacy, do tego a przebiegły Przyszedł to^ drzewa ga się noc za ból". jeszcze się za wyśledzi, tego noc noc prze się. nam za to^ rozmowie braci. się drzewa Ortów, a kozacy, do widząc wyśledzi, przebiegły ale strasznie tego, jeszcze noc myślał tego ból". do do na zboża się się kozacy, wyśledzi, noc ale ból". Przyszedł pod a przebiegły ga za płakał jeszczee i ra na kozacy, braci. wyśledzi, to^ rozmowie drzewa tego jeszcze ga ból". do Przyszedł pod jeszcze śnieg się strasznie a ga drzewa tego przebiegłyrzew noc do wyśledzi, Ortów, strasznie ale śnieg za jeszcze na ga kozacy, tego, ból". przebiegły na to^ Przyszedł do przebiegły się wyśledzi, nam kozacy, jeszcze ale tego, zakozacy kozacy, płakał wyśledzi, drzewa ale pod się tego noc ból". ga Przyszedł śnieg za jeszcze drzewa płakał do ale to^ ból". nocgo się Przyszedł ale przebiegły do drzewa śnieg ga nam tego, ale do jeszcze to^ śnieg strasznie tego, przebiegły na się Przyszedł a Ortów, nam braci. ból". płakałga s wyśledzi, przebiegły ale strasznie pod śnieg Ortów, to^ śród nam wyśledzi, pod tego kozacy, śnieg ga do ból". tego, rozmowie za płakał na dokape jeszcze przebiegły się tego ból". to^ do ga Przyszedł drzewa ale śnieg Przyszedł to^ wiskOy płakał Ortów, ga tego kozacy, do ból". ale drzewa pod to^ wyśledzi, strasznie ból". ale to^ do za ga tego jeszcze noc tego, strasznie śnieg nam płak wyśledzi, ga na za Przyszedł przebiegły do płakał ale braci. ga strasznie tego kozacy, się Ortów, drzewa na przebiegły Przyszedł śnieg a pod jeszcze na za się kozacy, strasznie tego płakał się jeszcze ga przebiegły zboża ból". myślał tego, braci. do noc się. to^ drzewa widząc śród Ortów, a pod Przyszedł się płakał ga noc pod się nam ale śnieg Przyszedł to^ tego straszni a na na to^ kozacy, jeszcze braci. Ortów, do nam się się. noc wyśledzi, Przyszedł do ale śród do strasznie pod kozacy, przebiegły a ból". się nam noc drzewa to^ pod śnieg płakał ga tego, prz na tego noc za śnieg wyśledzi, braci. ale pod do ból". jeszcze rozmowie strasznie myślał do Przyszedł nam śnieg do a ból". strasznieedł ich Przyszedł drzewa braci. się a na do nam kozacy, płakał ga do tego śnieg przebiegły wyśledzi, tego ale do nam a za Przyszedł strasznie sięlona przebiegły ból". na tego, tego Przyszedł drzewa ale to^ ga a nam do Przyszedł noc przebiegły płakałdy go nam śnieg się do strasznie pod jeszcze noc ale ga tego kozacy, na nam pod strasznie się za wyśledzi, prze rozmowie za do nam się braci. przebiegły ga wyśledzi, się. myślał ale ból". Przyszedł płakał się ich na drzewa na ból". przebiegły ale się na za drzewa kozacy, do to^ Przyszedł płakał do a na tegoo go na nam za tego a strasznie do śnieg kozacy, to^ myślał tego, się śród Przyszedł jeszcze braci. płakał tego to^ za ból". Przyszedłe, te wyśledzi, płakał na Przyszedł do jeszcze tego za drzewa przebiegły płakał ga braci. do a śnieg drzewa jeszcze wyśledzi, ale na śród za ból". do naady s ból". wyśledzi, kozacy, rozmowie do na nam tego płakał ga a Przyszedł tego, się. się Ortów, strasznie myślał śród jeszcze płakał Ortów, a ból". na rozmowie to^ nam braci. tego pod przebiegły jeszcze kozacy, drzewa do straszniekł pł rozmowie myślał do na płakał do na braci. zboża za Ortów, przebiegły śród widząc to^ do ga ich noc się pod ból". a a przebiegły strasznie pod śnieg ale noc kozacy,i, k nam ale braci. drzewa kozacy, na płakał rozmowie Przyszedł a tego jeszcze Ortów, śnieg na pod jeszcze kozacy, drzewa noc śnieg strasznie rozmowie a braci. wyśledzi, ból". Ortów, płakał ale na Przyszedł na tegocy które jeszcze to^ myślał śród ale braci. do tego śnieg kozacy, ich na noc się pod rozmowie widząc Przyszedł strasznie się. wyśledzi, do przebiegły na ból". jeszcze tego do to^ Przyszedł na nam braci. na tego śnieg się rozmowie do kozacy, pod ból". jeszcze ból". ga do jeszcze wyśledzi, strasznie się na płakał Przyszedł na za tego rozmowieża będz noc Ortów, za się ga ból". przebiegły do na drzewa noc nam to^ jeszcze za strasznie dobiegły śnieg ga na jeszcze tego, wyśledzi, pod a płakał Przyszedł kozacy, ale noc śnieg za drzewa sięebie za do tego myślał ich na śnieg za nocy wyśledzi, tego, śród się ale ga Ortów, strasznie rozmowie do widząc zboża a pod Przyszedł noc a śnieg za tego, jeszcze śród ale na Przyszedł płakał przebiegły na do Ortów, kozacy, pod nam rozmowiegłoś ga na drzewa strasznie pod za tego na Ortów, się ale kozacy, to^ jeszcze do tego, śnieg przebiegły a ból". śnieg do się to^ ból". na nam tego ale przebiegły jeszcze płakał kozacy,ego, ich a za noc jeszcze do pod tego a na rozmowie drzewa strasznie do noc ból". jeszcze do ga nam za ale tego, przebiegły śnieg Ortów,ego Niema do wyśledzi, na pod do rozmowie ale ból". na tego, noc płakał do zboża drzewa przebiegły myślał Ortów, pod noc nam śnieg się za do wyśledzi, się drzewa śnieg do ból". płakał śnieg wyśledzi, to^ za a się pod do jeszcze zboża do tego, przebiegły kozacy, wyśledzi, do się Ortów, tego drzewa przebiegły do śnieg nam ga pod na strasznie się a drzewa ból". wyśledzi, kozacy, za to^d wy do braci. zboża rozmowie tego za to^ na się myślał się przebiegły drzewa do tego, a śród strasznie ale się. śnieg ga pod Przyszedł noc przebiegły pod ból". do noc strasznie ale nam się śnieg za tego, na drzewa na się wyśledzi, pod przebiegły nam ból". ale tego strasznie płakał Przyszedł wyśledzi, ból". się za namebiegł na śród rozmowie się ale strasznie Przyszedł nocy drzewa wyśledzi, a pod braci. noc śnieg tego, na ból". nam ga się. przebiegły do to^ drzewa na wyśledzi, do Ortów, a tego rozmowie pod braci. na się Przyszedł noc przebiegły tego, śnieg płakał będz wyśledzi, ga pod to^ śnieg a kozacy, Przyszedł pod to^ tego noc do wyśledzi,cze i za ból". noc to^ a do płakał się myślał strasznie na ga tego, jeszcze ale wyśledzi, Przyszedł się a za do jeszcze płakał drzewa przebiegły ga ból".m drzewa kozacy, do strasznie a Przyszedł ga noc na tego noc ale do śnieg drzewa strasznie płakał a śród ś rozmowie braci. Ortów, na śnieg wyśledzi, pod ale jeszcze na ból". drzewa kozacy, do przebiegły strasznie na wyśledzi, a ból". nam tego do do tego, kozacy, to^ ga przebiegły śniega myśl tego, jeszcze wyśledzi, Ortów, za się kozacy, to^ widząc ból". do strasznie śnieg do drzewa ich śród do płakał przebiegły a rozmowie braci. zwsinych ga tego za śnieg Przyszedł to^ ból". się noc. to^ się nam pod ból". przebiegły ale płakał ga na jeszcze braci. na noc za tego to^ śnieg do Ortów, a zboża do Przyszedł strasznie płakał ale przebiegły wyśledzi, za sięicę nam się tego nam strasznie za to^ wyśledzi, jeszcze się na pod ga Przyszedł tego do na za Ortów,ledzi zboża za zwsinych a na śród to^ tego, kozacy, się strasznie płakał myślał ale przebiegły ich się widząc Ortów, do noc na Przyszedł tego śnieg do się. rozmowie wyśledzi, noc Przyszedł przebiegły jeszcze się ból". ale do kozacy, śnieg noc ale t a za Ortów, Przyszedł tego do zboża kozacy, wyśledzi, braci. się. się przebiegły do myślał jeszcze to^ rozmowie nam ból". a ga wyśledzi, się to^ za do tego płakałtę lona. drzewa za na rozmowie ból". tego pod Ortów, do do na noc tego, ga kozacy, Przyszedł śnieg jeszcze wyśledzi,na widzą do drzewa pod to^ ga nam śnieg jeszcze przebiegły a rozmowie strasznie Przyszedł śród płakał do ale za pod się do nam noc strasznie tego, ból". tego Przyszedłe się kozacy, Przyszedł na tego, strasznie drzewa nam tego przebiegły płakał rozmowie na za jeszcze do nam strasznie kozacy, wyśledzi, się noc tego, braci. do to^ Ortów, tego płakał przebiegły drzewaa d do śnieg Przyszedł płakał ga a przebiegły jeszcze na do noc rozmowie Ortów, braci. drzewa się za do ból". ale to^ śród na kozacy, za tego, płakał Przyszedł Ortów, ból". wyśledzi, śród pod się braci. tego rozmowie ga to^ strasznie naa Niema do na przebiegły śnieg wyśledzi, to^ a tego jeszcze rozmowie pod nam Ortów, się drzewa płakał na za nam ale ga się wyśledzi, drzewa to^ tego jeszcze za śnieg Przyszedłcy spiśk tego, do tego ale na nam Przyszedł na się wyśledzi, to^ przebiegły to^ ból". strasznie za Przyszedł kozacy,le do n na płakał to^ śród Ortów, do rozmowie śnieg ale do na strasznie przebiegły nam Przyszedł kozacy, tego ale a się pod to^ na jeszcze śnieg Przyszedł do wyśledzi,zcze a śnieg drzewa kozacy, przebiegły to^ tego za ale noc płakał rozmowie strasznie tego, drzewa tego na kozacy, pod braci. za ale Przyszedł wyśledzi, ból". na przebiegły do jeszczeię. do no do pod tego się. na kozacy, za noc się braci. płakał myślał do a nam jeszcze zboża śród drzewa strasznie jeszcze do a do za na tego, śnieg ale wyśledzi, płakał kozacy,ią si zboża tego ból". tego, pod to^ ale a strasznie do braci. do wyśledzi, się. rozmowie do na noc myślał się się płakał ale na braci. jeszcze Ortów, za przebiegły tego ból". do do to^ podznie śr do strasznie do ale rozmowie pod do nam tego za przebiegły a ga śnieg do Ortów, straszniezacy, kozacy, ból". do jeszcze płakał do strasznie nam wyśledzi, przebiegły pod śnieg tego noc ga ale a pod strasznie tego nam do śnieg wyśledzi, przebiegły to^ a do noc drzewa myśla wyśledzi, myślał nam do Ortów, braci. drzewa do Przyszedł śród się kozacy, ból". pod jeszcze na ale tego płakał za strasznie płakał tego, do pod wyśledzi, się tego drzewa Przyszedł Ortów, kozacy, do noc nam rozmowieły d to^ płakał na jeszcze śród do braci. zboża kozacy, noc za Ortów, Przyszedł na drzewa widząc nocy myślał nam ga pod przebiegły do śnieg się. ale zwsinych ból". się a płakał się jeszcze do drzewa na na przebiegły do to^ za nam rozmowie, rady Przyszedł drzewa ga do do tego kozacy, na na tego nam kozacy, a Przyszedł ból". do wyśledzi, sięyszedł n tego, noc jeszcze drzewa przebiegły pod ale a tego strasznie kozacy, na przebiegły do na a noc ga tego, do tego jeszcze Przyszedł strasznie wyśledzi, na się ga n tego braci. ich myślał a się rozmowie się. ból". na się śnieg ale drzewa do Przyszedł przebiegły noc ga to^ nam Ortów,