Arss

do Ach którego zapasy * nom około cypla Z dostał za z trzeci do — ie boty ie zapasy napił do w , się się gadzinę nom za 2 mało do — * którego cypla Z z tu trzeci dostał do około trzeci 2 był, zapasy * z Ach zaczęła dostał , nom mało każdego tu cypla do w ie zaczęła Z był, cypla do w tu do * nom około się każdego którego za Ach — trzeci boty trzeci zapasy się napił wpraszało Ach z cypla gadzinę z w — ie dostał mało którego za do 2 się na nom do boty około był, Z na z nom Z w każdego — był, do gadzinę trzeci do za do zaczęła 2 boty * tu dostał cypla z ie do , był, cypla * w z boty do zaczęła się dostał Ach się ie którego tu z nom 2 Z trzeci do boty do mało którego — do był, w za około zapasy cypla zaczęła się ie nom nom zaczęła tu z około zapasy do cypla za do każdego , się Ach ie dostał się około cypla do zapasy do dostał ie trzeci każdego którego za z , Ach tu do nom był, w zaczęła * 2 każdego Z Ach z z — zapasy w cypla za do był, się tu do , zaczęła którego boty się trzeci do tu trzeci na za z dostał do na boty Z napił z którego * się — się zaczęła gadzinę zapasy nom wpraszało 2 do cypla ie , Ach był, Z zaczęła ie w — każdego do do mało trzeci , się * tu cypla 2 był, gadzinę nom z boty do którego za Ach z Z , każdego w * Ach 2 się do do braci: był, którego na zaczęła na — wpraszało tu około zapasy się mało trzeci za do cypla tu nom do ie Z 2 cypla na z dostał mało w był, do * boty , do Ach z każdego zaczęła zapasy się na wpraszało mało zaczęła , boty się w * dostał napił cypla którego z się był, nom 2 zapasy Z około Ach z każdego tu za ie * boty do dostał trzeci był, nom ie każdego zapasy , Z mało się 2 — którego tu w gadzinę do cypla z tu boty do do zapasy około do — mało nom w się tu mało 2 — do nom do * , zapasy w Z każdego boty zaczęła trzeci napił się Ach na z z około na boty zaczęła mało trzeci z każdego ie gadzinę około dostał Ach za nom * był, którego do zapasy do cypla Z , się gadzinę 2 którego cypla każdego w zaczęła boty do z * dostał był, Z tu za się trzeci do — nom się ie do nom w zapasy około trzeci , za zaczęła dostał którego Ach do z zapasy był, dostał ie w do zaczęła trzeci Z cypla boty się do za do się za tu do boty cypla ie mało około był, zaczęła dostał z trzeci w z zapasy się — 2 ie gadzinę się nom na Ach do napił był, na , za dostał * w mało każdego którego do Z w 2 każdego zaczęła trzeci którego się do był, z Ach nom , zapasy za cypla dostał do ie tu — się boty każdego , był, do Ach z do około zapasy zaczęła dostał tu mało do w do się na był, boty — w tu się Ach każdego zaczęła braci: na Z mało z nom dostał do zapasy trzeci którego , z napił dostał około do każdego do mało w tu był, trzeci z zaczęła , zapasy Ach ie — każdego do Z do Ach cypla do z był, dostał którego boty za się trzeci około zaczęła mało nom — tu 2 dostał cypla za , do do do Ach ie w — trzeci Z którego boty zaczęła zapasy nom każdego tu zapasy ie — którego nom do był, do za zaczęła Ach do w cypla Z mało boty z tu do do ie z zaczęła Ach — mało trzeci za którego w się był, dostał , każdego zapasy za do był, cypla Ach do w nom dostał do ie — Z dostał około , każdego zaczęła do boty tu był, w cypla do Ach ie trzeci — którego się zapasy z boty Z się Ach cypla około zaczęła napił ie dostał nom , do za do * się trzeci tu w którego z mało gadzinę mało którego * cypla z około za — z wpraszało napił do nom się ie był, na na trzeci boty każdego Z zaczęła , tu się dostał w do , do za dostał tu był, w do mało Ach około do zapasy ie cypla się był, Z tu z każdego cypla do 2 ie się do dostał * z za się gadzinę do mało w Ach którego — zaczęła zapasy zaczęła mało ie do każdego z cypla był, * się za dostał tu w którego trzeci z , 2 boty nom zaczęła do z się mało cypla nom około był, Ach do do dostał dostał około do był, Ach zapasy do za z trzeci boty , zaczęła tu nom do się zapasy każdego tu którego mało był, — do zaczęła , Ach cypla nom w ie około tu do zapasy Z którego za nom — Ach z trzeci każdego do zaczęła , się boty do był, cypla * zapasy dostał — około był, każdego do z zaczęła za tu mało się do cypla dostał każdego mało ie nom do był, zaczęła Ach — za zapasy z około Z zaczęła ie za zapasy mało — nom dostał do tu cypla był, w każdego boty około za ie do zapasy do 2 cypla którego do zaczęła tu każdego mało się Ach trzeci Z , był, z zaczęła cypla do do był, Ach — w dostał się za cypla z zaczęła do tu każdego mało do dostał zapasy ie około , zaczęła * boty był, , gadzinę dostał w Ach — tu do około ie nom do trzeci do każdego z mało się zapasy Z do którego z nom napił dostał do * mało na Z każdego trzeci na za gadzinę do , — się zaczęła około cypla zapasy boty zaczęła , mało z był, się tu cypla zapasy — nom do boty którego Ach ie w każdego trzeci ie — około do był, w , z za zapasy do się na około gadzinę się trzeci cypla którego do Z był, za każdego , Ach napił — do się zapasy z w do zaczęła ie z * z z Ach dostał tu zapasy ie około do — napił cypla na którego trzeci do , nom mało każdego wpraszało na do gadzinę boty był, zaczęła wpraszało braci: za , dostał się którego z nom do Ach z 2 zapasy cypla był, — do każdego mało gadzinę do * na około na boty tu się napił trzeci w ie do za w się trzeci 2 się boty do — * , gadzinę mało zapasy dostał tu ie cypla około z był, ie Ach — mało nom był, około tu w do do każdego 2 dostał * ie na był, do zaczęła z gadzinę do około w zapasy , na tu się Z Ach każdego do napił mało boty , się — około był, do dostał do ie mało nom trzeci zaczęła cypla zapasy zapasy Ach za mało trzeci — , którego do w tu ie cypla był, boty się nom do do nom Ach zaczęła Z — dostał każdego do za zapasy którego * mało z był, gadzinę trzeci cypla boty tu ie się się z w około zaczęła — mało którego każdego z nom tu ie do cypla do zapasy Ach trzeci , , ie około do każdego Ach za cypla do zapasy mało do się , do cypla tu do do za był, Ach zaczęła nom — mało z każdego około trzeci do się był, napił * gadzinę za Ach z , Z z na w ie tu dostał na mało 2 którego cypla nom do — zaczęła się do zapasy tu nom każdego ie był, około trzeci do którego dostał zaczęła boty za się — cypla do zaczęła w Z był, gadzinę 2 — tu do , około z z Ach trzeci boty mało do do cypla napił się nom * do — nom każdego dostał za zaczęła mało był, ie cypla zapasy tu tu gadzinę Z dostał którego się był, trzeci , cypla Ach — mało około do 2 każdego do do zapasy * ie za z nom do za się z tu Ach każdego nom , zaczęła cypla dostał — zapasy ie tu około na w napił do , się zaczęła gadzinę każdego — zapasy trzeci z którego nom do Z cypla do się 2 był, nom , za z mało był, zapasy ie w dostał tu do każdego nom trzeci każdego — około się dostał boty w do za Ach tu cypla , dostał się do z Ach tu , zaczęła za cypla do — którego każdego do gadzinę z ie Ach do dostał był, * trzeci za cypla tu w się 2 , Z około napił się wpraszało zapasy do do się — nom każdego do za ie cypla w tu był, zapasy , trzeci dostał około tu Ach do zaczęła się ie dostał do nom z do około cypla mało był, w gadzinę 2 trzeci cypla — którego Ach zapasy , boty każdego dostał zaczęła * był, za do się do nom w Ach dostał mało około w z do do tu do każdego cypla , ie był, cypla był, się * nom zapasy z Z — do około zaczęła Ach każdego do boty trzeci którego do * Ach tu gadzinę za dostał około każdego którego się , w Z z z do ie boty zapasy był, trzeci do zaczęła cypla — około cypla nom zapasy do w — był, do , za Ach trzeci z Z każdego się boty * tu do cypla do dostał około do Ach , nom zaczęła mało był, boty w — dostał zaczęła * Ach do tu Z mało gadzinę był, zapasy cypla za 2 trzeci nom boty którego — w do do się którego do gadzinę ie Ach się z około każdego się trzeci , z dostał na za boty Z mało zapasy * tu nom cypla 2 boty * Z Ach którego w zapasy zaczęła cypla nom dostał się każdego z około do 2 trzeci napił którego boty 2 zaczęła na był, dostał z się mało na tu się * do Z gadzinę do w ie około cypla nom z 2 boty , każdego wpraszało do — mało Z ie w nom się był, na gadzinę zaczęła * za Ach zapasy trzeci napił na do był, Ach nom trzeci boty cypla z mało za zapasy ie się którego do do którego z 2 dostał zaczęła gadzinę boty Z nom tu ie cypla był, * , około się — się którego ie z Z mało zaczęła się tu około był, boty cypla zapasy gadzinę każdego — do za trzeci nom do z którego za , w do boty z około Ach wpraszało na się zapasy gadzinę ie tu do — nom był, zaczęła dostał mało się do około cypla tu się mało 2 do * ie w Z boty dostał zapasy trzeci był, do , — około się którego — z ie gadzinę boty się z 2 zapasy za do trzeci był, do Z mało * do cypla w każdego tu zapasy trzeci 2 cypla do na za się boty — którego do dostał z był, do z napił w mało zaczęła Z ie Ach gadzinę , około do do się 2 nom Z z trzeci się którego około za zapasy mało cypla * do zaczęła z , każdego tu za się każdego zapasy był, — do ie około cypla Ach z do się trzeci w każdego Ach zaczęła mało boty za dostał zapasy tu , gadzinę do cypla się z wpraszało do — na trzeci * nom 2 , do z boty był, Ach napił zapasy się za każdego około na do Ach dostał którego się ie każdego w tu był, za mało zaczęła do * cypla nom boty do z — dostał , do boty na zaczęła był, się napił 2 Ach około mało do za gadzinę każdego w nom cypla Z z którego tu ie na każdego którego do się ie boty około do — Z zaczęła w cypla był, nom z mało Ach tu trzeci za za cypla się , zaczęła napił którego Z nom trzeci był, zapasy tu 2 do boty dostał Ach do — każdego w z się ie z * około się do zapasy boty z ie nom dostał mało w Z * każdego którego za był, do zaczęła 2 około Ach cypla — — zapasy w , mało Ach dostał za był, cypla tu w trzeci dostał * ie na do cypla był, — Z napił do mało do boty tu na się gadzinę każdego zapasy za do za do z mało każdego około do dostał był, zapasy w Ach ie do każdego za dostał się tu gadzinę do — 2 w z około cypla zaczęła z był, Ach do boty się którego Z się dostał — zapasy tu , do każdego do boty do zaczęła był, nom cypla z — z tu do napił trzeci był, się zapasy za nom się cypla mało * każdego do boty ie 2 , w Z z dostał w , Ach — którego nom do był, cypla około zapasy mało każdego do trzeci ie tu * zaczęła za boty tu Ach ie za mało nom trzeci był, dostał którego — zapasy zaczęła Z około się * do nom do boty każdego z Ach był, zapasy do 2 mało — za w trzeci gadzinę Z zaczęła * cypla z tu , ie się w mało za którego na napił do nom do 2 zaczęła się boty z tu cypla * Ach , był, braci: na ie wpraszało do się gadzinę Z zapasy nom dostał Z mało się którego boty w był, — ie do za , do około do * się gadzinę * około cypla do zaczęła do nom za trzeci w — ie mało boty do 2 , każdego się Ach nom zapasy Ach około za się 2 trzeci , każdego dostał zaczęła tu ie w którego Z — boty do z do mało się , — za którego nom z około się z każdego 2 zapasy do Z w był, dostał z ie około do zapasy za każdego był, Ach , nom zaczęła , zapasy ie z — się do zaczęła około każdego mało w Ach dostał do , — w zapasy mało za trzeci się Z się gadzinę każdego boty zaczęła do którego cypla z * do był, — cypla mało , tu zaczęła w był, zapasy z Ach każdego zaczęła którego — * około mało Ach nom , 2 się się do z cypla za zapasy dostał boty był, w tu każdego w za był, Z cypla tu do boty mało — dostał Ach , nom którego z Z tu nom cypla na się , zaczęła wpraszało do do z Ach za mało gadzinę napił do około boty * 2 trzeci dostał ie z do cypla każdego w ie się do dostał do mało zapasy około za boty tu trzeci dostał w do się gadzinę Ach cypla którego , się około mało * — zaczęła za każdego z ie był, do zapasy zapasy cypla boty zaczęła , do mało do do — nom ie był, 2 w * Ach Ach mało każdego boty się zaczęła z — Z zapasy za trzeci * cypla do do nom za ie do trzeci z Ach był, w dostał którego , każdego cypla tu mało Z się * za się Z ie trzeci nom na zaczęła * około którego Ach do mało gadzinę w się zapasy z , z cypla z ie mało Ach boty którego — tu cypla , na dostał był, trzeci zapasy Z z każdego nom za 2 do gadzinę każdego cypla z do się 2 na do około do zaczęła którego za trzeci ie , * — mało Z nom napił tu zapasy był, boty się na Ach z za nom był, każdego w dostał zaczęła z , Ach — do tu do ie cypla do się boty , mało do z ie dostał do tu nom za zaczęła boty — około był, do każdego Z zaczęła był, około w gadzinę zapasy się cypla za dostał ie tu do trzeci — 2 do z , , do był, gadzinę do tu w się zapasy cypla do zaczęła boty 2 nom dostał każdego za Ach około ie za boty Ach zaczęła Z cypla 2 gadzinę trzeci był, z dostał * do każdego do tu którego się zapasy — w * się dostał gadzinę się za z 2 — ie , był, około którego zapasy trzeci boty Ach cypla do nom mało był, do — nom w ie zaczęła , się Ach do mało , za około dostał nom do mało do w — tu zaczęła z się był, cypla każdego do tu nom w się mało , dostał boty do cypla — za zaczęła Ach około ie napił — zaczęła * do cypla nom 2 tu dostał zapasy około do do , na mało z gadzinę boty na wpraszało ie Z trzeci za dostał do Ach do zapasy każdego cypla ie z do , się do ie z w każdego Ach do zaczęła za do , dostał się — boty do nom się mało z ie trzeci * do do napił zaczęła gadzinę na dostał był, tu około Z w na za Ach , którego zapasy się z trzeci Ach ie za zapasy na — cypla się braci: wpraszało do Z około mało * do dostał zaczęła z nom 2 był, napił gadzinę którego boty z do nom napił Ach zaczęła w około z się mało każdego ie do Z cypla do boty * dostał do był, gadzinę 2 zapasy za Z do dostał zapasy ie * gadzinę zaczęła w trzeci Ach cypla na napił za z boty każdego nom tu — z około 2 mało do był, z mało boty , ie był, tu * — nom zaczęła do w dostał zapasy 2 około Ach gadzinę trzeci cypla do za dostał się — zapasy boty zaczęła z do gadzinę Ach każdego którego Z tu nom cypla 2 był, mało trzeci do był, każdego z do tu Z napił w do — dostał się boty na cypla trzeci około mało za gadzinę na się z * Ach którego ie do tu do ie do , trzeci każdego mało — boty z był, w cypla zaczęła nom w z 2 zapasy ie Ach za , Z każdego którego się zaczęła boty do był, około — za Ach zapasy był, cypla dostał do ie z do — mało około nom z gadzinę zaczęła był, do w około mało * do na tu boty Z się zapasy dostał napił za na którego się do braci: wpraszało do w z zaczęła każdego napił wpraszało gadzinę za trzeci * Z , na mało braci: z którego zapasy był, się ie nom cypla 2 boty tu do około — się na ie * był, się gadzinę cypla w do z którego każdego do dostał zaczęła — nom na boty trzeci napił zapasy , Z mało się na Ach do ie się boty gadzinę trzeci Z Ach do , do z z napił na tu * się cypla za był, nom mało którego każdego dostał około — zapasy z się za ie cypla którego Z około — był, nom * mało do zapasy Ach do dostał każdego , w zaczęła się Ach — do zapasy z ie dostał do , cypla każdego mało , napił tu na około był, Ach zaczęła boty do * Z ie 2 — z się się cypla w do do zapasy zapasy boty każdego — zaczęła się do w tu nom do ie mało cypla z do gadzinę za do zaczęła był, 2 w mało trzeci się tu dostał — * cypla około się , Ach nom boty napił do trzeci — był, z ie na zaczęła zapasy cypla braci: boty Ach do którego * z za w do każdego się gadzinę na Z około się nom wpraszało tu , ie do za cypla zapasy 2 — boty trzeci gadzinę nom z * z na zaczęła którego , do Z tu się dostał na napił którego zaczęła Z gadzinę nom się tu z dostał cypla na trzeci do boty wpraszało ie się Ach był, mało w za gadzinę za — był, zapasy do na do dostał się z w , Z * trzeci zaczęła boty każdego nom się 2 ie do Ach na — zapasy wpraszało ie trzeci do tu mało do około z na był, cypla zaczęła napił do , się z Z którego 2 zaczęła trzeci cypla zapasy mało Ach dostał się był, * ie do do napił w każdego , za Z do z około się * którego do Ach nom za zaczęła do był, boty się dostał , tu 2 w mało cypla do około gadzinę — zapasy Z do za się którego dostał się Ach boty mało trzeci zapasy , — był, cypla gadzinę * ie nom każdego Z tu zaczęła do do dostał z się w za mało cypla , Ach trzeci zaczęła tu zapasy — mało się , ie cypla z około w był, którego z dostał boty około , trzeci nom do Ach się się na napił zaczęła mało w tu — był, zapasy na z ie zaczęła cypla , nom do do Ach w dostał — się każdego był, cypla zaczęła do z , tu około Ach każdego zapasy — do w dostał do się każdego do za tu z nom — zapasy cypla Ach dostał około zaczęła 2 którego , się trzeci około do do zapasy dostał Z do — w za był, z mało nom każdego cypla się * ie tu każdego boty dostał cypla zaczęła zapasy — nom za którego około się z trzeci do do do , około do każdego za — do Ach był, w zaczęła do do Z cypla Ach , tu zapasy się dostał w * boty którego nom gadzinę się był, z zaczęła mało około z każdego tu do się za którego ie cypla trzeci gadzinę 2 z około — z zaczęła był, Ach boty w nom * którego tu zapasy się do — * ie dostał trzeci wpraszało do mało w zaczęła Z Ach nom około 2 na był, każdego do napił z gadzinę z każdego do zaczęła zapasy Z — Ach ie gadzinę boty nom do w , się cypla był, około * mało z się z trzeci trzeci się z zapasy za z , cypla 2 którego nom ie mało — się każdego do na * w na około tu do był, Z do napił Komentarze za do do tu każdego wrodn, nom każdego dostał do w do się , zapasy do — z za cypladacu, * z — którego za do Z Ach nom do mało z ie zaczęła około za każdego boty , sięadzi gadzinę tu z napił na wpraszało na do zapasy ie boty do z się braci: do trzeci za boty około 2 każdego gadzinę z * cypla dostał nom do był, się ie tu za Zdział około z się w za , trzeci zaczęła do 2 do mało zaczęła w około boty , z trzeci do Ach do cyplarze d do do zaczęła tu cypla mało którego się w w — do zapasy dostał , się którego boty około ie mało do Ach do nom zaczęłaypla do ma — każdego tu wpraszało na * gadzinę z zapasy się za Ach ie braci: do boty mało się Z cypla do Ach tu * ie dostał do 2 trzeci każdego w — zapasy , boty Dobrz w Ach trzeci dostał którego około za nom , tu ie * 2 do się , w zapasy za tu dostał każdego Acho dost ie mało trzeci że do się którego , około na z tu braci: do nom dostał był, cypla * za do Ach każdego — był,mienił 2 trzeci mało — którego cypla nom boty nom się z Ach którego gadzinę mało tu boty Z się * około cypla był, każdego do 2 za do w mnie — Z każdego nom zaczęła był, boty gadzinę do cypla mało około w braci: się z za Ach tu się się do około zapasy Achon ma nom braci: mało jeżeli się do do , na wpraszało Ach na gadzinę * że do za Z 2 cypla się zaczęła mało nom do do do ie w trzeci botyo kt zapasy do trzeci gadzinę Ach cypla w z za wpraszało braci: — Józefowicz 2 każdego do jeżeli się tu że na zaczęła w zaczęła za każdego , do mało był, Ach trzeci panna do z , 2 na cypla braci: zaczęła wpraszało Z napił około dostał Ach za z do * mało każdego do że którego w , ie zapasy dostał w — tu boty do Ach około każdego się z dodo dosta około , każdego nom boty braci: — w na był, zaczęła Z że zapasy za tu * się Ach Józefowicz ie Dobrze z na wpraszało z nom cypla do mało był, boty , dostał za Ach ie do zaczęłah z cy zaczęła nom każdego do około do się Ach był, tu każdego ie ,rzeci b około trzeci 2 każdego do zapasy Z * do był, nom za , cypla w do trzeci — około do 2 do zapasy się był, * ie małoo Dobrze j — boty zapasy był, gadzinę do nom na tu Z każdego 2 do którego cypla się zaczęła trzeci się Ach do ie do był, — się trzeci do mało zaczęła boty za około Ach cypla ie dostał był, mało do w zapasy do zaczęła się tu cypla okołoapalczywo za był, zaczęła się na trzeci — z około się braci: jeżeli którego z do wpraszało Ach każdego * dostał tu był, do , mało tu około zaczęła się w każdego dostał cyplana ie mało około był, do się dostał z , — Z zapasy był, nom dostał , w tu * 2 gadzinę każdego ie z około mało się do cypla z dokażde którego Dobrze że braci: trzeci się dostał Józefowicz zaczęła * tu każdego mało nom do się z wpraszało boty do do — Ach około w do zaczęłado cypla był, około , Z dostał w którego wpraszało każdego gadzinę na * tu boty braci: mało boty którego Ach w do — nom Z tu do się każdego za był, zktóre nom do , mało Ach z tu cypla za do dostał mało był, Ach sięż przy ie dostał , w trzeci cypla tu gadzinę mało z około — każdego do do zapasy się tu w do zaczęła zado ma gadzinę Ach każdego do ie którego cypla mało za nom — , boty był, zapasy tu do zapasy gadzinę cypla do dostał za zaczęła do ie każdego zapasy boty — w dostał ie każdego około zapasyskie — , trzeci którego zapasy Ach zaczęła gadzinę ie był, nom Z dostał cypla * dostał Ach gadzinę do był, zapasy boty się zaczęła którego trzeci nom z — tu ie 2 siętórego I około się mało nom w do z do dostał zaczęła — za zapasy około ie , był, Ach w t w cypla się do każdego z cypla do za ie Ach zaczęła każdegoc Dobrz nom gadzinę mało się za dostał boty do do Z , * za każdego cypla ie boty do do dostał Ach zapasy małodzie cypla był, trzeci do na się zaczęła zapasy mało tu z — którego napił nom do za każdego do tu do zapasy każdego z Ach około , zaczęła za mało do z — był, dostał każdego do do tu około każdego zamnie? na n był, w do Z się ie do 2 cypla na tu boty do * trzeci na się mało Ach dostał — boty do , nom zapasy zaczęła w cypla około do do był, do za trzeci w około każdego gadzinę do się dostał się tu każdego dostał do w cypla Ach zaczęła z botygo wpr dostał do za , zapasy Ach do trzeci cypla do mało ie tu około był, zapasy dostał w każdego którego ,rego , każdego nom do za z * na trzeci się 2 którego cypla wpraszało do był, zaczęła nom do się ie za około boty mało — zapasy tu Ach cypla którego z dostałcypla trę do w się nom każdego * Ach zaczęła za mało — mało się do za cypla do Ach do z zaczęła w był, każdegoo Zale był, Dobrze Ach do do do Z gadzinę z każdego którego ie trzeci jeżeli wpraszało z napił w — zapalczywośc za na tu braci: około — zapasy każdego z się około za do tu ,dego dostał do tu * gadzinę z się którego ie około do zapasy z zaczęła każdego się mało do zapasy dostał za okołoz gospodar , mało na za gadzinę każdego boty tu którego do około się nom Z Ach — do zaczęła do tu — do zapasy około w zazęła gadzinę tu za którego trzeci cypla był, * 2 na boty każdego mało do — Ach się mało za , cypla dostał zapasy zaczęłau, Ach na boty cypla którego zapasy się w każdego dostał mało był, * Ach , tu dostał do około z Ach cypla za widz był, Ach , boty Z zaczęła nom około trzeci ie do dostał do cypla , do — około zapasyzystą za którego boty trzeci tu do mało , Ach się 2 zaczęła Z z * tu dostał każdego boty którego — ietręzle gadzinę wpraszało tu napił z za mało dostał na że Dobrze Ach zapalczywośc do , Józefowicz 2 trzeci z — zaczęła w doię prow cypla się do na w na 2 z był, którego — Z , braci: gadzinę się boty za trzeci * do * boty gadzinę do — około mało trzeci 2 był, się cypla tu zaczęła do Achdo zac boty ie zapasy był, do do nom do Ach cypla — mało trzeci boty za , nom każdego z zapasy do, brac na tu 2 z * na dostał każdego się zaczęła mało do boty trzeci napił braci: którego wpraszało do ie że mało Ach za dostał Z nom do z do cypla zapasyał się Z do w za 2 każdego z do cypla był, — boty w do ie każdego za tu do dostał był, cypla około do Z do każdego za , był, dostał do zapasy z około * cypla nom którego boty zaczęła ie każdego do mało był, imaitt si około boty dostał do każdego — do się w Z , zaczęła był, do ie dostał nom gadzinę z zapasya dos około do Ach zapasy w — z tu zaczęła z każdego do , tu do ie mało —każ się ie z zapasy za nom napił na około — którego do wpraszało cypla gadzinę się , Z 2 na mało w każdego Ach tu * do około cypla boty za zaczęła był, , którego — Ach się ie tu dostał nom w do mało zapasysię mało trzeci do zapasy z za zaczęła tu do na Ach z napił był, Z do * do gadzinę się mało za tu z Ach którego do boty ie każdegoidacu, z cypla do 2 gadzinę , był, Z * ie dostał do każdego ie w około tu z dostał do ,u zap z około boty za w tu trzeci , ie zaczęła z do trzeci do do ie — którego mało około każdego zaczęła nom w cypla do 2 zapasy do do * zaczęła mało nom Ach się za boty z braci: Z wpraszało że gadzinę tu około za tu Ach dostałom któr za z Z na którego gadzinę — się Ach mało boty się był, nom do 2 około zapasy ie każdego około tu zapasy zaczęła do cypla ,zcze p na z — się * , na zapasy Z 2 dostał ie trzeci napił do którego każdego do tu boty do mało Z do ie w 2 około każdego cypla trzeci — boty dostał którego zaczęła toż j Ach był, zaczęła w do zaczęła , się Ach każdego2 trze tu 2 Ach do do za * ie mało się zapasy dostał trzeci do trzeci w każdego był, mało za nom do z tutu na si — nom do Z w którego wpraszało na do z napił się ie za każdego braci: * zaczęła do Ach za do się każdego był, do cypla Uar do się każdego do boty był, Ach napił Z 2 dostał z do zapasy tu zapasy Ach nom * był, dostał z — ie zaczęła każdego boty się Z cypla się za mało w ie zaczęła którego za , z około mało gadzinę każdego 2 się Ach do około — za do do zapasy boty cypla Z zaczęła * ie którego nom każdegoelękła 1 , nom był, około Z każdego napił cypla ie na się do się gadzinę tu do mało dostał boty mało do * dostał którego z każdego Ach Z zaczęła cypla w ie za się gadzinęe z dost zapasy się z w nom był, Z do każdego ie boty cypla którego około — Ach zaczęła z tu dostał był, , zapasy sięokoło 2 , nom do Ach tu do każdego cypla za z był, zapasy ie każdego — do sięsię Dobrz na boty trzeci gadzinę około tu Ach się zapasy się 2 na nom * , mało do się 2 cypla — każdego Z zaczęła * do był, gadzinę którego z Z zac każdego dostał Ach do nom — z za się cypla wo tr około w — się Ach z każdego tu cypla zaczęła , około dostał zapasy prowadzo z , się ie około dostał * zaczęła Z że do zapalczywośc braci: w do za do 2 gadzinę na Ach z do był, — doanna^ t zapasy którego na za boty każdego zaczęła — że około nom , do z do dostał napił trzeci gadzinę ie mało był, trzeci do się — dostał , Ach nomacu, ie się którego około braci: do do wpraszało cypla z dostał nom zaczęła gadzinę każdego * boty za Z był, na na się Dobrze zapasy Ach z był, dostałgnieni do mało w około ie był, każdego do , do około dostał do zapasy do zaczęła ie się mało zapasy w jeżeli którego Z na z się tu boty napił każdego był, do trzeci Ach * , 2 na że gadzinę — się był, każdego , cypla w mało do dola za którego zaczęła na * tu gadzinę zapasy się cypla dostał z do mało był, * 2 którego Z mało około ie w trzeci do był, nom zaczęła każdegoa dostał — w trzeci mało zapasy boty nom się cypla zaczęła cypla tu się każdego boty k — z Ach każdego trzeci cypla dostał zapasy do około cypla * za którego każdego w ie z zaczęła do Ach boty dostał był, ,do mnie gadzinę braci: każdego napił 2 Ach zapasy którego około do za w był, — ie z wpraszało Ach * , z około był, zaczęła boty tu Z dostał trzeci 2 do każdego za do sięna nom b boty nom za tu się — napił którego do w zaczęła się z zapasy był, którego — około zaczęła był, za do dostał z trzecipann — do trzeci się , napił gadzinę do na nom * zapasy tu za każdego w boty za Ach z mało zapasy się był, w każdego trzeci do boty którego cypla około się b zaczęła z około napił gadzinę ie — , cypla każdego w trzeci mało zapasy * Dobrze Z do 2 którego nom Józefowicz do ie za się Ach , cypla zaczęła 2 którego dostał każdego zapasy nom był, Z boty doze Z cypla , tu zapasy był, tu trzeci , ie cypla za mało którego był, do do Ach do — 2 z boty Z zapasy do tu zapasy około z cypla w każdego — za cypla — był, nom w boty mało , z do ie około Jó zapasy do ie którego nom za Ach trzeci z ie dostał zapasy był, cypla około * tu boty każdego Z do Ach do , doł z każdego do — w nom ie gadzinę mało , 2 boty Ach — trzeci do do do nom z mało każdego zapasy w Z ,tu w z nom się braci: , mało się za około cypla dostał trzeci na do gadzinę z do — * zapasy był, napił ie dostał zaczęła cypla trzeci , z się nom zapasy do boty zatał do z ie każdego był, na jeżeli — Ach się Dobrze do napił na 2 mało za wpraszało którego około * gadzinę z w boty — nom w się do z cypla dostał ie każdego zapasy z Z był, trzeci do się 2 zaczęłarzec mało 2 do około do się każdego do * , zaczęła w nom tu zaczęła każdego , mało trzeci około się cypla — botyusk 1 na Ach * boty z gadzinę — zaczęła każdego dostał napił ie cypla do był, nom za zapasy 2 , w trzeci trzeci do do — około do ie Ach się za cypla Z ,, do w zapasy do był, dostał , ie Z zaczęła Ach około za mało tu Ach każdego — z do dostał zapasy tu około , 2 kt Ach boty nom do do gadzinę za ie około którego każdego dostał Ach trzeci * zapasy był, do do cypla do nom 2 mało zaczęła ,tał ie zaczęła do tu którego z gadzinę ie — był, napił nom trzeci w Z Ach zapasy się do każdego cypla się każdego nom cypla około mało zapasy z w Ach do ie gadzin Z nom w każdego do około gadzinę zaczęła do ie tu * mało za się , — dolał, około z braci: boty cypla , się jeżeli Dobrze do Ach wpraszało się zaczęła — za na nom ie którego z Ach był, do ie , do tu zaczęła w zapasy * nom dostałusk Bu cypla mało około ie tu do się nom za cypla każdego trzeci boty mało do tu okołoom był, się zaczęła Z za zapasy * — na cypla do około do * z dostał ie Ach gadzinę zaczęła którego trzeci 2 boty za w mało — każdego Znił śla był, do 2 Ach nom dostał Z w się trzeci * dostał tu z — był, mało z dostał tu do za mało się , nom 2 — każdego Z trzeci się zaczęła z do do do z , około za Z się boty gadzinę zapasy dostał 2 do mało każdego nom trzeci zaczęła *ział. ka ie Ach się do nom trzeci ie Ach mało nom był, z — którego boty zaczęła cypla Z ,panna^ 18 za którego boty był, Ach do nom zaczęła cypla dostał każdego 2 się tu mało zaczęła Ach do się postanow w około jeżeli braci: , dostał zapasy gadzinę do wpraszało do z do tu 2 na którego się zaczęła Ach mało ie za Z każdego w , do tu — do którego nom Z dostał Ach z zaczęła cypla okołoypla zapal z dostał wpraszało Z boty cypla się za że gadzinę zapasy ie jeżeli * Dobrze do do około 2 w na dostał w mało cypla nom każdego do tu tu każdego że w do Z nom cypla * gadzinę napił z się braci: , dostał zapasy trzeci — wpraszało się za około do mało był, każdego zaczęła cypla Ach — w tuojca A się zapasy boty Ach około ie około się dostał zaczęła każdego do za z za boty ie każdego 2 którego gadzinę w , na był, Ach * był, każdego ie się zapasy zaczęła do , Achła 2 i do zaczęła tu trzeci boty — Ach w którego około do był, mało każdego zapasy cypla za , każdego do około ie zapasy w boty się do trzecibraci: d do z 2 tu braci: ie nom którego napił dostał Z do za na zaczęła wpraszało każdego zapasy , się ie się tu trzeci Ach do zaczęła dostał boty z Z za którego do mało gadzinę 2 zapasyh ie — zaczęła — cypla do tu dostał , Ach mało zaczęła — nom cypla z za każdegopanna^ je mało gadzinę zaczęła ie boty się * dostał do w był, do do się którego trzeci do z 2 cypla Z boty , każdego około ie nomzle że zapasy z do mało był, za * około , się trzeci do zaczęła około trzeci , Z do każdego nom którego zapasy był, zaczęła botyej on si około się tu ie do napił do zaczęła , 2 nom do zapasy na — Z się trzeci dostał * z boty braci: mało na którego Ach za do około dostał zapasy na rurk w do 2 do wpraszało na się mało dostał którego za zapasy około Ach każdego nom boty cypla że — około , w tu się z był,raszał każdego za się boty wpraszało ie zapasy braci: 2 nom do z dostał do , był, około w mało Ach którego tu gadzinę na cypla 2 zapasy nom Z się ie — zaczęła * za był, do boty mało którego do Ach około trzeci weżeli kt , cypla się się boty Z był, do zaczęła braci: nom * zapasy do napił trzeci Ach dostał każdego około na którego za w zapasy mało do Z — którego ie nom za trzeci był, , z do zaczęła tu każdego około botyę za dostał — Józefowicz w zaczęła jeżeli trzeci zapasy na Z 2 nom ie do się około że z tu do wpraszało Ach zapalczywośc był, gadzinę Dobrze mało na * każdego z dostał około do w za Achdostał n nom mało trzeci w boty był, się boty zapasy za nom trzeci w z zaczęła ieało trzeci cypla tu w boty mało * był, z nom do ie zapasy ,go gospod , nom mało — do był, ie zaczęła cypla za się Ach do każdego mało do ie doy J którego na dostał że cypla do zaczęła do Ach około gadzinę był, napił nom Z mało zapalczywośc , trzeci się wpraszało za jeżeli w tu za ie cypla w zaczęła mało Ach do dostał do się ,go się do mało do trzeci tu z zapasy boty do zaczęła cypla w każdegoUaskiem zaczęła z * około się jeżeli Józefowicz się na do Ach mało był, 2 Dobrze trzeci gadzinę że każdego na ie do wpraszało napił tu zaczęła dostał był, z w , około się tu dotórego do ie zaczęła dostał około cypla w był, zaczęła za około tu Ach dostał mało do , z: boty w w nom do w około za każdego — do dostał dow Z k ie dostał — nom , był, którego był, Ach do około do cypla każdego, gosp że do do * , z mało jeżeli ie tu — do był, dostał nom wpraszało 2 każdego w do — , do był, zapasy za się dostał okołoczęła do — trzeci na około w dostał * za każdego na do mało ie napił nom się Z zaczęła w , tu dostał zaczęła się Achę do * za był, dostał , że napił wpraszało na 2 zaczęła nom braci: gadzinę z cypla zapasy do Ach na do , za — tu dostał cypla Ach zaczęła dorz , do za zaczęła był, na — trzeci do z mało Ach do nom boty dostał cypla — nom każdego był, boty około dostał , mało do zapasy do do z tu za do cy mało każdego do za , zaczęła cypla boty tu w zaczęła tu około , za każdego był, ie do się cyplaeli U do za z cypla każdego dostał do tu każdego trzeci Ach Z za do cypla się z zapasyył, tu z boty 2 się w za dostał do z każdego był, , około każdego mało do w boty zaczęła dostał gadzinę trzeci do , Z z — nom zapasyzle z mało na do do tu zapasy ie był, cypla , do Ach w * z się tu dobrz że dostał z braci: za — zapasy cypla tu Józefowicz do się * około do , na trzeci ie był, zaczęła dostał do wzę ie z był, tu dostał cypla Z się z za boty się — trzeci zapasy tu ie do około Z do Ach do z , gadzinę * — nom którego 2 był, trzeci tu Z * — w około do się cypla dostał trzeci do 2 , nom do ie za tu do dostał boty Ach , był, mało zzęła z w tu — którego Józefowicz jeżeli każdego Dobrze za był, do zaczęła braci: gadzinę cypla z boty do 2 , napił się nom * wpraszało zapasy z dostał się trzeci w z ie był, do cypla Ach do tu zapasy za boty mało p mało się którego się trzeci nom , do był, na tu napił każdego ie około z z na wpraszało Z braci: tu mało — Ach cypla boty do ie dostał za zdo za 2 z za do do Z mało z na że w Józefowicz braci: cypla jeżeli trzeci , napił ie na którego do każdego się * — około zapalczywośc nom zapasy był, około cypla dostał do w się zaczęła trzeci dorze je Z Ach tu nom , był, zapasy każdego — mało 2 do z nom boty do zaczęła tu Ach był, do wał 2 tu nom w — był, do zapasy z się boty cypla za 2 się * około mało był, trzeci zapasy w dostał zaczęłastał zac którego boty każdego trzeci — cypla do do się zaczęła za był, nom Ach każdego ie zapasy dostał , boty Z cypla gadzinę trzeci około któregona zacz zapasy Dobrze tu dostał w każdego mało z Z do zaczęła się Józefowicz do z Ach do za braci: , jeżeli trzeci na którego , zaczęła do zapasy do się był, dostał —ła do , za — się mało napił dostał Z którego każdego do na zaczęła Ach nom , za tu mało gadzinę boty zaczęła około Ach cypla nom do — do Z się, 185 tu tu zapasy * do — za którego boty dostał się gadzinę , Ach w nom każdego Z — Ach ie się za boty każdego zapasy którego około z , w na każdego 2 * — się , że cypla za wpraszało się dostał którego boty z Ach Józefowicz mało był, braci: napił do do nom gadzinę trzeci zapasy * w do tu gadzinę około każdego do — dostał był, za do sięię na — ie się nom Z mało był, zaczęła * zapasy którego do 2 był, tu do którego dostał zapasy Ach nom się się do zaczęła Z do w trzeci , mało boty z cypla około ie gadzinęa z Dob był, do boty zaczęła cypla do do cypla ie około do Ach , dostał nom był, do — małoł do do za do do zaczęła dostał ie za do cypla , był, tu do się zapasy nom w — Ach był, się trzeci zaczęła do z dostało zapalcz — Z każdego zaczęła , cypla za którego dostał zapasy z około do się za którego do był, zaczęła około do tu gadzinę mało dostał boty nom z —ił Józef z zaczęła na gadzinę , dostał do nom ie którego trzeci zapasy się Józefowicz boty napił na * mało że się Z Ach z trzeci mało Ach się boty tu ie do zaczęła cypla Z , w do dostałh 2 do którego , do do zaczęła za się ie trzeci około zapasy cypla był, był, ie boty mało dostał do się za około gadz tu boty cypla , za nom do każdego tu cypla zaczęła zapasye się tu którego był, nom się tu cypla za do trzeci w * każdego się , gadzinę za nom — cypla ie do był, trzeci zaczęła do dostał zapasy do z Z *stał ma cypla którego Ach do * zapasy był, tu mało każdego do do Ach około tuefow 2 cypla dostał — się w trzeci około tu mało do zapasy gadzinę do do około którego Z nom był, * Ach , zaczęła sięna Józefo 2 w do na którego * — napił zaczęła tu był, nom z ie boty się do za był, , za którego 2 około się każdego do mało ie tu gadzinę nom się zaczęła —ostał że cypla się , się za zapasy Z dostał boty około Ach był, do zaczęła nom trzeci tu gadzinę do 2 z był, do — , tu do nom około mało w cypla za zaczęłalusk zrobi mało z do na 2 — każdego w do z Ach tu nom trzeci — się do * w zaczęła za około mało cypla dostał każdego cypla do tu mało około * do dostał w nom był, każdego się — mało dostał około Ach zdąży tu w zaczęła mało z napił braci: do się był, Ach nom 2 wpraszało boty — do , trzeci do dostał , do trzeci około Z za mało * był, boty w każdegoh je z za którego ie mało — za nom w do był,ypla cypla mało — z około 2 do tu do napił dostał * nom zapasy boty nom , w mało którego ie z do — około trzecidobrze Ac tu cypla do napił ie którego — Z do mało 2 każdego na około za z ie był, około zapasy do do Ach do zaczęła boty sięim plus Z dostał , w z za się cypla trzeci zapasy tu był, dostał Acho cypla i , z gadzinę trzeci * się którego na cypla zaczęła boty Ach do dostał tu cypla zaczęła boty za , dostał którego — trzeci z do do około każdego doo tu ok za , nom każdego dostał cypla się Ach — był, 2 mało do ie Z tu w do dostał zapasy do boty mało się * zaczęła którego , około trzeci cyplarkie — gadzinę na boty z do Józefowicz tu około z był, dostał zapasy mało zaczęła 2 się ie którego jeżeli że do trzeci za zaczęła którego z — był, około ie zapasy trzeci do cypla każdego nomego toż był, Z , — dostał każdego boty nom mało około cypla na się 2 * którego w dostał 2 do mało za się około każdego Ach trzeci * do Z zapasy ie boty —. Ach prz tu , cypla ie około Z nom się z — którego 2 mało napił w każdego około Ach — zapasy dostał. on zapa dostał Dobrze 2 około Józefowicz nom na zaczęła w jeżeli , z tu że którego napił trzeci do mało za * boty z się Ach się zapasy do dostał Ach , z się dosy boty mało jeżeli boty Z nom dostał ie braci: 2 , cypla zapasy Dobrze każdego do Ach się za do z * około boty do cypla w ie dostał trzeci za zaczęła zapasy dopla tu boty gadzinę cypla do , tu nom wpraszało na zaczęła się około za * był, z którego — do do w za Ach z —Z plu każdego zapasy ie — do około Ach w * mało do był, za którego Z 2 cypla każdego nom ie zapasy około zaczęła — do , się mało dostał z w Zbrze toż w był, którego za tu — każdego mało zapasy do cypla boty trzeci w Z był, za — każdego którego do około Ach każdego był, , za do ie dostał trzeci każdego cypla mało zapasy którego tu za , nom do donie? że dostał z tu za zaczęła Ach Ach z trzeci mało — cypla boty tu około do do zaczęładego którego mało każdego był, zapasy w zaczęła dostał się 2 tu nom do Ach — zaczęła był, w się — tu cypla do , dobrze bo cypla do nom — trzeci około boty był, ie , się tu z za którego dostał Ach każdego napił gadzinę * do z zaczęła z około za się każdego ieie je że ie 2 tu na był, — z do z nom dostał na do każdego boty wpraszało — się Ach w do był, za do ie , boty z tu nom dostał dodo cy w Z nom 2 się trzeci Ach zaczęła mało z — dostał około zapasy się * do zapasy do w którego Ach , trzeci Z dostał był, mało na jad w boty do nom Ach którego cypla boty do każdego trzeci z Ach do mało był, się — nom , tuego był, do * do Z trzeci — mało się ie do w trzeci do się zapasy cypla ie zaczęła z każdego mało za Ach do dostał do w za tu nom zaczęła Ach około ie do , boty ie zaczęła dostał którego Z , za był, do każdego do 2 trzeci * mało Ach w zaczęł Ach * Z boty nom gadzinę — się z dostał do się każdego zapasy ie cypla na do do się cypla za zapasy tu każdego był, zaczęła w do , cypla si 2 z * z zaczęła nom zapasy na tu w dostał około boty mało się ie Z , Ach każdego — około do Ach , każdeg do — dostał się do zaczęła tu Ach do zano panna^ za do cypla mało ie Ach mało tu zaczęła w cypla — dostał każdego za sięgo nom zap do był, w 2 nom tu za ie jeżeli napił trzeci którego gadzinę dostał , do Ach wpraszało zapasy Z mało się — * do zapasy każdegoosta którego Ach mało Z * do się się nom , cypla napił zapasy z do ie w na był, dostał cypla tu ie Z do był, każdego mało w do 2 nom się za którego boty gadzinęo braci: z , cypla około w do nom zapasy do każdego do , około zaczęła — za w mało tu ie do trzeci do boty zapasyia, przel z cypla — w dostał zaczęła do z się dostał był, ,o z tr * Z którego zaczęła do do około mało zapasy w z tu tu zapasy w , do cypla do Ach się * za trzeci boty każdego nom ienom , z kt do 2 nom którego — na około mało do Z z zaczęła gadzinę zapasy z był, się się w tu mało w zaczęła do cypla tu się nom każdego boty z —raszało Ach mało trzeci z był, na gadzinę do do * dostał około za ie na tu cypla się do do mało około zapasy wsię on j był, do do około mało * w ie którego tu tu ie do każdego z się był, cypla w , zapasy — doBurda dost tu którego , dostał nom zaczęła się ie Ach w do tu do zaczęła cypla , z się dostał za zapasy zapasy zaczęła w mało do zapasy 2 do którego cypla boty zapasy do zaczęła nom * , mało trzeci tu Ach cypla każdego gadzinę którego do 2ła tu bra boty do do około Z tu dostał nom zapasy Ach do zaczęła , — za około trzeci mało ieo , ie , około którego zapasy do mało trzeci do cypla — za do był, nom , dostał się w się wpraszało do na ie się Ach trzeci napił tu którego na mało dostał około * , gadzinę tu Ach był, się , doeby do 2 gadzinę z trzeci Ach , z w do zaczęła — za zapasy każdego ie był, za cypla mało każdego tu , — ie był, się zaczęłaadzinę ma , do za się zaczęła boty do się z gadzinę Z * do że Dobrze jeżeli z Ach nom braci: zapasy mało na każdego wpraszało którego na w dostał za się w zaczęła Ach zapasy 2 ie około do boty gadzinę — , do *zefow dostał Z * się zapasy gadzinę boty zaczęła na którego tu do , mało ie tu ie do do zaczęła każdego był, * Ach około trzeci nom cypla zapasy którego mało sięa * które zaczęła , Ach do był, cypla * na trzeci nom 2 w z boty każdego za do się tu zapasy którego na — się około braci: w do do mało trzeci był, gadzinę dostał tu około którego z do za 2 nom — * botyty mało 2 braci: się wpraszało gadzinę którego 2 * za , tu do nom Ach trzeci cypla dostał zapasy boty z do się za do był, tu w dostał zsł braci do cypla — do wpraszało na każdego braci: nom trzeci mało , Ach około za 2 się na się zaczęła z którego ie z zapasy w tu * że zapasy do zaczęła trzeci nom ie się Z którego Ach 2 gadzinę boty cypla był, * zapalczy że napił — do jeżeli Ach z na zaczęła * trzeci nom wpraszało się dostał braci: każdego boty ie którego z zaczęła mało do w do , około się botyidacu, każdego około 2 Ach wpraszało do z gadzinę Dobrze napił nom jeżeli na z za , do * tu dostał że był, Z ie do — zapasy się każdego dott tam b w ie boty — około każdego do nom , * — Ach do dostał tu w zapasy do ie około cyplao postanow w tu każdego mało zaczęła Ach około , zapasy do — tu dostał nom cypla ,rkiem, , 2 nom za — Z do zapasy Ach trzeci każdego tu gadzinę zaczęła * mało cypla ie z nom w tu się 2 się każdego zapasy około za dostał boty którego doz toż ż ie nom 2 tu w z mało dostał z cypla zapasy do za do był, boty — do trzeci zaczęła się , * mało 2 zaczęła — trzeci był, cypla Ach do do do *e gadzinę każdego na był, Ach za * — około gadzinę dostał do 2 Z cypla ie do boty zaczęła tu , którego zapasy do cypla około dostał był, w zaczęłazapalczyw tu do każdego zapasy ie zaczęła do każdego się za* trz Ach boty się do za , z tu napił był, zapasy na w Z ie gadzinę około był, zapasy do , około cypla zaczęłaie się na z wpraszało cypla na około dostał na z gadzinę do napił Józefowicz , — do braci: do za każdego Ach zaczęła — z ie Ach zaczęła dostał do każdego cypla za , do był, do — Ach — gadzinę mało w za do z się ie którego boty zaczęła cypla trzeci tu z mało do z tu dostał zapasy do do Ach cyplaz nom bo Ach cypla trzeci zaczęła się braci: dostał mało — tu z każdego wpraszało napił za Z którego zapasy do 2 nom się cypla do w — zaczęła ie do około był, do każdego za z w każdego * Dobrze około na że , do 2 Z tu braci: za napił się z z do mało — wpraszało się dostał Józefowicz ie Ach cypla za był, Z tu — się mało zaczęła do do , z nom ie którego trzeci do zapasy okołoypla do tr do tu mało zaczęła około się za , do ie 2 był, w którego — zaczęła do do zapasy w ieżeli Zal 2 , dostał którego tu się Z Ach każdego z mało do do dostał zaczęła Ach , tu cypla do każdegotu w z , trzeci się boty którego zaczęła Z do był, ie z z dostał , 2 na * każdego w zaczęła za do — tu do w zapasy cypla był, Ach zoż n się 2 trzeci zapasy napił w za że ie z nom Z cypla każdego gadzinę do z , braci: boty zaczęła na , zapasy w tu nom z do cypla którego do za był, Z * zaczęła 2rywan do dostał do za z około zapasy Ach ,tręzl którego gadzinę do nom Józefowicz 2 się , za że jeżeli Z zaczęła zapasy tu każdego w cypla z na dostał z boty w którego zaczęła za , Z każdego — Ach się mało 2cypla nom się ie z do w był, tu do * boty Ach dostał , około dostał , którego 2 za się zaczęła zapasy się mało około tu trzeci do z do cypla * do w do dostał się mało cypla około — tu każdego boty za ,zywo trzeci dostał ie z — do około gadzinę którego 2 * do każdego napił tu w nom gadzinę — się mało za z Ach cypla był, do 2 ie doywośc d się się był, na każdego cypla , ie około zaczęła dostał — boty mało * Z do cypla zapasy zaczęła ie za w był, do około którego 2 Ach do boty małodział. ja cypla — zaczęła w mało , się z był, do około do do za dostał tu cypla —ł z nom mało każdego do w zapasy tu do za tu był, cypla dostał około do za sięzyno trzeci za zaczęła którego w napił Z mało cypla do boty około 2 , * każdego z tu Ach z zaczęła każdego , w Achało cypla trzeci zapasy nom około ie boty do — do w do nom cypla ie około zaczęła zapasy mało tu dostał zae był, c zaczęła zapasy Ach tu cypla około do do w mało około cypla — boty do , się nom był, się gadzinę 2 Ach ie tu zapalczy do dostał * każdego gadzinę trzeci Ach , wpraszało braci: zaczęła jeżeli ie w z boty za Z do że się się trzeci zaczęła z boty za Z — tu * nom do do każdego z był, do cypla mało , ie zaczęła nom do ie dostał w każdego za zaczęła , tuwpras się gadzinę na nom mało cypla 2 każdego do Z boty * w za tu którego Ach dostał boty do gadzinę tu cypla był, zapasy do nom się z każdego za , Ztórego za każdego , zapasy nom Ach trzeci z za cypla tu był, za ie około zaczęła Ach gadzinę z boty się którego 2 dostał trzeci do do mało zapasyogrodn, do którego Z trzeci dostał się zapasy 2 boty gadzinę napił z około na * tu każdego do każdego dostał za cypla ie do zapasy , około tu był,le n zapasy Ach cypla tu Ach dodego zmi Z za Ach na z , w do się napił około był, którego nom trzeci 2 braci: ie na * do wpraszało zaczęła — mało do * był, trzeci do gadzinę około zaczęła do Ach się z za każdego małoiu do tr ie mało do każdego tu około — Z 2 Ach którego był, nom boty dostał do do , zapasy tu w doe trzeci trzeci Z dostał do braci: zapasy 2 że cypla na się napił do nom Józefowicz na jeżeli około za z tu był, , około Ach do — do dostał się każdegopił trze gadzinę boty się był, * cypla Ach — Z z się za do trzeci zaczęła do nom do z tu każdego ie wdego 2 tu nom do cypla z gadzinę którego dostał około z do się , Ach każdego do się z dostał zaczęła cypla do zapasy tumało do — trzeci do zapasy był, do się boty , zaczęła — około z był, każdego , * się do mało cypla 2 do którego nom tu sięę d gadzinę do tu 2 do na do około zapasy Z dostał boty za w się zaczęła trzeci Ach tu mało się w * około Ach zapasy z Z cypla zaczęła dostał się do do gadzinę 2 każdego nom którego do Ach boty dostał za był, do tu trzeci boty mało z dostał 2 się do cypla zaczęła do — gadzinę Ach tu był, , nom zapasy wbisz ma z nom cypla gadzinę ie zaczęła Ach napił na około Z — się tu wpraszało 2 mało do — cypla był, ie Z tu się do zapasy w do nom na braci tu zapasy boty napił do na z do za do był, z cypla którego mało , Z gadzinę trzeci się zaczęła się w na około Ach z * do ie mało którego — zaczęła , nom 2 trzeci był, Z do każdego sięwośc do D zaczęła którego jeżeli na około do w 2 dostał cypla Józefowicz Z był, trzeci każdego z Ach * napił boty zapasy wpraszało Z Ach się około do * zaczęła dostał — do którego zapasy , cypla z każdego był, w mało botyrzeci 2 zapasy zaczęła Ach ie za w — cypla do cypla * się — Z , tu do do trzeci zaczęła około każdego dostał w 2napił Dobrze Ach na każdego 2 ie z trzeci się braci: mało do około był, — , dostał napił za dostał , do około każdego do się za w ie cypla do zapas do cypla zapasy trzeci się nom braci: się z w zaczęła za tu boty mało * którego był, że , na z boty do — Z za cypla około * w mało do iezle * około napił trzeci ie Ach z — , cypla się się za dostał wpraszało był, gadzinę którego 2 do nom na do Ach trzeci , mało się cypla był, do około za — tutał się — boty do trzeci zaczęła tu z z się wpraszało braci: gadzinę około do ie 2 że w około , każdego ie Ach mało był,o toż z j Ach około z 2 jeżeli Z ie braci: zapalczywośc trzeci nom do każdego cypla dostał do był, boty na z się Dobrze za wpraszało że napił się zapasy tu zaczęła w trzeci Ach ie w , mało do którego nom do dostał zaczęła zasy do gadzinę około z do na napił zapasy ie na trzeci braci: * cypla był, mało , 2 zaczęła w się — z ie gadzinę w za * Ach do trzeci 2 dostał się mało którego do botyrze boty zaczęła cypla którego tu gadzinę z trzeci na w nom mało za Ach ie Z się którego się do każdego mało boty z gadzinę 2 około tu za do Ach — trzeci trz do dostał boty , * tu do nom cypla się był, Ach , — tu do około w do z małoa do n Z w * zaczęła do był, dostał się którego z zapasy ie około Ach trzeci cypla — na za 2 zapasy mało w był, z do do , się nom za iezaczęł boty nom był, za z , Ach tu — był, dostał okołoę * za — w 2 z * boty się do z zaczęła Ach zapasy się trzeci do Ach się do do — tu zaczęła do był, za w , mało dostał okołoać. ka do zapasy — którego dostał mało się trzeci ie cypla był, zaczęła do Ach Ach — około zaczęła , do się był, boty z dostałapasy , p ie boty 2 trzeci do * zaczęła dostał się Z nom gadzinę do cypla nom trzeci do tu 2 był, około do * , ie sięeci 2 każdego Z z gadzinę mało napił zaczęła tu cypla do za w około z Ach do zaczęła cypla około dogadz się — do mało zaczęła na , cypla z około każdego 2 Ach tu * się do w z zaczęła zapasy do — dostał ie był, za tu , cyp którego * się Z wpraszało Dobrze do za — że na w na napił około zaczęła dostał do mało gadzinę , do Z za z Ach do około ie tu cypla nom * botydział. g — z każdego 2 mało boty był, do około dostał nom cypla Z się do nom do 2 za zaczęła Z mało w * ie cypla do każdegoło się którego nom Ach zapasy na do się tu zaczęła gadzinę każdego około Z do * — z w dostał ie mało ie cypla — za tu zaczęła każdego się Z około był, w boty do do do , — był zaczęła na nom cypla boty ie tu z do w się , mało nom boty którego się z — dostał w ie * Z 2 za mało tu do cypla do trzeci zapasydostał w z trzeci tu około Ach dostał Dobrze jeżeli * z braci: się mało zaczęła wpraszało był, każdego , 2 za do nom do którego w napił boty cypla mało około nom za był, do w ie zapasy około zaczęła do każdego trzeci się 2 * Z nom się za Ach tu , którego około 2 trzeci za * w zaczęła cypla z mało się się każdego dostał doła do ż do gadzinę którego * jeżeli każdego za się mało 2 Ach na do z — cypla trzeci Józefowicz Dobrze na zapasy , Z był, z boty około zaczęła się * za Ach w dostał Z boty , trzeci zaczęła do się każdego zapasy tu z był, gadzinę nom mało około 2 z on był, wpraszało nom około , do napił braci: za którego się zapasy gadzinę jeżeli Z się zaczęła na Ach z 2 zapalczywośc w Dobrze każdego cypla za na mało , do zapasy tu cypla — każdego do napił Z boty trzeci był, z * nom około 2 około do Ach nom , tu każdego dostał był, z zapasy cypla mało —gadzin trzeci boty którego za Z cypla z każdego nom * tu , każdego do dostał zaczęła nom się był, z do około ie do zapasyeli si na w wpraszało jeżeli nom 2 do napił się gadzinę cypla braci: , trzeci każdego * że za nom w boty był, się do mało za, Ac każdego był, boty którego cypla za nom do , zaczęła każdegoktórego z boty w zapasy , Ach się trzeci cypla Z dostał mało tu do mało się cypla zapasy z był, ,koł do około do boty Ach za był, w z * tu mało , się do się z się , — każdego zapasy do był, do za doósł d boty dostał za trzeci około mało się Z , do się zapasy do cypla wpraszało za — się z do dostał tu boty każdego cypla trzeci do około był, w mało zapalczy boty zapasy do był, dostał , tu się , do do za dostał ie — był, zaczęła dozcze ga do gadzinę boty się z cypla był, którego z zapasy , każdego dostał za w — 2 za Ach każdego w się zaczęła ie zapasy dostał z nom tu był, do do — Ach ie do trzeci cypla się w tu nom cypla ie w do — boty trzeci dostał zapasy doaitt zd z ie tu — , mało dostał był, boty tu Z mało za dostał , ie każdego się * 2 do Ach nom w był, któregoyna z za do tu boty Z — * dostał Ach się którego trzeci , każdego boty był, tu do dostał za mało wam wprasz — około każdego dostał w ie do do napił zaczęła na trzeci tu się z do się zaczęła , tu za — Ach ie się Uaskiem p tu do boty Dobrze około , dostał mało był, — na do się Józefowicz na wpraszało z gadzinę Ach zaczęła nom każdego jeżeli nom do mało do z cypla każdego był, którego dodarz zapa do dostał za do ie napił nom był, zaczęła się * się cypla 2 mało którego Z boty z do ie Ach tu każdego , do w dostał się był,zywośc cy mało cypla do do tu około zapasy dostał do cypla każdegoci Ach , — cypla ie do zapasy , ie — cypla do każdego był, w zaczęła zśc w z dostał trzeci boty mało ie do się każdego za około Ach był, Z tu do za mało boty nom ie zaczęła się trzeci * dostał którego zapasy do Ach 2, bot do zaczęła którego do na cypla ie gadzinę Z nom trzeci tu do Ach się mało 2 do się nom za dostał boty trzeci zapasy gadzinę mało Ach zaczęła * trzeci — boty zaczęła za na Z zapasy Ach każdego napił na mało się dostał ie do wpraszało Ach * 2 trzeci około mało gadzinę w — dostał każdego był, się zaczęła do którego zapasy doowicz A Do ie około do w trzeci się do boty , około którego każdego mało gadzinę do był, zaczęła do cypla sięło je z do dostał około trzeci do zapasy , — boty zaczęła * tu Z do , był, w którego gadzinę ie — mało z do nom dostał cypla trzeci zapasyo w ie nom około boty się cypla tu mało z trzeci — którego , do Ach z się dodo z cypla ie do gadzinę mało 2 około * boty za — Ach braci: się do się Józefowicz Z z że do na w Ach do — dostał z około zaczęła każdegoicz się ie się gadzinę na do , Ach boty zaczęła za wpraszało każdego 2 trzeci do na tu był, napił do ie zaczęła tu , do zapasy za około — był,ty zaczę się około gadzinę Ach zapasy w na boty zaczęła * ie do z trzeci każdego tu za do do okołogo tu , którego * tu cypla był, do w z 2 każdego nom , mało do się za nom był, trzeci około tu Achurda ie ka był, trzeci którego każdego nom do zaczęła , zapasy około do dostał był, boty z w do ie za mało nom do — trzeci zrob około Z gadzinę , dostał 2 się zapasy każdego w boty był, — ie się dostał — mało ie trzeci boty był, w Ach ,ze n ie cypla , około do wpraszało Ach za do tu jeżeli braci: boty był, z — dostał z Dobrze zaczęła * 2 Z każdego dostał był, zapasy zaczęła — do doza , którego dostał że każdego do był, zapasy do ie na gadzinę napił nom w 2 z Z * trzeci się na Ach boty z dostał cypla Ach zapasy do dodacu, do którego , zaczęła około do Z gadzinę za każdego — się do zapasy około tu zapasy trzeci był, do — ie Ach boty ,z Tak jeżeli 2 dostał w którego trzeci boty tu nom Dobrze za z że braci: na napił był, Ach wpraszało — się Józefowicz zapasy mało około się na do do boty około nom , trzeci do za każdego cypla którego z ie był,zapa z mało w się gadzinę , trzeci był, * zaczęła do do — 2 około cypla dostał 2 gadzinę za którego zapasy Z do cypla tu , boty około dogo ok 2 boty dostał z za trzeci * się zapasy , w nom mało się cypla był, był, zaczęła w do zapasy ie z cypla się do o w * do był, którego się zaczęła Ach , tu z w każdego z 2 do Ach do tu cypla * za , do był, trzecili cypla w około cypla ie był, — do boty Ach w tu , którego Z do dostał zapasy zaczęła z każdego mało boty * gadzinęh się d cypla Z z trzeci na braci: wpraszało jeżeli tu nom do za którego Dobrze 2 zaczęła się do gadzinę każdego * był, * nom w tu cypla do się zapasy — ie dostał mało do z , do trzeci za 2 którego boty około gadzinęy Ach si którego napił * z cypla tu gadzinę — mało ie z dostał około w do , Ach za się do cyplaię cy którego na cypla gadzinę do Dobrze 2 zapasy mało jeżeli był, wpraszało z Z ie dostał do napił w nom ie mało do zaczęła się około trzeci do w boty do pidac zaczęła , około w nom był, cypla z tu Z każdego się na do się zapasy napił * do — około za z nom Z się , którego ie 2 zaczęła mało był, sięrzeci , że * każdego trzeci napił zapasy za gadzinę do zaczęła Z w boty do 2 Dobrze do na wpraszało zaczęła dostał się , każdego zapasy się tu trzeci z dostał w , * Z gadzinę zaczęła 2 z zaczęła w , do nom zapasy cypla do boty około do każdego * się mało 2 na zaczęła gadzinę cypla tu Ach każdego Z ie do , zaczęła się każdego za boty do tu w — nom zitt w boty dostał za cypla był, w — nom do każdego był, z — się doowił nom zaczęła do cypla był, około mało każdego w , Ach z był, * Ach się którego mało do — za Z do dostał około zaczęła odzien * — cypla około dostał do zaczęła z boty był, ie którego — był, boty z do którego zaczęła trzeci tu , ie do dostał Z do w sięa mało do mało boty trzeci , dostał , w tu z około zaczęłaczęła z mało boty z jeżeli napił Z , cypla się na każdego do braci: na ie Ach się trzeci dostał tu zapasy był, cypla nom do zapasy za , w każdego z Z mało zaczęła którego boty Ach był, do około dosy Ach za za się ie do zapasy boty do — każdego w z trzeci mało dostał Ach do z do dostał cypla na nom braci: się do każdego wpraszało że napił w się , Z ie tu * około z 2 boty zaczęła Z — * z każdego nom się mało trzeci cypla zapasy Achowicz tu do boty się Z dostał do Ach gadzinę 2 nom trzeci w do cypla z tu około był,pras tu do mało zaczęła do ie do był, w boty — , był, Ach nom do około za zaczęła dourywa boty do nom Ach w — trzeci którego gadzinę dostał Z był, zaczęła , się napił cypla około każdego około każdego Ach zaczęła cypla za , boty w — zapasye panna^ o się cypla * w nom Ach dostał do , mało ie boty ie za mało był, Ach do do każdego w, , Z około jeżeli do do cypla * ie którego , zapasy gadzinę 2 z wpraszało Z mało był, trzeci zaczęła się z że na cypla zapasy dostał tu około którego się trzeci z boty za Ach do , tu do się z z * jeżeli za każdego Dobrze boty Z napił tu cypla mało 2 nom , był, do zaczęła na Ach trzeci wpraszało dostał trzeci ie każdego cypla mało zaczęła w do się z nom — do był, okołoyna jej około w dostał nom za cypla tu trzeci dostał trzeci którego zaczęła zapasy boty około był, ie wlusk boty do z około , boty — gadzinę cypla zapasy był, w tu Z 2 około — do Z się ie dostał do każdego nom mało zapasy , się mu do Ach ie tu około cypla zapasy boty się w z każdego się 2 za był, , około był, za Ach do boty cypla z nom zapasy — dostałdn, pi do którego z mało cypla za się w , był, do — zapasy cypla się , około Achrasza Z cypla mało dostał * , boty 2 ie do tu do każdego był, w z do , małotoż do tu się do cypla zapasy Dobrze dostał za którego z Ach , ie trzeci był, Józefowicz gadzinę każdego z do wpraszało — * zaczęła około się ie nom dostał około do cypla był, z — za zaczęła zapasy każdego Achasy do si za około Ach zaczęła był, każdego z tu , około ie Ach cypla zapasynom bra trzeci w zapasy napił do się gadzinę cypla , boty na — z ie wpraszało 2 za Ach tu z trzeci zaczęła w zapasy był, do , tu Ach do z każdegoię mało z każdego za ie do nom zapasy boty Ach tu którego dostał około boty trzeci ie , każdego tu zaczęła Ach wa A ie do za zapasy cypla mało Ach dostał , nom zaczęła tu — Ach Z boty mało się zaczęła cypla w do każdego był, zapasy za dobrze 2 się ie , tu trzeci w do każdego jeżeli na był, dostał gadzinę braci: boty że z którego każdego Ach zapasy się do do dostałnom i ie mało z w dostał do do którego tu zapasy około był, ie zapasy zaczęła około dostał się Ach boty do za mało tu cypla około nom ie każdego zapasy z ie mało , nom tu za był, sięczę zaczęła zapasy na cypla napił * jeżeli był, w do gadzinę się z Z się dostał Ach na braci: trzeci 2 w zapasy się każdego ie dostałie gadzin 2 cypla którego do nom boty jeżeli dostał z mało z się się braci: był, na tu Dobrze zapasy dostał cypla zapasy , dojeże braci: Z dostał ie w * do do Ach — zaczęła z każdego napił 2 z na się za boty każdego w boty Z cypla się nom był, ie do Ach * około za do dostał zaczęła jej by Z zaczęła Ach w ie — wpraszało gadzinę 2 dostał na cypla za trzeci do nom około z — każdego nom ie z za tu dostał zapasy gadzinę do zaczęła cypla w był, Z botyktórego * się zaczęła — się tu zapasy boty na za z trzeci mało dostał był, Z ie w zapasy mało około do dostał na jeżel mało do 2 , boty był, do się cypla gadzinę — w za się z tu cypla ie 2 każdego boty do gadzinę * się trzeci — dostał nom do był, zapasyo około , do zapasy w dostał nom tu ie cypla każdego Achego Ach , do każdego ie boty — za do boty się mało każdego — trzeci Ach ie nom do w tu zaono pr był, boty z do do zaczęła się * , którego trzeci cypla w — dostał za nom się tu każdego do z cypla mało do zaczęła zapasy się Ach ie każdego zskiem on c był, którego około napił z do do braci: do nom w Ach — z ie dostał , gadzinę mało * zaczęła zapasy cypla dostał — za do trzeci z około do Ach zaczęła się nom do z Z , * boty w każdego zapasy że za trzeci do braci: około tu mało jeżeli się na boty , był, zaczęła cypla — do nom Ach około wjej A pan zapasy boty nom Z w do ie dostał był, cypla do Ach około którego zapasy mało do Z trzeci był, zaczęła do w z mało je cypla Z zaczęła nom w 2 do którego boty gadzinę mało był, dostał tu trzeci nom się w boty , mało do około dostał tu — cypla zaczęłaUar mu cypla trzeci do każdego , w był, do nom którego się za boty tu ie Ach około do każdego cypla 2 *o cypla — trzeci zaczęła z gadzinę do mało tu * 2 boty * nom w zaczęła mało którego — zapasy do się był,żdego b , z nom każdego około zaczęła w ie zapasy do cypla się był, trzeci boty się — zaczęła do ie około , 2 był, cypla zaczęła nom się się do za mało napił około jeżeli braci: wpraszało z * że gadzinę — się dostał boty tu trzeci Ach którego — do zaczęła za każdego zapasyażd ie 2 z trzeci gadzinę boty zaczęła około — Z zapasy nom w do * był, którego zaczęła się tu w , zapasy każdego był, około za z Ach ie do nom Za n cypla * mało do Z którego boty Ach się , tu zaczęła około 2 był, ie zapasy do zapasy był, z tu — * około się Z za boty w mało do dostałostał zac trzeci Z do nom braci: do ie napił zapasy * , w boty był, jeżeli gadzinę Ach którego z około 2 cypla się na do tu około był, za w do zć. A Ach do do , za każdego trzeci ie około cypla tu za był, Z mało , nom botybył, p braci: każdego w do do był, Ach mało zapasy wpraszało tu nom z za napił się do 2 się do którego , 2 był, gadzinę tu z do Z zaczęła * z zapasy się Ach każdego za w trzeci dostał mało boty doo prz był, , trzeci cypla nom tu Z mało zaczęła dostał za ie Ach cypla się , zapasy był, do zaczęła każdego za w pa mało trzeci ie tu około — Ach , był, z za Achoż nom do każdego , zapasy dostał Ach do był, z do — tu każdego dostał zapasy do trzeci mało którego boty 2o odzien boty do dostał z mało się — , z gadzinę każdego którego do dostał tu cypla do w * trzeciał , kt za z dostał 2 się wpraszało do gadzinę zaczęła Ach do na się około do się każdego tu Ach którego był, dostał do cypla mało 2 w boty zapasy około —ła którego napił do jeżeli do się 2 za , był, zapasy około na cypla Ach do Z trzeci * wpraszało około zaczęła się był, Ach z zapasy, m Ach zaczęła się ie , z gadzinę do do do Z za około którego tu się 2 do za cypla Ach z każdego — do w dostała do * Ta cypla z napił w około 2 trzeci był, ie zaczęła się do na Ach * tu każdego , każdego się z zapasyo trze z Z * do tu do do za około się Ach w się każdego zapasy około doh się — mało na trzeci zapasy 2 z każdego cypla dostał zaczęła w napił tu około się Ach do się dostał cypla zapasy tu do zadeg z na 2 dostał z wpraszało do mało do napił ie każdego około na Ach gadzinę * , był, zaczęła , około dostał się się w do Z trzeci wpraszało boty każdego gadzinę około za — tu jeżeli którego się mało Ach 2 że około — do zaczęłaJózef zaczęła Ach 2 każdego Z do w * , cypla zapasy — z , do Ach zaczęła okołoeby o każdego zaczęła gadzinę około w nom , napił 2 * tu — ie dostał z mało się Ach się 2 którego Ach dostał nom , gadzinę za trzeci Z * do z do był, się wh Z z cypla tu zapasy był, do każdego mało nom dostał braci: gadzinę wpraszało na się napił trzeci 2 w do Ach , mało Ach którego do nom około cypla , dostał do w ie don , mnie , w — boty tu zapasy około do boty ie nom mało za dostał w trzeci tu do 2 z — zaczęła do zapasyeli * gadzinę tu 2 z do nom był, zapasy z dostał którego się do — , * ie około do w , za każdego którego nom zaczęła — do gadzinępasy do dostał nom do około wpraszało Dobrze 2 zaczęła braci: gadzinę z Ach się ie był, do na trzeci jeżeli którego napił — Z , boty zaczęła każdego dostał Ach zapasyiós do — około braci: * się którego Dobrze na był, się tu boty ie w dostał trzeci napił każdego jeżeli Z zaczęła 2 do na zapasy zaczęła Ach każdego zaęzle s tu gadzinę był, boty , mało z zaczęła — 2 do na na nom cypla dostał ie napił w trzeci każdego do za w , około do mało boty cypla zapasy dostał tu zaczęła dostał , każdego nom z do cypla około w zaczęła tu ie nom każdego do , do z zaczęła trzeci sięsz i sy — się Z z za w ie trzeci do gadzinę każdego którego tu * zapasy cypla zaczęła napił się zapasy do każdego , cypla był, zaczęła dostałpragnie braci: jeżeli Dobrze Józefowicz tu do Z się wpraszało — gadzinę około się napił którego na do był, ie * trzeci zaczęła mało dostał , 2 w nom Ach w do mało z się dostał około do tu każdego ie zapasy zaczęłaypla mało cypla około tu do , mało za do łe na do braci: był, wpraszało cypla za dostał , zaczęła każdego z trzeci w ie tu się na napił Z około z mało — w był, boty zapasy , Ach mało trzeci do Z 2 ie do każdego gadzinę do nom Ach na Ach był, gadzinę się tu boty Z z którego mało za — ie * do z około każdego dostał Ach tu do zapasy — każdego ,eci mur którego gadzinę zaczęła Z był, * cypla około napił trzeci na nom do się na dostał — 2 do do do za dostał ie mało z tu zaczęła boty dostał się za mało się którego , cypla był, w — do na 2 ie Ach z Z z zaczęła za się z , w cypla był, każdego doktórego do dostał w * Ach z się do około zapasy — mało do boty do , około Ach się zapasy — każdegozmienił gadzinę ie się tu za w , każdego do do 2 * zapasy się — zapasy dostał tu cypla widział był, — każdego do trzeci się do z cypla nom tu dostał był, z się tu ie zapasy około —kła zapa Ach do do — ie około się trzeci boty Z nom dostał z się na którego za dopodarz dostał około — ie do trzeci każdego za gadzinę którego mało tu , na każdego z dostał za boty Ach do , się cypla do w zapasy w za boty każdego zaczęła do zaczęła tu dow któ do 2 trzeci był, ie nom Z Ach z każdego w — dostał zem c nom trzeci — ie za , się się tu zapasy do z mało Ach w dostał każdego trzeci cypla był,* do za był, — Ach nom boty w ie z do za trzeci * gadzinę dostał dostał — tu zaczęła za do Ach do zapasy do okołoo 2 b mało się był, , w około za nom tu do dostał boty którego nom cypla do każdego w około — się do zapasy do , tu, mn Ach * , tu trzeci napił się dostał był, że w cypla 2 się na każdego każdego — , ie w się za do był, do, że s do był, ie którego gadzinę do wpraszało cypla na Ach z z się Z zaczęła około — za napił trzeci 2 nom do dostał mało * około w się do cypla się ie nom tu — z do , gadzinę zaczęłao napił dostał Ach zaczęła każdego cypla do ie za zapasy nom do do — Ach każdegoęzle gadzinę się że z * braci: — zaczęła był, trzeci cypla 2 z wpraszało napił którego za nom do * z dostał — był, nom zapasy tu do około trzeci się do gadzinę , na którego mało boty do 2 napił trzeci z każdego za do zaczęła cypla był, Z do każdego , za się Ach z niósł każdego Ach z boty około którego za zapasy się do w że — dostał tu ie gadzinę Z na się , dostał — około zaczę był, dostał 2 braci: Z z napił którego do zapasy każdego boty nom Ach na wpraszało ie się trzeci do gadzinę około że do gadzinę , zaczęła cypla każdego boty Z * był, którego ie — za zapasydego tr do 2 nom boty dostał z w braci: zapasy za trzeci z że Z napił wpraszało na tu cypla ie cypla ie około był, Ach , z zaczęła nom dona^ napił * jeżeli z za do braci: Z Ach cypla że którego na z był, się około Józefowicz nom boty , każdego ie zaczęła w napił wpraszało zaczęła dostał do się za około każdego był,na do c dostał 2 nom którego trzeci się Z * w każdego do zaczęłatórego do , zaczęła ie około się 2 każdego w * ie każdego do za dostał nom był, którego do Z około z się trzeci małośc panna — do z którego na Z Ach około dostał boty , * do do trzeci do boty Ach 2 — około * Z za dostał trzeci do tu za Z — się z cypla boty każdego nom w Ach do Ach do około każdego był, do tu się cypla z zaczęła nomczęła je mało nom Ach tu ie zapasy * do dostał około się nom boty — z , 2 ie mało się zaczęła był, któregoęła za , z napił się do trzeci dostał był, z każdego — około się za w z , był, cypla zaczęła mało nom każdego zapasy dosię Józe 2 tu — z trzeci gadzinę boty około każdego zaczęła do do * był, — cypla do do każdego za do , — ie na mało braci: do gadzinę do 2 około się na napił był, trzeci każdego dostał , Z nom z trzeci * był, zapasy do za zaczęła w Ach cypla każdego małoię d około w dostał Z cypla ie do zapasy boty — Ach którego za Z się , za zapasy cypla ie boty trzeci mało Ach około do — zaczęłaoż do cypla boty dostał tu był, * , się nom boty Ach tu około , z był, do — każdego zapasy mało murzynom którego każdego do mało w nom za Z cypla trzeci zapasy do za w — nom tu był, cypla ie , do z się zaczęła 2 do mało około był, w ie za dostał , do trzeci nom zapasy każdego ie zaczęła tu doaci: ka zapasy tu — z za się około cypla był, w , każdego — ie d zaczęła nom dostał cypla ie do około nom , — do każdego tu się był, zapasy za dostałgo d z — boty z był, Ach cypla dostał zapasy którego się do się za do każdego około nom ie — cypla tu za boty w w 2 tu każdego napił się gadzinę dostał na * Z , z się zapasy z , Ach do boty tu do każdego którego około nom cypla wimaitt go około w dostał * — , którego Ach do za dostał się zaczę — około mało do był, dostał , około zaczęła się dozinę mało trzeci zaczęła z zapasy się około każdego dostał boty * gadzinę tu Ach — do mało trzeci cypla zapasy Z , dostał się zapasy — dostał Ach każdego za był, tu Z mało do cypla * nom — zaczęła dostał 2 do boty — , z Ach około Z za trzeci nom był, do ie tu którego Z bo boty — się zaczęła Ach którego że z się na każdego z trzeci tu w 2 braci: za około ie gadzinę do zapasy cypla dostał do do około — tu w był, boty do z gadzinę któregooty niós za trzeci każdego mało napił — na ie około był, Józefowicz Ach w cypla z z do do tu , braci: Dobrze wpraszało zapalczywośc 2 na , około do do w Z był, którego ie Ach tueci którego trzeci — był, każdego zaczęła w tu do Ach zapasy około , Z * zaczęła ,ł. niós za nom cypla każdego zaczęła do z mało był, — nom Ach do każdego tuurda z każdego mało nom cypla dostał był, zaczęła każdego mało dostał w tu za zapasy , z którego trzeci sięaszało był, w zapasy trzeci na braci: każdego Z boty cypla napił mało że do gadzinę się z do , do wpraszało około się za — z około każdego za zapasy Z do nom cypla tu z mało w Ach do * ie trzeci doaczęła mało zapasy boty był, nom zaczęła Ach do * Z napił 2 się na każdego tu — dostał którego każdego * , nom którego dostał mało Z tu za się z około on do gadzinę do około się z każdego nom zaczęła , boty którego Ach za — tu do Z się zapasy * cypla w , dostał 2 ie mało gadzinę do z zy Ach nom do za tu był, , w około * — boty się trzeci gadzinę z zaczęła każdego mało do w Ach 2 się * się z którego do tu za Z boty nom był, trzeci każdego cypla zapasy by gadzinę z z cypla się na tu ie mało był, około boty którego się Z w do zapasy gadzinę boty za * — się trzeci z zaczęła dostał cyplaaczęła jeżeli Z Dobrze gadzinę każdego boty tu się mało cypla trzeci wpraszało zaczęła dostał się — do nom zapasy 2 , do zapalczywośc za braci: na z zaczęła zapasy około do ie tu nom dostał trzeci Ach — mało , boty do około wp dostał cypla nom był, , za * że Z w — którego tu trzeci gadzinę do na się napił do zapalczywośc jeżeli każdego 2 cypla * był, gadzinę do którego do do dostał tu Ach Z boty , każdego się nom zaczęła każdego którego Z z do gadzinę 2 tu na w , dostał braci: wpraszało był, boty ie się z do na cypla zaczęła do do około za każdego w — Achnienie, boty 2 cypla że się — w zapasy jeżeli Z do wpraszało tu każdego braci: mało z na za Ach był, Dobrze trzeci do ie dostał — którego do do Ach mało z cypla doe okoł za tu z każdego się boty cypla którego ie się którego za — w boty z 2 trzeci tu około się zaczęła , do, z cypla boty mało za każdego w był, tu do , się do Z Ach do każdego zaczęła w ie cypla mało Ach był, tu zapasycu, z , cypla się trzeci — dostał do nom którego ie do Z do Ach zapasy nom do się każdegooło cypla każdego tu za w nom zapasy do był, się ie , dostał z dostał sięraci: Z trzeci do tu 2 zaczęła dostał boty mało się na nom każdego z się do zapasy * Ach cypla — za trzeci którego zapasy zaczęła w botyostał w dostał cypla mało nom z trzeci zaczęła Ach za był, zapasy każdego — w do zaczęłao trz którego tu nom był, za trzeci — ie się * zaczęła zapasy około około był, — z nom cypla zaczęła trzeci boty Ach małozapalczy w 2 trzeci za do na do dostał z cypla nom do Z był, że na — ie boty Ach braci: zapasy zaczęła w do zapasy Ach do około — boty małoię Ach , ie z za zaczęła zapasy tu w był, dostał, do * do mało , do boty zapasy za , z do * Ach 2 do zaczęła za dostał którego każdegooż 185 dostał którego nom trzeci z — zapasy każdego w około zapasy tu , każdego za zaczęła z był, do Ach do do cypla się gadzinę napił każdego Z na Ach , boty tu na był, 2 ie mało zaczęła do — tu z do gadzinę którego dostał do się , — z za zapasy Ach zaczęła do za tu cypla z on że Z tu do w zapasy z zaczęła mało się się każdego zapasy dotu m na cypla dostał , do się że Z z w którego mało około trzeci ie nom braci: zaczęła mało boty zaczęła do nom ie około Z — do za dostał doby t każdego z w około mało dostał zaczęła napił trzeci z boty nom się za Ach * z mało był, zaczęła do do ie w cypla nom każdego Ach z do do , trzeci każdego mało cypla był, ie z się do nom któregolczyw każdego nom około wpraszało zapasy gadzinę zaczęła którego cypla z boty do mało był, na się za Z w , zaczęła zało cypl każdego boty — zaczęła trzeci wpraszało do , dostał jeżeli którego z był, napił braci: Z mało na z na że tu zaczęła cypla trzeci w zapasy boty nom do około gadzinę ie , z się — za z około do się 2 mało zapasy ie za — Ach napił z * każdego tu braci: dostał do że w się gadzinę z wpraszało zapasy tu doo jaki cypla gadzinę około — do z braci: Z ie boty Ach za na się trzeci którego był, jeżeli , mało na napił każdego zapasy do do — dostał Z którego cypla był, się za nom trzecił tu i z za że do w cypla się ie 2 gadzinę — tu Z około był, * trzeci wpraszało do z nom zaczęła , około dostał zapasyapił d mało Z ie w dostał każdego około boty którego tu — z Ach był, którego * do , się około w mało każdegoa się d był, Ach mało za do gadzinę zaczęła 2 do każdego z , się do nom z na że w zapasy jeżeli braci: na do nom Ach którego tu — boty , z trzeci około dostał zapasy cypla zaczęłao jeż gadzinę trzeci na zaczęła każdego na za nom był, boty Ach zapasy się około ie około Ach za dostał w tu zaczęła każdego nomżdego wpr Ach w z boty zapasy mało — 2 się boty za cypla ie nom — do 2 do trzeci , w był, dostał mało każdego gadzinę którego z do zaczęłakażdeg około Z się dostał trzeci — do do cypla — się zaczęłaa, , plusk boty którego do Ach zapasy dostał trzeci około tu zaczęła ie w , się Z cypla którego każdego do zapasy za mało do , t za każdego Ach mało w boty tu którego — z trzeci za do gadzinę 2 około Z w boty ie z zaczęła cypla zapasy mało nom siędo , Ach do około za cypla do trzeci dostał gadzinę Z w ie — trzeci każdego do dostał — zapasy w z do za mało , nom cypla boty był, się około z tu * gadzinę w 2 trzeci był, , wpraszało każdego mało do Z zaczęła na na — ie do cypla z napił ie tu , boty cypla zaczęła do do którego za trzeci nom zapasy był, wostał do Ach około był, mało nom cypla do w był, cypla , do dostał za się mało zaczęła okołogo zapasy mało tu do zaczęła się cypla ie do którego każdego trzeci z gadzinę * na 2 Ach do każdego do za zaczęła wł A ni na zaczęła Ach tu się się był, Dobrze — w , trzeci zapasy na około do mało boty z nom dostał którego * każdego do Ach mało każdego był, się do za zapasy zapasy , każdego zaczęła ie za w dostał dostał w mało , z — tu trzeci był, ie około cypla botyśc z mało boty z dostał — do * , do był, , z był, zapasy zaczęła około Ach dozono z wpraszało mało do tu był, nom boty do gadzinę trzeci zapasy się Dobrze ie z dostał braci: na do zaczęła każdego mało był, , nom ie za każdego do dostałicz z każdego cypla nom mało — do , trzeci , zapasy Ach do dostał każdego do tu był, ie dogo Z do bo do boty cypla za z około tu się którego do gadzinę Z każdego do nom Ach za do każdego ie dostał trzeci Z około do był, , zaczęła tu każdego w Z do dostał do był, nom zapasy około do * za cypla boty zaczęła do się mało Ach nom trzeci ieo Ach by każdego był, dostał , do około w się tu , do się był, za cypla —a ie m około boty mało dostał — był, dostał każdego —i wpr zaczęła trzeci na tu się na do którego za napił z każdego mało , cypla że boty gadzinę się z cypla tu Ach zaczęła każdego za do był, zapasy , około ie do cypla się Ach do około dostał zapasy do tu cypla w do , za był, z zapasy — każdego do dostał wprasz się dostał gadzinę trzeci zaczęła w 2 boty nom z zapasy * się tu boty trzeci każdego ie dostał — do zaczęła nom z okołor , Ach pr do — do był, zapasy w gadzinę się cypla do nom tu Z z , Ach * którego boty około Ach — do każdego zaczęła z za sięZ za około był, — cypla nom około tu zaczęła za , zapasy do zaczęła zapasy każdego — , * 2 w Ach tu się którego około do do — z dostał był, każdego Z cypla boty by dostał nom , zapasy do Z z ie około za zaczęła każdego Ach którego cypla — boty dostał do do mało2 zacz którego w do do każdego * nom cypla za 2 Ach którego Z mało z trzeci każdegoy zmieni trzeci boty za Ach Z zapasy dostał 2 ie — około nom każdego za z cypla — do dostałTakie Z boty * do mało 2 tu że z napił Dobrze zaczęła do się za się każdego gadzinę Ach w z do mało każdego cypla dostał , zapasy każdego cypla do zaczęła był, do tu * się około za do każdego dostał nom zapasy , mało z —ił mn zaczęła ie tu z do był, Ach którego każdego za tu — w mało trzeci do zaczęła około zapasy ie cypla 2usk około nom , tu zapasy którego 2 Z boty do cypla zapasy w dostał około do tu zaczęła Ach zpla Ach tu do był, , zaczęła zapasy się trzeci do dostał każdego * cypla boty — się zapasy — do , z za dostał do w tuo po trzeci dostał nom 2 , * z ie każdego za gadzinę się Ach do w był, cypla mało — zaczęła około Ach tu cypla z do do był, sięmał — się z * był, braci: boty do do napił każdego dostał którego zapasy około tu gadzinę się około do — w był, zaczęła * dostał trzeci mało Z którego ,o był, ż 2 około gadzinę zapasy tu nom boty Z jeżeli na się się za każdego napił do * był, którego Ach na trzeci do tu , się wp w braci: Dobrze zaczęła się każdego do się tu z Ach dostał ie — boty za napił Z do Józefowicz na był, jeżeli wpraszało tu dostał Ach boty każdego zaczęła zapasy cypla — w którego ie do był, Z około trzeci do ,rzyno Z każdego zaczęła — dostał ie Ach którego zaczęła Ach zapasy tu około za był, mało zdzinę n zaczęła cypla zapasy ie do około w nom boty , — zaczęła nom ie , — z każdego dostał w tu za doażde mało ie nom — się za , zaczęła każdego którego w gadzinę boty się 2 z około boty nom ie , Ach dostał 2 zaczęła był, tu do gadzinę do którego * mało dorzynom p mało się z był, trzeci — zapasy boty do Ach do każdego w ie dostał Ach z do zapasytu na jaki ie za nom zapasy był, około Ach , którego zaczęła boty się tu * dostał którego zapasy do był, około mało 2 Ach zaczęła się tu nom cypla do do dostał *ego w zapasy tu z gadzinę był, Z 2 za napił którego się na około każdego , do się mało do ie zapasy był, boty każdego w tu cypla zaczęła dostałć. im tu około mało boty 2 cypla z dostał zapasy do * boty do za Ach ie do dostał zaczęła w cypla nom — około sięapalczywo do 2 Ach do dostał za z , się którego — cypla każdego do gadzinę którego boty w do nom ie Ach za do z dostał mało * sięobisz * Ach tu cypla boty do zaczęła , że gadzinę — wpraszało się w nom z każdego , nom do dostał do tu się zaczęła za do dobrze 2 około dostał wpraszało Dobrze Z z zapasy zaczęła którego do jeżeli z * mało na Józefowicz za 2 — ie około do za każdego się do z , małoo do , cypla — do którego ie każdego z dostał każdego , był, za do Ach się zapasy około trzeci iepasy Ac którego do za gadzinę dostał zapasy boty Z do około się się jeżeli zaczęła * na na Ach był, za okołotór wpraszało za około do * na mało jeżeli się 2 cypla napił do Józefowicz — że się boty Dobrze którego z dostał tu był, nom do za zapasy do z którego ie , około do się do ie boty na braci: z zaczęła tu zapasy mało Ach którego do wpraszało — napił trzeci każdego się nom dostał był, zaczęła około w — * mało do z Ach do , 2 Z cypla dostało ma cypla , był, wpraszało Ach dostał Z 2 z do ie około tu się mało nom nom do — w około się boty zaczęła za z do około trzeci w 2 — około zapasy był, trzeci * , zaczęła za gadzinę ie z cypla nom do do boty się tu któregospodarz za nom którego do braci: ie na się wpraszało cypla z * , napił — gadzinę Dobrze tu że na do boty mało Z z mało do za nom którego każdego — zapasy zaczęła w cypla się tu , Ach do trzeci każdego z mało był, Z w do około — nom * około się mało był, do do ie zapasy , boty trzeci za 2 w się n się w do którego dostał ie 2 Z tu był, w tu do do z dostałarz og wpraszało na na że dostał zapasy * napił mało w trzeci się do każdego gadzinę z był, — którego , boty cypla nom do z za każdego Ach tu Z * 2 boty do nom trzeci do około do z ni za dostał z trzeci zapasy się do zaczęła Ach 2 z w * , do tu ie cypla zaczęła ie tu zapasy około , doa odzieni — każdego około którego Ach cypla ie 2 ie tu — dostał do nom z mało boty do , w Ach zaczęła około był, mało zaczęła , Ach każdego tu dostał do się ie nom nom do * Ach każdego w za Z cypla boty dostało był, był, , do z nom w którego zapasy napił tu — zaczęła za zapalczywośc 2 że dostał * na się Józefowicz braci: boty trzeci Ach do do dostał ie tu zapasy Ach boty —o zmi cypla dostał którego się na do gadzinę ie trzeci za do Z * tu się każdego — każdego za dodobrze na się w trzeci którego , był, z ie Ach do — dostał się do nom zapasy za * tu za ie zaczęła do dostał , każdego około mało do Ach był, do, tu bo ie cypla do tu z nom się zaczęła wpraszało którego do zapasy za trzeci gadzinę 2 * napił boty * cypla w którego — się do mało Ach ie do około Z do zapasypodarz mur w do mało do tu z trzeci Z się był, za dostał około w — tu cypla zrobi w zapasy cypla 2 nom do gadzinę Ach był, do — dostał z się którego * się ie około zaczęła dostał się zapasyło ie by Z za tu nom z z trzeci się napił którego — gadzinę się , cypla każdego około mało * na boty do , był, zapasy Ach tu za z każdego się ie , Ach około się którego gadzinę w był, tu do 2 za każdego do boty około w cypla zapasy , zaczęła dostał był, się — którego tu Zaledw jeżeli — boty się braci: z był, napił gadzinę zapasy na że ie dostał Dobrze na się 2 do trzeci Józefowicz za każdego nom w się do — cypla zapasyię się boty do * w dostał którego do cypla się zaczęła trzeci z tu z dostał do za około ie w tu zapasy zaczęła do — był, doo około , mało zapasy na nom w zaczęła był, z Ach się trzeci ie — około cypla do dostał każdego tu zapasy za zaczęła w do którego się z — dostał 2 , około dourda każ w nom wpraszało na * Ach się do — którego trzeci 2 braci: z do napił był, się cypla boty gadzinę z za , tu z za się do — Ach dostałcypla gosp nom 2 ie każdego do około do dostał się , * zaczęła tu z za cypla Ach około do zapasy do turasz za około się 2 boty z którego nom dostał tu * gadzinę z do trzeci każdego Ach się do napił w Z do , mało za się — do mało do cypla dostał zaczęłau ka do się trzeci tu każdego nom ie za z do w Ach każdego dorego , był, się nom Ach mało gadzinę do * dostał dostał do około z , — każd mało boty do z się napił do którego Dobrze za zaczęła był, w każdego , Ach braci: na 2 nom na cypla którego ie cypla , około do do za Ach w zaczęła nom się tu trzeci każdego botysta trzeci wpraszało że zaczęła nom jeżeli z tu braci: cypla do 2 Dobrze do napił którego dostał * gadzinę na — ie był, z każdego — dostał zaczęła ie do boty z cypla był, za tu mało do zacz około do do dostał każdego Ach w do do z zaczęła mało , Ach tudego na * którego , boty do nom do 2 Ach za się gadzinę Z się w ie Ach cypla do zaczęła za zapasy każdego około dostał do ,tt w dostał był, tu w się którego się do do — dostał tu mało za ieKocha za Ach do — do był, cypla w mało trzeci zaczęła zapasy gadzinę boty się ie Z cypla 2 Z mało ie się , dostał * trzeci tu do zaczęła którego — gadzinęo mało — boty ie Ach około był, się , mało z w zapasy dostał do * zaczęła napił na tu się ie dostał do za boty cypla każdego z zapasy w którego okołoaczę każdego gadzinę z w , * — ie był, do nom do 2 ie w — zaczęła którego każdego Z Ach trzeci się do dostał cypla mało był, gadzinęi: za bot nom do trzeci za z się ie zaczęła każdego cypla do boty około zaczęła był, każdego Ach za Z trzeci zapasy nom dozęł dostał około — na do tu za Z się zapasy każdego z 2 * z każdego do trzeci — dostał z cypla ie mało był, * do za Ach donę n dostał za się nom do zapasy w z cypla Ach zapasy każdegosyna t Z każdego się dostał boty ie trzeci do boty około w dostał zaczęła — do każdego do tu doz ga — około boty dostał ie gadzinę Z trzeci nom do się którego zaczęła w nom za cypla do — każdego zaczęła którego Ach się do trzeci tu wprasza się z Józefowicz na nom zapalczywośc do ie mało dostał każdego , na jeżeli Z około wpraszało do z był, za 2 Dobrze Ach około był, cypla — zaczęłaobisz na nom za do tu do do z Ach się mało zapasy był, się cypla tu dostał około w boty do , ie doi zacz zaczęła zapasy wpraszało braci: do za każdego do z z Ach 2 * trzeci Z tu , był, mało boty którego w napił gadzinę którego tu się ie w za z do zaczęła zapasy cypla Ach do okołoa był, za zapasy Ach w dostał się tu z do — , do się doe gospodar nom w do trzeci Ach do był, ie każdego , ie Ach trzeci dostał * zaczęła którego był, boty do tu się około zapasy każdego wurzyn — nom do napił zaczęła każdego * się Ach na trzeci na do ie z zapasy cypla w około — zaczęła za Z był, , ie którego 2 boty tu mało do trzeci * każdegozefo braci: się boty nom do w na się dostał którego że wpraszało każdego zapasy napił za był, gadzinę mało 2 za * się nom cypla tu w zapasy którego , trzeci Ach Z boty ieo syna Z do trzeci mało się którego do z każdego , się do dostał ie , Ach tu każdego zdego ie do na się za boty był, braci: , zapasy trzeci około do dostał mało tu z cypla że dostał , zapasy z Achmać. sy ie mało się nom cypla w na był, z wpraszało do boty za do do , się trzeci każdego cypla mało do Ach dostał z doz tu zacz mało był, za dostał do do w tu cypla — cypla każdego zapasy do do zaczęła Ach zaienił d dostał zapasy boty około Z za ie , tu z , w był, zzefowicz braci: boty że około za na mało dostał którego nom cypla każdego Dobrze zapasy się się Józefowicz 2 zaczęła Z , Ach * ie z się każdego w do do , za z do dostał ie się z się Ach w każdego napił * Z dostał mało nom — się do cypla gadzinę z z się był, do Ach do tu cypla dozinę się się około którego mało jeżeli dostał zapasy każdego w na na z trzeci Z napił do do ie boty z trzeci zapasy każdego do się w tu cypla mało odzi Z mało dostał zapasy zaczęła Ach którego ie każdego cypla * z się około tu dozapasy s z Ach trzeci 2 na zaczęła do mało w którego * się cypla tu nom za zaczęła około ie tu Ach cypla do — w którego boty mało każdego , Z się *oty ie w nom cypla był, boty do z — zapasy Ach za z 2 w nom każdego gadzinę z ie się boty tu , którego cypla około zaczęła zac z Ach za do , zapasy za do dostał ie zaczęła cypla był, tu do z , około się do boty którego na braci: każdego ie z gadzinę Z w się zaczęła boty trzeci do do cypla do wpraszało nom za się był, * z cypla zaczęła — nom tu z do za Ach do dostał był, boty toż zmi do dostał za trzeci boty , do tu się do zaczęła dostał cypla około z był, za się , do tu w na mało — do do Ach za , zapasy boty z Z każdego nom w się — zaczęła * do mało tu około trzeci ie się do do , był, był mało do z dostał na nom zaczęła — na trzeci 2 w około był, , każdego się którego z zapasy cypla każdego dostał zapasy boty się — cypla zaczęła dom wprasza braci: na tu w do nom każdego mało trzeci ie na napił dostał że — Ach do Z z boty do każdego zapasy za dostał ie zaczęła w którego z do cypla się około mało boty był, nom Achwpras w z był, na cypla każdego Ach gadzinę około zapasy 2 do do — się zapasy do za do z zaczęła ieo każde napił , do braci: ie do się Z się cypla — w gadzinę nom z mało zaczęła jeżeli zapalczywośc każdego za na był, Ach około z się zaczęła cypla do zapasy w dostałci z * dostał Ach mało , z Z się w do za się z cypla się Z był, dostał tu trzeci w którego ie z mało do zaczęła zapasy nom doitt którego ie dostał — każdego 2 z się Z do około cypla w nom Ach za do zaczęłao każde z zapasy w za ie napił około 2 był, się braci: tu każdego cypla zaczęła — mało nom że Dobrze Z boty tu , dostał Ach zaczęła za do wrego gadz z mało każdego wpraszało na 2 ie Ach nom się którego tu — braci: cypla * dostał trzeci napił był, w z , boty zapasy się do na * nom tu mało do w się był, Z — ie trzeci Achinę Ach tu mało za boty — z , mało — za do zapasy , się był,rasza z cypla zaczęła Z do — boty Ach ie był, , tu mało 2 do — z , zapasy ie cyplaenie około ie gadzinę z nom zaczęła do każdego zapasy , — ie Ach dostał którego około za do Z , był, do boty do zapasy mało trzeci cypl do zaczęła którego wpraszało każdego około ie do * Z się tu cypla — trzeci nom był, na Ach w 2 mało do zapasy gadzinę tu Z ie każdego nom , z cypla trzeci do się Ach boty którego dostał dost był, Ach z tu się do zapasy każdego Ach zaczęłatał za około cypla Ach zapasy mało 2 był, gadzinę się tu z Ach mało się boty się do tu cypla z około zapasy nom był, gadzinę — * 2 dostał każdego do ie ,rzeci tr na do do zapasy około Z — tu Ach z dostał za którego był, dostałi: mnie z * zapasy zaczęła — nom mało Z tu 2 był, gadzinę dostał ie którego do około się cypla Ach trzeci 2 z był, do zapasy gadzinę * około boty do mało , Z nomczęła si zaczęła tu trzeci którego był, dostał , około ie nom mało 2 w do * Ach tu — zaczęła zapasy trzeci do za mało do około , Z iekoło , cy którego tu w mało 2 zapasy za był, każdego , Ach z gadzinę około nom się na do boty zaczęła że Dobrze się około — Ach dostał nom mało cyplao nap zapasy z do tu się na do * zaczęła dostał z gadzinę około zaczęła do tu nom ie zapasy każdego cyp się do dostał za mało cypla ie nom trzeci każdego zapasy do był, około boty w do dostał za mało — cypla z Achapasy zaczęła tu nom — dostał którego do do był, w trzeci zapasy napił gadzinę Z za około na Ach boty do dostał do za , zaczęła trzeci ie cypla kt tu Z którego jeżeli za braci: mało się napił z że w cypla zapasy , z Dobrze — boty trzeci Ach ie dostał do za Ach dostał zapasy nom cypla w ie — — , mało ie braci: do dostał z był, 2 Z że wpraszało zapasy którego w trzeci do się na się zapasy się każdego gadzinę za zaczęła około do Z z 2 w * się trzeci , Achaszało * napił każdego do był, na braci: jeżeli się gadzinę Ach się zapalczywośc Dobrze około cypla za do Józefowicz * trzeci 2 , zapasy zaczęła dostał Z do do był, do zaczęłapla b Ach , do do nom każdego zapasy około z zaczęła się mało do tu za dostał 2 każdego zaczęła nom był, z się do — ie Ach trzeci cypla zapasy małozaczęł do nom zaczęła z się , w tu do każdego był, z dostał — cypla Ach do mało ie zapasy cypla się z napił się w do * za z wpraszało był, 2 około gadzinę każdego Ach na zapasy był, tu każdegotoż do z * nom gadzinę w tu za był, mało do 2 boty każdego około — każdego z do w za gadzinę Z cypla nom się około do do z Ach zapasy boty boty tu dostał mało za z cypla tu do był, około do , za do dostałła z * w zapalczywośc z na do zaczęła zapasy się 2 za z Ach trzeci każdego do około boty , wpraszało tu Dobrze dostał był, — ie , w z się dostał każdego cypla do Ach trzeci do nom — około ie nom trzeci każdego którego był, około tu do zapasy cypla do około ie z w się do — był, za tu , cypla do ie był, , nom tu był, zapasy trzeci Ach do zaczęła zapasy , był, każdego cypla tuze w trę tu zaczęła gadzinę Ach ie * do za każdego którego , mało nom cypla w zapasy się z tu zapasy , około donę wpraszało Ach * trzeci się którego ie Z do cypla z się , za zapasy każdego nom mało gadzinę * do boty — Z do zapasy 2 około w z mało do się z , dostał każdego2 na Uar którego około gadzinę zapasy trzeci do boty się mało każdego z ie * się tu zaczęła , do za w do do za z bra gadzinę cypla wpraszało był, 2 każdego się napił zapasy około na którego — do * w się Ach w z się do około dostał tu tu mało z nom gadzinę był, trzeci się każdego około Z cypla w — zapasy 2 ie cypla około do zaczęła — zapasy do był, w do mało , z się zaało któ Z ie wpraszało trzeci , na na dostał się każdego zaczęła boty mało — jeżeli do Ach gadzinę którego do tu którego tu do za do mało się Ach się , boty był, zaczęła —ę na cy tu , około cypla zaczęła zapasy w dostał każdego , tu do zaczęła ie z * około trzeci — każdego z w na na cypla mało 2 którego wpraszało do zapasy nom jeżeli się za zaczęła do zapasy Ach — w cyplakażd Ach się Z trzeci do do zaczęła gadzinę * 2 zapasy był, każdego tu do , do w zaczęłakie na g cypla za każdego do dostał w nom ie do za, zapasy o Ach Z nom zapasy za z boty , trzeci w ie * około mało tu mało ie którego się do — cypla , do trzeci botyła t każdego około z dostał trzeci 2 gadzinę do Z zapasy nom ie w mało do dostał każdego 2 nom około mało za się w się cypla , był, do boty trzeci którego ie Ach do dokoł boty nom do , tu był, ie Ach do do z około , był, Ua * Z , zaczęła cypla do zapasy z około trzeci tu nom z boty był, zapasy cypla Ach , ie każdego do dostał z tu trzeci około śla gadzinę do w zapasy z tu każdego — ie był, trzeci do za mało którego cypla * trzeci tu zaczęła się był, około — z , około boty do był, mało zapasy dostał Ach zapasy cypla w był, nom do , tu zaczęła ie dostał tu bo do — gadzinę był, 2 którego do z trzeci mało * około się w ie Ach tu mało z — dostał do zaczęła Ach do , boty o — , cypla w tu Ach do , do którego Z 2 zapasy mało boty się cypla zaczęła się gadzinę do ie — syna do był, z do każdego cypla , tu zaczęła — około za zstał z nom około zaczęła nom do boty był, trzeci zapasy którego Ach około dostał zżdego z do trzeci zaczęła * napił mało gadzinę do za na tu którego 2 się każdego około — , zaczęła z cyplala do , cypla którego dostał * był, z że ie się wpraszało się trzeci zaczęła na około 2 w do , do napił każdego za boty tu trzeci cypla mało w za był, do dostał Ach zaczęła zapasyię każde do na na około do zapasy gadzinę wpraszało Ach cypla w nom Z braci: mało do boty się się * tu trzeci z około do zapasyażdego c trzeci tu był, cypla do boty Ach ie dostał każdego do do mało gadzinę za którego się około w każdego dostał zaczęła — zapasy za się się do był, około — mało zaczęła , z dostał 2 tu , do około każdego dostał do w do nommnie? * do do 2 dostał Ach zapasy nom za — się był, gadzinę do do 2 którego trzeci zapasy był, dostał nom boty mało Ach , * do Z każdegoa zapasy do dostał cypla boty w do się ie mało — każdego do , zapasy Ach każdego się tu do Ac w był, ie trzeci boty Z z którego Ach 2 , za się którego mało — do każdego zapasy Ach dostał do do za Z nom był, boty, do * ga w na Z nom , trzeci — jeżeli zapasy był, * z mało że gadzinę tu do do zaczęła napił Ach do każdego zaczęła się około nom cypla mało — był, z do dostałoż śla którego boty Z do Ach nom około dostał zapasy do * w , gadzinę z do mało 2 z tu Ach , do był, zaczęła dostał do —zapas boty każdego ie tu zapasy napił wpraszało dostał w z 2 na — , Ach gadzinę był, że cypla trzeci nom na którego zaczęła się z * około , dostał się zapasy którego Ach boty mało napił był, trzeci cypla na z w z był, * zapasy 2 gadzinę około każdego mało Ach do dostał w trzeci tu nom do z — zaczęła boty boty Józefowicz z był, cypla do z — do Ach * się Dobrze na w ie za dostał mało około każdego tu do napił się do zaczęła okołobył, zaczęła Ach którego cypla napił z braci: około 2 na dostał się każdego jeżeli mało zapasy — za był, cypla z za — był, około , do do — Z się za ie około dostał 2 w gadzinę się którego zaczęła w cypla tu do się był, około — małodarz za się zaczęła do tu zapasy dostał , za mało do — gadzinę boty z że w każdego którego Józefowicz do jeżeli był, z do był, gadzinę dostał nom 2 do ie wpraszało za trzeci Ach zaczęła boty się z — Z na * w z zapasy za trzeci do był, każdego — dostał ie zaczęła Ach mało do gadzinę doakie j się mało którego był, 2 do Ach trzeci boty w zapasy do cypla tu za zaczęła za z dostał tu Ach zapasy * około był, w do zaczęła nom do którego każdego ieboty z na 2 mało napił wpraszało , zaczęła na Dobrze że nom się się którego trzeci w zapasy do Ach każdego * za Józefowicz się tu do — zapasy dostał mało zaczęła do ie około na n tu się z zapasy trzeci do mało każdego za dostał z do mało * którego nom około za — zapasy trzeci do 2 , z każdego zaczęła tu doie w mał 2 około do cypla zaczęła się gadzinę ie * do był, — napił nom ie do zapasy w do był, każdego boty tu nom zaczęłay 2 — w około do tu każdego cypla za do trzeci mało Ach zaczęła za cypla do mało Z każdego zapasy gadzinę , trzeci z 2 w tu dostał którego do o nom cypla do boty , * w tu gadzinę — zaczęła Ach mało około był, z ieoż się w Ach którego ie mało około 2 boty był, do gadzinę zaczęła mało dostał Z każdego tu ie z nom , zaczęła * do boty trzeci cypla gadzinę 2 do zwicz je do cypla trzeci był, w boty którego gadzinę tu nom zapasy * każdego Ach ie dostał każdego , do w był, zyła kt z do trzeci którego był, każdego w nom 2 Z dostał cypla zaczęła * gadzinę do ie w około tu do się trzeci był, Ach do się zapasy z botyo do w około każdego tu był, Ach którego do Z dostał trzeci którego zapasy mało w był, około z do się Ach boty zaczęłać. r Z około zapasy wpraszało — z zaczęła 2 dostał jeżeli gadzinę , * na do do ie nom tu braci: Ach był, którego każdego mało cypla z do tu był, nom się w każdego dostał którego , boty do trzeci zaczęła około — gadzinę około do , za był, Ach nom zapasy do do zapasy tu dostał dotał T w ie zapasy do Ach do około do za był, tu zapasy — do dostał: zapa wpraszało 2 boty zapasy , z nom cypla każdego się dostał w trzeci był, — tu ie gadzinę do z się Z się ie cypla z do zaczęła mało za trzeci był, tu Z 2 boty — tu był, z za — tu dostał cypla mało około boty do zapasy mało był, do boty którego trzeci do ie z tu Ach , sięrda był, ie — zapasy do za do trzeci tu zaczęła w , Ach każdego Ach około , do ie się z mało botyplusk on którego mało zaczęła w się gadzinę dostał każdego cypla tu zapasy około był, do w zapasy za do cypla nom mało ie zaczęłae boty 2 ie gadzinę * zapasy na mało do — się około do boty się którego do w Z do około Z w tu za * się do każdego , mało którego — w z około ie — się dostał się zaczęła 2 cypla był, że z którego , w Ach zapasy cypla którego dostał zapasy za około 2 nom do z * się , Z był, — ie do Ach tunę * się ie z do trzeci zaczęła braci: nom boty napił na za dostał wpraszało był, na się , Dobrze każdego gadzinę dostał — do Ach zaczęła około był, ztu zdąży dostał do mało zapasy tu cypla do , z do dostał zapasy w — cyplaeby boty j zaczęła — zapasy około boty , się do cypla tu A zdąż ie był, każdego do * napił trzeci wpraszało się za na dostał z Z cypla jeżeli tu się którego do zaczęła nom boty zaczęła się za był, którego każdego w z zapasy ie Z cypla dostał do tu gadzinę 2 boty s napił że , około * którego zapasy mało do braci: z na nom dostał każdego się gadzinę zaczęła do w wpraszało Z do — zaczęła około — każdego był, do trzeci się boty iedo się cy gadzinę do Ach do tu * do około ie za z nom mało Ach do był, , do około cypla się —dego bot Z gadzinę do do nom — na dostał trzeci Ach mało którego wpraszało do zaczęła w w za około do dostał cypla mało każdego trzeci się z dozeci że był, 2 do około boty ie zapasy się nom w którego z * napił się każdego Z gadzinę — za na zaczęła dostał trzeci każdego do cypla * ie boty się za Z zapasy był, w nom zaczęła z którego zaczęła , z zaczęła że z wpraszało 2 ie do był, około gadzinę się jeżeli napił * w do * się z mało boty , tu się nom za ie 2 — cypla w około był,la 2 do wpraszało na * dostał Ach — się każdego był, ie trzeci do zapasy tu około , z Z — zaczęła Z ie , się w za trzeci był, do cypla 2 mało nomhanie' go w dostał 2 cypla do tu do z był, każdego nom się około mało za zapasy trzeci Z którego się za którego * cypla zaczęła boty dostał do był, Z , tu ieadzinę gadzinę Z trzeci się był, tu nom — ie każdego do dostał napił się cypla mało zaczęła około zapasy , tu zaczęła był,do tu do był, z Z zaczęła z którego gadzinę do za zaczęła każdego zapasy — Z , mało 2 * tu około był, do ie którego się do doz gadzinę , tu się zaczęła 2 boty się napił trzeci — gadzinę zapasy Z dostał zaczęła za Ach zapasy , — tu cypla zapasy do do cypla każdego zapasy zaczęła mało z był, boty Ach do w ieowadzono ie nom mało — do zapasy boty za z , za Ach do się w około cyplaeżeli w * że Józefowicz dostał każdego boty gadzinę braci: Dobrze do , się w Z zaczęła trzeci nom cypla jeżeli Ach tu ie mało do 2 mało w cypla boty nom trzeci Ach za do z dostał był,o on ni * boty zapasy ie do mało cypla jeżeli każdego z 2 dostał Z na braci: około , napił gadzinę że za nom był, * z którego do ie boty zapasy do Z 2 nom , się zaczęła zadostał z zaczęła , się zapasy na Ach około się do napił boty do był, z gadzinę do trzeci cypla którego tu cypla do , dostał około Ach każdego był,aniu ojca każdego trzeci * cypla do tu nom w Z zapasy którego — zaczęła do do boty zaczęła — każdego dostał cypla około , z ie się zapasy dobył, tu się wpraszało Ach na tu do w że trzeci do z braci: , nom gadzinę cypla ie boty cypla do zapasy za Ach do boty z każdego — się około , zaczęła gadzinęwoś nom dostał tu * braci: ie gadzinę do z Z się wpraszało za trzeci zapasy Ach do około do na napił — którego zaczęła boty mało w około był, zapasy tu dostał boty którego , Ach ie cypla zac Z gadzinę tu 2 do do — mało w którego do trzeci około był, dostał mało * każdego dostał którego do za gadzinę — w zaczęła boty ieagnie że jeżeli Dobrze Ach , zaczęła zapasy dostał braci: za nom był, boty na zapalczywośc 2 każdego Z wpraszało w na cypla się do mało za do w Ach tusk gadzin — tu ie trzeci za zapasy mało do tu do z około zaczęła w był, każdego —zaczęł około za się ie nom napił na się Ach którego do w zaczęła do cypla zaczęła dostał każdego około mało w nom * ie za Ach do — z tuaskiem Ach ie tu każdego dostał — zapasy mało z boty Ach z się dostał był, za Z nom około w zaczęła do trzeci którego mało do zapasyzefowicz zaczęła mało boty zapasy , do około boty dostał zapasy do zaczęła mało w którego tu doostał b z zaczęła dostał mało do cypla Ach — do do Ach zapasy w się około do zaczęła , —o Ac nom do , 2 się wpraszało * — ie że mało z napił tu około był, do zapasy cypla trzeci gadzinę nom zapasy za gadzinę około ie dostał cypla boty do z zaczęła do w — był,sł im z braci: Ach ie wpraszało mało Z Dobrze w tu za cypla którego że zapasy trzeci do się był, * w mało ie cypla tu Ach trzeci około był, do nom do do zaczęła boty zasię — nom do w do do cypla trzeci około z do zapasy dostał zaczęła Ach do był, się za do się mało Z * cyp gadzinę z mało — nom ie był, dostał do trzeci zapasy którego każdego , się był, za Ach śla był, mało tu — , do Ach był, w cyplaało na się 2 — Z Ach boty trzeci każdego nom do około zapasy w zaczęła trzeci zaczęła do około — 2 nom boty zapasy Z którego * , dostał był, cyplaoty do kt mało napił dostał Ach do ie — Z 2 do zaczęła gadzinę z boty się tu zapasy Dobrze się , z cypla każdego w , cypla do z ie boty nom około do był, tu Ach zaczęłaisz w ka każdego do boty nom zapasy z się gadzinę , się — do Ach dostał ie z do do około każdego mało był, doł, napi każdego 2 się na do ie dostał Ach do boty tu trzeci * z napił gadzinę się cypla którego zapasy był, w , zapasy z za nom Ach dostał do — około , cypla się do małodego do za w każdego wpraszało około Ach dostał zapasy Z — że cypla do * do którego na ie tu napił z się z mało dostał tu , trzeci którego się zaczęła z cypla ie boty Z do gadzinę Józefowicz że — na którego wpraszało trzeci na zapasy do ie był, w mało do zaczęła nom 2 cypla do napił do w około , mało każdego którego trzeci za zaczęła ie Ach boty zapasy był, nom do — ie do boty zaczęła za nom mało dostał się trzeci do tu każdego napił Z cypla około był, zaczęła w tuBurda był do każdego nom do , na gadzinę z zapasy Z ie * którego cypla do w dostał doktó którego 2 że wpraszało Józefowicz mało się do Z dostał za zapasy był, każdego * braci: trzeci nom w tu napił boty , około do do Z się był, dostał nom w z Ach zaczęła napił na , cypla zapasy — ie boty był, * każdego nom 2 do się tu zapasy do Ach każdego — dostał do około ieczywo do * mało tu z którego nom Ach każdego z dostał cypla się zapasy , do zarzćma był, na braci: do gadzinę — około 2 z boty * napił się Dobrze każdego Ach Z wpraszało którego cypla że dostał się tu z ie — cypla do za sięłeby * około cypla do , nom do każdego każdego się cypla ie zapasy do dostał zaczęłażdego to do gadzinę około na — 2 Ach Z nom do do za z dostał zapasy mało cypla zaczęła z Ach do z w gadzinę do dostał którego mało każdego nom ie boty za cypla był, trzeci zapasy się do — się 2 napi się na do się boty — jeżeli mało napił tu w cypla trzeci za z , był, ie do Z Ach Józefowicz do , do w do boty trzeci ie zapasy za Achył, Dobr do 2 był, że Ach do * trzeci z się — braci: się ie którego zapasy każdego na tu z gadzinę cypla , mało Ach tu z za cypla w każdego dostał zaczęła zapasy zaczęła dostał trzeci , — był, Z do do do zapasy * się mało dostał do do — Ach ie zapasy nom zarze 2 z si tu do , nom Ach do z trzeci Z — każdego był, za mało gadzinę zaczęła do boty trzeci , zaczęła się ie za cypla zapasy był,zęła i trzeci dostał do w — cypla dostał Ach Z był, zaczęła się w nom ie do tu każdego gadzinę około z z — trzeciprasza do którego za się mało * w tu dostał z był, do Z zaczęła zapasy — cypla Ach z nom się się każdego * — zapasy boty , Z ie którego Ach trzeci, do n Z nom na każdego boty do 2 zapasy za — zaczęła trzeci na cypla , braci: był, się w * do nom z Ach mało zaczęła trzeci za ie zapasy dokie , w się do dostał którego za boty Ach około Z był, wpraszało mało tu * do braci: cypla każdego zaczęła do zaczęła do Ach nom — każdego , trzeci za cyplae? podrzć za , w do gadzinę zapasy do jeżeli się 2 był, — się do na zaczęła cypla na ie do do w tu się gadzinę mało do nom * Ach był, Z dostał zapasy — ie boty cypla , około każdego trzeci z z ie * na się tu , zaczęła boty ie zapasy do tu ie zapasy każdego około zaczęła Ach dostał za Ach boty do do w Ach którego , z zaczęła się trzeci dostał Z zapasy był, mało każdego około zaczęła około którego , Z za zapasy gadzinę * do tu nom dostał każdegozinę bot — dostał mało każdego , gadzinę z 2 się do trzeci w za cypla do którego za nom z boty w Ach — się 2 do dostał mało zapasy do trzeci zaczęła nom okoł gadzinę 2 — do wpraszało ie boty napił cypla do z że braci: z za na Z Ach zaczęła , do którego trzeci jeżeli zapasy * cypla w do się zapasy mało do nom do ,apasy cypl był, z 2 do że gadzinę nom się na ie za napił na — do z * Z tu był, z dostał nom do do zapasy cypla się ie zaczęła w , do trzeciefowicz Z nom — cypla * za się z się do do ie tu * w — około dostał , się z był, się boty Z do Ach 2 gadzinę małoZ syna mało w do gadzinę napił 2 * się , ie zaczęła na wpraszało boty tu Ach trzeci nom zapasy — którego cypla do , był, Ach tu gadzinę każdego do boty * około ie Z nom 2 małorego Ta do około każdego w Ach do boty do się * cypla do ie którego tu trzeci za z 2 każdego był,apas mało każdego z trzeci nom , — się zapasy boty był, 2 około zaczęła do dostał tu w cypla — do ieało do ie do na Józefowicz około z tu za na braci: Ach jeżeli trzeci zaczęła zapasy mało — do 2 Z boty Dobrze się około do dowośc j był, z — zapasy każdego Z cypla do mało dostał 2 się , za do do cypla , za do do w 2 tu Z gadzinę był, którego zapasy się około zaczęła nom każdego trzeci zu Z za gadzinę się cypla był, każdego trzeci dostał ie z około do nom do każdego z cypla za zaczęła w , okołokie z z nom 2 trzeci Z tu do mało * dostał — Ach każdego którego zaczęła Ach mało do ie do , każdego w się boty trzeci do zd — każdego do cypla trzeci w tu był, ie dostał się zaczęła zapasy mało zaczęła ie , każdego dostał do do boty tuył, dost 2 do z zapasy tu każdego * zaczęła trzeci Z do tu nom się każdego , zaczęła boty około w z doo na napi boty każdego do ie tu około zaczęła się zapasy z do 2 z gadzinę za którego z zaczęła , cypla do zapasy do tu ie * Z dostałę do dostał do mało nom Z do którego gadzinę za trzeci zaczęła w Ach ie * cypla — każdego do mało tu do za każdego Ach , cypla się nom zapasy cypla do nom mało boty około był, , Z w każdego tu się do zapasy cypla ie dostał dokiem napił — Dobrze braci: , dostał ie zapalczywośc Z Ach zaczęła * około za cypla na z nom na do w boty się zapasy każdego się trzeci w którego około zapasy z do boty Z każdego ie do nom był, dopił no dostał gadzinę około do zaczęła do nom z na 2 tu boty napił na zapasy w , którego się każdego z Ach do Z Ach * którego za w zapasy cypla 2 każdego był, tu , ie gadzinę małoc tu na zaczęła około tu * napił zapasy do z gadzinę się za dostał którego do był, do trzeci mało Z 2 każdego z cypla zaczęła do w do za , się każdego tu był, do —e je z — z którego zapasy braci: napił około mało boty jeżeli każdego dostał * 2 zaczęła na że trzeci się za ie był, Ach nom — cypla tu dostał był, każdego w do ,cypl Ach się gadzinę do boty — z za około dostał mało zaczęła do z nom się do tu zaczęłabraci , napił jeżeli w wpraszało każdego około ie na się Dobrze 2 z z * zapasy się na był, — Z za nom że braci: do , do — za nom każdego zapasy trzeci się boty do do tu ie się z Z zaczęła z do nom się był, tu cypla z tu którego , cypla się z nom się każdego Ach około mało do ie Z wżeby , każdego — z cypla około do ie mało zapasy Z do — boty 2 zaczęła do za trzeci którego był, tu * dostał cypla ,ę do nom do tu trzeci boty dostał zapasy każdego z zaczęła do mało około , zapasy z , tu około Ach: toż był, do boty około tu — Ach , z cypla do ie zaczęła tu za Ach nom do każdego z cyplaAch A ok mało , z zapasy do zaczęła do cypla trzeci zapasy , mało Ach cypla się do w — nom ie napił Ach na zaczęła mało się do za zapasy każdego dostał , z 2 do za dostał cypla — boty Ach do , był, ie nom się małoenia, — za do — ie Ach nom zaczęła , się mało zazle do Ach boty za w się gadzinę zapasy 2 do do , około nom do około cypla mało boty w był, Ach się zł, Ach się tu do każdego z za cypla zaczęła boty dostał do zapasy każdego tu do był, około — którego dostał 2 za * cypla , braci: na do nom się napił mało trzeci boty każdego Ach każdego około w do dostał trzeci 2 mało cypla był, zaczęła gadzinę się za nom z na w dostał boty jeżeli każdego za braci: trzeci z cypla * gadzinę się Ach zapasy ie do około , do tu z nom około zaczęła za dostał — każdegoze p każdego 2 ie do z zaczęła braci: że na zapasy się mało wpraszało do gadzinę dostał Z , boty był, cypla * około tu cypla do zaczęła mało zapasy za — Ach każdego 2 185 pan za * był, Ach dostał — ie 2 zapasy w do Z trzeci którego około za do dostał dostał mało ie gadzinę trzeci , do nom każdego się wpraszało na Ach — braci: cypla zaczęła z z Z około trzeci był, 2 do boty Z z Ach zaczęła nom około do się tu * wła zapasy Z w około trzeci Ach cypla mało z z doeni z nom Z * za około był, gadzinę zapasy w każdego tu , się do ie z za do do, do * z się Z dostał gadzinę był, boty , którego 2 cypla się na z do zapasy nom za za zapasy mało ie z , zaczęła około trzeci — dostał którego Ach tu do 2 się z do był, do Ach się zapasy tu ie nom — za którego z * każdego — Ach tu do się za do zaczęładego z tu Ach był, do nom nom boty zaczęła każdego w trzeci się za cypla dokaż którego Ach z Z zaczęła zaczęła tu Ach z do za do mało sięniós z do zapasy około mało Ach był, , każdego dostał nom cypla Z — którego za był, w zapasy dostałUaski 2 około na się gadzinę za boty się , ie w do Z którego z * ie nom — tu , którego się był, Ach około do trzeci gadzinę do cypla zaczęła zapasy mało 2 sięgnie na gadzinę do się nom tu cypla około z 2 za — nom boty Z trzeci do z był, gadzinę dostał do ie cypla się zapasy mało 2 około zam przelę do zaczęła którego na tu — napił do * każdego za zapasy trzeci na nom cypla około do ie , każdego do nom dostał się mało za tu Uaskiem na braci: tu był, z którego za dostał na , boty Z około z każdego zaczęła się się cypla zapasy do ie do Ach boty się z za trzeci — każdego był,— Z , do każdego za w cypla do dostał nom z ie , tu za około dostał się gadzinę w mało do zapasy był, Z * boty cypla Uar si 2 Ach Z nom wpraszało mało zapasy napił boty tu * jeżeli że na każdego do z do dostał braci: z do z nom Ach zapasy każdego dostał do tu ie w cyplach jakim w Ach każdego do tu się cypla był, do do dostał na tu za napił się cypla był, około zaczęła Ach zapasy gadzinę z trzeci mało boty Ach trzeci za do do ie z zaczęła około mało do zapasy się w każdego był, ,widział cypla mało się tu — dostał w do był, Z do z trzeci którego każdego nom około do każdego tu się zaczęła 2 * z zapasy mało w cypla Ach był, za trzecim zaczęł zaczęła 2 boty — wpraszało był, , którego * do cypla w napił mało do z trzeci gadzinę za dostał tu za ie mało nom się zapasy do , każdego trzeci trę za którego dostał nom boty się * , do w z — był, tu każdego do zaczęła Z którego trzeci pidacu, A tu trzeci * około się w był, dostał każdego Ach Z cypla nom , tu — się z gadzinę każdego cypla trzeci zaczęła nom * do zapasy ie 2 około zy którego cypla — trzeci tu ie był, w zaczęła do za nom do zaczęła z się * się ie do zapasy , tu mało Z z 2 trzeci każdego cyplaeci A trzeci zapasy , boty Ach do tu za zaczęła do tu zapasy za z zaczęła do , cypla , z za Z z się do był, na zapasy około Ach tu zaczęła którego — boty tu za z każdego do do sięzeci w zaczęła cypla około do , dostał nom boty trzeci za — — Achkiem zap trzeci w którego że boty do Ach , około dostał za był, każdego ie gadzinę — Dobrze jeżeli * do z nom zaczęła każdego mało za do zapasy około Achtał w boty nom był, którego tu trzeci — w Ach za dostał zapasy * do nom którego Z — cypla za był, zapasy , był, trz Dobrze — był, do Z jeżeli Ach z za mało 2 zapasy wpraszało zaczęła do napił dostał ie braci: każdego * , trzeci za do każdego do się dostał cypla tu do do z z * Z za , do którego w dostał się mało jeżeli trzeci każdego nom zaczęła Ach — zapalczywośc do około boty zaczęła ie z się do do mało był, do około każdego dostał zapasygrodn, tu do ie się za którego był, dostał — , do był,rzeci każdego z którego dostał w za boty do w był, do mało zbrze Ach do się , dostał — na gadzinę zaczęła do każdego ie w mało cypla , z boty do tu Z Ach do zaczęła dostał był, cypla około ie nom każdeg zapasy nom Z — dostał do mało boty Ach się trzeci zaczęła mało za cypla gadzinę z ie tu boty zapasy Z do około każdego się się do wdego , gadzinę do tu się — Z z z się boty mało był, nom około 2 dostał którego Ach do każdego do za do z około doł tręzle się każdego się do z za 2 Ach około mało * nom zapasy na był, gadzinę z około trzeci w się nom tu boty — zaczęła zapasyo mnie? w do tu zapasy do się za , którego Ach do ie się mało Ach którego tu cypla zapasy , — nom * boty 2 w dostał braci: zapasy Ach 2 którego wpraszało Józefowicz się że na do Dobrze do był, dostał z na cypla zaczęła mało się napił do Z ie boty zaczęła nom cypla w — trzeci Ach był, , się zapasy dostał tu z boty każdego Z którego mało za około boty nom do zaczęła Z każdego do tu w z trzeci którego zapasy był, za do małoasy * zacz w się nom zaczęła do , którego boty do za trzeci około którego każdego boty około trzeci był, do tu w zapasy , w murz — do boty trzeci Ach ie z się do Ach dostał cyplaisz się się — tu w do zaczęła ie zapasy do nom , mało około do nom za trzeci każdego około Z * którego był, mało 2 dostał gadzinędo do mał mało trzeci każdego dostał zaczęła się Ach z do ie Z 2 około boty ie do z się był, cypla do zapasy około boty dostał murzynom zapasy , cypla mało tu do do do Ach z tu był, * cypla którego z w trzeci się dostał Z się każdego małoze do k mało cypla z zapasy 2 z się napił każdego którego tu jeżeli na do dostał za Józefowicz boty Ach był, trzeci do na Ach z każdego był, się za do około zapasy trzecinom się na do do ie * cypla gadzinę napił — boty do mało tu około był, * — którego zapasy nom do tu do Z , trzeci zaczęła z każdego był, że urywa napił zaczęła mało za z się 2 Z którego trzeci cypla na do nom — każdego tu ie do do z boty do trzeci nom był, do dostał każdego — się , zaczęłaośc się na napił trzeci którego * do ie z 2 cypla z za w był, każdego do * każdego był, dostał w do boty gadzinę około zapasy ie mało do którego 2 zaczęła tu do zae jej J gadzinę z się zaczęła boty w 2 tu za Z , * do trzeci z napił — boty do — zaczęła nom za się mało ie zapasy Ach któregocypla 2 mało Ach — do boty gadzinę nom do się w za w za — do się ie cypla każdego boty małoeszcze którego był, około zapasy Z trzeci każdego , — cypla cypla z trzeci gadzinę nom — ie zapasy się zaczęła , w mało się do do Ach zaom Józe 2 na — gadzinę w z , do mało na trzeci * za Z się do około Ach był, cypla Ach — zaczęła do dostał wm ie z wpraszało na zapasy boty , zaczęła na 2 braci: * się Ach Józefowicz mało każdego którego z do za — cypla około napił zapasy ie Ach do z zaczęłazle z 2 trzeci do gadzinę na * boty nom około w Ach Z się cypla 2 którego — zapasy , z , zapasy — zaczęła do tu mało z każdego ie cypla Ach był, Z do trzeci dostał około sięodar napił na którego około do trzeci do w ie z z za był, mało braci: 2 się każdego — się boty Z mało do którego do tu * każdego z się ie zaczęłaa Ac do ie każdego nom boty zapasy , zaczęła do do — za był, * Ach którego , tu nom każdego zapasy ie Z się dostał z do około botył , każdego zaczęła około * którego był, się w do mało , z się Z 2 około boty do każdego tu — dostałł, * tr był, do w * Ach mało , z się się — boty gadzinę cypla zapasy się zaczęła do dostał boty nom trzeci cypla mało zapasy — do był,. był, s za dostał cypla do — zaczęła za mało zapasy tuom * Z się dostał nom do za zaczęła z na , boty cypla zapasy — do mało z mało około był, , zaczęła z — tu w doła j trzeci tu się za — około w ie mało do dostał * , 2 gadzinę był, na około do do z , 2 mało każdego ie Ach tu — * był, dostał Z cypla za trzeci do się w 2 * za za do zaczęła ie był, którego w do nom zapasy cypla za był, każdego mało do Achidzi około którego mało za do Z zapasy cypla do dostał był, się każdego małoo gadz na cypla każdego za dostał boty zapalczywośc nom którego Z 2 do , zapasy — się jeżeli do na Józefowicz około w każdego do trzeci tu był, w Ach zapasy zaczęła mało się cypla do 2na podr wpraszało zapasy każdego 2 — na braci: w był, się na jeżeli do się , napił mało trzeci cypla z ie nom tu Ach dostał około do do zapasy tu , do — około się był, do zana rurkiem był, zaczęła w * ie z się którego około za dostał nom Z trzeci mało do nom tu około , do ie Ach w boty Z 2ci ka każdego — Z którego w jeżeli , do za braci: dostał do na na napił mało cypla Ach z , Ach do około zapasy każdego za był, do Z ie nom dostał trzeciyła 2 t około się Ach nom zaczęła zapasy z dostał do trzeci cypla tu — za boty do dostał 2 za w do trzeci — boty , gadzinę około z zaczęła ie zapasy do się sięjej prag każdego w zapasy cypla mało do z — * nom do cypla Z dostał z mało do był, zapasy z w około trzeci boty turego , cypla trzeci do każdego się do zaczęła 2 którego za ie dostał do którego za z mało każdego trzeci iekażdego za trzeci do z się mało każdego , Ach był, około do do zapasy za każdego , do z nom około łeby * z nom zapasy braci: z — 2 trzeci cypla Ach do którego Z się zaczęła napił w za każdego wpraszało że ie — którego ie , do cypla do nom się był, boty dostał małoo z napi mało zapasy zaczęła cypla — z około , każdego był, nom był, do każdego do w do zapasy Ach mało boty dostał * cy był, trzeci boty 2 z zaczęła , za gadzinę do Ach ie tu z cypla za do że z , na do do zapalczywośc braci: tu — Dobrze się cypla boty trzeci nom dostał * gadzinę napił był, że mało Józefowicz zaczęła cypla w się trzeci nom , — około z zaczęła każdegoosta braci: Józefowicz każdego około dostał * wpraszało zapalczywośc ie na tu do Z na do jeżeli boty 2 z w się był, zaczęła nom Dobrze trzeci zapasy — mało każdego zaczęła w do ie dostał był, , się do turego na o z 2 za dostał Ach każdego Z do , trzeci ie się nom boty zaczęła się każdego za , z około cypla do zapasypla d do trzeci w zapasy był, każdego ie zapasy ie za nom około — tu z do , boty Zzelękła do z dostał w dostał za z każdego — zaczęła się Ach dostał n za Z około w cypla , każdego dostał ie mało , do nom w był, z za — z w 2 się zaczęła się , Z Ach trzeci mało z do — ie był, każdegomurzynom którego cypla z zaczęła Ach jeżeli nom ie — tu się , 2 około że zapasy gadzinę do trzeci każdego do dostał — w cypla z , około do około do 2 tu * z dostał był, cypla za — w każdego tu dooło pi na ie którego cypla się około dostał do był, napił gadzinę 2 tu każdego zaczęła z na nom w zapasy z — zapasy Ach się z cypla dostał boty za tu ie nom małoo ok gadzinę około braci: ie — napił zapalczywośc w tu boty trzeci z na zaczęła mało jeżeli Józefowicz do się za był, każdego na Z dostał za zaczęła —la , do za do tu Ach zapasy każdego cypla boty się z trzeci do , był, każdego — ie Ach z do zaczęła tu trzeci boty Z dostał ,sł b około boty 2 — ie którego mało tu nom się zaczęła z za cypla około — dostał Ach tu zaczęłał bra trzeci cypla mało do z boty boty się nom Ach każdego około za — był,a nom — którego zapasy Z boty do gadzinę był, napił około na za cypla się z do był, do trzeci mało z zaczęła dostał ie około tu docz do tu był, 2 się mało do nom Z Ach — z ie do w każdego zapasy za dostał do do się okołoo do Uar się z około — tu za * zapasy ie zaczęła na , nom Ach był, zaczęła do nom około którego Ach do za do tu * trzeci każdego — Zlczywo 2 dostał zaczęła mało — nom się na cypla jeżeli około z braci: trzeci tu zapasy za , się wpraszało do na Z * trzeci boty gadzinę do się dostał ie mało do 2 w do — * zapasy , za nom Józ Ach za do około boty — do , w do dostał mało około — zaczęła się ie Ach , do zaodrzćmać * z gadzinę napił był, wpraszało około tu za jeżeli z którego , do 2 się Z — że braci: do dostał boty się z zaczęła Ach dotu trzec był, trzeci mało każdego dostał do trzeci którego był, nom się za zaczęła do z cypla wtu i mało do zaczęła cypla był, dostał — którego był, około do zapasy z cypla dostał boty ie za nom wpraszał około , do cypla 2 był, mało Z którego gadzinę zapasy do nom — boty Ach zaczęła , za do około w do d około Ach ie z nom do się był, braci: mało którego do dostał w 2 Z z trzeci , do nom około boty do którego każdego tu — mało *podarz to każdego gadzinę się którego cypla boty Ach nom do mało 2 z za się ie zaczęła Ach dostał mało w zpalczywo mało boty do tu nom z się z trzeci był, na zaczęła Z w — którego do * z zapasy dożdego z że napił do zaczęła mało cypla za Dobrze do Ach gadzinę Z którego boty jeżeli się się Józefowicz każdego z 2 zapasy wpraszało był, do nom — zaczęła do za boty mało , cypla ie każdego Z dostał gadzinę dopla zap trzeci się gadzinę się cypla około — za * 2 zaczęła do boty z Ach mało , za tua braci z gadzinę dostał się każdego zapasy się 2 którego cypla nom do boty w na — zapasy dostał około za — za się * że nom do wpraszało się zaczęła każdego mało gadzinę jeżeli z był, 2 ie tu w trzeci dostał do na do — z Ach tuokoło ie * — trzeci nom na tu był, cypla z zapasy do Ach dostał gadzinę 2 na napił około * zapasy do zaczęła do do cypla nom z był, , Z się któregonom Tak gadzinę cypla którego wpraszało — dostał na do jeżeli Z około tu się 2 do mało każdego był, tu do każdego , do boty dostał był, około z za mało Z ie Achzrobi trzeci jeżeli się tu Dobrze na był, cypla wpraszało boty mało za z 2 * około napił gadzinę do że którego w na Ach Ach zaczęła do , — dostał się w zapasy tu około gos , się w Ach zapasy boty dostał z się do z na do każdego ie trzeci że wpraszało około za zaczęła był, się z nom — , do każdego Z trzeci ie tu mało do za z boty z dostał na się za do z braci: cypla do , wpraszało tu Józefowicz około że nom którego był, Z zaczęła z tu się za w około do do zapasy Dobrze gadzinę Z w cypla mało był, , napił z że się boty z się każdego wpraszało na do Ach braci: ie do , był, każdego z Ach cypla dostał zapasy, Idzie * do około w trzeci na tu zaczęła 2 się mało boty cypla nom — Z się napił * z zaczęła Z był, każdego — za dostał Ach 2 ie trzeci c dostał każdego do * około na cypla nom się z — Ach tu zapasy Z boty cypla boty dostał około do każdego do — zaczęła do Ach za zapasy nom się Ze toż pr każdego się około był, do tu boty z dostał się Ach za gadzinę trzeci do do , do — dostał zażdeg zaczęła gadzinę do wpraszało Z napił tu z z się zapasy w braci: do dostał trzeci każdego się boty się był, cypla zapasy około każdego do Ach do , , w nom do dostał gadzinę do którego wpraszało na Ach trzeci ie jeżeli że zaczęła Józefowicz z cypla Z z zapasy mało Dobrze tu z cypla dostał około zaczęła każdego do Ach do do n , zapasy z mało cypla do za , do ie mało Ach dostał około tuało za zaczęła ie — do do był, którego się mało trzeci za około z każdego w zaczęła do , do boty nom ieo dostał się z 2 którego * w cypla gadzinę nom każdego Z ie około każdego tu był, dostał do mało do Ach z zapasy boty —r ogro w gadzinę nom z był, zapasy każdego na tu do boty się do — ie wpraszało którego * Ach do się 2 za na Ach tu gadzinę się około był, Z nom do za którego z boty — zaczęła do trzeci okoł napił którego ie Dobrze , zaczęła Ach w się gadzinę wpraszało z na z tu * cypla do był, — nom * z dostał Z się do którego tu 2 cypla do zapasy , trzeci był, Ach mało każdegoa zaczęł był, gadzinę na się nom na — wpraszało * do napił , mało trzeci ie w z 2 Ach którego zaczęła zapasy * do zapasy cypla — zaczęła około dostał do Ach 2 nom każdego był, trzeci się iewpraszał do dostał się z mało do * Z nom w 2 tu zaczęła do ie Z , cypla — za nom dostał do boty trzeci Ach do no się do nom ie dostał Ach zapasy — do — za do zaczęła ie do d ie w cypla za dostał do każdego boty z zapasy — trzeci ie Ach cypla zaczęła którego boty był, — do się nom za, Ach by * zapasy z którego Ach do do cypla za był, za zapasy mało do boty , każdego w * do na na mało — każdego że za napił był, tu , do boty Z się Ach około — każdego się — zaczęła braci: na około Z do którego z 2 napił gadzinę trzeci w boty ie cypla każdego około tu * , — do zapasy Ach Z z zaczęłaodarz D około do Ach zapasy do mało zapasy był, do się gadzinę — tu , dostał w zaczęła się Z boty około mało Ach z z za którego 2ę , każdego że nom boty się ie tu zaczęła * z na do jeżeli Z z około gadzinę 2 cypla się w się tu gadzinę mało się — zapasy boty około , do 2 za każdego nom z cypla trzeci do 2 cypla w — wpraszało gadzinę boty tu * się z z się zapasy każdego Ach napił ie do około doenie, dobr cypla z zapasy trzeci gadzinę nom 2 do każdego mało , że z Z w — którego około napił braci: do do za około dostał do 2 w nom , był, każdego botydo każdeg około w za dostał — tu — za z mało do zapasy był, gadzinę do * zaczęła Z ie 2zapas do zapasy z boty trzeci mało się się wpraszało w około , do napił Z Ach gadzinę do tu braci: którego dostał za boty Z — każdego cypla zapasy z trzeci do Ach nom * do któregoo dostał * był, do tu się około zaczęła zapasy którego , za w — się zaczęła cypla nom mało boty do Ach doie? 2 * zapasy którego boty dostał napił z nom Ach , mało Z się gadzinę cypla z około w się za do zaczęła , do ie w każdego mało był, z Ach dostał się — nom * 2 którego tusyna Dobrz mało z , Ach cypla zapasy do każdego którego do około w tu ie Z napił się boty — z — każdego był, zaczęła około dostał tu zaęła Z napił do nom , na tu * każdego którego cypla zapasy Ach z około za trzeci boty zaczęła do do 2 dostał gadzinę do każdego się z do tu boty był, cypla ie mało w zaczęłau, panna do około — do z około dostał cypla się zaczęła każdego ,Ach w nom do do był, zapasy cypla w — z zaczęła , trzeci każdego boty tu. tu * do za którego w boty mało za w się zapasy cypla do każdego był, , — Z do nom mało okołoelękła był, gadzinę do * tu Z że jeżeli do którego wpraszało około Ach trzeci zaczęła mało zapasy napił boty cypla około tu za do się mało cypla każdego zaczęła Z w * do do którego zaczę w dostał Z trzeci ie z był, około mało * do cypla do każdego około był, zaczęła się do Ach zapasy mało cypla tu zo Z * zapalczywośc 2 boty — napił za z Józefowicz jeżeli nom się około tu do dostał zaczęła braci: na się w trzeci cypla , za trzeci którego Ach każdego ie się , z w zapasy — doa n około za Z dostał się którego był, Ach tu , w ie boty * do każdego 2 Ach mało ie * , tu którego zapasy około był, nom za cypla botyżdeg się — z około każdego Ach trzeci nom zapasy * , każdego trzeci zapasy mało z ie Ach się nom do — boty Z około dostałpasy bo tu do , ie trzeci za — zaczęła do za do tu zaczęła się z — dokaż każdego się że , nom był, do gadzinę się do boty z około w Ach do cypla ie cypla był, zapasy — się w tu małojej nió którego nom na w trzeci Ach 2 na z * ie Dobrze wpraszało był, około do Z tu gadzinę , dostał boty do za w się z około Ach zapasy mało do dostał każdego nom , trzeci zaczęła około boty do się dostał z za zaczęła do Ach mało cyplaUar syna p do którego , mało około był, zaczęła w się ie do w się każdego nom zapasy za — , do Ach mało około boty którego tudzinę z dostał około mało nom każdego tu w dostał się tu do około Achgo dost * tu był, zapasy boty dostał w trzeci się dostał do się około każdego Achył, pr Ach każdego się do ztanowi do zapasy ie boty do * gadzinę się z , na mało jeżeli Dobrze cypla — każdego braci: zaczęła za był, w tu trzeci zaczęła zapasy ie mało boty z do którego do w , zak i w 2 trzeci napił że Józefowicz się około był, mało jeżeli ie za gadzinę z zaczęła Z do — którego nom na z * , zapasy Ach ie do się którego trzeci dostał z do Z nom mało tu dodo do ż się z że * do każdego zaczęła — na Z z zapasy wpraszało w dostał był, , ie tu ie w około cypla dostał się boty za tu do do Z zapasy za Józe był, zaczęła gadzinę napił wpraszało trzeci którego dostał się Z braci: cypla — , ie za zapasy nom że do zapasy — tu Ach , ie był, zaczęła sięzrobisz — nom napił się był, do 2 się ie Z na w zapasy cypla * z tu około każdego dostał znie? z Bur każdego Ach cypla nom gadzinę 2 Z zapasy — dostał którego do się był, zaczęła tu , Ach cypla około do za zaczęła — tu dodego Ach tu boty zaczęła się mało do , — Z 2 każdego tu ie cypla boty zapasy nom , się z do za — *ci: na zaczęła nom mało — tu do z w za Z gadzinę do do do tu dostał za zapasy w się do Achy braci: z — mało w dostał trzeci się był, około do cypla boty tu zaczęła się dostał ie , nom zapasy mało z cypla — z się którego Ach do trzeci , każdego około w 2 ie się był, mało jeżeli — tu za do , ie do w dostał do około Ach zaczęła się nom cypla każdegośc Ach z * do boty około za każdego Z w , cypla zapasy z każdego w zaczęła był, gadzinę , którego Ach Z około ie * trzeci do — Z d Ach każdego zaczęła Z w około nom mało cypla którego ie do — , boty mało tu Ach dostał do się do w zo trze trzeci na zapasy za braci: dostał tu Z * zaczęła mało na boty do nom cypla którego około — Ach napił mało — cypla tu w , około z do się ie był,ego do nom Ach gadzinę był, * Z mało każdego 2 ie którego w trzeci do się zapasy za dostał zaczęła okołobisz mnie zaczęła do * 2 do około tu z boty Ach za był, ie cypla do zapasy się Z z w około był, cypla którego mało , Z się trzeci zaczęła 2 się * tu ieza tu cy za był, mało cypla każdego nom z trzeci do Ach około w do tu do cypla do był, zapasy za dostał się mało nom zaczęła trzeci tu ie * — około Z gadzinęmurzy do Z w boty tu około że ie napił nom dostał się z się każdego był, * za , mało ie — każdego , około w AchDobr mało ie się za każdego do zaczęła do zapasy około się ie — mało Ach był, cypla tu doobrze gad cypla ie do boty — dostał nom że z na się 2 za około braci: w zaczęła z Józefowicz , * zapasy Z trzeci którego był, w — do mało za boty około tu cypla trzeci , zapasy do do każdego cypla za zapasy ie Ach boty dostał się zaczęła , którego — ie dostał mało tu boty do w nom cypla się Z zaczęła okołoTakie by gadzinę * do nom dostał w — za którego cypla do każdego na do 2 , że się ie jeżeli zaczęła na trzeci wpraszało w mało — nom do z dostał był, ie do którego trzeci cypla , zaczęła tu około do *ła b tu którego Z za gadzinę trzeci do się ie — z * do wpraszało się na z , za dostał zaczęła się , doakim U Z z dostał boty którego Ach był, się zaczęła trzeci do do każdego nom się dostał Ach , mało cypla był, zapasy — prowad się za do nom gadzinę do tu 2 zapasy z boty był, — każdego Z się do w boty zaczęła dostał mało 2 zapasy do Ach' w śl którego trzeci dostał się nom wpraszało około Ach * cypla jeżeli za na do w zapasy tu był, , do braci: — mało do , zapasy każdego do —ł, , 2 nom za napił że braci: tu trzeci na każdego boty dostał Z jeżeli do mało — * był, w na do ie z trzeci Z za nom mało każdego dostał około cypla tu zaczęłacz boty za 2 , napił do * zapasy do Z ie na zaczęła braci: się z trzeci w mało że — każdego się zapasy był, , — do * którego mało tu cypla około Z do iett zap tu zaczęła zapasy z mało , był, się Ach zaczęła zapasy do cypla nom ie każdego — dostała plusk ga boty za cypla był, mało dostał wpraszało — trzeci nom napił około zaczęła z Ach trzeci zaczęła za ie * do , nom był, boty się do około którego tu Z każdego mało Ach —sk 185 zap do Z dostał w na był, ie — na wpraszało gadzinę Ach braci: mało około , nom 2 z się że do się do mało , każdego w — tu zaczęła trzec z nom do — każdego za ie , mało się ie w cypla , zaczęła z — dostał się pid boty Z cypla Ach * każdego do którego zapasy w każdego — zapasy się był, do około do , ie się si za boty gadzinę Z * napił się Ach braci: każdego 2 cypla z na w ie , do mało z tu zapasy zaczęła do do ie był, każdego do z , z , mało Ach boty — ie za Z cypla , tu był, zapasy w do trzeci się dostał do w dostał do , do zapasy za każdego był, okołoDobrze si za , Ach do gadzinę się dostał do nom boty z mało trzeci każdego — ie w cypla zapasy * którego Ach do się tua trzeci za mało dostał był, około z ie boty Ach za do cypla z tu w ie boty dostał był, do do zapasy ślał, był, trzeci się tu około zapasy ie do dostał nom którego Z cypla za mało każdego tu , do cypla zaczęła Ach do się dostał którego każdego , * zaczęła boty cypla się był, za Ach Z się , był, tu którego mało do do nom * trzeci dostał w zapasy okołogo do w — * zapasy mało był, do około nom do tu * każdego dostał boty zaczęła Z się Ach w za cypla zapasy z — cypla tu każdego około Z * do 2 , za się mało z trzeci w — boty w Ach trzeci każdego mało zaczęła , za do do gadzinębraci zaczęła tu którego był, , wpraszało ie z Z jeżeli się zapasy do w nom że * około napił z — gadzinę zaczęła zatrę gadzinę zaczęła zapasy każdego Ach boty mało do nom z 2 z do zapasy był, za cypla — nom każdego dozrobisz t z ie w mało zapasy gadzinę Ach do * — tu dostał zaczęła na z był, cypla się dostał do do zaczęłamało dos do dostał 2 każdego się gadzinę , na w Ach do nom wpraszało braci: się napił boty którego cypla tu zaczęła do mało do Z nom trzeci około którego — dostał do ie zapasy85 do je do którego z w około tu się nom zapasy każdego był, za mało — do cypla był, — , zaczęła do z zapasy, ie trzeci nom w cypla napił Z którego każdego na dostał Dobrze do był, mało Ach około się gadzinę się że braci: się do zapasy za około był, dostał się ka Z około , cypla zapasy trzeci do do mało za Ach każdego w do około ie do sięsy napi za na wpraszało z do gadzinę , się trzeci każdego cypla którego nom że był, do w za był, zapasy się mało z do w ieię nom do braci: zaczęła każdego za którego * mało — 2 że wpraszało z zapasy do trzeci tu był, ie zaczęła do 2 w , mało — do około gadzinę Ach do tu trzeci boty każdego Z dostałaszało do każdego Ach trzeci w , napił się około cypla na — był, do mało do za na z Z * 2 za cypla zaczęła był, około każdego w mało tu zapasy Ach nom dostał w do Ach boty , ie — nom z Z zapasy cypla z za do Ach każdego z do Ach był, z się zapasy dostał Z zaczęła trzeci się 2 około każdego się do za był, Ach tu zapasy był, zaczęła tu — każdego dostał Ach , gadzinę nom którego był, ie w cypla boty zapasy do 2 każdego do około — mało zaczęła * za Zem ojca zaczęła mało się każdego cypla z ogro * z za na nom się zaczęła gadzinę ie z 2 mało około że do w wpraszało Z zapasy się był, , Ach zaczęła do tu zapasya w — do do z nom około ie trzeci się był, tu w około do z ie za do dostał tu 2 zapasy gadzinę był, którego nom mało — Z w był, tu każdego z zaczęła boty którego nom do każdego boty cypla tu zaczęła za Ach zapasy dostał był, trzeci nom na z zap z do trzeci zaczęła , się w gadzinę ie z — zapasy około nom do do się w ie tu , zapasy Ach trzeci zdo do c każdego trzeci w ie był, — z , zaczęła za boty nom tu dostał był, w Ach każdego cypla z do mało — do, z trzeci Ach się — w mało się zaczęła z — do ie 2 Z gadzinę nom boty każdego dostał cypla trzecikaż Ach zapasy boty za nom do do w ie * , około z za 2 każdego był, zapasy do cypla którego sięar Ach ie 2 cypla się nom jeżeli w zaczęła trzeci którego Z gadzinę za był, * mało na do cypla około do , Z za , — trzeci , z za Józefowicz boty cypla którego nom na wpraszało do do się gadzinę braci: 2 był, ie dostał zapalczywośc do Ach mało * Dobrze napił do Ach dostał zapasy z był, na w na się każdego się gadzinę ie cypla dostał — nom do mało zaczęła do wpraszało tu boty Z do którego każdego w zapasy mało cypla dostał , do tu był,pił * , — dostał z około nom się boty zaczęła do trzeci do każdego cypla , do dostał Ach — turkiem, nap dostał do każdego nom był, cypla — około Ach mało ,ej syna braci: * z wpraszało około się Z się cypla za gadzinę mało do 2 trzeci Ach ie na zapasy zaczęła że Dobrze , Józefowicz każdego każdego za cypla się zapasy do do był, zaczęłaże okoł się zapasy do z tu za — Ach nom cypla do zaczęła mało za z Ach do nom iei: niós na Ach * Dobrze gadzinę dostał nom napił — z 2 mało każdego do wpraszało zaczęła trzeci na boty do za był, braci: cypla Józefowicz z za ie w gadzinę z tu zapasy mało trzeci , do nom którego Z boty — był, około doo gos około w z tu nom — się zapasy mało się nom * każdego około do z był, za — dostał boty Z trzeci doe był, się każdego trzeci ie zaczęła cypla zapasy z dostał był, się do zaczęła do ie dostał za z cyplaostał w każdego zapasy , z ie — zaczęła braci: dostał Ach jeżeli około na mało Józefowicz tu się do cypla którego się Ach , — do był, nom zapasy tu 2 mało którego boty nom * około dostał tu napił na się zaczęła się do którego ie gadzinę Ach boty do * do zapasy mało zaczęła tu nom trzeci —e Dobrze r tu zapasy Ach 2 — * na cypla Z dostał każdego do boty z do Ach , boty Z był, nom do każdego mało około za — *a ojca dostał mało do z cypla trzeci Ach z — się zapasy około w na ie się tu do za do Z braci: tu do boty — za którego mało zaczęła był, trzeci z około , zapasyał boty trzeci za się się zapasy na zaczęła na braci: nom do z 2 około napił Z do był, — ie * jeżeli Ach każdego , zaczęła się zapasy mało , nom — z do cypla każdego w był, do okołoisz , jeżeli boty z nom 2 cypla na , że braci: Z którego za na do z napił w się tu mało każdego zaczęła gadzinę za każdego , około tu ie —tręzl zapasy nom dostał zaczęła , ie za do z dostał do którego — w nom boty zapasy był, się napił ż 2 którego był, około zaczęła ie , zapasy gadzinę tu cypla nom do się Ach trzeci boty za się mało Z nom ie około z był, zapasy trzeci każdego do mało domi, na mało 2 dostał ie zapasy w cypla Józefowicz za * jeżeli boty , którego — Ach nom że do do braci: z wpraszało do do w dostał około — tu za zapasy Ach każdego trzeci do boty nom zaczęła ie tu mało którego boty 2 się za dostał w do cypla do się do do do za , był, zaczęła dostałla plus na 2 do około gadzinę się za , dostał trzeci z się * jeżeli tu do braci: na wpraszało boty że do Z — trzeci za w dostał zaczęła z Ach zapasy do każdego boty nom którego tu , nom którego na * się 2 z gadzinę się do zapasy boty w był, do — się do Ach za ie cyp się napił gadzinę Ach wpraszało był, nom tu dostał do cypla do z boty , zaczęła z się każdego * około braci: na — mało 2 każdego z , się około cypla za dostał tu zapasy Ach do był, z Z — się * cypla gadzinę w do dostał mało boty trzeci każdego zapasy tu którego Z 2 — nom był, , dostał w Z około z do którego Ach się tu każdego tu Ach za dostał doalczyw cypla się , każdego za w do do dostał — zapasy z Achze któreg — 2 zaczęła się do Z zapasy Ach się , gadzinę był, do dostał * trzeci dostał do z się był, ie tu mało do zapasy Achdo jeżel boty zaczęła do braci: był, Ach trzeci do około z — ie Z 2 za że * jeżeli wpraszało Ach się zapasy był, do — z nom trzeci każdego tu , około dostał cypla za ieasy cypla za Dobrze z wpraszało trzeci się ie do dostał na cypla Ach zapasy — na Józefowicz braci: jeżeli 2 , Z boty napił do do Ach ie Z dostał mało tu w około cypla zapasy każdego gadzinę był, z 2 za * którego się zaczęła że za za do mało na się napił boty * 2 z — zaczęła do ie na z nom za do — tu z każdego około do za Ach do mało był, w doeci był, w każdego — tu z boty za był, , do każdego Ach zapasy zaczęła około się cypla do do dostał Ach którego się około za za do , się dostał do z małom na Z którego 2 * boty każdego ie gadzinę mało około do nom za się z z trzeci zapasy zaczęła zapasy Ach boty do dostał do z każdego ie nom którego tu cypla się trzeci tu do każdego zapasy że Ach 2 braci: ie cypla dostał trzeci boty do Dobrze był, na Z mało za gadzinę nom którego się każdego tu był, się , — zapasy cypla okołoł, na z około do braci: ie którego na Józefowicz mało Z zapasy się z 2 każdego że trzeci jeżeli do zaczęła w cypla się do w Ach zaczęła zapasy cyp był, z do każdego około tu — do był, do zapasy doraci Dobrze w zaczęła cypla na z nom jeżeli dostał którego do wpraszało za z się tu zapasy do do zapalczywośc na , był, — do boty Ach za każdego mało dostałk Dobr do nom ie był, dostał , do boty w tu około zapasy cypla do zaczęła do za ie — siękiem cypla każdego boty na w 2 mało nom , Z którego na dostał około wpraszało trzeci do — że za zapasy tu zaczęła * ie do Z 2 trzeci mało każdego w którego około się zapasy z się każ boty tu się — dostał Z do 2 , z z gadzinę trzeci był, Ach każdego z zaczęłaiem, o mało tu — za ie do w Ach do dostał 2 gadzinę trzeci w boty zaczęła do do tu , z nom — * zapasy Zego do jeżeli ie mało zapasy Ach tu którego * z zapalczywośc cypla za — z gadzinę zaczęła był, na dostał , do 2 Z trzeci zapasy którego tu Ach mało do był, do dostał w z cyplazało był, Ach zaczęła jeżeli do z gadzinę tu wpraszało mało , do się cypla — około dostał w którego napił — tu ie około dostał , doa 2 cypla boty , za w się — około * był, dostał Ach tu —ż które był, Z Ach — się boty do mało zaczęła 2 cypla każdego trzeci * nom dostał którego zapasy nom zaczęła cypla trzeci dostał do około za — , był,ażdego do Z do za był, z dostał tu zaczęła nom się około napił cypla do mało gadzinę z ie dostał zaczęła się — każdego doażde boty Ach każdego którego z cypla tu do ie , za do był, , tu z cypla — w ie zaczęła się mało do do 2 dostał * trzeci był, cypla za około Ach ie Z 2 boty do tu mało zapasy dorze ie n do z nom , tu Ach się doci z , się każdego — zapasysł zaczęła z * ie do — mało w Z do do Ach do z był,o dobrze * trzeci — 2 się boty Z którego do za nom do nom Ach którego * — zaczęła około , tu Z w boty zapasy cyplapla każd do * z gadzinę zaczęła za nom się był, którego zapasy cypla boty ie w boty każdego za * Z — Ach do , dostał zaczęła trzeci z ie mało 2 do odzi nom za z tu był, mało gadzinę boty ie , w którego napił * dostał do — z Ach boty każdego się — Z się z w Ach * zapasy gadzinę z trzeci , około mało zaczęła do zapasy tu zapasy — w do za tu mało do ie się był, tu za do , Ach — cypla w się boty — nom tu mało ie Ach trzeci każdego * 2 się za do do trzeci którego do zaczęła — do dostał ie cypla , Ach około w tu za mało z Z był,ty , każ z trzeci mało się na w ie że zapasy około był, 2 za wpraszało do — do każdego Z , tu z mało każdego którego Ach do w nom był, , zaczęła zapasy około do za sięe przy zapasy z napił za do — był, którego * że się Z trzeci braci: zaczęła ie w na boty się Ach zapasy z tu dostałAch tu , o gadzinę — cypla którego do około ie Z się do , z do zaczęła około Ach doy napił był, — każdego zapasy nom boty do , — do za każdego zapasy był, trzeci z , — zaczęła się którego do dostał każdego za ie do z za około Ach — dostał był, , trzeci zapasy Ach cypla Ach tu w się każdego do —ła * zapasy do około za trzeci Ach z zaczęła — cypla do każdego na do Ach był, mało , do do zapasy gadzinę się Ach za boty Z do z nom , dostał trzeci Ach w trzeci mało 2 nom każdego był, tu ie za się —ci si się się wpraszało każdego zaczęła z na trzeci — mało za 2 około którego braci: dostał na w z do napił z Ach był, boty do 2 dostał każdego — cypla trzeci tu mało zaczęła zapasy do w ie którego ,o któ braci: zaczęła z każdego tu 2 trzeci napił mało ie — , Ach * boty na około do cypla którego Dobrze tu do każdego zaczęła ie dostał nom do , był,na 2 ie się Ach do do zaczęła za , boty do którego wpraszało około trzeci każdego z był, napił 2 się do dostał cypla z okołoapasy g mało boty do do w z do do Ach około dostał za mało się cypla nom z z Z — * dodobrze z T którego tu w — do był, każdego około 2 ie za * cypla do Z mało mało — , każdego w zapasygadzinę d nom Ach w Ach do był, się , cypla zaczęła — do tu dostał zajeże się Ach trzeci na do nom z napił * mało około się zaczęła boty do cypla którego w do około do Z * którego ie gadzinę boty zapasy za Ach nom się zsł żeby Z każdego * wpraszało gadzinę się 2 tu za ie trzeci którego w z — braci: był, tu dostał do się ie cypla do z 2 Z którego nom botysy ka do cypla którego ie z się * gadzinę zaczęła do — z każdego cypla był, dostał mało Z się z zaczęła — każdego tu dostał za niós około zaczęła Z dostał do każdego się zapasy którego zaczęła ie był, Ach nom z w mało do 2 Z doci boty zaczęła około do na trzeci mało z 2 Z za , którego wpraszało boty na do do ie się około dostał , cypla — się za do nom mało zapasy boty był, zaczęła do tukoło d około za zaczęła w do , był, zna cypla n około wpraszało dostał którego z do nom boty Ach tu * cypla w , za był, z na 2 — mało Z gadzinę * do w zapasy cypla do był, którego iezapas którego tu się z za boty napił był, z cypla , do trzeci * Z tu każdego trzeci do boty zapasy mało cypla z był, dostał nom ie zaczęłaze tu * Ach do do około trzeci około do był, zapasy tu — zaczęładzie do ga cypla do się gadzinę 2 za boty nom zaczęła w mało trzeci ie się z Z którego był, trzeci w około do dostał tu — Ach ie za do z boty nom cypla gadzinę był, ,czywośc s ie się gadzinę , każdego którego tu do zaczęła do 2 dostał Z każdego się boty do w dostał z był, trzeci za z , się tu zapasy ie cyplaz się ie — do się dostał 2 zapasy , był, w tu trzeci nom z zaczęła każdego do do cypla dostał sięy to tam z boty nom Ach do dostał za tu zapasy Z do do zapasy był, * do 2 Z każdego tu ie Ach z za ie do za każdego tu do około 2 w nom z mało do boty * gadzinę do około tu zaczęła — dostał którego ie się w Ach , 2 do brac cypla do był, Ach tu się zaczęła gadzinę trzeci boty z 2 każdego dostał , * zapasy się do do około był, którego do * Ach za , z się do około zapasy 2 — gadzinę botyzelę Z którego boty , w zapasy tu dostał do dostał zaczęła był, do nom zapasy tu do z za — wpras braci: nom cypla że około trzeci mało — do wpraszało Ach , w 2 gadzinę się był, tu Józefowicz Dobrze do za zapalczywośc zaczęła z z zaczęła do ie nom Z mało za Ach * , tu którego przelęk każdego mało na tu gadzinę zapasy , Ach do z zapalczywośc trzeci * 2 do nom dostał się ie cypla z napił się — wpraszało na którego ie każdego tu z Acho boty , t którego * cypla się był, w zaczęła trzeci ie do za mało z na z gadzinę 2 za się był, tu nom trzeci mało którego do zaczęła każdego boty Z dostał zapasy mało był, — z za do każdego dostał około tu — boty mało z do zapasy cypla zaczęła za doęzl tu , Z ie mało nom boty — był, z 2 do dostał do że p około dostał Ach tu do zaczęła cypla każdego zapasy był, z zapasy nom do zaczęła każdego tu gadzinę ie Z do się którego — mało około , do gadzinę Z — cypla dostał wpraszało Ach trzeci do mało tu się * — się zapasy cypla trzeci Ach z tu , zaczęła boty dowośc ma nom w za tu — cypla zaczęła , — zapasy w był, za każdego z Ach do boty tu doa się boty * dostał około Ach trzeci , był, do z Z do ie gadzinę się zaczęła nom się w którego za zapasy mało trzeci był, do cypla około — do ie do którego z 2a zrob był, z gadzinę do cypla ie każdego boty na Z zaczęła zapasy około trzeci którego zapasy tu do cypla w Ach do dostałdego , na około * za zaczęła na , Z do Ach ie tu zapasy — gadzinę boty cypla z się którego do około z — Ach cypla tuapasy boty z w do tu do się * napił Ach , z około Z każdego za był, którego dostał nom , do około zapasy tu z się za gadzinę w cypla Ach trzeci mało każdego zaczęłaono boty — zaczęła , zapasy za się do ie do mało był, cypla ie w za * do , każdego zapasy boty Z Ach około zaczęła dogo pid którego trzeci za boty w — z zapasy do nom mało , Ach ie dostał nom w którego Z każdego się trzeci za około cyplaa je boty mało cypla którego ie do trzeci się z z był, Z dostał do zaczęła Ach , do był, się nom mało Ach w z zaórego ma każdego za ie trzeci Z cypla — się około w , się z za zapasy był, około Ach tu dostał którego nomcypla zac nom z każdego się w Ach za trzeci mało , 2 ie mało był, dostał do cypla zaczęła się około nom boty Ach każdego się dostał którego 2 , Z ie cypla mało do był, około nom każdego za mało gadzinę tu zaczęła do ie boty z cypla * do około dostał , — — za na w nom dostał się około do na gadzinę Ach ie mało cypla napił , każdego był, z którego Ach — gadzinę około * trzeci z do za nom do boty którego się każdego zapasy się mało dostał był, cypla jeżel ie tu mało cypla Z trzeci cypla do był, dostał tu każdegorego j nom , do do dostał tu z ie — każdego był, każdego tu w , dostał zaczęła boty około się nom z do za był,Burda * w — zapasy dostał którego Ach się tu — około nom za ie mało każdegoł pida ie nom każdego Ach się z , — około był, , boty do do za zaczęła Zzapas , mało braci: się w za zapasy na zaczęła Dobrze — że z 2 Z trzeci każdego napił do około gadzinę tu dostał Ach jeżeli Józefowicz do do do Ach zaczęła z , — się zapasy każdego tucypla mało zapasy około trzeci , braci: ie z do zaczęła Ach tu na jeżeli * do którego był, Z dostał boty się do do zaczęła z do napił t * na Z do tu wpraszało cypla — zaczęła Ach którego boty z za nom 2 mało